Hushåll som arbetsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när?

Ett hushåll kan låta utföra många slags arbeten och köpa olika tjänster. Ett hushåll kan låta utföra en renovering eller städning, köpa barnomsorg eller ordna en fest genom en cateringfirma.

Vanligtvis låter ett hushåll utföra ett arbete antingen genom att vara löneutbetalare eller köpa tjänsten av ett företag. Om hushållet betalar lön till en arbetstagare, måste det också sköta arbetsgivarskyldigheterna. Med ett hushåll avses en fysisk person eller ett dödsbo.

Med hänsyn till arbetsgivarens anmälningsskyldigheter är det viktigt att veta

 • om du betalar till arbetstagaren lön eller arbetsersättning
 • om mottagaren av arbetsersättningen är införd i förskottsuppbördsregistret
 • om du som arbetsgivare är skyldig att verkställa förskottsinnehållningen och betala socialförsäkringsavgifter

Vilka uppgifter ska ett hushåll anmäla till inkomstregistret?

Till inkomstregistret ska anmälas löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Även kostnadsersättningar ska anmälas.

Kontrollera här när hushållet ska anmäla uppgifter till inkomstregistret.

Är du arbetstagarens arbetsgivare eller betalar du arbetet med faktura?

Jag anställer en arbetstagare, jag är således arbetsgivare.

 • Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret.

Jag köper tjänsten av en tjänsteleverantör och betalar med faktura.

 • Tjänsteleverantören är infört i förskottsuppbördsregistret.
  • Uppgifterna behöver inte anmälas till inkomstregistret.
 • Tjänsteleverantören är inte infört i förskottsuppbördsregistret.
  • Anmäl uppgifterna till inkomstregistret.

Du kan kontrollera om tjänsteleverantören är infört i förskottsuppbördsregistret genom att söka uppgifterna i YTJ:s företagssökning (www.ytj.fi). Du kan också ringa till Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 004 (Inkomstbeskattning för företagare, samtalsavgift lna/msa).

 • Det finns ingen nedre gräns i euro för uppgifterna, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.
 • Också löner som betalats till minderåriga ska anmälas till inkomstregistret.
 • För varje utbetalad lön eller annan förvärvsinkomst lämnas en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.
 • Inkomstregistret gäller endast anmälan av utbetalade löne- och andra förvärvsinkomster. Anvisningar för utbetalning av arbetstagarens lön hittar du exempelvis på Skatteförvaltningens, arbetspensionsanstalternas och Sysselsättningsfondens webbplatser.
 • Om du använder tjänsten Palkka.fi vid löneutbetalning, skickar tjänsten automatiskt hushållets anmälningar till inkomstregistret. Du behöver inte anmäla någonting separat till inkomstregistret.

När ska betalda löner och andra förvärvsinkomster anmälas till inkomstregistret?

Om hushållet inte är infört i arbetsgivarregistret (arbetsgivare som betalar lön tillfälligt)

 • Anmälan om löneuppgifter om utbetalda prestationer ska inlämnas elektroniskt till inkomstregistret månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden.
 • Om ett hushåll är en tillfällig arbetsgivare, ska det inlämna arbetsgivarens separata anmälan för löneutbetalningsmånaderna endast då det betalar lön över 1 500 euro per kalenderår.

Exempel: Ett hushåll betalar 90 euro i lön till sin anställda barnskötare 15.1. Ingen skatt har tagits ut på lönen och inga arbetsgivaravgifter har betalats på den. Hushållet ska anmäla elektroniskt till inkomstregistret lönen det betalat samt arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsmånaden, alltså 5.2.

 • Om anmälan görs på pappersblankett, är tidsfristen den åttonde dagen i den följande kalendermånaden. Uppgifterna kan anmälas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara exempelvis om en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning.

Om hushållet är infört i arbetsgivarregistret (regelbunden arbetsgivare)

 • Anmälan om löneuppgifter ska lämnas in elektroniskt senast den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.
 • Arbetsgivarens separata anmälan ska inlämnas elektroniskt senast den femte dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden.
 • Om hushållet betalar ut löner regelbundet, men lämnar in uppgifterna på pappersblankett av ett särskilt skäl, ska uppgifterna ges inom samma tidsfrist som för andra regelbundna arbetsgivare. Anmälan om löneuppgifter ska lämnas in på den åttonde kalenderdagen efter betalningsdagen och arbetsgivarens separata anmälan senast på den åttonde dagen i den följande kalendermånaden.
 • Uppgifterna kan anmälas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara exempelvis om en elektronisk anmälan av tekniska skäl är omöjlig för en fysisk person, ett dödsbo, en tillfällig arbetsgivare eller en utlänning.
 • För anmälan om kompletterande uppgifter föreskrivs ingen separat tidsfrist, men det rekommenderas att lämna in dem på samma gång som obligatoriska uppgifter. Med kompletterande uppgifter avses till exempel frånvarouppgifter och vissa uppgifter om anställningsförhållandet.

Läs mer:

Anmäl till inkomstregistret uppgifterna om löner som betalats ut

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2021