Tillämpning av finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer på ärenden som inletts före förordningens ikraftträdande

Har getts
11.1.2007
Diarienummer
2003/29/2006
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § i lagen om skatteförvaltningen (1557/1995)

Denna anvisning kompletterar anvisningen nr 2003/29/2006 om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer 2007 - 2009 angående Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer.

Finansministeriet har den 28 december 2006 utfärdat förordning nr 1432/2006 om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer. Enligt förordningens ikraftträdandebestämmelse träder förordningen i kraft 1.1.2007 och gäller till och med 31.12.2009. Ikraftträdandebestämmelsen tar inte ställning till ärenden som inletts innan förordningen trätt i kraft.

Enligt principen om grunderna för god förvaltning (2 kapitlet i förvaltningslagen 434/2003) skall myndigheterna ge kunden råd som är relevanta i anslutning till skötseln av ett förvaltningsärende (t.ex. behandlingskostnaderna).

Kunderna skall bemötas jämlikt och avgiftsbeloppet får inte vara beroende på hur lång tid ärendet har behandlats hos en myndighet.

Av den anledningen påförs avgifterna enligt de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för inledandet av ett ärende. 

Tillämpning av avgiftsförordningen

Finansministeriets avgiftsförordning nr 1432/2006 tillämpas först på de ärenden som inletts 1.1.2007 och därefter.

Av den anledningen tillämpas på ärenden som inletts före 1.1.2007 den avgiftsförordning och prislista som gällde då ärendet inleddes.

Exempel: Kunden lämnade in en ansökan om förhandsavgörande 10.10.2006. Skatteverket meddelade avgörandet 10.1.2007. Avgiften påförs enligt avgiftsförordning 1261/2004 av den 21 december 2004.

 

Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör  Taito von Konow