Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
15.11.2004
Diaarinumero
1655/32/2004
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004


Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 15 §:n 8 momentin, 16 §:n 10 momentin, 17 §:n 7 momentin sekä 18 §:n 7 momentin, sellaisina kuin 15 §:n 8 momentti, 16 §:n 10 momentti ja 17 §:n 7 momentti ovat laissa 565/2004 sekä varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 luku.

Tulotiedot

1 §

Tulotietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallitus rajoittaa verotusmenettelystä annetun  lain (1558/1995) 15 §:ssä ja 18 §:n 6 momentissa, sellaisena kuin 15 § on laissa 565/2004 ja varainsiirtoverolain (931/1996) 30 §:n 1 ja 3 momentissa  tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2-18 §:ssä tarkoitetut suoritukset.

2 §

Kotitalouksien maksamat palkat ja työkorvaukset

Luonnollisten  henkilöiden  ja  kuolinpesien (kotitalouksien) on  ilmoitettava sellaiset maksamansa palkat ja ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksamansa korvaukset (työkorvaukset), joista on toimitettu ennakonpidätys. Lisäksi niiden on ilmoitettava palkat, joista ennakonpidätys on jätetty ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1040/2001,  toimittamatta, jos samalle saajalle maksettava määrä on vähintään 200 euroa kalenterivuodessa.

3 §

Muiden kuin kotitalouksien maksamat palkat, työkorvaukset sekä eräät veronalaiset palkkiot ja palkinnot

Muiden kuin kotitalouksien on ilmoitettava:

 1. työ-  ja virkasuhteessa maksamansa palkat, ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut  palkkana pidettävät suoritukset, luontoisedut ja muut veronalaiset  edut, palkkaturvana maksamansa  suoritukset  sekä veronalaiset ansionmenetyskorvaukset;
 2. ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa  tarkoitetut muuna kuin palkkana pidettävät työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetut korvaukset (työkorvaukset), jos  suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin sekä urheilijan palkkiot;
 3. sanoma- ja aikakauslehtien tilaushankinta-asiamiehille,  vakuutusasiamiehille  sekä myyntiedustajille maksamansa työkorvaukset, vaikka saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, jos saajana  on luonnollinen henkilö sekä
 4. muut kuin 1 - 3 kohdassa tarkoitetut satunnaiset, veronalaiset  palkkiot ja  palkinnot, kuten löytöpalkkiot sekä taidekilpailujen  palkinnot, jos suorituksen määrä on  vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Seuraavat palkkatulot on ilmoitettava erillään edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista palkoista, jos palkansaaja on vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla palkanmaksajan harjoittamasta toiminnasta:

 1. tuloverolain (1535/1992) 39 tai 40 §:ssä tarkoitetun yhtymän osakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtymästä saama palkka;
 2. perheenjäsenen tai kuolinpesän osakkaan maataloudesta tai yritystoiminnasta saama palkka; sekä
 3. työntekijän osake- tai muusta yhtiöstä saama palkka, jos työntekijää ei työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 d §:n mukaan pidetä osake- tai muuhun yhtiöön työsuhteessa olevana.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luontoiseduista on ilmoitettava seuraavat tiedot;

 1. autoedusta on ilmoitettava palkkaan lisätyn raha-arvon  määrä, autoedusta perityn korvauksen  määrä,  auton ikäryhmä, tieto siitä, onko kysymyksessä vapaa autoetu vai  käyttöetu  sekä autolla ajettujen yksityiskilometrien määrä, jos työnantaja  käyttää  ennakonpidätyksessä  kilometrikohtaista arvoa;
 2. asuntolainan korkoedun määrä;
 3. työsuhdeoptiosta saadun edun määrä sekä
 4. muista kuin  edellä 1 - 3 kohdassa  tarkoitetuista luontoiseduista edun laatu, palkkaan lisätyn luontoisedun  raha-arvon määrä, luontoisedusta perityn korvauksen raha-arvon määrä sekä tieto siitä, vastaako  ravintoedusta peritty korvaus verotusarvoa.

4 §

Ulkomaantyötulo

Työnantaja, joka tuloverolain 77 §:n 1 momentin nojalla jättää palkasta ennakonpidätyksen toimittamatta, on velvollinen antamaan työskentelystä Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen ilmoituksen.

5 §

Kustannusten korvaukset

Työnantajan on ilmoitettava työmatkasta maksamansa  verovapaat päivärahat, ateria- sekä kilometrikorvaukset. 

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava vuoden aikana maksamansa tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivärahat, kilometrikorvaukset sekä korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista verovapaista työmatkakustannusten korvauksista on ilmoitettava korvauksen laatu sekä päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä erillään kilometrikorvausten yhteismäärästä. Kilometrikorvauksista on ilmoitettava myös korvausten perusteena oleva kilometrimäärä.

Valtion tai sen laitoksen, kunnan tai kuntayhtymän, evankelisluterilaisen kirkon, sen  seurakunnan  ja  seurakuntayhtymän, ortodoksisen kirkkokunnan ja  sen  seurakunnan ei  tarvitse ilmoittaa  työmatkakustannusten korvauksia, mikäli  ne maksuperusteiltaan ja suuruudeltaan  vastaavat Verohallituksen vuosittain vahvistamia verovapaiden  matkakustannusten määriä. Päivittäisten asunnon ja erityisen työntekemispaikan  välisten matkojen matkakustannusten korvaukset on kuitenkin ilmoitettava, jos työntekijä toimii alalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn  lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, eikä hänellä ole varsinaista työpaikkaa.
 
Työnantajan on ilmoitettava maksamansa tai palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentämänsä veronalaiset kustannusten korvaukset.

Kunnan on ilmoitettava perhehoitajille maksetut kustannusten korvaukset.

Valmennusrahaston on ilmoitettava urheilijoille vuoden aikana maksamansa verovapaat valmennuskustannukset.

6 §

Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä valtion varoista maksettu korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, aikuiskoulutustuki, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

7 §

Käyttökorvaukset

Maksajan on ilmoitettava ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä.

8 § 

Apurahat

Maksajan on ilmoitettava luonnolliselle henkilölle maksamansa stipendit,  apurahat, sekä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) 1 §:ssä tarkoitetut apurahat ja avustukset (kirjastokorvaukset), joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa.

9 §

Vakuutuskorvaukset

Maksajan ja välittäjän on ilmoitettava veronalaiset vakuutuskorvaukset, vakuutusmaksun palautukset, vakuutuksen takaisinostoarvo sekä muut veronalaiset vakuutukseen perustuvat suoritukset sekä vakuutuskassalaissa tarkoitetun eroavustuksen tuotto. Liike- tai ammattitoimintaa taikka maataloutta harjoittaville henkilöille, avoimille yhtiöille ja kommandiittiyhtiöille sekä osakeyhtiöille, osuuskunnille ja muille tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille maksettuja vakuutuskorvauksia, vakuutusmaksun palautuksia, takaisinostoarvoa tai muita vakuutukseen perustuvia alle 1 700 euron suuruisia suorituksia ei ilmoiteta. Luonnollisille henkilöille maksetut lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset on kuitenkin ilmoitettava, jos samalle saajalle maksetaan vähintään 100 euroa kalenterivuodessa.

Metsää kohdanneen vahingon perusteella maksetut vakuutuskorvaukset on ilmoitettava rajoituksetta.

10 §

Korot, jälkimarkkinahyvitys, muut pääomatulot sekä takausprovisio

Maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko, korkoon rinnastettava tuotto, jälkimarkkinahyvitys sekä osingon ja yhtiöveronhyvityksen sijaan maksamansa rahakorvaus.  Myös takausprovisio on ilmoitettava.

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.

11 §

Rahastoyhtiön ja henkilöstörahaston maksamat  suoritukset  ja osingot

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava sijoitusrahaston tuotto-osuuksille ja yhteissijoitusyrityksen osuuksille maksamansa vuotuinen tuotto rahastoittain.

Henkilöstörahaston on ilmoitettava maksamansa veronalaiset rahasto-osuudet ja ylijäämät.

Osinkoa jakavan yhteisön on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan osingoista. Lisäksi osuuskunnan on ilmoitettava osuuspääomalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle maksamansa korko. Kotimaisen säästöpankin on ilmoitettava kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoitukselle maksamansa voitto-osuus ja korko. Keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava takuupääomalle maksamansa korko.

Sellaiselle osingonsaajalle, joka on vakuutettu maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain nojalla osingon jakaneen yhteisön harjoittamasta toiminnasta, maksettu osinko on ilmoitettava erillään muista osingoista.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja tilinhoitajayhteisön asiamiehen  on ilmoitettava Suomen arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltäviin osaketalletustodistuksiin ja ulkomaisiin osakkeisiin perustuvat osingot sekä ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen osuudelle maksettu tuotto.

12 §

Puukaupat

Puun ostajan tai ennakonpidätysvelvollisen välittäjän on annettava tiedot puun  myyjästä ja kauppahinnasta, jos metsän omistaja luovuttaa puun ostajalle tai välittäjälle hakkuuoikeuden metsässään kasvavaan runkopuuhun tai myy hankintakaupalla runkopuusta valmistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten tukkeja, pylväitä, kuitupuita tai halkoja sekä haketta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu puun ostajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain puukauppoja, jotka liittyvät puun ostajan elinkeinotoimintaan tai joista on toimitettu ennakonpidätys.

13 §

Julkiset tuet

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on ilmoitettava maksamansa julkiset tuet ja avustukset, jos tuen tai avustuksen määrä samalle suorituksen saajalle on vähintään 1 000 euroa kalenterivuodessa. Julkisella tuella ja avustuksella tarkoitetaan elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrattavia tukia ja avustuksia.

Edellä 1 momentista poiketen metsätalouteen kohdistuvat tuet ja avustukset on ilmoitettava rajoituksetta.

14 §

Arvopaperikaupat ja sijoitusrahaston rahasto-osuuksien  lunastukset

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän, vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun edustuston ja pääasiamiehen sekä vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetun vakuutusyhdistyksen on annettava tiedot  välittämistään ja tekemistään osakkeiden, osaketalletustodistusten, warranttien, merkintäoikeuksien sekä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien kaupoista. Myös yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkinnät ja lunastukset on ilmoitettava siltä osin kuin tietoja ei ole toimitettu 2 momentin nojalla. Lisäksi edellä tarkoitetun tiedonantovelvollisen  on annettava tiedot vakioiduista johdannaissopimuksista, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetuista vakioituihin johdannaissopimuksiin rinnastettavista johdannaissopimuksista sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetuista muista johdannaissopimuksista. Kaupat on ilmoitettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin. Kaupoista on ilmoitettava kohde ja niiden lukumäärä, osto- ja myyntipäivämäärä, kauppahinta ja asiakkaan maksamat kustannukset sekä  suoritetun varainsiirtoveron määrä.  Merkinnöistä ja lunastuksista on ilmoitettava vastaavat tiedot.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on annettava tiedot verovelvolliselta lunastetuista sijoitusrahaston rahasto-osuuksista sekä yhteissijoitusyritysten osuuksista. Lisäksi on annettava tiedot lunastettujen rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien hankintahinnasta ja hankinta-ajankohdasta sekä merkinnän ja lunastuksen yhteydessä perityistä kuluista siltä osin kuin nämä tiedot ovat tiedonantovelvollisella.

Merkintäoikeuksien kauppoja ei ilmoiteta, jos kauppahinta on enintään 100 euroa. Myöskään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 - 52 c ja 52 f §:ssä tarkoitettujen yritysjärjestelyjen yhteydessä maksettuja enintään 100 euron suuruisia rahavastikkeita ei ilmoiteta.

15 § 

Osakaslaina 

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkaan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöltä verovuonna saama ja verovuoden lopussa takaisin maksamatta oleva rahalaina, jos osakkaalla, hänen perheenjäsenellään tai heillä yhdessä on suoraan tai välillisesti vähintään 10 % osakeyhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakeyhtiön on lisäksi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta lainasta osakkaan verovuonna takaisin maksama lainan määrä.

16 §

Sijaisosinkojen ilmoittaminen

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopaperinvälittäjän, joka toimii osakkeiden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä, on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään sijaisosingoista.

17 §

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus

Selvitys- ja optioyhteisön sekä arvopaperinvälittäjän, joka toimii rahasto-osuuden lainaksiantajan tai lainaksiottajan välittäjänä  on ilmoitettava tiedot maksamistaan ja välittämistään rahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista.

18 §

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

Euroopan unionin neuvoston säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta antaman direktiivin (2003/48/EY) 4 artiklassa tarkoitetun maksuasiamiehen on ilmoitettava verohallinnolle tiedot direktiivin 6 artiklan tarkoittamista koroista ja koronsaajista.
 
Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tarkoitetulle rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa palkat, työkorvaukset, eläkkeet, veronalaiset sosiaalietuudet, osingot, korot, jälkimarkkinahyvitys, puun myyntitulo sekä muu lähdeveron alainen suoritus sekä suorituksesta peritty lähdevero ja sairausvakuutusmaksu. Lisäksi maksajan on ilmoitettava sijoitusrahastojen rahasto-osuuksille ja yhteissijoitusyritysten osuuksille maksamansa tuotto ja siitä peritty lähdevero. Työkorvaus ja puun myyntitulo ilmoitetaan vain, kun se on maksettu luonnolliselle henkilölle. Edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vain, jos niitä ei ole ilmoitettu 1 momentin nojalla.

Maksajan on ilmoitettava rajoitetusti verovelvolliselle maksamansa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu suoritus siinäkin tapauksessa, että suorituksesta on lain tai kansainvälisen sopimuksen perusteella jätetty vero perimättä.

Jos kyse on ulkomailla tehdystä työstä maksetusta palkasta, ilmoitusta ei kuitenkaan anneta, jos suomalainen yritys harjoittaa toisessa valtiossa liiketoimintaa kiinteässä toimipaikassa, jonka tulosta rasitetaan kyseisellä palkalla.

2 luku

Varallisuustiedot

19 §

Porotiedot

Poroisännän on annettava tiedot  poronomistajien  omistamista poroista.

20 §

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen tai edustuston on ilmoitettava sijoitusrahaston rahasto-osuuden ja  yhteissijoitusyrityksen osuuden omistajien kalenterivuoden lopussa omistamien rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien lukumäärät ja verotusarvot rahastoittain.  Tässä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain yleisesti verovelvollisia.

21 §

Arvopaperikeskuksen ilmoittamisvelvollisuus arvo-osuuksista

Arvopaperikeskuksen on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot arvo-osuuksien omistajista ja tuoton saajista sekä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista, osaketalletustodistuksista, osuustodistuksista, merkintäoikeuksista, optio-oikeuksista, warranteista, ja yhteissijoitusyritysten osuuksista sekä varallisuusverotuksessa veronalaisista joukkovelkakirjalainoista. Arvo-osuuksista ilmoitetaan ISIN – koodi ja kunkin omistajan tai tuoton saajan  arvo-osuuksien lukumäärä tai joukkovelkakirjalainan pääoma vuoden lopussa. Arvo-osuusrekisterin tietojen mukaisista omistajista sekä tuoton saajista ilmoitetaan tunnistetietoina nimi, henkilö- tai Y-tunnus sekä maatunnus. Henkilö- tai Y-tunnuksen puuttuessa ilmoitetaan muut tiedon luovuttajan hallussa olevat tunnistetiedot ja osoitetieto.

22 §

Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Puhelinyhteisön ja yhteisön, joka on puhelinyhteisön pääosakas, on ilmoitettava tiedot  osakkaidensa ja jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista tai osuuksista, jos yhteisössä osakkuus tai jäsenyys ja asiakkuus on erotettu toisistaan. 

Puhelinyhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollisuutta siltä osin kuin puhelinyhteisön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä. 

3 luku. Tarkemmat määräykset

23 §

Tulojen ja varallisuuden ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset.

Edellä 2 - 22 §:ssä tarkoitetuista tuloista  ja  varallisuudesta on ilmoitettava:
1)ilmoitusvelvollista koskevat  yksilöintitiedot;
2)suorituksen saajaa, maksajaa ja varallisuuserän omistajaa koskevat verotusmenettelylain 22 §:n 1 momentin mukaiset yksilöintitiedot;
3)suorituksen tai varallisuuserän laatu ja rahamäärä sekä suorituksesta toimitettu ennakonpidätys, ei kuitenkaan 21 ja 22 §:ssä tarkoitetun muun arvopaperin kuin joukkovelkakirjalainan arvoa.

4 luku

Velka- ja vähennystiedot

24 §

Ammattiyhdistysjäsenmaksut

Työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan on annettava tiedot vähennyskelpoisista jäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista. Maksuista on ilmoitettava seuraavat  tiedot:

 1. maksun saajaa ja jäsentä koskevat yksilöintitiedot;
 2. jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun määrä.

25 §

Vakuutusmaksutiedot

Työnantajan on ilmoitettava kalenterivuoden aikana työntekijältä perimänsä työntekijän verotuksessa vähennyskelpoiset työntekijän eläkemaksut, merimieseläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä  työntekijältä perimänsä kollektiiviseen lisäeläketurvaan perustuvat maksut. Jos työntekijä on tullut kollektiivisen lisäeläketurvan piiriin 6.5.2004 tai myöhemmin, työnantajan on ilmoitettava työntekijältä perimänsä maksut ja itse maksamansa määrä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle ennen 6.5.2004 ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut, siltä osin kuin ne on katsottu palkaksi tai peritty työntekijältä. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava työntekijälle 6.5.2004 tai sen jälkeen ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

Avoimen yhtiön on ilmoitettava yhtiömiehelle ottamansa, kommandiittiyhtiön on ilmoitettava vastuunalaiselle yhtiömiehelle ottamansa ja osakeyhtiön on ilmoitettava sellaiselle osakkaalle, jota ei työntekijäin eläkelain 1 d §:n mukaan pidetä mainittua lakia sovellettaessa työsuhteessa olevana, ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut.

Vakuutuslaitoksen, eläkelaitoksen sekä ulkomaisen  vakuutus- tai eläkelaitoksen Suomessa olevan edustajan tai välittäjän on annettava tiedot yksityishenkilöiden  maksamista vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten maksuista. Tiedot annetaan eriteltyinä sen mukaan, onko vakuutus otettu viimeistään 5.5.2004 vai sen jälkeen ja onko kysymyksessä ansio- vai pääomatulona verotettava eläke.

Edellä  olevista vakuutusmaksuista on annettava seuraavat tiedot:

 1. vakuutuslaitoksen, työnantajan tai muun ilmoittajan yksilöintitiedot
 2. vakuutettua  ja vakuutuksen ottajaa koskevat yksilöintitiedot sekä
 3. vakuutusmaksujen rahamäärä  

26 §

Työttömän korvauspäivien lukumäärä

Työttömyyskassan, kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen on ilmoitettava niiden verovuoden korvauspäivien lukumäärä, joilta verovelvolliselle on maksettu tuloverolain 93 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien mukaisesti korvausta. 

27 §

Velkatiedot

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta verohallinnolle seuraavat tiedot:

 1. velan antajaa koskevat yksilöintitiedot;
 2. velan numero tai muu tunnus;
 3. velan käyttötarkoitus;
 4. kalenterivuonna maksetun koron määrä;
 5. velan määrä kalenterivuoden päättyessä;
 6. velallisten lukumäärä sekä
 7. velallisten nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.

Jos velan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö,  jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen  on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos velan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on  annettava tieto myös etukäteen maksetusta koron määrästä. Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan  ilmoitetaan  korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu  kuin  asuntovelka tai valtion taikka Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka ja velan pääoma on enintään 1700 euroa.

28 §

Peritty jälkimarkkinahyvitys

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtiokonttorin sekä muun arvopaperikauppaa tai  arvopapereiden välitystoimintaa harjoittavan on annettava tiedot luonnollisilta  henkilöiltä ja kuolinpesiltä perimistään jälkimarkkinahyvityksistä.

Peritystä jälkimarkkinahyvityksestä on annettava  seuraavat tiedot:

 1. jälkimarkkinahyvityksen perijää koskevat yksilöintitiedot;
 2. jälkimarkkinahyvityksen maksajan nimi;
 3. jälkimarkkinahyvityksen rahamäärä.

29 §

Omaisuudenhoitomaksu

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalveluja Suomessa annetussa laissa (580/1996) tarkoitetun ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen ja edustuston, arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitetun tilinhoitajayhteisön ja sen asiamiehen, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/1993) tarkoitetun sivukonttorin ja edustuston ja sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön sekä ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoitetun ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen ja edustuston on annettava tiedot arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä perimistään maksuista.  Arvopaperikeskuksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot sen toimiessa tilinhoitajayhteisön asemassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vain siltä osin kun tiedot koskevat yleisesti verovelvollista luonnollista henkilöä tai kuolinpesää. 

5 luku

Muut tiedot

30 §

Asuntoyhteisön ilmoittamat tiedot

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, on ilmoitettava osakkaan tai jäsenen verotusta varten tarpeelliset tiedot huoneistosta ja sen käytöstä sekä osakkaan tai jäsenen yhtiölle suorittamista korvauksista.

31 §

Takaisin perityt sosiaalietuudet

Jos eläkkeen, opintorahan tai muun lakisääteisen, veronalaisen sosiaalietuuden maksaja perii verovelvolliselta hänelle aikaisempana vuonna aiheetta maksamansa etuuden takaisin, maksajan on ilmoitettava takaisin perimänsä etuuden määrä. Jos takaisinperintä koskee edellisenä vuonna aiheetta maksettua etuutta ja maksaja ehtii antaa korjatut tiedot edellisen vuoden vuosi-ilmoituksessa, takaisin perittyä etuutta ei ilmoiteta takaisinperintävuoden vuosi-ilmoituksessa.

32 §

Sairausvakuutusmaksun määräämistä varten tarvittavat  tiedot

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää työntekijän ulkomaille on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten. Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus siinäkin tapauksessa, että palkan maksaa sen kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluva ulkomainen emo-, tytär- tai sisaryritys taikka sellainen ulkomainen yritys, jossa suomalaisella työnantajalla on määräämisvalta.

Eläkelaitoksen on toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten.

6 luku

Muut määräykset

33 §

Tietojen antamisaika 

Edellä 2 ja 3 §:ssä, 5- 10 §:ssä, 11 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 12 – 14 §:ssä, 16- 18 §:ssä, 20 - 22 §:ssä, 25 §:ssä ja 27 –31 §:ssä ja 32 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.  Edellä 15, 24 ja 26 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta helmikuun loppuun mennessä. 

Jos työnantaja on lopettanut säännöllisen palkanmaksun kesken kalenterivuotta, vuosi-ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun työnantaja on saanut verovirastolta ilmoituksen rekisteristä poistamisesta.
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun ennakonpidätys ensimmäisen kerran jätetään toimittamatta.

Edellä 11 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava osingon maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos osingot on kokonaisuudessaan maksettu ennen kalenterivuoden syyskuun alkua, tiedot on annettava viimeistään saman kalenterivuoden lokakuun 1 päivänä.

Edellä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava edelliseltä poronhoitovuodelta Verohallituksen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.  Samoin edellä 32 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot on toimitettava Verohallituksen kanssa sovittavina ajankohtina.
 

Tiedonantotapa

34 §

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot voidaan antaa Verohallituksen lomakkeella  tai sähköisesti joko linjasiirtona tai tietovälineellä.  Työnantajan on annettava tiedot sähköisesti linjasiirtona, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 40 työntekijää.  Määräys ei koske luonnollista henkilöä. Edellä 11 §:n 1 ja 5 momentissa, 14 §:ssä, 21 ja 29 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan antaa vain sähköisesti joko linjasiirtona tai tietovälineellä.

Verohallituksen lomakkeella annettavat tiedot annetaan sille verovirastolle, jonka virka-alueella ilmoituksen antajan kotipaikka on tai Verohallitukselle, jos niin on erikseen sovittu.

Tietovälineillä annettavat tiedot annetaan Verohallitukselle.

Edellä 16 ja 17 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen lomakkeella tai veroviraston muuten hyväksymällä tavalla Uudenmaan verovirastolle.

Edellä 22 ja 26 §:ssä sekä 32 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot annetaan Verohallituksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Voimaantulo

35 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.
Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 annettaviin tietoihin.
Päätöksellä kumotaan Verohallituksen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 28 päivänä marraskuuta 2003 antama päätös (1052/2003), jota sovelletaan viimeisen kerran vuodelta 2004 annettaviin tietoihin. Tämän päätöksen 10 §:n 1 momenttia, 11 §:n 1 momenttia ja  20 §:ää sovelletaan kuitenkin jo vuodelta 2004 annettaviin tietoihin. Päätöksen 14 §:ää, sellaisena kuin se tässä päätöksessä on, sovelletaan vuodelta 2004 annettaviin tietoihin siltä osin kuin se on mahdollista.
Päätöksen 34 §:n 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2004 annettaviin tietoihin.


Päätöksen 18 §:n 1 momenttia sovelletaan vuodelta 2005 annettaviin suorituksiin, jotka maksetaan 1.7.2005 tai sen jälkeen.


Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004


Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja  Riitta Roos