Verohallinnon päätös sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan, verottoman sähkövarastonpitäjän ja sähkön edelleen luovuttajan annettavista tuensaajakohtaisista tiedoista

Antopäivä
25.11.2020
Diaarinumero
VH/7489/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 26 b §:n 1 momentin sellaisena kuin se on laissa 768/2020 nojalla päättänyt:

1 §

Velvollisuus antaa tiedot

Sähköverkonhaltijan, sähköntuottajan ja verottoman sähkövarastonpitäjän on vuosittain annettava tuensaajakohtaisesti Verohallinnolle tiedot sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (sähköverolain) 4 §:n 2 momentin mukaisista, kalenterivuoden aikana tapahtuneista   sähkön luovutuksista.

Myös sen, joka luovuttaa mainittua sähköä edelleen muille toimijoille käytettäväksi alemman veroluokan tarkoitukseen, on annettava vuosittain Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat edellä mainitut tiedot.

Tiedot on annettava viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavan helmikuun viimeisenä päivänä.

2 §

Annettavat tiedot

Annettavat tiedot ovat:

  1. yrityksen nimi;
  2. Y-tunnus;
  3. kalenterivuoden aikana luovutetun II veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina;
  4. tieto siitä, onko II veroluokan sähkön luovutuksessa ollut kyse sähköverolain 2 §:n 6 kohdassa määritellystä teollisessa toiminnassa käytetystä sähköstä vai 2 §:n 6 a kohdassa määritellystä konesalitoiminnassa käytetystä sähköstä ja
  5. tieto siitä, onko II veroluokan sähkön luovutuksessa kyse sähköverolain 6 §:n mukaisesta sähkön kulutukseen luovutuksesta, vai II veroluokalla hankitun sähkön edelleen luovuttamisesta.

3 §

Tietojen antotapa

Tiedot on annettava sähköisesti. Verohallinto voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä tietojen antamisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen tiedot on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperisena tiedot annetaan Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

4 §

Tietojen allekirjoittaminen

Annettavat tiedot on allekirjoitettava.

Sähköisesti annettavat tiedot täyttävät allekirjoitusvaatimuksen, jos ne on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo