73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä, täyttöohje

Lomake 73 täytetään vain, jos verovelvollisella on muitakin osinkotuloja kuin Suomesta saatuja kokonaan verovapaita osinkoja. Myös väliyhteisöstä saadun osingon yhteismäärä sekä osingon verovapaa ja veronalainen osuus merkitään tälle lomakkeelle.

Lomakkeella 73 ilmoitetaan osinkotulojen lisäksi myös osuuskunnasta saadut ylijäämät. Yhteisön osuuskunnasta saaman ylijäämän verotus toimitetaan pääosin samalla tavalla kuin yhteisön saamien osinkojen verotus. Osuuskunnasta saadut ylijäämät ilmoitetaan lomakkeella 73 kuten osakeyhtiöstä saadut osingot.

Täytä lisäksi lomake 70, jos vaadit osingoista ulkomaille maksetun veron hyvittämistä. Lomakkeella annetaan erittely eri maista saaduista osingoista ja niistä suoritetuista veroista. Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuria voidaan käyttää apuna laskettaessa hyvitettävää veron määrää.

Katso lisätietoa Osinkotulojen verotuksesta (Verohallinon ohje Osinkotulojen verotus)

Lisätietoa osuuskuntien verotuksesta ja ylijäämistä on Verohallinnon syventävissä ohjeissa.

Verovelvollinen on julkisesti noteerattu yhtiö

Merkitse rasti Kyllä-ruutuun, jos yhteisönne (ilmoittajan) osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssi- tai Pre-listalla, ulkomaisilla säännellyillä ja viranomaisen valvomilla markkinoilla tai muilla TVL 33 a §:n mukaisilla markkinoilla.

1 Verovapaat

a) Suomesta saadut

Merkitse tähän kohtaan suomalaisesta listaamattomasta yhtiöstä saatu verovapaa osinko. Listaamaton yhtiö merkitsee tähän myös sellaisesta julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamansa osingon, josta se omistaa vähintään 10 %. Osinko on tällöin kokonaan verovapaata tuloa.

Myös osuuspankin saama osinko OKO Osuuspankkien keskuspankki Oyj:ltä merkitään tähän.

b) Toisesta EU/ETA-valtiosta saadut 

Merkitse tähän kohtaan toisesta EU/ETA-valtiosta, listaamattomasta yhtiöstä saatu verovapaa osinko. Listaamaton yhtiö ilmoittaa tässä kohdassa myös saamansa osingon sellaisesta listatusta yhtiöstä, josta se omistaa vähintään 10 %.

Muun kuin emo-tytäryhtiödirektiivin mukaisen verovapauden edellytyksenä on, että osinkoa jakava yhteisö on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen suorittamaan tulostaan, josta osinko on jaettu, veroa vähintään 10 prosenttia. Lisäksi yhteisön kotipaikka kyseessä olevan valtion verolainsäädännön mukaan on tässä valtiossa ja yhteisön kotipaikka kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan ei ole Euroopan talousalueen ulkopuolella olevassa valtiossa.

Myös raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen saama osinko sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista on verovapaa ja se merkitään tähän kohtaan, jos kyseiset laitokset omistavat jakajayhtiöstä 10 % tai enemmän ja emo- ja tytäryhtiödirektiiviä voidaan soveltaa.

c) EU/ETA-valtioiden ulkopuolelta saadut (ks. verosopimus)

Merkitse tähän kohtaan EU/ETA-alueen ulkopuolisesta valtiosta saadut verovapaat osingot. Tällaiset osingot ovat kokonaan verovapaita silloin, kun ne on määritelty verovapaiksi Suomen ja jakajayhteisön asuinvaltion välisessä kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevassa sopimuksessa.

2 Veronalainen 100 %

a) Suomalaisesta listatusta yhtiöstä, jos omistusosuutenne yhtiöstä alle 10 %, sekä muut veronalaiset osingot

Listaamaton yhtiö ilmoittaa tässä kohdassa sellaisesta listatusta yhtiöstä saamansa osingon, josta se omistaa alle 10 %.

Lisäksi kohdassa ilmoitetaan muut Suomesta saadut veronalaiset osingot.

b) Toisen EU/ETA-valtion listatusta yhtiöstä, jos omistusosuutenne yhtiöstä alle 10 %, sekä  muut veronalaiset osingot.

Listaamaton yhtiö ilmoittaa tässä kohdassa toisessa EU/ETA-valtiossa listatusta yhtiöstä saamansa osingon, jos se omistaa jakajayhtiöstä alle 10 %.

Lisäksi kohdassa ilmoitetaan muut EU/ETA-valtioista saadut veronalaiset osingot.

c) EU/ETA-valtioiden ulkopuolelta saadut (ks. verosopimus) Merkitse tähän EU/ETA-alueen ulkopuolisesta valtiosta saatu veronalainen osinko.
d) REIT-yhtiöstä saadut

Ilmoita tässä kohdassa osingot, jotka on saatu yhtiöistä, joihin sovelletaan lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksesta (24.4.2009/299). Tällaisista yhtiöistä saadut osingot ovat lain 8 §:n mukaan kokonaan veronalaisia.

e)  ja f) Saadut osingot, jotka ovat olleet maksajalle vähennyskelpoisia suorituksia Ilmoita tässä kohdassa maittain eriteltynä sellaiset EVL 6 a §:n 9 ja 10 momentin mukaiset osingot, jotka ovat esimerkiksi olleet maksajalle vähennyskelpoisia suorituksia. Merkitse maksajan kotivaltion maakoodi.

3 Osittain veronalaiset (25 % verovapaa, 75 % veronalainen)

a) Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomaisuusosakkeille Suomesta maksetut osingot

Tämä kohta koskee vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksia. Kun nämä yhtiöt saavat sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeistaan osinkoa Suomesta, osingosta 25 % on verovapaata tuloa ja 75 % veronalaista tuloa.

b) Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen sijoitusomaisuusosakkeille toisesta EU/ETA-valtiosta maksetut osingot  

Tämä kohta koskee vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksia. Kohdassa ilmoitetaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen saama emo-tytäryhtiödirektiivin mukainen osinko sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, kun kyseiset laitokset omistavat jakajayhtiöstä alle 10 %.

Lisäksi kohdassa ilmoitetaan muut kuin emo-tytäryhtiödirektiivin mukaiset sijoitusomaisuuteen kuuluvat osingot.

Osingot yhteensä

Merkitse kirjanpidon mukainen osinkojen yhteismäärä kohtaan Osingot yhteensä ja siirrä luku lomakkeen 6B kohtaan 4 Rahoitustuotot, Saadut osingot ja ylijäämät (osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot).

Osinkojen verovapaa osuus yhteensä

Laske osinkojen verovapaan osuuden yhteismäärä sarakkeesta ”Verovapaa osuus” ja merkitse se kohtaan ”Osinkojen verovapaa osuus yhteensä”.

Osinkojen veronalainen osuus yhteensä

Laske osinkojen veronalaisen osuuden yhteismäärä sarakkeesta ”Veronalainen osuus” ja merkitse se kohtaan ”Osinkojen veronalainen osuus yhteensä”. Siirrä luku lomakkeen 6B kohtaan 4 Rahoitustuotot, Saadut osingot ja ylijäämät – veronalainen osuus (osassa 6 Elinkeinotoiminnan tuotot).