Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Antopäivä
20.11.2023
Diaarinumero
VH/5934/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 3 momentin 2 ja 4 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 516/2010, määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätyksen yleissäännös

1 §

Ennakonpidätys palkasta ja muusta ennakonpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 3, 4, 7–10 ja 12–15 §:ssä on säädetty ja tällä päätöksellä määrätään.

2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta, merityötulosta ja ulkomaantyötulosta

2 §

Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai useammalle yhteisesti, ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena. Verohallinto jakaa tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saajien kesken, jos Verohallinnolle toimitetaan asiasta selvitys.

3 §

Tuloverolain (1535/1992) 74 ja 75 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa on säädetty. Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä vähennetään 34 euroa jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu tuloverolain 97 §:n 3 momentissa tarkoitettuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).

3 a §

Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan Suomessa vakuutetun palkasta 1,52 prosentin suuruisena, kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 16 499 euroa vuodessa. Jos ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 16 499 euroa vuodessa, ennakonpidätys toimitetaan 0,51 prosentin suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään ulkomaantyötulon sijasta työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työntekijän eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa tapauksessa perusteena käytetään ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

3 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

4 §

Ansiotuloa olevasta eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin. Jos maksaja on saanut tiedon eläkkeen ennakonpidätysprosentista ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai erikseen Verohallinnosta, ennakonpidätys toimitetaan tämän tiedon mukaan.

Jos maksajalla ei ole tietoa 1 momentissa tarkoitetusta ennakonpidätysprosentista, ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin suuruisena.

Jos eläkkeensaajalle ei ole määrätty ennakonpidätysprosenttia uudelle alkavalle eläkkeelle, takautuvalle eläkkeelle tai eläkkeen kertasuoritukselle, ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä momentissa tarkoitettu suoritus on enintään 20 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntoutustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen korotuksesta (kuntoutuskorotus) ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin suuruisena, ellei maksaja ole saanut ennakonpidätysprosenttia eläkkeen ja korotuksen yhteismäärälle.

5 §

Kansaneläkkeestä, Kansaneläkelaitoksen maksamasta perhe-eläkkeestä, takuueläkkeestä ja eläketuesta ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin siten kuin 4 §:ssä on määrätty.

Takuueläkkeestä ja eläketuesta ei toimiteta ennakonpidätystä, ellei Kansaneläkelaitoksella ole 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ennakonpidätystietoja.

Perhe-eläkkeenä maksettavasta lesken alku- ja jatkoeläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 prosentin suuruisena ja perhe-eläkkeenä maksettavasta lapsen eläkkeestä 20 prosentin suuruisena, ellei Kansaneläkelaitoksella ole 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ennakonpidätystietoja.

Täysimääräisestä kansaneläkkeestä sekä vastaavan määräisestä perhe-eläkkeenä maksettavasta lesken ja lapsen eläkkeestä ei toimiteta ennakonpidätystä, ellei Kansaneläkelaitoksella ole 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ennakonpidätystietoja.

Kun edellä 2–4 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan kertasuorituksena tai takautuvasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan kertasuorituksesta tai koko takautuvasti maksettavasta määrästä 40 prosentin suuruisena, ellei eläkkeensaaja esitä kertasuoritusta tai takautuvaa eläkettä varten annettua muutosverokorttia. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 20 euroa.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta kansaneläkkeestä eikä perhe-eläkkeestä, ellei Kansaneläkelaitoksella ole 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ennakonpidätystietoja.

4 luku

Ennakonpidätys päivärahaetuudesta, kuntoutusrahasta ja -avustuksesta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista, vakuutusmaksujen palautuksesta sekä vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen ja pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvista suorituksista

6 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisesta päivärahaetuudesta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 30, 32, 32 a ja 35 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta ja -avustuksesta, myös työeläkelaitoksen maksamasta kuntoutusrahasta ja -avustuksesta, tapaturmavakuutuslaitoksen maksamasta kuntoutusrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta osittaisesta tai osittaisena maksettavasta vanhempainrahasta ja osasairauspäivärahasta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakonpidätyksen toimittamista varten tietoja palkan ennakonpidätysprosentista ja lisäprosentista eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle muutosverokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä olevasta poiketen seuraavan taulukon mukaan:

 
Sairausvakuutuslain mukainen päivärahaetuus ja muu kuin eläkkeen lisäksi maksettava kuntoutusraha ja -avustus euroa/päivä Ennakonpidätysprosentti
0,17–26 20
26,01–41 25
41,01–56 30
56,01–78 35
78,01–92 40
92,01–123 45
123,01– 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta vähimmäismääräisestä päivärahaetuudesta on toimitettava 1 ja 3 momentista poiketen 20 prosentin suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, osasairauspäivärahasta eikä kuntoutusrahasta tai -avustuksesta, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää kohti.                                           

Tartuntatautilain (1227/2016) nojalla maksettavasta tartuntatautipäivärahasta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) mukaisesta päivärahasta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahaa, ennakonpidätys kuntoutusrahasta toimitetaan 40 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.

Kun edellä 1, 2, 4 ja 5 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan kertasuorituksena tai takautuvasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 3 momentissa olevan taulukon osoittaman ennakonpidätysprosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua muutosverokorttia.

7 §

Vakuutuskassalaissa (948/2021) tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamista muista kuin lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

 1. Työnantajan yhteydessä toimivan sairauskassan maksamasta täydennyspäivärahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan.
 2. Vakuutuskassan maksamasta muusta kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.
 3. Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä vakuutuskassalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista suorituksista 6 §:n 3 momentissa olevan taulukon osoittaman ennakonpidätysprosentin suuruisena.

8 §

Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasvakuutuksen, sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain (1521/2016), tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain (1522/2016) tai rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.

Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja suorituksia kertasuorituksena tai takautuvasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena.

Ennakonpidätys toimitetaan 50 prosentin suuruisena tai lisäprosentin mukaan: 

 1. tuloverolain 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;
 2. tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista;
 3. ansiotuloa olevista vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla taikka muutosarvona saaduista suorituksista;
 4. tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotosta;
 5. sairaalavakuutuksen nojalla saaduista veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu suoritus on pääomatuloa, ennakonpidätys siitä toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 15 §:n nojalla 30 prosentin suuruisena.

Jos tuloverolain 81 a §:ssä tarkoitettu suoritus, 34 a §:ssä tarkoitettuun vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, muu vakuutussuoritus tai takaisinoston perusteella saatu määrä taikka sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuun pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus tai veronalainen tulo luetaan verovelvollisen tuloksi korotettuna, lasketaan toimitettavan ennakonpidätyksen määrä korotettuna tuloksi luettavasta määrästä.

9 §

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetyskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:ssä, 6 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 8 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista, lakkoavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta

10 §

Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahasta, korotetusta ansio-osasta, työttömyyskassan maksamasta liikkuvuusavustuksesta sekä julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain (916/2012) mukaisesta starttirahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena:

 1. työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta ja peruspäivärahaan liittyvästä korotusosasta;
 2. työttömyysturvalain nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta ja työmarkkinatukeen liittyvästä korotusosasta;
 3. Kansaneläkelaitoksen maksamasta liikkuvuusavustuksesta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää kohti.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan seuraavan taulukon mukaan.

 
Työttömyysturvalain mukainen korvaus euroa/päivä Ennakonpidätysprosentti
0,17–26 20
26,01–39 25
39,01–51 30
51,01–66 35
66,01–100 40
100,01–156 45
156,01– 50

11 §

Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan taulukon osoittaman ennakonpidätysprosentin suuruisena.

12 §

Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä etuutta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena, jos sen määrä perustuu työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan.

6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta

13 §

Lasten kotihoidon tuesta ja Kansaneläkelaitoksen maksamasta kunnallisesta lisästä ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei verovelvollinen esitä kyseistä suoritusta varten annettua ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitettua muutosverokorttia.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huoltajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta ja kunnallisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaan.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen osittaisesta hoitorahasta ja joustavasta hoitorahasta palkkaa varten määrätyn lisäprosentin mukaan.

Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kunnallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, palkkaa varten määrätyn lisäprosentin mukaan.  

Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat ennakonpidätyksen hoidon tuottajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnallisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen 10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla, jos hoidon tuottaja on yrittäjä tai yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

7 luku

Ennakonpidätys opintorahasta ja aikuiskoulutustuesta

14 §

Opintotukilain (65/1994) mukaisesta opintorahasta ei toimiteta ennakonpidätystä.

15 §

Aikuiskoulutusetuuksista annetun lain (1276/2000) mukaisesta aikuiskoulutustuesta ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena.

8 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta

16 §

Palkkaturvalain (866/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

 1. Jos suoritus on vähintään 20 euroa ja enintään 5 000 euroa, ennakonpidätys on 30 prosenttia;
 2. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 5 000 euroa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.

Jos maksajana on palkkaturva-asetuksen (1276/2009) 5 §:ssä tarkoitettu konkurssipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä on säädetty.

Valtion virkamieslain (750/1994) nojalla maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä on säädetty.

9 luku

Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

17 §

Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä on säädetty.

10 luku

Ennakonpidätys muutosturvarahasta

18 §

Ennakonpidätys työttömyysturvalain nojalla maksettavasta muutosturvarahasta toimitetaan palkkaa varten määrätyn lisäprosentin mukaan.

11 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

19 §

Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä päätöksessä mainituista ansiotuloista toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4 §:ssä on säädetty.

Jos maksajalla ei ole käytettävissään suorituksen saajan ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 3 §:ssä säädetään.

20 §

Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidätyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvitystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitettävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

21 §

Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää kyseistä suoritusta varten annetun ennakkoperintälain 18 §:ssä tarkoitetun muutosverokortin.                 

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.

12 luku

Voimaantulosäännös

22 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (968/2022).

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2023

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023