Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vuosi-ilmoitus maksetusta apurahasta, täyttöohje 2021

Apurahan maksajien on ilmoitettava luonnollisille henkilöille myöntämänsä apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot Verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksetut suoritukset ovat vähintään 1 000 euroa vuodessa.

Ilmoita tällä vuosi-ilmoituksella vain sellaiset apurahat ja stipendit, jotka on myönnetty opintoja, tieteellistä toimintaa tai taiteen harjoittamista varten ja jotka voivat olla saajalleen verovapaata tuloa. Tällaiset apurahat on tarkemmin määritelty tuloverolaissa (82 §). Muuta tarkoitusta varten myönnetyt apurahan tai stipendin nimellä maksetut suoritukset ovat yleensä kokonaan veronalaista ansiotuloa suorituksen maksajasta riippumatta. Niitä ei ilmoiteta tällä vuosi-ilmoituksella.

Ilmoita tällä vuosi-ilmoituksella myös tunnustuspalkinnot, jotka on annettu tieteellisestä, taiteellisesta tai yleishyödyllisestä toiminnasta.

Apurahan saaja voi jakaa apurahaa eteenpäin vain sille saajalle (esimerkiksi henkilölle tai työryhmälle), jonka alkuperäinen apurahan myöntäjä on nimennyt. Jos rahaa käytetään muun henkilöstön palkkaamiseen, tällaiselle henkilölle maksettu osuus ei ole apurahaa vaan veronalaista palkkatuloa. Palkan maksajan pitää ilmoittaa tällainen suoritus tulorekisteriin.

Lue lisää apurahojen verotuksesta.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun 31. päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Ilmoita tiedot sähköisesti verkkolomakkeella tai tiedostona (tietuekuvaus VSAPURAE). Jos apurahan saaja on rajoitetusti verovelvollinen, käytä vuosi-ilmoituslomaketta 7809 ja ilmoita suorituslajiksi D1.

Kuka apurahojen vuosi-ilmoituksen antaa?

Vuosi-ilmoituksen antaa aina se taho, joka myöntää ja maksaa apurahan. Vuosi-ilmoitus annetaan luonnollisille henkilöille myönnetyistä apurahoista, vaikka apuraha olisi maksettu esimerkiksi tutkimuslaitoksen tilille. Sillä ei siis ole merkitystä, mille tilille maksu tehdään.

Joissakin tapauksissa apuraha maksetaan tutkimuslaitoksen tilille, vaikka apuraha olisi myönnetty yksittäisille tutkijoille tai muille saajille. Tällaisissa tapauksissa vain apurahan myöntänyt organisaatio antaa vuosi-ilmoituksen. Tutkimuslaitos ei ole apurahan maksaja, vaikka se välittää apurahaa edelleen yksittäisille saajille. Tutkimuslaitos on vain apurahan välittäjä tai tilinhoitaja, eikä se anna tällaisissa tilanteissa vuosi-ilmoitusta.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Maksajaa koskevat tiedot

Ilmoita apurahan maksajasta maksajan nimi, Y-tunnus ja maksuvuosi. Apurahan maksajalla tarkoitetaan tahoa, joka myöntää ja maksaa apurahan.

Ilmoita myös, onko maksaja julkisyhteisö (esim. valtio ja kunnat). Huomaa, että julkisyhteisöjä eivät ole esimerkiksi yksityistaloudelliset yhdistykset ja säätiöt, eivätkä yliopistot ja korkeakoulut.

Ilmoita, kuka voi tarvittaessa antaa vuosi-ilmoituksesta lisätietoja (yhteyshenkilön nimi sekä puhelinnumero).

Ilmoita lisäksi ilmoittajan Y-tunnus, jos apurahan maksaja on ulkomainen eikä maksajalla ole suomalaista Y-tunnusta.

Saajan tiedot

Ilmoita suorituksen saajan etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus. Apurahan saajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, kenelle apuraha on myönnetty.

Jos apurahan saaja on rajoitetusti verovelvollinen, käytä vuosi-ilmoituslomaketta 7809 ja ilmoita suorituslajiksi D1.

Suorituslaji

Ilmoita suorituslajiksi ”Apurahan palautus/takaisinperintä”, kun apurahan saaja on palauttanut apurahaa tai apurahan saajalta on peritty takaisin aikaisempana vuonna maksettu apuraha tai osa siitä.

Jos saajalta peritään takaisin samana vuonna maksettua apurahaa, älä käytä takaisinperinnän suorituslajia. Ilmoita vain apurahan lopullinen määrä, josta on vähennetty takaisin peritty osuus.

Apuraha

Ilmoita maksetun apurahan määrä. Apuraha ilmoitetaan maksuvuoden vuosi-ilmoituksella.

Maksupäivä

Maksupäivä pitää ilmoittaa aina. Jos samalle saajalle maksetaan suorituksia samasta apurahasta eri päivinä, ilmoita suoritukset ensisijaisesti koko vuoden yhteismääränä. Merkitse silloin maksupäiväksi vuoden viimeinen päivä. Tarvittaessa voit esittää tiedot myös maksupäiväkohtaisesti, eli antaa jokaisesta maksupäivästä oman vuosi-ilmoituserittelyn.

Jos samana maksupäivänä maksetaan samalle saajalle useampia eri apurahoja, erittele ne toisistaan Apurahan tunniste -kentässä annettavalla tiedolla.

Apurahan laji

Kohdeapuraha

Tiettyä hanketta, työtä tai tutkimusta varten myönnetty kohde- tai kuluapuraha.

Elatusapuraha/työskentelyapuraha

Tarkoitettu elinkustannusten rahoittamiseen, työskentelyedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Esimerkiksi opintoja varten annettu apuraha sekä kirjastoapuraha.

Tunnustuspalkinto

Tunnustuspalkinto myönnetään jälkikäteen, kun taas stipendi ja muu apuraha annetaan yleensä etukäteen. Tunnustuspalkinnon edellytyksenä on, että se on annettu tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi.
Erilaisista kilpailuista, arvonnoista tai tapahtumista saadut veronalaiset palkinnot eivät ole tässä tarkoitettuja tunnustuspalkintoja. Ilmoita ne tulorekisterin palkkatietoilmoituksella tulorekisterin ohjeiden mukaisesti.

Huippu-urheilijan valmennus- ja harjoitteluapuraha

Opetusministeriö käyttää tätä apurahalajia verovapaisiin valmennus- ja harjoitteluapurahoihin, jotka on maksettu ministeriön nimeämille huippu-urheilijoille valtion varoista (TVL 82 § 1 momentti 4 kohta).

Muut urheilusta saadut apurahat ja stipendit ovat saajalleen veronalaista ansiotuloa riippumatta siitä, keneltä ne on saatu. Älä ilmoita niitä tällä vuosi-ilmoituksella. Ilmoita urheilijan palkkioksi katsottava apuraha tai stipendi tulorekisterin palkkatietoilmoituksella tulorekisterin ohjeiden mukaisesti.

Muu

Valitse apurahan lajiksi ensisijaisesti jokin yllä olevista. Käytä Muu-vaihtoehtoa vain poikkeustapauksissa (esimerkiksi opintomenestyksestä annettu stipendi).

Apurahan myöntämisen peruste

Opintoja varten

Apuraha tai stipendi, joka on saatu opintoja tai opiskelua varten, esimerkiksi apuraha vaihto-opintoja varten tai opintomenestyksestä annettu stipendi.

Tieteellistä tutkimusta varten tai tieteellisen toiminnan tunnustukseksi

Apuraha, stipendi tai tunnustuspalkinto, joka on saatu tieteellistä toimintaa varten, esimerkiksi elatusapuraha väitöskirjan tekemiseen.

Taiteellista toimintaa varten tai taiteellisen toiminnan tunnustukseksi

Apuraha, stipendi tai tunnustuspalkinto, joka on saatu taiteellista toimintaa varten, esimerkiksi elatusapuraha taidenäyttelyn valmistamiseksi.

Yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi

Tunnustuspalkinto, joka on saatu yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi, esimerkiksi tunnustuspalkinto esimerkillisestä toiminnasta.

Kulujen kattamiseksi

Ilmoita apurahan perusteeksi kulujen kattaminen aina silloin, kun kohdeapuraha on tarkoitettu kokonaan tieteellisen tai taiteellisen toiminnan kuluihin.

Muu

Valitse apurahan myöntämisen perusteeksi ensisijaisesti jokin yllä olevista. Käytä Muu-vaihtoehtoa vain poikkeustapauksissa (esim. kirjastoapuraha tai huippu-urheilijalle myönnetty valmennus- ja harjoitteluapuraha).

Yleisesti haettavissa oleva

Ilmoita, onko apuraha ollut kenen tahansa haettavissa.

Työsuhdetieto

Ilmoita, onko apurahan maksajan ja saajan välillä työsuhde.

Jos apurahan myöntää saajan työnantaja ja suoritus on korvausta tehdystä työstä, kyse on yleensä palkasta, vaikka korvaus maksettaisiin apurahan nimellä. Palkkaa ei ilmoiteta vuosi-ilmoituksella, vaan se pitää ilmoittaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella tulorekisterin ohjeiden mukaisesti.

Työryhmätieto

Ilmoita tieto siitä, onko apuraha myönnetty työryhmälle vai ei. Esimerkiksi jos apuraha on myönnetty tiettyä tutkimusta varten ja tutkimuksessa on mukana useita tutkimusryhmän jäseniä, kyseessä on työryhmälle myönnetty apuraha. Ilmoita jokaisen ryhmän jäsenen saamat apurahat omalla vuosi-ilmoituserittelyllä.

Jos apuraha on myönnetty työryhmälle eikä saatavilla ole tietoa siitä, miten apuraha jakautuu työryhmän kesken, ilmoita apurahan saajaksi apurahan hakija tai työryhmän vastuuhenkilö. Ilmoita myös tieto siitä, että apuraha on myönnetty työryhmälle. Apurahan saajaksi ilmoitetun henkilön (esimerkiksi työryhmän vastuuhenkilön) pitää tarvittaessa korjata omaa esitäytettyä veroilmoitustaan, jos koko apuraha ei ole jäänyt hänen käyttöönsä.

Apurahan tunniste

Ilmoita apurahan maksajan käyttämä hakemuksen diaarinumero tai muu vastaava sisäinen tunniste, jonka perusteella apurahan maksaja voi tarvittaessa tarkistaa maksatus- ja muita tietoja omasta arkistostaan tai tietovarastostaan.

Apurahan käyttötarkoitus

Anna vapaamuotoinen selvitys apurahan käyttötarkoituksesta.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusta korjattaessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Samaa apurahan saajaa kohti voi olla voimassa vain yksi ilmoitus, jossa on samat tunnistetiedot. Jos tunnistetiedoissa on virhe, virheellinen erittely pitää poistaa ja antaa sen jälkeen uusi erittely oikeilla tunnistetiedoilla.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • maksuvuosi
 • suorituslajin tunnus
 • apurahan maksajan Y-tunnus
 • tiedon ilmoittajan Y-tunnus (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • apurahan saajan henkilö- tai Y-tunnus
 • apurahan saajan nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • apurahan maksupäivä
 • apurahan laji
 • apurahan myöntämisen peruste
 • apurahan tunniste (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
 • ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • apurahan maksajan nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa).

Lue tarkempi korjausohje: Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021