Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosi 2021

Antopäivä
27.10.2022
Diaarinumero
VH/5540/00.01.00/2022
Voimassaolo
27.10.2022 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
VH/5472/00.01.00/2021, 29.10.2021

1. Ohje lyhyesti

Luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuodelta 2021 toimitettavan tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 9.11.2022.

1.1. Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luettelot laaditaan maakunnittain verovelvollisten nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Maakunnalla tarkoitetaan laissa sitä maakuntaa, jonka alueella verovelvollisen verovuoden 2021 verotuskunta on sijainnut. Luettelolla ei ole verotuskuntatietoa.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2009-2021 ovat nähtävillä verotoimistoissa asiakaspäätteillä. Asiakas voi selata asiakaspäätteeltä eri maakuntien tietoja. Hän voi myös tehdä asiakaspäätteeltä muistiinpanoja ja esimerkiksi kerätä tietoja omalle tietokoneelleen.

Verovuoden 2008 ja sitä aikaisempien verovuosien luonnollisia henkilöitä koskevat tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luettelot eivät ole nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa. Näistä luetteloista tietoja annetaan ainoastaan otteina tai suullisesti. 

1.2. Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot

Yhteisöjen tuloverotuksen julkisiin tietoihin sisältyy tieto kotikunnasta ja luettelot laaditaan kunnittain. Verovuosien 2010 - 2021 luettelot ovat nähtävillä asiakaspäätteillä verotoimistoissa. Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot ovat verovuosilta 2011-2021 saatavilla myös Verohallinnon internet -sivulla.

1.3. Otteet ja tietojen antaminen suullisesti

Tuloverotukseen liittyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (pdf), annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaa lakia (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki).

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen otteella edellyttää tietojen käyttötarkoituksen selvittämistä. Asiakasta pyydetään täyttämään lomake, jolla selvitys käyttötarkoituksesta voidaan antaa, ks. liite. Muutaman henkilön tiedoista voidaan antaa ote tai kopio suullisen selvityksen perusteella. Otteita voidaan antaa muun muassa journalistiseen tarkoitukseen.

Asiakkaan ei tarvitse antaa selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta, kun tiedot annetaan puhelimessa tai muutoin suullisesti.

Yhteisöjen julkisten tietojen antamista ei ole laissa rajoitettu, joten tietoja niistä voidaan antaa myös otteina ilman edellä mainittua henkilötietojen käyttöön liittyvää käyttötarkoitusselvitystä.

1.4. Tietopyyntöjen käsittely

Asiakirjapyynnöt tulee aina käsitellä viivytyksettä. Tieto julkisesta asiakirjasta on kuitenkin annettava kahden viikon ja erityistilanteissa viimeistään kuukauden määräajassa.

Sähköistä tietopalvelua hoitaa keskitetysti Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikön tietopalvelu.

2. Tuloverotuksen julkiset tiedot

2.1. Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999, jäljempänä verotietolaki) 5 §:ssä määritellään tyhjentävästi ne tuloverotuksen tiedot, jotka ovat vuosittain toimitetussa verotuksessa julkisia. Verovelvollisen yksilöintitietoina julkisia ovat nimi, syntymävuosi ja maakuntaa koskeva tieto (ks. laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 851/2010, HE 72/2010 vp). Henkilötunnus ja osoite eivät sisälly tuloverotuksen julkisiin tietoihin.

Maakunnalla tarkoitetaan tietoa siitä maakunnasta, jonka alueella verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta eli verotuskunta sijaitsee (Valtioneuvoston päätös 100/2015). Verotuskunta määräytyy verovuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän kotikunnan mukaan eli verovuoden 2021 verotuskunta määräytyy 31.12.2020 tilanteen mukaan.

Verovelvollisten, jotka verotetaan verotusmenettelylain mukaisesti, mutta joilla ei ole verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaista kotikuntaa, julkisia verotustietoja ovat nimi, syntymävuosi sekä maakunta, jonka alueella sijaitsee se Verohallinnon yksikkö, joka on toimittanut verovelvollisen verotuksen. Näiden rajoitetusti verovelvollisten henkilöiden julkiset tiedot sisältyvät Uudenmaan maakunnan ja Ahvenanmaan luetteloihin.

Muita julkisia tuloverotuksen tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero, kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Verotuksen julkisten tietojen luettelot laaditaan lain mukaan maakunnittain. Verovuodesta 2004 lukien julkisten tietojen luettelot on laadittu verovelvollisten nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

2.2. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot

Verotietolain 5 §:n 3 momentin mukaisesti yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisiin tietoihin sisältyvät verovelvollisen yksilöintitietoina nimi, kotikunta sekä yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Verovelvollisen osoite ei sisälly tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Rajoitetusti verovelvollisista kuolinpesistä merkitään julkisiin tietoihin henkilötunnuksen sijasta vainajan syntymävuosi.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksesta ovat julkisia lisäksi tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärästä, ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta tai palautettavasta määrästä eli jäännösverosta tai veronpalautuksesta.

2.3. Julkiseksituloajankohta 

Verovelvollisen verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti verotuspäätökseen merkittynä päivänä kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Yhteisön ja yhteisetuuden verotus päättyy viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien (laki verotusmenettelystä 49 § 15/2018)

Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi vuosittain marraskuun alussa riippumatta siitä, milloin verovelvollisen verotus on päättynyt. Verovuoden 2021 tiedot tulevat julkisiksi 9.11.2022 lukien. Sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen tiedot tulevat julkisiksi samana ajankohtana.

Tiedot ovat julkisia verovelvollisen verotuksen päättymishetken mukaisina (verotietolaki 5 § 5 momentti). Oikaisun tai muutoksenhaun johdosta verovelvollisen verotukseen sen päättymishetken jälkeen tehdyt muutokset eivät ole julkisia. Ne eivät ole julkisia siinäkään tapauksessa, että verovelvollisen verotusta on muutettu jo ennen kuin tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi. Julkisia eivät myöskään ole tallennusvirheiden taikka vastaavien teknisten virheiden johdosta verovelvollisen verotukseen tehtävät oikaisut.

3. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen

Tietosuojalaki laajensi 1.1.2019 lukien yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen henkilötietojen käsittelyyn myös sellaisen toiminnan yhteydessä, mikä ei kuulu Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalaan. Tuloverotukseen liittyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojalain (1050/2018) 2 §:n 1 momentin nojalla EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679 (pdf)).

Tietosuoja-asetus mahdollistaa sellaisen kansallisen lainsäädännön säätämisen, jolla sovitetaan yhteen julkisuusperiaate ja henkilötietojen suoja (tietosuoja-asetuksen 86 artikla). Tietosuojalain 28 §:n mukaan oikeuteen saada tieto ja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään. Luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen antamiseen tuloverotuksen julkisista tiedoista sovelletaan siten julkisuuslakia.

Tietosuoja-asetuksen soveltaminen merkitsee muun muassa sitä, että rekisteröity eli luonnollinen henkilö voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta luovutettaessa tietoja sähköisessä muodossa journalistiseen käyttötarkoitukseen. Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan rekisteröity voi henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun kysymyksessä on esimerkiksi käsittely, mikä on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tällaisesta henkilötietojen käsittelystä on kysymys luovutettaessa tietoja julkisuuslain 21 §:n nojalla Verohallinnon harkinnassa olevana tietopalveluna sähköisesti journalistiseen tarkoitukseen.

Sen sijaan vastustamisoikeutta ei voi käyttää, kun käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta c alakohta). Tällaisesta velvoitteesta on kysymys silloin, kun Verohallinto pitää julkisia verotustietoja nähtävillä verotoimistoissa asiakaspäätteillä ja antaa niistä tietoja julkisuuslain 16 §:n mukaisesti otteina tai puhelimitse. Näissä tilanteissa henkilö ei voi vastustaa tietojensa käsittelyä. Kaikkien verovelvollisten julkiset tuloverotuksen tiedot ovat saatavilla verotoimistoissa.

Vastustamisoikeuden käytöstä on ohjeet Verohallinnon internet -sivulla. Pyynnön hyväksyminen merkitsee sitä, että Verohallinto ei luovuta henkilön tietoja toimitukselliseen tarkoitukseen sähköisessä muodossa. Verohallinto on ilmoittanut, että pyyntö kannattaa toimittaa 30.9.2022 mennessä, koska ko. ajankohtaan mennessä toimitettu pyyntö ehditään käsitellä ennen kuin tiedot luovutetaan tiedotusvälineille 9.11.2022. Vastustamisoikeutta koskeva pyyntö voidaan kuitenkin toimittaa Verohallinnolle myöhemminkin.

4. Tietopalvelu verotoimistoissa

4.1. Nähtäväksi antaminen

Tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo on julkinen asiakirja, joka annetaan verotoimistossa asiakkaiden nähtäväksi ja jäljennettäväksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, jäljempänä julkisuuslaki, 621/1999, 16 § 1 momentti). Sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot ovat verovuodelta 2021 nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa asiakaspäätteillä.

Asiakaspäätteeltä voi kuka tahansa itse tehdä muistiinpanoja esimerkiksi keräämällä tietoja tietokoneelleen. Luettelosta voi ottaa myös kuvia.

Kun asiakas itse selaa tuloverotuksen julkisten tietojen luetteloa ja tekee siitä muistiinpanoja, ei hänen tarvitse antaa selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta.

Verohallinto voi poikkeuksellisesti palvella myös etäyhteydellä erikseen sovittavalla tavalla. 

4.2. Otteiden ja kopioiden antaminen

4.2.1. Luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot

Luonnollisia henkilöitä koskevien julkisten tietojen antamista on julkisuuslaissa rajoitettu. Tuloverotuksen julkisten tietojen luettelolta voidaan tietoja antaa vain siten kuin julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Lainkohdan mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia tietoja.

Kun asiakas pyytää otetta tai kopiota verotuksen julkisten tietojen luettelolta, häntä pyydetään täyttämään liitteenä oleva lomake tai antamaan muutoin vastaava selvitys tietojen käyttötarkoituksesta. Jos otetta tai kopiota pyydetään yhdestä tai muutamasta henkilöstä, voidaan tiedot antaa suullisen selvityksen perusteella. Jos käyttötarkoitus ei ole selvä, tulee myös muutaman tiedon luovuttamisesta pyytää kirjallinen selvitys. Kun annetaan useampien henkilöiden tietoja otteina tai kopioina tulee käyttötarkoitus aina selvittää kirjallisesti.

Tietoja voidaan antaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Henkilökohtainen tai kotitaloutta koskeva tarkoitus

Yleinen tietosuoja-asetus ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa (tietosuoja-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan c alakohta). Julkisia tietoja voidaan siten antaa yksinomaan henkilökohtaisia ja kotitaloutta koskevia tarkoituksia varten, mikä ei ole sidoksissa mihinkään ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan (tietosuoja-asetuksen johdanto-osa kohta 18).

  • Journalistinen tarkoitus sekä akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoitukset

Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että jäsenvaltion lainsäädännöllä sovitetaan yhteen asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan ja sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, mukaan lukien käsittely journalistisia tarkoituksia varten tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten (tietosuoja-asetus 85 artikla). Henkilötietojen käsittelystä ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten tai akateemisen, taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia säädetään tietosuojalain 27 §:ssä. Säännöksen tarkoituksena on aikaisempaa sääntelyä vastaavan oikeustilan säilyttäminen (ks. HE 9/2018 vp, s.48).

Tuloverotuksen julkisia tietoja voidaan siten luovuttaa journalistisiin tarkoituksiin myös esimerkiksi massamuotoisesti. Journalistisesta tarkoituksesta tulee verotoimistolle antaa liitteenä olevan lomakkeen mukainen selvitys. Selvitystä voidaan pyytää mm. tietojen käyttötarkoituksesta, toimittajasta, tiedotusvälineestä ja vastaavasta päätoimittajasta. Freelance toimittaja voi esittää selvityksenä esimerkiksi toimeksiannon tai tilauksen, jonka perusteella hän kerää tietoja toimitukselliseen tarkoitukseen.

Toimituksellisen tarkoituksen soveltamisesta on oikeuskäytäntöä kumotun henkilötietodirektiivin 95/46/EY ja henkilötietolain ajalta; korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 23.9.2009 KHO:2009:82 ja asiassa on myös Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin antanut tuomion 27.6.2017 (no 931/13).

Tietosuojavaltuutettu on 27.10.2021 antamassaan verokoneita koskevassa ratkaisussaan Dnro 9970/163/2019 katsonut, että Helsingin Sanomilla ja Ilta-Sanomilla ei ollut velvollisuutta tietojen poistoa koskevan pyynnön toteuttamiseen, koska tietoja oli käsitelty verokoneissa journalistisessa tarkoituksessa.

Julkisia tuloverotuksen tietoja voidaan siten antaa myös akateemisen, taiteellisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitusta varten. Tiedon pyytäjän on esitettävä selvitys tietojen käyttötarkoituksesta.

  • Muut tarkoitukset

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa tulee tietojen pyytäjällä olla henkilötietojen suojaa koskevien säännösten nojalla olla oikeus tallettaa ja käyttää kysymyksessä olevia tietoja. Tietoja voidaan antaa mm. lakisääteisiin tehtäviin, tilastotarkoituksiin sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Tietojen käyttötarkoituksen ohella on tiedon pyytäjän annettava selvitys myös muista tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeellisista seikoista sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (julkisuuslaki 13

§ 2 momentti). Tilanteen mukaan, esimerkiksi luovutettaessa suurempia määriä otteita, on syytä pyytää selvitystä myös tietojen suojauksesta. Rekisterinpitäjiä, kuten tiedotusvälineitä, koskee tietosuoja-asetuksessa säädetty tietojen suojaamisvelvoite.

4.2.2. Yhteisöjä ja yhteisetuuksia koskevat tiedot

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tietojen antamista eivät koske edellä mainitut henkilötietojen luovutusrajoitukset.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisten tietojen luettelolle sisältyvät rajoitetusti verovelvollisia kuolinpesiä koskevat tiedot, joihin kuitenkin sovelletaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädettyjä henkilötietojen luovutusrajoituksia.

4.3. Tietojen antaminen puhelimessa tai muutoin suullisesti

Julkisuuslain mukaan tieto asiakirjan sisällöstä on annettava asiakkaan pyytämällä tavalla, jollei se asiakirjojen suuren määrän, asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Julkisuuslain mukaan tiedon saamista ei saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta. Tiedon pyytäjiä on myös kohdeltava tasapuolisesti.

Suullisesti, esimerkiksi puhelimessa, voidaan antaa tietoja ilman edellä mainittua käyttötarkoitusselvitystä. Suullisesti tuloverotuksen julkisia tietoja voidaan antaa asiakaspalvelutilanteen mukaisesti. Asiakaspalvelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja arvioida, syntyykö esimerkiksi ruuhkatilanteissa julkisuuslaissa tarkoitettua haittaa (ks. julkisuuslaki 16 § 1 ja 3 momentti sekä 17 § 1 momentti).

4.4. Asiakirjapalvelua koskevat määräajat

Asiakirjapyynnöt on käsiteltävä verotoimistossa viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian.

Julkisuuslain mukaan tieto julkisesta asiakirjasta on annettava kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Pidemmän määräajan soveltaminen saattaa tapauskohtaisesti tulla kysymykseen esimerkiksi annettaessa tietoja vanhojen verovuosien tuloverotuksen julkisten tietojen luetteloilta tai veroluetteloilta (julkisuuslaki 14 § 4 momentti).

5. Sähköinen tietopalvelu

Verohallinnon Esikunta- ja oikeusyksikön tietopalvelu vastaa keskitetysti luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttamisesta sähköisessä muodossa. Verohallinnon tietopalvelu on valmistanut vakioidut sähköiset palvelut tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille, tutkimuskäyttöön tutkijoille ja tutkimuslaitoksille sekä lakisääteisiin käyttötarkoituksiin kunnille.

Tiedotusvälineiden tilaukset tulee tehdä tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella, joka on saatavilla Verohallinnon vero-fi-sivulla.

Verohallinnon tietopalvelu ei enää luovuta tilauksesta yhteisöjen julkisia tietoja. Verovuoden 2021 yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot ovat kaikkien saatavilla 9.11.2022 lukien avoimena datana Verohallinnon internet -sivulla.

6. Verohallinnon internet -sivusto

Verohallinnon internet -sivulla on tarkempia ohjeita tuloverotuksen julkisten tietojen tietopalvelusta Verohallinnon toimipisteissä. Sivuilla on myös saatavilla tiedot puhelinnumeroista, joista tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä puhelimitse.

7. Vanhojen verovuosien julkisten tietojen luettelot

7.1. Verovuodet 1999-2008

Luonnollisten henkilöiden verovuosien 1999 - 2008 tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luetteloita ei voida pitää verotoimistossa nähtävillä. Näistä luetteloista annetaan ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. 

Yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja annetaan julkisten tietojen otteella tai suullisesti. Tiedot annetaan siten, ettei niistä ilmene verovelvollisen kotikuntaa, jos verovelvollisen yhteystiedot on suojattu ns. turvakiellon perusteella. Tietoja annettaessa on siten aina tarkistettava, koskeeko verovelvollisen yhteystietoja turvakielto.

Yhteystietoja koskeva ns. turvakielto voidaan myöntää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan tai Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentin nojalla. Henkilö voi pyytää yhteystietojensa salassapitoa ja ns. turvakieltoa, jos hänellä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä oman tai perheensä terveyden tai turvallisuuden olevan uhattuna.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien vastaavien verovuosien julkisten tietojen luettelot voidaan pitää edelleen nähtävänä ja selattavissa verotoimistoissa.

7.2. Verovuosi 1998 ja sitä aikaisemmat verovuodet

Veroluetteloita taikka verovuoden 1998 tai sitä vanhempia verotuksen julkisten tietojen luetteloita ei voida pitää nähtävillä eikä antaa asiakkaiden selailtaviksi. Tämä koskee sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisten tietojen luetteloita.

Tiedot annetaan otteella, johon ei saa merkitä henkilötunnusta eikä osoitetietoa tai muuta yhteystietoa (verotietolaki 27 § 1 momentti). Turvakiellon alaista kotikuntatietoa ei saa merkitä myöskään verovuotta 1998 ja sitä aikaisempia verovuosia koskevista luetteloista annettavalle otteelle. Turvakiellon alaista kotikuntatietoa ei saa antaa myöskään suullisesti.

7.3. Otteiden sisältö ja rahayksikkö

Otteet aikaisempien verovuosien veroluetteloista tai tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luetteloista annetaan muutoin ao. verovuoden luettelon tietosisällön mukaisina.

Verohallinnon tietojärjestelmästä tulostettavien julkisten tietojen otteiden rahayksikkö on euro. Markkamääräisestä julkisten tietojen luettelosta tai veroluettelosta manuaalisesti kirjoitettavien otteiden rahayksikköä ei tarvitse muuntaa euroiksi.

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Taito von Konow

 

Liite Lomake julkisten tietojen käyttötarkoituksen selvittämistä varten (pdf)


Lisätietoja tästä ohjeesta antavat

  • johtava asiantuntija Taito von Konow
  • erityisasiantuntija Noora Kontro
  • erityisasiantuntija Heidi Oikarinen

Lisätietoja sähköisestä tietopalvelusta antavat

  • tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä
  • ylitarkastaja Hanna Liiti
Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022