Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A231/200/2016
Giltighet
Från och med 1.1.2017
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land, 1.3.2010

Kapitel 3.2. i anvisningen uppdateras för tillfället. Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2018:56 (givet 24.4.2018) har medfört ändringar i beskattningspraxisen.

I denna anvisning behandlas mervärdesbeskattning i situationer där privatpersoner förvärvar ett nytt transportmedel från ett annat EU-land för att användas i Finland.

Från och med början av 2017 deklareras ett gemenskapsinternt förvärv av sådana nya transportmedel, för vilka bilskatt inte betalas, elektroniskt i MinSkatt-tjänsten. Mervärdesskattedeklarationens och skattens förfallodagar ändras också. Mervärdesskatt för gemenskapsinternt förvärv av nya transportmedel som uppbärs i samband med bilskatt uppbärs i fortsättningen inte av Tullen utan av Skatteförvaltningen.

1 Inledning

Förvärv av ett nytt transportmedel (bl.a. bil, motorcykel, båt och flygplan) beskattas i det land där transportmedlet används. När en privatperson köper ett nytt transportmedel från ett annat land inom den Europeiska unionen (EU) för att användas i Finland, ska hen betala Finlands mervärdesskatt, och för vissa transportmedel bilskatt enligt bilskattelagen (1482/1994).

Förvärv av ett nytt transportmedel är skattepliktigt för köparen i Finland – oberoende av om säljaren är en näringsidkare eller privatperson. Säljaren har rätt att sälja transportmedlet utan mervärdesskatt. Skatt på ett nytt transportmedels förvärv betalas i Finland, även om säljaren har sålt det med ursprungslandets mervärdesskatt.

I denna anvisning behandlas hur mervärdesskatt på inköp av ett nytt transportmedel från ett annat EU-land deklareras och betalas, då transportmedlets köpare är en privatperson eller en juridisk person som inte är en näringsidkare (t.ex. ett allmännyttigt samfund enligt mervärdesskattelagens (MomsL) 4 §, som inte har försäljning mot vederlag).

Beskattningen då en näringsidkare köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land behandlas i Skatteförvaltningens anvisning ”Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga”.

2 Definition av ett nytt transportmedel

Begreppet ’nytt transportmedel’ definieras i MomsL 26 d §. Förvärv av ett nytt transportmedel från ett annat EU-land till Finland beskattas så som beskrivs i denna anvisning endast om transportmedlet uppfyller definitionen.

Om ett transportmedel inte är nytt så som avses i denna anvisning köper en privatperson det av en skattepliktig näringsidkare så att försäljningspriset innehåller ursprungslandets mervärdesskatt. För ett förvärv av ett sådant transportmedel från ett annat EU-land betalas inte mervärdesskatt i Finland.

2.1 Vad är ett transportmedel

Med transportmedel avses för person- eller varutransporter avsedda:

  • motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm3 eller en effekt på över 7,2 kw,
  • sjöfartyg vars längd överstiger 7,5 meter,
  • luftfartyg med en största tillåtna startvikt som överstiger 1550 kg.

Som transportmedel anses ändå inte sjö- eller luftfartyg, som enligt MomsL 58 § eller 70 § 1 momentet 6 punkten kan säljas skattefritt. Dessa sjöfartyg som säljs skattefritt har en största skrovlängd på minst 10 meter och en sådan konstruktion att de inte huvudsakligen är avsedda för nöjes- eller sportbruk. Luftfartyg som säljs skattefritt är avsedda att användas av en näringsidkare som mot betalning bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik.

2.2 När är ett transportmedel nytt

Ett transportmedel är nytt då minst en av följande två förutsättningar uppfylls:

  • ett motordrivet marktransportmedel har sålts högst sex och ett sjö- eller luftfartyg högst tre månader efter det att de första gången togs i bruk, eller
  • ett motordrivet marktransportmedel har körts högst 6000 kilometer, ett sjöfartyg har körts eller seglats högst 100 timmar eller ett luftfartyg har flugits högst 40 timmar.

Huruvida ett transportmedel är nytt bestäms enligt tidpunkten då säljaren levererar varan till köparen. Med detta avses tidpunkten då rätten att såsom ägare förfoga över transportmedlet överförs på köparen.

Sådana transportmedel som ska registreras anses ha tagits i bruk för första gången den dag då den första registreringen skedde. Om registreringsskyldighet inte finns, har transportmedlet tagits i bruk vid tidpunkten då tillverkaren har levererat transportmedlet till den första köparen eller då tillverkaren har tagit det i utställningsbruk. Om dessa tidpunkter inte kan fastställas, används faktureringsdatumet då transportmedlet har sålts till den första köparen.

Tiden som förflutit från ibruktagningen räknas så, att om till exempel ett motordrivet marktransportmedel har tagits i bruk för första gången 1.6., så uppfylls förutsättningen gällande ibruktagningen av det nya transportmedlet ännu 1.12.

Köparen måste kunna visa vad ett motordrivet marktransportmedels körkilometrar eller ett sjö- eller luftfartygs användningstimmar har varit vid transportmedlets leveranstidpunkt. Informationen kan finnas till exempel i fakturan, köpebrevet eller ett annat dokument. Transportmedlets användning efter dess leverans påverkar inte beskattningen av förvärvet.

Exempel 1: En privatperson köper en segelbåt från Tyskland för att användas i Finland. Säljaren levererar segelbåten 1.6. Segelbåten har för första gången tagits i bruk 1.11. under det föregående året. Segelbåten har vid leveranstidpunkten seglats och körts 70 timmar. Eftersom segelbåten är ny, säljer säljaren den utan Tysklands mervärdesskatt. Köparen betalar mervärdesskatt för segelbåtens förvärv i Finland.

Exempel 2: En privatperson köper en segelbåt från Tyskland för att användas i Finland. Säljaren levererar segelbåten 1.6. och köparen seglar med den från Tyskland till Finland. Segelbåten har för första gången tagits i bruk 1.11. under det föregående året. Segelbåten har vid leveranstidpunkten seglats och körts 90 timmar. När köparen anländer till Finland har segelbåten seglats och körts över 100 timmar. Eftersom segelbåten var ny vid leveranstidpunkten betalar köparen mervärdesskatt för segelbåtens förvärv i Finland.

Exempel 3: En privatperson köper en bil från en bilaffär i Sverige för att användas i Finland. Säljaren levererar bilen 1.9. Bilen har för första gången tagits i bruk 1.2. under samma år. Bilen har körts 8000 kilometer. Eftersom bilen inte är ny säljer säljaren den med Sveriges mervärdesskatt. Köparen betalar inte mervärdesskatt för bilens förvärv i Finland.

3 Beskattning av förvärv av ett nytt transportmedel

När en privatperson köper ett nytt transportmedel från ett annat EU-land för att användas i Finland är det i mervärdesbeskattningen fråga om ett gemenskapsintern varuförvärv. Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot vederlag av äganderätten till ett löst föremål, om säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat.

EU-landet varifrån transportmedlet transporteras till ett annat EU-land, behandlar försäljningen som en skattefri gemenskapsintern försäljning och EU-landet, där transporten avslutas, beskattar det gemenskapsinterna förvärvet. Länder och områden som hör till EU:s mervärdesskatteområde uppräknas i Skatteförvaltningens anvisning ”EU:s momsområde”.

Ett gemenskapsinternt förvärv sker också när en privatperson för till Finland ett nytt transportmedel, som hen hyrt och om vilket det bindande överenskommits om överföring av äganderätten när hyrestiden löper ut.

3.1 Vem är skattskyldig

Köparen är skattskyldig för ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel. Säljaren har rätt att sälja transportmedlet utan mervärdesskatt (artikel 138.2 a i rådets direktiv 2006/112/EG). Köparen kan be säljaren om en mervärdesskattefri faktura.

Köparen deklarerar mervärdesskatten med bilskattedeklarationen, om hen är skyldig att betala bilskatt för transportmedlet (se kapitel 3.4.1). I andra fall deklarera köparen mervärdsskatten med mervärdesskattedeklarationen för nya transportmedel (se kapitel 3.5.1).

3.2 Mervärdesskattebeloppet

På förvärv av nya transportmedel betalas i skatt 24 procent av skattegrunden. Skattegrunden är vederlaget utan skattens andel, alltså det mellan säljaren och köparen avtalade priset inklusive samtliga pristillägg.

Skattegrunden är i praktiken transportmedlets inköpspris, som säljaren debiterat köparen. I Skattegrunden ingår också till exempel transportkostnader som säljaren debiterat, oberoende av om de debiterats med en separat faktura. Från skattegrunden får dras av till exempel en rabatt som säljaren gett.

Om fakturan innehåller ett annat EU-lands mervärdesskatt räknas även den in i skattegrunden. Om köparen har fått en faktura som innehåller mervärdesskatt, kan hen be säljaren att korrigera fakturan så att den är mervärdesskattefri. Om köparen får den mervärdesskattefria fakturan först efter att förvärvet av det nya transportmedlet har beskattats, kan hen söka ändring i mervärdesskatten som uppburits med bilskattebeslutet eller korrigera mervärdesskattedeklarationen för nya transportmedel.

Exempel 4: En privatperson köper en ny bil från Nederländerna. Inköpspriset är 20.000 euro. Därtill debiterar säljaren 1000 euro för bilens transport till Finland. Skattegrunden är 21.000 euro. Köparen deklarerar och betalar 5040 euro (21.000*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 5: En privatperson köper en ny bil från Tyskland. Inköpspriset är 20.000 euro. Köparen beställer transporten av ett självständigt transportföretag. Skattegrunden är 20.000 euro. Köparen deklarerar och betalar 4800 euro (20.000*0,24) i mervärdesskatt.

3.3 Omräkning av utländsk valuta

Ett inköpspris i utländsk valuta omräknas till euro genom att använda den senaste säljkurs som noterats av en affärsbank eller Europeiska centralbanken den 15 dagen i kalendermånaden som följer transportmedlets mottagningstidpunkt. Om köparen har fått en faktura för det levererade transportmedlet före ovannämnda månads 15 dag, omräknas inköpspriset till euro genom att använda den senaste säljkurs som noterats av en affärsbank eller Europeiska centralbanken vid faktureringstidpunkten.

Exempel 6: En privatperson köper en bil från Sverige. Inköpspriset är 400.000 svenska kronor. Köparen tar emot bilen 28.7. Säljaren har gett fakturan redan 14.7. Den säljkurs som en affärsbank har noterat vid faktureringstidpunkten 14.7. är 9,4. Skattegrunden är 42.553,19 euro (400.000/9,4). Köparen deklarerar och betalar 10.212,77 euro (42.553,19*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 7: En privatperson köper en bil från Sverige. Inköpspriset är 400.000 svenska kronor. Köparen tar emot bilen 28.7. och säljaren ger fakturan 10.8. Den säljkurs som Europeiska centralbanken har noterat vid faktureringstidpunkten 10.8. är 9,3. Skattegrunden är 43.010,75 euro (400.000/9,3). Köparen deklarerar och betalar 10.322,58 euro (43.010,75*0,24) i mervärdesskatt.

Exempel 8: En privatperson köper en bil från Sverige. Inköpspriset är 400.000 svenska kronor. Köparen tar emot bilen 28.7. och säljaren ger fakturan 17.8. Den säljkurs som Europeiska centralbanken har noterat 15.8. är 9,3. Skattegrunden är 43.010,75 euro (400.000/9,3). Köparen deklarerar och betalar 10.322,58 euro (43.010,75*0,24) i mervärdesskatt.

3.4 Transportmedel för vilka bilskatt betalas

De transportmedel för vilkas registrering eller ibruktagning i Finland betalas bilskatt räknas upp i bilskattelagens 1 § 1 moment. Förvärv av ett nytt transportmedel beskattas så som beskrivs i detta kapitel då köparen är skyldig att betala bilskatt för transportmedlet och inte är mervärdesskatteskyldig för annan verksamhet.

Om köparen inte är skattskyldig för annan verksamhet och enligt bilskattelagen ska betala bilskatt för transportmedlet, gäller beträffande betalning av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt vad som föreskrivs om bilskatt.

Exempel 9: En privatperson köper en ny personbil från Estland. Köparen registrerar personbilen i fordonstrafikregistret och antecknar sig som ägare vilket gör hen skyldig att betala bilskatt. Köparen deklarerar uppgifterna som behövs för förvärvets mervärdesbeskattning i bilskattedeklarationen.

Exempel 10: En enskild näringsidkare som är registrerad som mervärdesskatteskyldig köper en ny personbil från Tyskland i sin helhet till en del av sina privata tillgångar. Köparen registrerar personbilen i fordonstrafikregistret och antecknar sig som ägare vilket gör hen skyldig att betala bilskatt. Eftersom köparen är skattskyldig för annan verksamhet, deklarerar hen mervärdesskatten på förvärvet på mervärdesskattedeklarationen för nya transportmedel (se kapitel 3.5.1).

3.4.1 Deklaration av mervärdesskatt

Den skattskyldige ger uppgifterna som behövs för mervärdesbeskattningen på bilskattedeklarationen. Bilskattedeklarationen ges elektroniskt i bilskattedeklarationstjänsten (MinSkatt) eller med bilskattedeklarationsblanketten.

3.4.2 Betalning av mervärdesskatt

När den skattskyldige har gett bilskattedeklarationen fastställs bilskatten och mervärdesskatten för det gemenskapsinterna förvärvet av ett nytt transportmedel med ett beskattningsbeslut. Skattens förfallodag är 15 dagar efter dagen för beslutet.

Från bilskattedeklarationstjänsten (MinSkatt) kan man fram till skattens förfallodag förflytta sig att betala skatten via nätbank. Skatten kan också betalas med betalningsuppgifterna i giroblanketten som bifogats till beslutet.

3.5 Transportmedel för vilka bilskatt inte betalas

Transportmedel som undantagits bilskatt enligt bilskattelagens 21 § och andra transportmedel än de som uppräknas i bilskattelagens 1 § 1 moment, för vilkas registrering eller ibruktagning i Finland inte betalas bilskatt, beskattas så som beskrivs i detta kapitel. Till dessa transportmedel hör alla sjö- och luftfartyg.

Så som beskrivs i detta kapitel beskattas även de transportmedel som avses i kapitel 3.4, för vilka köparen inte betalar bilskatt, det vill säga inte registrerar eller tar i bruk i trafik i Finland så som avses i bilskattelagen.

Om köparen inte är skattskyldig för annan verksamhet än gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel så införs köparen inte i registret över mervärdesskatteskyldiga. Köparen ger därför inte en sådan etableringsanmälan som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) (s.k. Y-blankett).

Exempel 11: En privatperson köper ett nytt luftfartyg från Danmark. Bilskatt betalas inte för luftfartyg. Köparen deklarerar mervärdesskatten för förvärvet på mervärdesdeklarationen för nya transportmedel.

Exempel 12: En privatperson köper en ny personbil från Estland. Personbilen registreras i fordonstrafikregistret i Finland. Som personbilens ägare antecknas en annan person än köparen, vilket innebär att köparen inte är skyldig att betala bilskatt. Köparen deklarerar mervärdesskatten för förvärvet på mervärdesdeklarationen för nya transportmedel.

Exempel 13: En privatperson köper en ny personbil för att användas på en stängd bana. Personbilen registreras inte i fordonstrafikregistret eller tas i bruk i trafik i Finland vilket innebär att bilskatt inte betalas för personbilen. Köparen deklarerar mervärdesskatten för förvärvet på mervärdesdeklarationen för nya transportmedel.

3.5.1 Deklaration av mervärdesskatt

Den skattskyldige ger mervärdesskattedeklarationen för nya transportmedel elektroniskt i MinSkatt-tjänsten.

Mervärdesskattedeklarationen ska ges senast den 12 dagen av den tredje månaden som följer transportmedlets mottagningsmånad. Om köparen får en faktura redan under mottagningsmånaden ges deklarationen dock senast den 12 dagen av den andra månaden som följer transportmedlets mottagningsmånad. Om ovannämnda dagar inte är bankdagar är förfallodagen den därpå följande första bankdagen.

Den skattskyldige väljer i MinSkatt-tjänsten för vilken månad (skatteperiod) mervärdesskattedeklarationen ges. Mervärdesskattedeklarationen ska ges för månaden som följer transportmedlets mottagningsmånad. Om köparen under mottagningsmånaden får en faktura för det levererade transportmedlet ges deklarationen dock för mottagningsmånaden.

Exempel 14: Köparen har tagit emot ett nytt transportmedel i februari, men har inte ännu fått fakturan i februari. Mervärdesskattedeklarationen ska ges i MinSkatt-tjänsten för mars (skatteperiod 31.3.20xx). Mervärdesskattedeklarationen ska ges och skatten ska betalas senast 12.5.

Exempel 15: Köparen har både tagit emot ett nytt transportmedel och fått fakturan i februari. Mervärdesskattedeklarationen ska ges i MinSkatt-tjänsten för februari (skatteperiod 28.2.20xx). Mervärdesskattedeklarationen ska ges och skatten ska betalas senast 12.4.

Exempel 16: Köparen har fått fakturan i februari och har tagit emot det nya transportmedlet i mars. Mervärdesskattedeklarationen ska ges i MinSkatt-tjänsten för april (skatteperiod 30.4.20xx). Mervärdesskattedeklarationen ska ges och skatten ska betalas senast 12.6.

3.5.2 Betalning av mervärdesskatt

Skatten som deklarerats i mervärdesskattedeklarationen för nya transportmedel betalas med betalningsuppgifterna som kan ses i MinSkatt-tjänsten. Från MinSkatt-tjänsten kan man även förflytta sig att betala skatten via nätbank.

Skattens förfallodag är den samma som mervärdesskattedeklarationens förfallodag (se kapitel 3.5.1).

3.6 Skattefria förvärv

Ett gemenskapsinternt förvärv är skattefritt då ett nytt transportmedel säljs av en näringsidkare som har använt det i ett bruk som motsvarar ett till mervärdesskattelagens tillämpningsområde hörande bruk som inte berättigar till avdrag (till exempel i sådant representationsändamål som avses i MomsL 114 § 1 momentet 3 punkten). Förvärvet måste deklareras även om det är skattefritt. Tillämpning av skattefriheten förutsätter att bevis presenteras i samband med deklarationen.

Diplomater, konsuler, internationella organisationer och deras personal och organ inom EU betalar i vissa situationer inte skatt för nya transportmedel som de förvärvat, även om transportmedlet i samband med försäljningen transporteras till Finland från ett annat EU-land. Detta kan antingen basera sig på att det inte är fråga om ett gemenskapsinternt förvärv (MomsL 26 c § 3 momentet 2 och 3 punkterna) eller på att det gemenskapsinterna förvärvet är skattefritt (MomsL 72 f § 1 punkten och MomsL 94 § 1 momentet 20, 22 och 23 punkterna).

3.7 Förvärv av ett transportmedel till landskapet Åland

Landskapet Åland hör inte till EU:s mervärdesskatteområde (se kapitel 3). Därför är det inte fråga om ett gemenskapsinternt förvärv när ett nytt transportmedel förs till landskapet Åland. Beskattningen verkställs då inte så som beskrivs denna anvisning. För ett transportmedel som förs till landskapet Åland betalas mervärdesskatt på import till Tullen. Tullen ger handledning om beskattningen av import.

3.8 Flyttning av ett nytt transportmedel

En privatperson deklarerar inte mervärdesskatt då ett nytt transportmedel flyttas från ett annat EU-land till Finland utan att det ansluter sig till ett förvärv av dess äganderätt mot vederlag. Ett gemenskapsinternt förvärv sker till exempel inte då en privatperson som arv eller lotterivinst får ett nytt transportmedel som förs till Finland från ett annat EU-land.

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsintern förvärv i vissa situationer då en privatperson tar med sig ett nytt transportmedel i samband med byte av sin bostadsort (artikel 2 a och b i rådets genomförandeförordning 282/2011). Flyttning av ett nytt transportmedel i samband med byte av bostadsort behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning ”Europeiska unionens förordning 282/2011 harmoniserar tolkningen av mervärdesskattedirektivet”.


Mika Jokinen
ledande skattesakkunnig

Jonas Jalava
skattesakkunnig

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017