Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KKV ja Ve­ro­hal­lin­to: Hy­vin­voin­tia­luei­den han­kin­nois­sa pii­lee har­maan ta­lou­den ris­ke­jä

Verohallinnon tiedote, 13.12.2023

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ja Verohallinnon mukaan julkisiin hankintoihin liittyy usein erilaisia harmaan talouden ilmiöitä, kuten verojen välttelyä, tarjouskartelleja ja pimeän työvoiman käyttöä. Väärinkäytösten vähentämiseksi KKV ja Verohallinto kiertävät hyvinvointialueilla lisäämässä alueiden tietoisuutta harmaan talouden riskeistä ja torjuntakeinoista.

Vuoden 2023 alussa aloittaneet hyvinvointialueet ovat merkittäviä verovarojen käyttäjiä. Niiden yhteenlasketusta 20 miljardin euron vuosibudjetista merkittävä osa on hankintoja yksityiseltä sektorilta, sidosyksiköiltä ja julkisilta toimijoilta.

KKV:n ja Verohallinnon kokemusten mukaan julkiset hankinnat ovat otollista maaperää tarjouskartelleille ja muulle kilpailijoiden väliselle kielletylle yhteistyölle. Hankintojen yhteydessä voidaan myös esimerkiksi vältellä veroja ja muita velvoitteita sekä käyttää pimeää työvoimaa. Merkittävät julkiset hankinnat voivat lisäksi olla alttiita korruptiolle.

Hyvinvointialueet eivät kuitenkaan aina välttämättä osaa tunnistaa kaikkia harmaan talouden ilmiöitä ja toimijoita omissa hankinnoissaan. KKV ja Verohallinto ovat nyt aloittaneet alueilla kierrokset, joilla lisätään alueiden tietoisuutta riskeistä ja käydään läpi keinoja niiden torjumiseen.

KKV valvoo, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja tasapuolisesti sekä markkinoiden kilpailullisuutta hyödyntäen. Valvonnan tavoitteena on turvata verovarojen tehokas käyttö ja ehkäistä korruptiota. Hyvinvointialueiden kanssa käydään läpi suorahankintoihin liittyviä tyypillisimpiä ongelmia ja kerätään alueiden kokemuksia hankintojen järjestämisestä ja kilpailun toimivuudesta.

- Han­kin­to­jen suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja har­maan ta­lou­den ris­kien en­nal­taeh­käi­syyn pa­nos­ta­mal­la voi­daan saa­da ai­kaan mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä. Eten­kin jul­ki­sen ta­lou­den kus­tan­nus­pai­neet huo­mioi­den pi­däm­me yh­teis­työ­tä Ve­ro­hal­lin­non ja hy­vin­voin­tia­luei­den kans­sa tär­keä­nä, sanoo ylijohtaja Timo Mattila KKV:sta.

Verohallinto keskittyy tapaamisissa harmaan talouden torjunnan näkökulmasta hyvinvointialueiden hankintoihin, päätöksentekoon ja valvontaan liittyviin menettelyihin, ohjeisiin ja strategioihin. Tavoitteena on lisätä hankintapäätöksiä tekevien tietoisuutta ja osaamista harmaan talouden torjunnassa sekä kyvykkyyttä havaita harmaan talouden ilmiöitä, myös organisaatioiden oman henkilöstön toimintaan liittyviä mahdollisia väärinkäytösriskejä, kuten sidonnaisuuksia.

- Hy­vin­voin­tia­lu­eet ovat läh­tö­koh­dil­taan eri­lai­ses­sa ase­mas­sa, ja eri or­ga­ni­saa­tiois­ta siir­ty­neet te­ke­mi­sen ta­vat ha­ke­vat ha­vain­to­jen mu­kaan vie­lä yh­te­näis­tä­mis­tä. Esi­mer­kik­si van­hois­ta or­ga­ni­saa­tiois­ta siir­ty­vien so­pi­mus­ten mää­rä ja lu­kuis­ten jär­jes­tel­mien mu­ka­naan tuo­mat on­gel­mat ovat tul­leet Ve­ro­hal­lin­nol­le ja KKV:lle yl­lä­tyk­se­nä, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. 

KKV ja Verohallinto ovat toistaiseksi käyneet viidellä hyvinvointialueella ja tapaamisia suunnitellaan myös loppujen 16 alueen kanssa. Alueiden hankintoja tekevälle henkilöstölle tullaan pitämään myös koulutuksia harmaan talouden riskeistä ja niiden tunnusmerkeistä. KKV ja Verohallinto toivovat, että tapaamiskierroksella voitaisiin luoda pohjaa pidemmälle yhteistyölle hyvinvointialueiden kanssa ja edistää yhteisten verovarojen tehokasta käyttöä.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2023