Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare i fråga om skyldigheterna enligt 14 f och 17 a–f § i lagen om beskattningsförfarande

Har getts
18.10.2023
Diarienummer
VH/2701/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom
Ersätter anvisningen
VH/4179/00.01.00/2021, 4.3.2022

1 Anvisningens tillämpningsområde

Bestämmelser om den allmänna och särskilda skyldigheten för en utomstående att lämna uppgifter finns i 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande (BFL, 1558/1995). Försummelseavgift enligt BFL 22 a § kan påföras för försummelser som gäller dessa skyldigheter.

Denna anvisning behandlar grunderna för påförande av en försummelseavgift enligt BFL 22 a § i fråga om följande uppgiftsskyldigheter:

 • Uppgiftsskyldigheterna för internationella finansiella konton enligt BFL 17 a–17 d § (FATCA och DAC2/CRS). Dessa handlar om uppgiftsskyldigheter för finansinstitut.
 • Uppgiftsskyldigheter som gäller rapporteringspliktiga gränsöverskridande skattearrangemang enligt BFL 14 f och 17 e § (DAC6). Det handlar om en uppgiftsskyldighet för tillhandahållaren av tjänsten eller den skattskyldige att rapportera sådana skattearrangemang som kan omfatta föreskrivna särdrag i anknytning till undvikande av skatt eller kringgående av skatt. Det finns bestämmelser om dessa rapporteringspliktiga arrangemang i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning (1559/2019).
 • Uppgiftsskyldighet för berörd verksamhet för plattformsoperatörer enligt BFL 17 f § (DAC7) Det handlar om en uppgiftsskyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi i anknytning till sådan berörd verksamhet som de möjliggör. Uppgiftsskyldigheten för plattformsoperatörer gäller situationer där säljaren är skattskyldig i Finland eller någon annan EU-stat eller där uthyrd fast egendom finns i dessa stater. Det finns bestämmelser om anmälning av uppgifter, anmälningstiden och -sättet samt aktsamhets-, registrerings- och andra skyldigheter i lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning (1267/2022).

Därtill finns det bestämmelser om tiden och sättet för att lämna in uppgifter i anknytning till dessa skyldigheter i följande beslut som getts av Skatteförvaltningen:

Denna anvisning tillämpas för första gången på försummelseavgifter som ska påföras för FATCA- och DAC2/CRS-anmälningar och DAC7-anmälningar som ska lämnas in år 2024.

Anvisningen tillämpas på DAC6-anmälningar för vilka rapporteringströskeln för arrangemanget överskridits under giltighetstiden för anvisningen.

2 Allmän reglering kring försummelseavgiften

Beloppet på en försummelseavgift enligt BFL 22 a § beror på försummelsens allvarlighetsgrad. Försummelseavgiften påförs i hela hundra euro så att den minsta försummelseavgiften är 100 euro. Påförande av försummelseavgift förutsätter alltid att den uppgiftsskyldige blir hörd.

Den uppgiftsskyldige kan åläggas att i försummelseavgift betala högst 2 000 euro, om

 1. det finns en smärre bristfällighet eller ett smärre fel i en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller i ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt BFL 3 kap., och den uppgiftsskyldige inte har följt en bevisligen skickad uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet,
 2. den uppgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat en deklaration, uppgift eller handling för sent, eller
 3. den uppgiftsskyldige har lämnat uppgifterna på annat sätt än vad som föreskrivs i lag eller bestäms av Skatteförvaltningen.

Om en deklaration, en annan uppgift eller en handling som lämnas eller ett förfarande som iakttas för fullgörande av uppgiftsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt BFL 3 kap. innehåller väsentliga brister eller fel eller om den uppgiftsskyldige lämnat in dem eller fullgjort det först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 5 000 euro.

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt BFL 3 kap. delvis eller helt och hållet, kan den uppgiftsskyldige åläggas att i försummelseavgift betala högst 15 000 euro.

Vid fastställandet av försummelseavgiften skall också beaktas hur mycket uppgifter den uppgiftsskyldige skall lämna. Fysiska personer och dödsbon åläggs inte att betala försummelseavgift, om det inte är fråga om försummelse av uppgiftsskyldighet i anslutning till näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk. Försummelseavgiften är inte en avdragbar utgift i beskattningen.

På en obetald försummelseavgift som påförts och förfallit till betalning påförs även dröjsmålsränta enligt 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Dröjsmålsräntan beräknas från den dag som följer efter den förfallodag som fastställts på beslutet till den dag då försummelseavgiften betalas. Förseningsräntan på en obetald försummelseavgift är inte avdragbar i inkomstbeskattningen.

En försummelseavgift kan påföras för försummelse av rapporterings- och andra skyldigheter enligt BFL 3 kap., såsom aktsamhetsskyldigheterna.  Försummelseavgiften fastställs separat för varje anmälan och dataflöde.

3 När uppgifterna ska lämnas

Anmälningar enligt de uppgiftsskyldigheter som behandlas i denna anvisning ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den sista inlämningsdagen. Om den sista inlämningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

 • I fråga om FATCA- och DAC2/CRS-uppgifter ska anmälningarna om föregående kalenderår lämnas in årligen före utgången av januari.
 • I fråga om DAC7-uppgifter ska en rapporteringsskyldig plattformsoperatör anmäla uppgifter för föregående kalenderår årligen före utgången av januari.
 • En uppgiftsskyldig tjänsteleverantör (BFL 17 e §) och en anmälningsskyldig berörd skattskyldig (BFL 14 f §) ska i fråga om rapporteringspliktiga arrangemang lämna uppgifter om det rapporteringspliktiga arrangemanget till Skatteförvaltningen inom 30 dagar räknat från det att något av följande rapporteringströsklar överskrids (5 § och 9 § i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang):
  • det rapporteringspliktiga arrangemanget tillgängliggörs för genomförande,
  • det rapporteringspliktiga arrangemanget är redo för genomförande eller
  • det första steget i genomförandet av det rapporteringspliktiga arrangemanget har tagits.

4 Sättet för uppgiftslämnande

Årsanmälan om FATCA- och DAC2/CRS-uppgifter och årsanmälan för en rapporteringspliktig plattformsoperatör enligt DAC7 ska lämnas in genom att använda en elektronisk dataöverföringsmetod i tjänsten Ilmoitin.fi.

DAC6-anmälan kan lämnas in i tjänsten Ilmoitin.fi eller i Skatteförvaltningens e-tjänst. Fysiska personer och dödsbon kan lämna in anmälan också på pappersblankett 6910.

5 Förlängd inlämningstid för anmälningar beviljas på ansökan

5.1 Förlängning av inlämningstiden för en anmälan i fråga om FATCA- och DAC2/CRS-skyldigheter

I fråga om FATCA- och DAC2/CRS-skyldigheter är det möjligt att ansöka om extra inlämningstid för anmälningarna. 

Ansökan om förlängd inlämningstid för anmälan ska lämnas till någon av Skatteförvaltningens enheter senast på den sista inlämningsdagen före tjänstetidens utgång. Om ansökan kommer in först efter den sista inlämningsdagen för årsanmälan, anses ansökan ha kommit in för sent och den behandlas inte. Har ansökan kommit in efter den sista inlämningsdagen kan förlängd inlämningstid beviljas endast av särskilda skäl.

Förlängd inlämningstid för årsanmälan kan ansökas muntligt eller skriftligt. En fritt formulerad ansökan ska redogöra för följande uppgifter:

 • datum,
 • den uppgiftsskyldiges namn,
 • FO-nummer,
 • den årsanmälan för vilken förlängd inlämningstid ansöks,
 • fram till när extra tid ansöks,
 • på vilken grund extra tid ansöks och
 • den uppgiftsskyldiges/ombudets kontaktinformation

5.2 Extra tid för att lämna in anmälan beviljas inte i fråga om DAC6- eller DAC7-skyldigheterna 

I fråga om DAC6-skyldigheter ska en uppgiftsskyldig tjänsteleverantör och anmälningsskyldig berörd skattskyldig ska enligt lag lämna in anmälan inom en tidsfrist på 30 dagar. Det finns inga bestämmelser om anstånd med anmälningarna i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang

I fråga om DAC7-skyldigheter ska en plattformsoperatör som är rapporteringsskyldig i Finland anmäla de uppgifter som förutsätts i lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning årligen före utgången av januari månad efter rapporteringsperioden till Skatteförvaltningen. Denna lag innehåller inte bestämmelser om beviljande av uppskov.

6 Försummelseavgiftens storlek

Försummelseavgift fastställs separat för varje årsanmälan som saknas, är väsentligen oriktig eller kommer in försenad, eller om ett godtagbart svar inte erhållits till Skatteförvaltningens begäran om utredning. Då man fastställer försummelseavgift kan man beakta bland annat antalet försummade och bristfälliga mottagarspecifikationer från uppgiftslämnaren, hur många gånger uppgiftslämnaren har uppmanats att lämna anmälan, uppgifternas ekonomiska värde samt den tidpunkt då årsanmälan har kommit in. Försummelseavgift kan påföras också om anmälan inte lämnas in på det sätt Skatteförvaltningen har bestämt. Försummelseavgift kan påföras också separat för försummelse av andra skyldigheter i anknytning till uppgiftsskyldigheten, såsom försummelse av aktsamhetsskyldigheterna. Vid fastställandet av beloppet på försummelseavgiften beaktas bland annat hur mycket uppgifter som ska lämnas. Dessa försummelser sanktioneras ingen annanstans i lagstiftningen. Förpliktelserna är till sin karaktär sådana att några straffrättsliga eller andra straffliknande administrativa avgifter inte kan påföras för dem.

6.1 Beloppet på försummelseavgiften i fråga om upplysningar om finansiella konton och skyldigheterna i anknytning till bekämpning av penningtvätt och terrorism

Vid påförande av en försummelseavgift för försummelser av uppgiftsskyldigheterna och aktsamshetsprocedurerna enligt BFL 17 a–d § (FATCA och DAC2/CRS), fastställs försummelseavgiften enligt tabellen nedan, såvida det inte finns särskilda omständigheter som sänker eller höjer försummelseavgiften.

Konton och uppgifter som inte prövats eller anmälts eller som prövats eller anmälts felaktigt på grund av en försummelse Uppgifterna har kommit in för sent eller på fel sätt eller så har den uppgiftsskyldige uppmanats att lämna in årsanmälan, eller så har inget godtagbart svar fåtts på en begäran om utredning. Årsanmälningsuppgifterna har inte hunnit med i det internationella utbytet av upplysningar eller så har aktsamhetsprocedurerna försummats.
Antalet konton För sent/1 uppmaning 2 uppmaningar
1–20 st. 100 € 200 € 800 €
21–50 st. 200 € 400 € 1 200 €
51–100 st. 300 € 500 € 1 600 €
101–200 st. 400 € 600 € 2 000 €
201–700 st. 500 € 700 € 3 000 €
över 700 st. 1 500 € 2 000 € 5 000 €
Nollanmälan 100 € 200 € 400 €

Man kan av grundad anledning jämka försummelseavgiften eller låta bli att påföra den. Som grundad anledning kan man betrakta till exempel att den uppgiftsskyldiges försummelse är obetydlig efter omständigheterna eller till sitt ekonomiska värde.

Något som kan inverka förhöjande på försummelseavgiftens belopp är till exempel det stora ekonomiska värdet på de konton och/eller betalningar som inte har anmälts. Sådant som kan inverka förhöjande på försummelseavgiften för försummelser är dessutom till exempel det att försummelsen anknyter till högvärdeskonton eller nya konton. Med ett nytt konto avses i CRS/DAC2 ett konto som öppnats 1.1.2016 eller senare och i FATCA ett konto som öppnats 1.7.2014 eller senare.

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande delvis eller helt och hållet, är försummelseavgiftens belopp alltid minst dubbelt jämfört med beloppen i tabellen och högst 15 000 euro.

6.2 Beloppet på försummelseavgiften i situationer som gäller uppgiftsskyldigheten för aktörer inom digital plattformsekonomi (DAC7)

En försummelseavgift kan påföras för försummelse av uppgiftsskyldigheterna enligt BFL 17 f § (DAC7) och enligt lagen om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar, vilka gäller för uppgiftsskyldigheten för aktörer inom digital plattformsekonomi, samt för andra skyldigheter, såsom aktsamhetsprocedurerna.

Försummelseavgiften fastställs enligt tabellen nedan i situationer då det inte finns särskilda skäl för att minska eller höja försummelseavgiften. Beloppet på försummelseavgiften fastställs utifrån värdet i euro på de vederlag som ska anmälas i årsanmälan eller antalet berörda verksamheter, beroende på vilket som är större.

Uppgifter som inte anmälts eller som anmälts felaktigt på grund av en försummelse Uppgifterna har kommit in för sent, eller uppgifterna har lämnas in på fel sätt att lämna uppgifter. Den uppgiftsskyldige har uppmanats att lämna in årsanmälningsuppgifter och årsanmälningsuppgifterna har inte hunnit med i det internationella utbytet av upplysningar, eller så innehåller de uppgifter som den uppgiftsskyldige lämnat ett fel, som inte korrigerats inom den utsatta tiden.
Antalet berörda verksamheter Beloppet på vederlagen i euro
1-200 st under
10 000 €
100 € 800 €
201-500 st

10 000-
50 000 €

200 € 1 200 €
501-2 000 st

50 000,01-
100 000 €

300 € 1 600 €
2 001-5 000 st

100 000,01-
500 000 €

500 € 2 000 €
5 001-10 000 st

500 000,01-
1 000 000 €

1 000 € 3 000 €
över 10 000 st

över
1 000 000 €

2 000 € 5 000 €
Nollanmälan   100 € 400 €

Man kan av grundad anledning jämka försummelseavgiften eller låta bli att påföra den. Som grundad anledning kan man betrakta till exempel att den uppgiftsskyldiges försummelse är obetydlig efter omständigheterna.

Om den uppgiftsskyldige för fullgörande av uppgiftsskyldigheten uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en väsentligen oriktig deklaration, annan uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har väsentligt försummat någon annan skyldighet enligt 3 kap. i lagen om beskattningsförfarande delvis eller helt och hållet, är försummelseavgiftens belopp alltid minst dubbelt jämfört med beloppen i tabellen ovan och högst 15 000 euro.

En försummelseavgift som påförs för försummelser av andra skyldigheter, såsom för aktsamhetsprocedurerna, fastställs alltid utifrån en helhetsbedömning som görs från fall till fall. 

Det är fråga om en helt ny uppgiftsskyldighet och särskilt under det första rapporteringsåret vid fastställande av försummelseavgiftens storlek och vid påförande av avgiften överhuvudtaget ska särskilt beaktas att det är fråga om en ny skyldighet. Vid problem och oklarheter kring rapportering rekommenderas att kontakta Skatteförvaltningen vid låg tröskel.

6.3 Beloppet på en försummelseavgift för skyldigheter som gäller rapporteringspliktiga arrangemang (DAC6)

En försummelseavgift som påförs för försummelser av rapporteringspliktiga arrangemang (DAC6) fastställs alltid utifrån en fallspecifik helhetsbedömning.

7 Omprövning och ändringssökande

I ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift får den uppgiftsskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt söka ändring genom en skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden.

Den anmälningsskyldige ska göra en begäran om omprövning 60 dagar räknat från det datum då den anmälningsskyldige har fått del av Skatteförvaltningens beslut. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är 60 dagar från det att beslutet fattades.

 

generaldirektör  Markku Heikura

ledande sakkunnig Lauri Luukkonen

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2023