Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon työjärjestys

Antopäivä
14.3.2024
Diaarinumero
VH/954/00.02.02.01/2024
Voimassaolo
1.4.2024 - Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2024

Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 6 §:n 1 momentin, 8 §:n 3 momentin, 10 §:n 3 momentin, 20 §:n 1 momentin, 33 §:n 1 momentin sekä 35 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 3 momentti laissa 286/2015, Verohallinnolle annetaan seuraava työjärjestys:

Yleistä

1 §

Soveltaminen

Verohallinnon organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä päätoimipaikoista on, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

Verohallinnon taloushallinnon organisaatiosta ja tehtävistä, menettelyistä ja vastuista taloushallinnon tehtävissä sekä sisäisestä tarkastuksesta määrätään sen ohessa, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, Verohallinnon taloussäännössä, hankintaohjesäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Johtaminen ja organisaatio

2 §

Johtaminen

Verohallintoa johtaa pääjohtaja.

Verohallinnon yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Yksiköllä voi olla muiden yksikköjen tehtäviin liittyviä johto-, ohjaus- tai kehittämistehtäviä siten kuin tässä työjärjestyksessä määrätään.

3 §

Verohallinnon johtoryhmä

Verohallinnon johtamisen tukena on johtoryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Verohallinnon yksiköiden päälliköitä Verohallinnon toiminnan johtamisessa sekä yleisiä toimintalinjoja koskevassa päätöksenteossa.

Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja, Asiakkuusyksikön, Tuotehallintayksikön, Verotusyksikön, Hallintoyksikön, Esikunta- ja oikeusyksikön, Tulorekisteriyksikön ja Viestintäyksikön päälliköt sekä pääjohtajan määräämät muut virkamiehet sekä henkilöstön edustaja.

Verohallinnon johtoryhmässä käsitellään:

 1. Verohallintoa koskevat strategiset linjaukset sekä strategian toimeenpanon suunnittelu ja toteutuksen seuranta;
 2. Verohallinnon toiminnan ja talouden suunnitteluasiat;
 3. Verohallinnon yhteiset operatiiviset asiat ja operatiivisen toiminnan painopisteisiin ja resursseihin liittyvät asiat;
 4. Verohallinnon ylätason ohjaus- ja valvontasuunnitelma;
 5. Verohallintotasoinen riskienhallinta;
 6. Verohallinnon organisointia ja työjärjestystä koskevat asiat; ja
 7. muut koko Verohallintoa koskevat yhteistä käsittelyä vaativat asiat ja linjaukset.

4 §

Tulosohjaus

Verohallinnolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi pääjohtaja asettaa Verohallinnon yksiköille tulostavoitteet. Yksiköt raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta pääjohtajalle tämän määrääminä ajankohtina.

5 §

Prosessiohjaus

Verohallinnon ydinprosessit on sijoitettu Verotusyksikköön. Prosessiohjauksen avulla varmistetaan verotustoiminnan tehokkuus ja toimintavarmuus sekä menettelyjen yhtenäisyys ja laadukkuus.

6 §

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Kaikkien Verohallinnon esihenkilötehtävissä toimivien virkamiesten on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien säädösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla.

7 §

Verohallinnon hallintorakenne

Verohallinnosta annetun lain (503/2010) mukaan Verohallinnossa on yksiköitä ja niissä on paikallis- , tuki- ja muita toimintayksiköitä.

Verohallinnon yksiköistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Verohallinnon yksikölle asetetaan tulostavoitteet ja vahvistetaan työjärjestys.

Toimintayksiköistä määrätään tässä työjärjestyksessä.

Kussakin Verohallinnon yksikössä, lukuun ottamatta Harmaan talouden selvitysyksikköä, Sisäisen tarkastuksen yksikköä, Tulorekisteriyksikköä ja Viestintäyksikköä, on johtoryhmä, jonka jäsenet yksikön päällikkö määrää. Jokaisessa johtoryhmässä on myös henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja.

Verohallinnon yksikössä tai toimintayksikössä voi lisäksi olla työjärjestyksessä määrättyjä osastoja, toimistoja, ryhmiä tai muita organisaation osia.

8 §

Verohallinnon yksiköt

Verohallinnossa on (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Verotusyksikkö (Helsinki);
 2. Asiakkuusyksikkö (Helsinki);
 3. Tuotehallintayksikkö (Helsinki);
 4. Esikunta- ja oikeusyksikkö (Helsinki);
 5. Viestintäyksikkö (Helsinki);
 6. Hallintoyksikkö (Helsinki);
 7. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (Helsinki);
 8. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Helsinki);
 9. Harmaan talouden selvitysyksikkö (Helsinki); ja
 10. Tulorekisteriyksikkö (Helsinki).

9 §

Verohallinnon neuvottelukunta

Verohallinnossa on viraston strategista suunnittelua tukeva Verohallinnon neuvottelukunta.

10 §

Toimielimet

Verohallinnossa on ennakkoratkaisujen antamista varten keskusverolautakunta ja oikaisuvaatimusten käsittelyä varten verotuksen oikaisulautakunta siten kuin asiasta on säädetty Verohallinnosta annetussa laissa.

11 §

Verotuksen oikaisulautakunnan jaostot

Verotuksen oikaisulautakunnassa on oikaisuvaatimusten käsittelyä varten seuraavat jaostot (sulkeissa pääasiallinen tehtävä ja sijaintipaikka):

Jaosto 1 (suuryritysten ja muiden yritysasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Helsinki);

Jaosto 2 (yritysasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Helsinki);

Jaosto 3 (arvonlisäverotusta koskevat oikaisuvaatimukset; Helsinki);

Jaosto 4 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Helsinki);

Jaosto 5 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Helsinki);

Jaosto 6 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Helsinki);

Jaosto 7 (yritysasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Turku);

Jaosto 8 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Turku);

Jaosto 9 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Turku);

Jaosto 10 (ruotsinkieliset oikaisuvaatimukset, lukuun ottamatta jaostojen 1 ja 16 käsiteltäviä oikaisuvaatimuksia; Vaasa);

Jaosto 11 (yritysasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Tampere);

Jaosto 12 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Tampere);

Jaosto 13 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Tampere);

Jaosto 14 (yritysasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Oulu);

Jaosto 15 (henkilöasiakkaiden oikaisuvaatimukset; Oulu);

Jaosto 16 (niitä verovelvollisia koskevat oikaisuvaatimukset, joiden kotikunta on Ahvenanmaalla; Maarianhamina);

Jaosto 17 (autoverotusta koskevat oikaisuvaatimukset; Helsinki); ja

Jaosto 18 (valmisteverotusta koskevat oikaisuvaatimukset; Helsinki).

Oikaisulautakunnan jaoston sijaintipaikalla tarkoitetaan paikkakuntaa, jossa jaosto pääasiallisesti kokoontuu.

12 §

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajat

Verotuksen oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja järjestää oikaisulautakunnan toiminnan siten, että sen ratkaisuissa toteutuu ratkaisukäytännön yhdenmukaisuus.

Oikaisulautakunnan puheenjohtajat toimivat oikaisulautakunnan jaostojen puheenjohtajina siten kuin oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja määrää. Myös johtava puheenjohtaja toimii oikaisulautakunnan jaoston puheenjohtajana.

Oikaisulautakunnan jaostolla on tehtävissään itsenäinen ratkaisuvalta. Johtava puheenjohtaja voi osallistua päätöksentekoon vain jaostossa, jonka puheenjohtajana hän toimii.

Yksiköiden tehtävät ja organisaatio

13 §

Tehtävien järjestämistä koskevat määräykset ja vakiintunut työnjako

Sen lisäksi mitä Verohallinnon yksiköistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään, Verohallinnon yksiköiden välisestä ja yksiköiden sisäisestä tehtävien järjestämisestä määrätään tässä työjärjestyksessä, yksiköiden työjärjestyksissä, toimintayksiköiden työjärjestyksissä, Verohallinnon ohjaus- ja johtamisjärjestelmä -asiakirjassa, tulostavoiteasiakirjoissa sekä näitä täydentäen ja täsmentäen työnjohtomääräyksissä ja työmenetelmäohjeissa.

Käytännön kautta vakiintuneeksi muodostunut työnjako täydentää 1 momentissa tarkoitettuja määräyksiä.

14 §

Yksikköjen tehtävät

Verohallinnon yksiköt suorittavat jäljempänä määrätyt ja muut pääjohtajan määräämät tehtävät.

Verohallinnon yksiköt:

 1. järjestävät toimintansa taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimivat yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa siten, että Verohallinnon menettelyissä toteutuvat asiakaslähtöisyys, oikeellisuus ja yhdenmukaisuus;
 2. vastaavat Verohallinnon työnantaja- ja henkilöstöpoliittisten linjausten yhtenäisestä toteuttamisesta yksikössään;
 3. vastaavat työturvallisuuden toteutumisesta yksikössään;
 4. kehittävät tehtäväalueensa toimintaa;
 5. vastaavat tehtäväalueelleen kuuluvasta kansallisesta ja kansainvälisestä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä;
 6. osallistuvat tehtäväalueelleen kuuluvien säännösten valmisteluun;
 7. osallistuvat tehtäväaluettaan koskevien Verohallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen määräysten ja muiden pääjohtajan annettavien määräysten ja ohjeiden valmisteluun tarvittaessa yhteistyössä Esikunta- ja oikeusyksikön kanssa;
 8. vastaavat julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaisesti tehtäviensä hoidossa tarvittavien tietojen määrittelystä ja toiminnan yhteydessä kertyvän tiedon hallinnasta yhteistyössä Tuotehallintayksikön kanssa; ja
 9. osallistuvat Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (1171/2022) mukaisten ilmoitusten sekä muiden Verohallinnon eettiseen kanavaan tehtyjen ilmoitusten käsittelyyn.

15 §

Yhteistyö

Verohallinnon yksikköjen, prosessien ja virkamiesten on toimittava yhteistyössä Verohallinnon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verotusyksikkö

16 §

Verotusyksikön tehtävät

Verotusyksikkö

 1. vastaa Verohallinnon asiointi- ja neuvontapalvelutehtävistä sekä ohjaustehtävistä siltä osin kuin tehtävä ei kuulu Tulorekisteriyksikölle;
 2. suorittaa Verohallinnolle säädetyt tai määrätyt verotuksen toimittamisen sekä verotarkastuksen ja muun verovalvonnan tehtävät;
 3. suorittaa Verohallinnolle säädetyt tai määrätyt verojen ja maksujen kantoon ja perintään liittyvät tehtävät;
 4. antaa verotusta, verotarkastusta ja muuta verovalvontaa sekä veronkantoa ja perintää koskevat oikeudelliset tulkintasuositukset ja soveltamisohjeet sekä työmenetelmäohjeet siltä osin kuin pääjohtaja ei niitä anna;
 5. vastaa Verohallinnon kansainvälisen tietojenvaihdon strategisesta ohjauksesta, kehittämisestä ja seurannasta;
 6. vastaa tehtäväalueelleen kuuluvasta kansainvälisestä tietojenvaihdosta, virka-avusta sekä muista kansainvälisiin sopimuksiin tai EU-lainsäädäntöön perustuvista velvoitteista ja tehtävistä; ja
 7. vastaa Verohallinnon laatutoimen kehittämisestä ja ohjauksesta sekä laadun arvioinnista yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa, lukuun ottamatta 20 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja laadunvarmistustehtäviä ja -menettelyjä.

Verojen maksusuorituksia vastaanottavat seuraavat Verotusyksikön toimipaikat:

 1. Itä-Suomen verotoimiston Kuopion toimipaikka;
 2. Lounais-Suomen verotoimiston Turun toimipaikka;
 3. Pohjois-Suomen verotoimiston Oulun toimipaikka;
 4. Etelä-Suomen verotoimisto 1:n Helsingin toimipaikka; ja
 5. Sisä-Suomen verotoimiston Tampereen toimipaikka.

17 §

Verotusyksikön organisaatio

Verotusyksikössä on seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Ahvenanmaan verotoimisto (Maarianhamina);
 2. Etelä-Suomen verotoimisto 1 (Järvenpää);
 3. Etelä-Suomen verotoimisto 2 (Helsinki);
 4. Etelä-Suomen verotoimisto 3 (Helsinki);
 5. Itä-Suomen verotoimisto (Kuopio);
 6. Lounais-Suomen verotoimisto (Turku);
 7. Länsi-Suomen verotoimisto (Vaasa);
 8. Pohjois-Suomen verotoimisto (Oulu);
 9. Sisä-Suomen verotoimisto (Tampere); ja
 10. Ohjausyksikkö (Helsinki).

Asiakkuusyksikkö

18 §

Asiakkuusyksikön tehtävät

Asiakkuusyksikkö:

 1. suunnittelee ja johtaa Verohallinnon asiakkuuksia, kehittää asiakasryhmittelyä ja asiakasratkaisuja sekä vastaa asiakaskokemuksen kehittämisestä;
 2. vastaa asiakkaiden ohjauksen ja valvonnan suunnittelusta ja johtamisesta, laatii Verohallinnon ohjaus- ja valvontasuunnitelman sekä hankkii valvonnassa tarvittavia verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 3 luvussa ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 5 luvussa tarkoitettuja tietoja;
 3. koordinoi aggressiivisen verosuunnittelun riippumattoman tutkimustoiminnan määräaikaista hanketta vuosina 2023 ja 2024;
 4. antaa verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 26 §:n 6 momentin ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 9 §:n 1 momentin mukaiset valvontaohjeet ja määräykset;
 5. vastaa Henkilöverotuksen suunnittelumallin (HVSR-mallin) ylläpidosta; ja
 6. johtaa, koordinoi, ohjaa ja kehittää Verohallinnon kansainvälistä yhteistyötä.

19 §

Asiakkuusyksikön organisaatio

Asiakkuusyksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Tuotehallintayksikkö

20 §

Tuotehallintayksikön tehtävät

Tuotehallintayksikkö:

 1. vastaa Verohallinnon ulkoisille ja sisäisille asiakkaille tarkoitettujen tuotteiden sekä tuotehierarkian ylläpidosta, kehittämisestä ja johtamisesta;
 2. vastaa Verohallinnon järjestelmä- ja alustatuotteiden ylläpidosta, kehittämisestä ja johtamisesta;
 3. vastaa Verohallinnon yhteisistä kehittämistehtävistä ja niihin liittyvistä menettelyistä;
 4. vastaa Verohallinnon sovellus- ja tietoteknisistä palveluista sekä automatisoiduista tuotanto- ja postipalveluista sekä tukee, ohjaa ja valvoo tietotekniikan hyödyntämistä Verohallinnossa;
 5. vastaa edellä 1 ja 2 kohdissa tarkoitettujen tuotteiden sekä Verohallinnon tietoteknisten järjestelmien kehittämiseen liittyvistä laadunvarmistustehtävistä ja -menettelyistä;
 6. vastaa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 6 a luvussa säädetyistä tehtävistä ja tekee lain 28 d §:ssä tarkoitetut automaattisten ratkaisumenettelyiden käyttöönottopäätökset;
 7. ohjaa ja kehittää tietovirtojen hallintaa sekä tukee asiakirjahallintoa, arkistointia ja niihin liittyviä menettelyjä järjestelmäratkaisujen osalta yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa;
 8. tukee ja ohjaa Verohallinnon yksikköjä niiden tehtävien hoidossa tarvittavien tietojen määrittelyssä ja toiminnan yhteydessä kertyvän tiedon hallinnassa;
 9. tilittää verot ja maksut veronsaajille, perii verotuskustannukset sekä vastaa verovarojen kirjanpidosta;
 10. vastaa verotusta ja Verohallinnon toimintaa kuvaavien yhteisten tilastojen tuottamisesta;
 11. vastaa Verohallinnon ICT-palveluiden valinnasta ja hankinnasta Verohallinnon hankintaohjesäännössä määrättyjen hankintavaltuuksien puitteissa ja yhteistyössä Hallintoyksikön kanssa;
 12. vastaa Verohallinnon turvallisuuden tilannekuvan muodostamisesta, turvallisuuden, tietoturvan ja tietojärjestelmien käytön valvonnasta sekä turvallisuushäiriöihin varautumisesta ja niihin reagoinnista;
 13. vastaa Verohallinnon turvallisuus- ja varautumisasioiden ohjauksesta, kehittämisestä, seurannasta ja viestinnästä;
 14. vastaa muiden kuin veroriskien osalta Verohallinnon riskienhallinnan ohjauksesta ja sisäisen valvonnan periaatteiden kehittämisestä ja seurannasta sekä turvallisuusriskien käsittelystä;
 15. vastaa konserniriskien tilannekuvan muodostamisesta strategiaprosessille;
 16. vastaa Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (1171/2022) ilmoitusten sekä muiden Verohallinnon eettiseen kanavaan tehtyjen ilmoitusten käsittelystä; ja
 17. raportoi riskienhallinnan ja turvallisuuden asioista pääjohtajalle ja johtoryhmälle säännöllisesti, valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvät periaatteellisesti merkittävät asiat sekä ilmoittaa viipymättä välittömiä toimenpiteitä vaativat asiat pääjohtajalle ja asianomaiselle yksikölle.

21 §

Tuotehallintayksikön organisaatio

Tuotehallintayksikössä on yksi toimintayksikkö:

 1. Osaamiskeskusyksikkö.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

22 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävät

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö käsittelee sen ratkaistavaksi säädetyt tai määrätyt veronsaajien oikeudenvalvontaan liittyvät asiat.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö välittää hallintotuomioistuimien verotusta koskevat ratkaisut Verohallinnon ohjaustoiminnasta vastaaville yksiköille siten kuin yksiköt keskenään sopivat.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö luovuttaa tiedot veronsaajien itsensä suorittamaa veronsaajan oikeudenvalvontaa varten.

23 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön organisaatio

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Esikunta- ja oikeusyksikkö

24 §

Esikunta- ja oikeusyksikön tehtävät 

Esikunta- ja oikeusyksikkö:

 1. kehittää ja koordinoi Verohallinnon johtamis-, ohjaus- ja suunnittelujärjestelmää;
 2. vastaa Verohallinnon toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, niihin liittyvästä asiakirjojen laadinnasta ja yksiköiden ohjauksesta sekä Verohallinnon strategian valmistelusta;
 3. tukee Verohallinnon strategian toimeenpanoa ja seuraa strategisten tavoitteiden toteutumista;
 4. vastaa Verohallinnon tietojohtamisesta ja yhteistyöstä sisäisten sidosryhmien kanssa tietojohtamisen tavoitteiden edistämiseksi;
 5. vastaa Verohallinnon controller-toiminnosta (verotustiedon analysointi ja raportointi sekä Verohallinnon tuloksellisuusanalyysi);
 6. valmistelee ja esittelee pääjohtajan ratkaistavaksi hallintokanteluita koskevat asiat;
 7. valmistelee ja esittelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset, pääjohtajan määräämät yhtenäistämisohjeet sekä muut oikeudellista erityisasiantuntemusta vaativat lausunnot ja selvitykset;
 8. koordinoi Verohallinnon säädösvalmistelutehtäviä ja osallistuu säädösvalmisteluun sekä avustaa Verohallinnon yksiköitä lainsäädännön toimeenpanoon liittyvissä asioissa;
 9. valmistelee ja esittelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon yhteiset julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet sekä osallistuu muiden yksiköiden tehtäväalueelle kuuluvien ohjeiden valmisteluun sekä vastaa informaatio-oikeuden alaan kuuluvista asiantuntijatehtävistä;
 10. vastaa verotustietojen sähköisestä luovuttamisesta;
 11. käsittelee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:n mukaiset hakemukset;
 12. vastaa tilastolain 15 §:n 6 momentin (361/2013) mukaisesta pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmän sähköisestä tiedonvälityksestä;
 13. suorittaa muita Verohallinnon yhteisiä oikeudellista erityisasiantuntemusta vaativia tehtäviä; ja
 14. suorittaa muut esikuntatehtävät sekä pääjohtajan antamat toimeksiannot ja selvitystehtävät.

25 §

Esikunta- ja oikeusyksikön organisaatio

Esikunta- ja oikeusyksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Esikunta- ja oikeusyksikön ryhmää, joka vastaa edellä 24 §:n 6–13 kohdissa tarkoitetuista tehtävistä, kutsutaan Verohallinnon oikeusyksiköksi.

Verohallinnon tietosuojavastaava toimii Verohallinnon oikeusyksikössä.

Viestintäyksikkö

26 §

Viestintäyksikön tehtävät

Viestintä:

 1. vastaa Verohallinnon viestintästrategiasta, yleisestä markkinointi-, media- ja muun viestinnän ohjauksesta ja koordinoinnista, visuaalisen ilmeen sisällöstä sekä muista yhteisistä viestintätehtävistä;
 2. vastaa vero.fi-palvelun viestinnällisestä sisällöstä ja kehittää palvelua sekä muita Verohallinnon verkkosivustoja yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa;
 3. suunnittelee ja toteuttaa Verohallinnon johdon ja yksiköiden kanssa Verohallintoa koskevaa viestintää;
 4. koordinoi, ohjaa ja kehittää Verohallinnon sidosryhmäviestintää;
 5. seuraa viestinnän vaikuttavuutta; ja
 6. vastaa Verohallinnon käännös- ja kielenhuoltotehtävistä.

27 §

Viestintäyksikön organisaatio

Viestintäyksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Hallintoyksikkö

28 §

Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikkö:

 1. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon työjärjestyksen sekä ehdotukset Verohallinnon organisaatiota ja hallintoa koskeviksi säädöksiksi;
 2. vastaa Verohallinnon työnantajatehtävistä ja henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta;
 3. vastaa Verohallinnon henkilöstöjohtamisen kehittämisestä;
 4. vastaa Verohallinnon yhteisten henkilöstöhallinnon, työhyvinvoinnin, matkahallinnon ja työturvallisuuden palvelujen tuottamisesta;
 5. vastaa Verohallinnon yhteisestä henkilöstön kehittämisestä;
 6. vastaa Verohallinnon hankintatoimen palvelujen tuottamisesta, kilpailutusten toteuttamisesta sekä hankintatoimen koordinoinnista ja ohjaamisesta;
 7. vastaa Verohallinnon controller-toiminnosta (Verohallinnon talous- ja henkilöstötiedon analysointi ja raportointi);
 8. ohjaa ja kehittää Verohallinnon maksullista toimintaa sekä valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi ehdotukset maksujen perusteita ja määriä koskeviksi säädöksiksi;
 9. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa, arkistointia ja niihin liittyviä menettelyjä sekä vastaa Verohallinnon asiakirjahallinnon, materiaalihallinnon, tilahallintapalveluiden ja sisäisten palveluiden tuottamisesta sekä toimitilojen ja muiden tilojen vuokraamisesta;
 10. tukee Verohallinnon yksikköjen välistä alueellista yhteistyötä;
 11. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi asiat, jotka koskevat yksikön päällikön ja suoraan tämän alaisten päälliköiden virkojen perustamista, muuttamista, lakkauttamista sekä siirtämistä ja sijoittamista;
 12. valmistelee pääjohtajan ratkaistavat hankinta-asiat, lukuun ottamatta edellä 20 §:n 11 kohdassa tarkoitettuja asioita, joiden valmistelussa Hallintoyksikkö tukee Tuotehallintayksikköä;
 13. käsittelee asiat, jotka koskevat virkojen perustamista, lakkauttamista sekä sijoittamista ja siirtämistä Verohallinnon yksiköstä toiseen tai Verohallinnon ja muun valtion viraston välillä, lukuun ottamatta edellä 11 kohdassa mainittuja virkoja ja pääjohtajan virkaa;
 14. ratkaisee asiat, jotka koskevat virka- ja työehtosopimusten tekemistä;
 15. ratkaisee yksikön esityksestä asiat, jotka koskevat valtion virkaehtosopimuslain (371/2005)) 5 §:n 2 momentin mukaista virkamiehen palkkauksesta määräämistä, työsopimukseen perustuvaa työntekijän palkkausta sekä valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:n mukaista sopimusta palvelussuhteen ehdoista, lukuun ottamatta edellä 11 kohdassa mainittuja virkoja ja pääjohtajan virkaa;
 16. ratkaisee yksikön esityksestä asiat, jotka koskevat virkamiehen tehtävän vaativuustason korottamista useammalla kuin kahdella vaativuustasolla silloin, kun virkamies valitaan tehtävään Verohallinnon sisäisellä virka- ja tehtäväjärjestelyllä (sisäinen haku);
 17. ratkaisee asiat, jotka koskevat virkamieslain 52 §:ssä tarkoitettuja oikaisuvaatimuksia;
 18. vastaa verotuksen oikaisulautakunnan muodostamista koskevien asioiden valmistelusta pääjohtajan ratkaistavaksi;
 19. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi työnantajavirkamiesten palkkaukset sekä käsittelee keskusverolautakunnan, verotuksen oikaisulautakunnan, Verohallinnon neuvottelukunnan sekä Tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioita ja matkakustannusten korvausten perusteita koskevat asiat;
 20. vastaa Verohallinnolle kuuluvista valtion kirjanpitoyksikön tehtävistä;
 21. vastaa Verohallinnon taloushallintopalveluista, kuten menojen ja tulojen käsittelystä, kirjanpidosta, sisäisestä laskennasta ja raportoinnista sekä sisäisestä budjetoinnista;
 22. valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon taloussäännön ja hankintaohjesäännön;
 23. antaa Verohallinnon kaikille yksiköille tehtäväalaansa koskevat ohjeet; ja
 24. käsittelee asiat, jotka eivät kuulu muulle Verohallinnon yksikölle ja joista pääjohtaja ei ole toisin määrännyt.

29 §

Hallintoyksikön organisaatio

Hallintoyksikössä on seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):

 1. Henkilöstöpalvelut-yksikkö (Helsinki); ja
 2. Talouspalvelut-yksikkö (Helsinki).

Hallintoyksikössä on työnantajavirkoja, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on valtion henkilöstöhallintoasioiden käsitteleminen.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

30 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäinen tarkastus vastaa Verohallinnon sisäisestä tarkastuksesta.

31 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön organisaatio

Sisäisen tarkastuksen yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Harmaan talouden selvitysyksikkö

32 §

Harmaan talouden selvitysyksikön tehtävät

Harmaan talouden selvitysyksikkö käsittelee sen tehtäväksi säädetyt tai erikseen määrätyt tehtävät.

33 §

Harmaan talouden selvitysyksikön organisaatio

Harmaan talouden selvitysyksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Tulorekisteriyksikkö

34 §

Tulorekisteriyksikön tehtävät

Tulorekisteriyksikkö käsittelee sen tehtäväksi säädetyt tai erikseen määrätyt tehtävät.

35 §

Tulorekisteriyksikön organisaatio

Tulorekisteriyksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Tulorekisteriyksikön toiminnan tukena on yhteistyöryhmä siten kuin tulotietojärjestelmästä annetussa laissa säädetään.

Pääjohtajan ratkaisuvallan käyttämisestä

36 §

Pääjohtajan ratkaistavat asiat

Sen lisäksi, mitä Verohallinnosta annetussa laissa ja Verohallinnosta annetussa asetuksessa säädetään pääjohtajan ratkaistavista asioista, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 1. valtioneuvoston oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, Valtiontalouden tarkastusvirastolle, tietosuojavaltuutetulle tai lainsäädäntö- ja muissa laajakantoisissa asioissa valtioneuvostolle tai ministeriölle, keskusvirastolle taikka muulle vastaavalle viranomaiselle annettavia Verohallinnon lausuntoja;
 2. Verohallinnon sijoittautumisstrategiaa;
 3. virkamiesten kollektiivista irtisanomista, kollektiivista osa-aikaistamista sekä lomauttamista;
 4. Esikunta- ja oikeusyksikön johtavan lakimiehen nimittämistä;
 5. niiden virkamiesten irtisanomista, virantoimituksesta pidättämistä ja varoitusta, jotka on säädetty tai määrätty pääjohtajan nimitettäväksi;
 6. verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten määräämistä;
 7. verotuksen oikaisulautakunnan muodostamista;
 8. yksikön päällikön ja suoraan tämän alaisten päälliköiden virkojen perustamista, muuttamista, lakkauttamista sekä siirtämistä ja sijoittamista;
 9. työnantajavirkamiesten palkkausta;
 10. Verohallinnon yhtenäistämisohjeita ja yhteisiä julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön sekä informaatio-oikeuteen liittyviä ohjeita; ja
 11. Verohallinnon taloussäännön, hankintaohjesäännön ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännön antamista.

Pääjohtaja ratkaisee Verohallinnosta annetussa laissa, Verohallinnosta annetussa asetuksessa sekä edellä kohdissa 1 - 9 ja 11 tarkoitetut asiat esittelystä. Verohallinnon tulostavoitteita koskevat asiat pääjohtaja ratkaisee kuitenkin asiaa valmistelleen virkamiehen ehdotuksesta.

Muut määräykset

37 §

Virkojen sijoittaminen, virkavapaudet ja eräät muut virkoja koskevat päätökset

Verohallinnon yksiköt tekevät päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) mukaan tekee asianomainen virasto ja joita ei edellä ole määrätty pääjohtajan ratkaistavaksi tai Hallintoyksikön käsiteltäväksi.

Pääjohtaja ratkaisee yksikön päällikön ja verotuksen oikaisulautakunnan johtavan puheenjohtajan sivutoimia koskevat asiat. Yksikön päällikkö ratkaisee toimintayksikön päällikön ja muun suoraan alaisensa virkamiehen sivutoimia koskevat asiat. Toimintayksikön päällikkö ratkaisee toimintayksikön virkamiesten sivutoimia koskevat asiat. Verotuksen oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja ratkaisee alaisensa virkamiehen sivutoimia koskevat asiat.

38 §

Hallintokanteluiden ratkaiseminen

Verohallinnon yksikön tai sen virkamiehen toiminnasta Verohallinnon yksikölle osoitetun kantelun ratkaisee yksikön päällikkö, ellei Verohallinnosta annetun lain 33 §:stä muuta johdu.

39 §

Tiedottaminen pääjohtajalle

Verohallinnon yksiköiden on pidettävä pääjohtaja tietoisena tehtäväalueeseensa kuuluvista periaatteellisesti tai muutoin merkittävistä asioista.

40 §

Verotustietojen luovuttaminen

Verotusyksikkö käyttää tehtäväalueensa osalta oikeutta verotustietojen luovuttamiseen pyynnöstä siten kuin siitä erikseen säädetään

41 §

Rekisterinpitäjän tehtävät

Jokainen Verohallinnon yksikkö hoitaa tehtäväalueensa osalta rekisterinpitäjälle kuuluvat tehtävät.

42 §

Muu puhevallan käyttö

Verohallinnosta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettua puhevaltaa tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä sekä sopimuksissa käyttää se Verohallinnon yksikkö, jonka tehtäväalueeseen asia kuuluu tai jolle se erikseen määrätään. 

43 §

Tehtäväjaon määräytyminen eräissä tapauksissa

Kahden tai useamman yksikön tehtäväalueeseen kuuluva asia käsitellään siinä yksikössä, jonka tehtäväalueeseen se pääasiallisesti kuuluu. Jos yksikköä ei voida tällä perusteella ratkaista tai muutoin on epäselvää, minkä yksikön tehtäviin asia kuuluu, pääjohtaja määrää, missä yksikössä asia käsitellään.

Yksiköt voivat yksittäisessä asiassa tai asiaryhmässä sopia tehtäväjaostaan tämän työjärjestyksen määräyksiä täydentäen taikka niistä poiketen, jos se on asioiden käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista.

Jos yksikössä käsiteltävä asia koskee myös toisen yksikön toimintaa, asiaa valmisteltaessa on neuvoteltava kysymyksessä olevan yksikön asianomaisten virkamiesten kanssa.

44 §

Turvallisuuden hallinta

Turvallisuuden, riskienhallinnan ja varautumisen toimintaperiaatteet, tavoitteet toiminnalle ja toiminnasta merkittävissä häiriötilanteissa määrää pääjohtaja. Pääjohtajan tukena toimii Tuotehallintayksikkö, joka valmistelee, ohjaa, seuraa ja kehittää Verohallinnon toiminnan turvallisuutta ja varautumista sekä häiriötilanteiden palautumiskyvykkyyttä.

Verohallinnon yksiköt vastaavat turvallisuuteen liittyvien asioiden seurannasta, raportoinnista ja kehittämisestä sekä turvallisuusriskien ja -häiriöiden arvioinnista ja hallinnasta yhteistyössä Tuotehallintayksikön kanssa. Yksiköt ilmoittavat havaitsemansa turvallisuuteen liittyvät puutteet, riskit ja kehittämistarpeet Tuotehallintayksikölle.

45 §

Soveltaminen työsuhteiseen henkilöstöön

Mitä edellä on sanottu virkamiehistä, sovelletaan myös työsuhteiseen henkilöstöön. Esittelijänä voi kuitenkin toimia vain virkasuhteessa oleva henkilö.

Voimaantulo

46 §

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.4.2024.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 28.11.2023 (VH/4725/00.02.02.01/2023, SDK 1063/2023) annettu Verohallinnon työjärjestys.

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Hallintojohtaja Tommi Kämpe

Sivu on viimeksi päivitetty 26.3.2024