Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Näin haet muutosta rekisteröintiä koskevaan päätökseen

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta päätökseen, joka koskee rekisteröintiä Verohallinnon rekistereihin: arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, autoveroilmoittajien rekisteriin tai valmisteverotuksen rekistereihin. Hae muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Huomaa, että jos päätös koskee työnantajaksi rekisteröintiä, siihen ei voi hakea muutosta.

Tämän sivun ohjeet koskevat autoverotuksen ja valmisteverotuksen rekisterejä vain, jos rekisteröintipäätös on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä.

Miten muutosta haetaan?

Arvonlisäverotuksen rekisteröintiasiasta tulee yritykselle tai yhteisölle vain ilmoitus. Siihen ei voi hakea muutosta, vaan yrityksen tai yhteisön pitää ensin pyytää Verohallinnolta muutoksenhakukelpoinen rekisteröintipäätös. Muutoksenhakukelpoista päätöstä voi pyytää OmaVerossa.

Ennakkoperintärekisteriasiasta annetaan ilmoitus, jos yrityksen tai yhteisön tekemä hakemus on hyväksytty. Jos Verohallinto poistaa tai jättää yrityksen tai yhteisön merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, asiasta annetaan päätös, johon voi suoraan hakea muutosta.

Valmisteverotuksessa ja autoverotuksessa rekisteröinnistä annetaan aina muutoksenhakukelpoinen päätös eikä sitä tarvitse pyytää erikseen.

Muutoksenhakukelpoiseen päätökseen voi vaatia oikaisua. Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla. Tee varsinainen oikaisuvaatimus vapaamuotoisella kirjallisella selvityksellä. Hakemuksen kansilehdeksi kannattaa liittää lomake Oma-aloitteisten verojen oikaisuvaatimus (kansilehti) (lomake 4015).

Tarvittaessa voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös kokonaan vapaamuotoisesti.

Oikaisuvaatimuksessa pitää aina ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus
  • mihin rekisteröintipäätökseen haetaan muutosta
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
  • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus, jos teet sen paperilla. Jos allekirjoittaja on valtuutettu eikä hakija itse, liitä mukaan valtakirja. Oikaisuvaatimukseen pitää liittää asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Rekisteröintiä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 60 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut tiedon päätöksestä.

Esimerkki 1: Yritys on saanut tiedoksi ennakkoperintärekisteriin merkitsemättä jättämistä koskevan päätöksen 13.1.2020. Asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 13.3.2020.

Esimerkki 2: Yritys on saanut ilmoituksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä 3.11.2020. Yritys on pyytänyt siihen muutoksenhakukelpoisen päätöksen, ja saanut päätöksen tiedoksi 20.11.2020. Oikaisuvaatimuksen on täytynyt olla perillä Verohallinnossa viimeistään 19.1.2021.

Esimerkki 3: Yritys on saanut 11.1.2021 tiedoksi päätöksen valmisteverotuksen rekisteriin merkitsemisestä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 12.3.2021.

Esimerkki 4: Yritys on saanut autoveroilmoittajien rekisteriä koskevan päätöksen tiedoksi 1.4.2021. Asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.5.2021.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään

Oikaisuvaatimuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään muutoksenhaun määräpäivänä klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Rekisteröintipäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta

Vaikka yritys tai yhteisö hakisi muutosta rekisteröintipäätökseen, sen on noudatettava päätöstä, kunnes oikaisuvaatimus on ratkaistu.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä uudelleen, kun laiminlyönnit on korjattu

Jos Verohallinto on poistanut yrityksen tai yhteisön ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi, yritys tai yhteisö voidaan merkitä rekisteriin uudelleen sen jälkeen, kun se on korjannut laiminlyönnit. Tätä varten ei tarvitse tehdä oikaisuvaatimusta, vaan yritys tai yhteisö voi tehdä uuden rekisteröintihakemuksen Verohallinnolle. Vaikka laiminlyönnit olisivat olleet toistuvia, Verohallinto voi merkitä yrityksen uudelleen rekisteriin viimeistään vuoden kuluttua poistamisesta, jollei laiminlyöntien jatkumista ole pidettävä ilmeisenä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä. Tarkista muutoksenhaun tarkemmat ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021