Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Usein kysytyt kysymykset - Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Saamme tällä hetkellä paljon kysymyksiä, jotka liittyvät Ukrainan sotaan. Tälle sivulle on koottu vastauksia näihin verokysymyksiin.

Lahjoitukset ja hyväntekeväisyys

Tällaiset lahjoitukset eivät ole tuloverotuksessa vähennyskelpoisia, kuten eivät rahalahjoituksetkaan. Koska tuotteet menevät lahjoitettavaksi eivätkä myytäväksi, yritys ei voi vähentää tuloverotuksessa tuotteiden hankintamenoja.

Huomaa arvonlisäverotusta koskeva väliaikainen muutos: Alv-velvollisten yritysten lahjoitukset Ukrainasta pakeneville vapautetaan arvonlisäverosta

Tavaran ja palvelun myynnistä saamasi tulot ovat sinulle tai yrityksellesi veronalaista tuloa, vaikka asiakas maksaisi hinnan suoraan hyväntekeväisyyteen. Jos lahjoitat hyväntekeväisyyteen sinulle tai yrityksellesi tulevaa tuloa, kyse on lahjan antamisesta. Et voi vähentää tällaista lahjaa verotuksessa tuloistasi tai yrityksesi tuloista. Verokohteluun ei vaikuta, teetkö lahjoituksen itse tai yrityksesi kautta vai tekeekö sen joku muu sinun tai yrityksesi suostumuksella.

Jos esiinnyt ilmaiseksi hyväntekeväisyyskonsertissa, sinulle ei tule siitä verotettavaa tuloa.

Jos yritys tai yhteisö järjestää hyväntekeväisyyskonsertin, konsertista saadut tulot ovat sille veronalaista tuloa. Yritys ei voi vähentää konserttitulojen lahjoitusta verotuksessaan.

Jos konsertin järjestäjänä toimii yleishyödyllinen yhteisö, konsertista saatu tulo ei kuitenkaan ole veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa, jos konsertti on järjestetty yhteisön toiminnan rahoittamiseksi.

Lahjoitus on aina oma päätöksesi, koska työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää, että osa työntekijän palkasta lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Tässä asiassa määräät siis itse palkastasi eli disponoit sitä: voit valita, lahjoittaako työnantaja osan palkastasi hyväntekeväisyyteen. Tämän vuoksi lahjoitus ei vaikuta verotukseesi eli myös lahjoitettu osa palkastasi on sinulle veronalaista palkkatuloa.

Henkilöverotus

Jos saat vuokratuloa asunnon vuokraamisesta, se on veronalaista tuloa. Vuokratulosta saat vähentää siihen kohdistuvat menot.

Jos saamasi vuokra on alhaisempi kuin käypä vuokra, voit vähentää menoja korkeintaan yhtä paljon kuin saat vuokratuloja. Tappiota ei voi vähentää.

Jos et saa vuokratuloja, et voi myöskään vähentää kuluja.

Verokohtelu on samanlainen, jos yrityksesi majoittaa ilmaiseksi Ukrainasta tulevia pakolaisia tai vuokraa heidän käyttöönsä asunnon.

Palkkasi ulkomailla työskentelystä voi olla verotonta Suomessa, jos työskentelysi ulkomailla kestää vähintään kuusi kuukautta ja oleskelet Suomessa enintään keskimäärin 6 päivää kuukaudessa (kuuden kuukauden sääntö).Poikkeuksellisesti voit oleskella Suomessa enemmän, jos työskentelysi ulkomailla keskeytyy tai päättyy pakottavan ja odottamattoman syyn takia.

Ukrainassa on julistettu sotatila, ja ulkoministeriö kehottaa poistumaan Ukrainasta ja Venäjän tietyiltä alueilta välittömästi. Myös Venäjällä ja Valko-Venäjällä voi esiintyä poliittista levottomuutta. Ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista näihin maihin. Jos työskentelysi Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä on keskeytynyt tai päättynyt tällaisen pakottavan syyn takia ja tilanne on ollut odottamaton, saamasi palkka voi olla verotonta.

Huom. Kuuden kuukauden verovapaussääntöä ei sovelleta Suomessa tehtävään työhön, vaan ainoastaan ulkomaantyöstä saamasi palkka voi olla verotonta. Jos teet työtä Suomessa (esimerkiksi etätyötä), saamasi palkka on Suomessa aina veronalaista tuloa.

Lue lisää edellytyksistä Suomesta ulkomaille.

Asunnon myynnistä saamasi luovutusvoitto on verotonta tuloa, jos

  • olet omistanut huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet taikka rakennuksen tai rakennuksen osan vähintään kaksi vuotta ja
  • sinä tai perheesi olette asuneet asunnossa omistusaikana vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti.

Jos vuokraat vakituisen oman asunnon pakolaisille tai annat asuntosi muutoin kokonaisuudessaan pakolaisten käyttöön, asunnon käyttö omana vakituisena asuntona katkeaa. Asunnon lyhytaikainenkin vuokraaminen tai antaminen pakolaisten käyttöön katkaisee oman asumisajan. Kahden vuoden asumisaika ei kuitenkaan katkea, jos vuokraat tai luovutat pakolaisten käyttöön vain osan asunnosta ja asut asunnossa itse samanaikaisesti. 

Yritysverotus

Maksuliikenteeseen kohdistuvien pakotteiden vuoksi ei ole erityissäännöksiä myyntisaamisten menetysten vähentämisestä. Myyntisaamisten menetykset saadaan vähentää tuloverotuksessa siltä osin kuin suoritusta ei perustellusti enää odoteta kertyvän ja arvonaleneminen on ilmeinen. Niiden vähennyskelpoisuus ei siten edellytä arvonalenemisen lopullisuutta. Lähtökohtaisesti myyntisaamisten arvonalenemisia pidetään verotuksessa vähennyskelpoisina, jos ne hyvän kirjanpitotavan mukaan on saatu kirjata kuluksi. Arvonalenemisia arvioidaan saamiskohtaisesti.

Tarkempaa tietoa löydät syventävästä ohjeesta Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa.

Asiantuntijamenojen vähentämisestä tuloverotuksessa ei ole erikseen säädetty. Asiantuntijamenot ovat siten vähennyskelpoisia, jos ne on suoritettu tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa. Tarkempaa tietoa asiantuntijamenojen kohdistamista oikealle verovelvolliselle ja asiantuntijamenojen vähennyskelpoisuudesta osakkeita luovutettaessa löydät syventävästä ohjeesta Osakkeiden hankintaan ja luovutukseen liittyvät asiantuntijapalkkiot yrityksen tuloverotuksessa.

Tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa suoritetut menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia menoja. Yksityisoikeudelliset vahingonkorvaukset ja sopimussakot ovat vähennyskelpoisia menoja, jos ne on suoritettu tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa. Sanktionluonteiset julkisoikeudelliset maksuseuraamukset taas eivät ole vähennyskelpoisia menoja.

Varausta ei saa vähentää, koska tuloverotuksessa vähennyskelpoisia ovat vain ne varaukset, joiden vähennyskelpoisuudesta on erikseen elinkeinotulon verottamisessa annetussa laissa säädetty.

Arvopapereiden arvonalennusten vähennyskelpoisuus riippuu siitä, mihin omaisuuslajiin arvopaperit kuuluvat. Rahoitusomaisuuteen tai muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvien arvopapereiden osalta arvoalennuksen saa vähentää vain luovutuksen tai lopullisen arvonmenetyksen vuoksi. Kaupankäynnin keskeyttäminen ei vielä tarkoita, että arvonmenetys olisi lopullinen. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden osalta arvonalennus on vähennyskelpoinen pääsääntöisesti samanaikaisesti tilinpäätökseen varaston muutoksena kirjatun epäkuranttiusvähennyksen kanssa. Jos kuitenkin arvopapereissa on kyse kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvälineistä, vähennyskelpoista menoa on kirjanpitolain 5 luvun 2 a §:n tai kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien nojalla tuloslaskelmaan kuluksi merkityt arvonlaskut.

Tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa suoritetut menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia menoja. Myös käteisellä maksetut tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa suoritetut menot ovat siten vähennyskelpoisia. Käteisellä maksettujen menojen osalta tulonhankkimistarkoitus tulee voida näyttää toteen esimerkiksi kuitein ja muulla tositeaineistolla.

Ennakkomaksut kuuluvat pääsääntöisesti rahoitusomaisuuteen. Rahoitusomaisuuden arvonalenemiset ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia vain, jos ne ovat lopullisia. Kuitenkin jos velallinen on osakeyhtiö, josta velkoja tai velkojan konserniyhtiöt yksin tai yhdessä omistavat vähintään 10 % osakepääomasta, saamisen menetys ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoista menoa. Tämä rajoitus ei koske pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Tarkempaa tietoa saamisten arvonalenemisten vähentämistä ja lopullisuuden arvioinnista tuloverotuksessa löydät syventävästä ohjeesta Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa.

Tytäryhtiöosakkeet kuuluvat yleensä emoyhtiön käyttöomaisuuteen. Yhteisöjen käyttöomaisuusosakkeiden luovutushinta on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaan tietyin edellytyksin verovapaata tuloa ja hankintameno vähennyskelvotonta menoa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto on verovapaa ja

luovutustappio vähennyskelvoton. Elinkeinoverolaissa on rajoitettu käyttöomaisuusosakkeiden hankintamenon vähentämistä myös tilanteissa, joissa osakkeiden luovutus ei ole verovapaa. Tällöin luovutustappion saa vähentää vain veronalaisista käyttöomaisuusosakkeiden luovutushinnoista verovuonna ja viitenä seuraavan verovuonna. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutusta. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusta on käsitelty Verohallinnon ohjeessa Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu. Tytäryhtiöosakkeet voivat kuulua myös emoyhtiön muun omaisuuden omaisuuslajiin. Muuhun omaisuuteen kuuluvien muiden kuin kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden hankintamenon vähentämistä on rajoitettu. Muuhun omaisuuteen kuuluvan osakkeen luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. Tarkempaa tietoa löydät syventävästä ohjeesta Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen.

Muut

Nykyisessä pakotetilanteessa verojen maksaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikkien pankkien kautta.  

Jos et pysty maksamaan veroja  omaan pankkiisi kohdistuvien pakotteiden vuoksi, voit avata pankkitilin toiseen pankkiin ja maksaa veron sen pankin kautta.

Veroja voi maksaa Suomessa myös käteisellä Verohallinnon toimipisteissä. Maksu tulee suorittaa euroissa. Lisätietoa käteismaksuja vastaanottavista toimipisteistä.

Huomaa, että maksamattomat verot lähetetään ulosottoon perittäväksi eikä perintätoimia tai viivästyskorkojen kertymistä keskeytetä pakotteiden vuoksi. Kun verot on myöhemmin mahdollista maksaa, tulee ne maksaa ulosottoon Ulosoton ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa saat Ulosottolaitokselta.

Myös voimassa olevat maksujärjestelyt raukeavat, jos veroja ei makseta ajallaan.

Verohallinto maksaa veronpalautuksen normaalisti Verohallinnon tiedossa olevalle pankkitilille.

Jos emme pysty maksamaan veronpalautusta venäläiselle pankkitilillesi,

  • veronpalautus palautuu Verohallinnolle. Et menetä veronpalautusta vaan palautus käytetään sinun myöhemmin erääntyville veroillesi tai se maksetaan sinulle sitten, kun palautus voidaan jälleen pankin kautta maksaa. Tällöin veronpalautukselle maksetaan hyvityskorkoa.
  • voit avata pankkitilin eri pankkiin ja ilmoittaa uuden tilinumeron Verohallintoon.

Katso myös

Ohjeet kuinka haet verotoimistosta verokorttia sen jälkeen, kun olet saanut työpaikan ja sinulla on päätös tilapäisestä suojelusta tai todistus tilapäisen suojelun hakemuksen vireilläolosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.3.2024