Toiminnan lopettaminen - yhdistys

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Rekisteröidyn yhdistyksen pitää ilmoittaa purkautumisesta yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen purkamisesta ilmoitetaan lisäksi Verohallintoon ja tarvittaessa Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin.

Yhdistyksen purkautuminen

Kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, purkamiseen liittyvistä toimista huolehtii joko hallitus tai hallituksen valitsema selvitysmies. Loppuselvityksen valmistuttua hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee yhdistysrekisteriin yhdistyksen purkamisilmoituksen. Tämä koskee rekisteröityjä yhdistyksiä. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Lue lisää yhdistyksen purkautumisesta (prh.fi)

Jos yhdistyksen toiminta on käytännössä loppunut, mutta yhdistystä ei ole purettu, yhdistyksen jäsen voi hakea yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimelta yhdistyksen julistamista purkautuneeksi. Tuomioistuin määrää hakijan tai muun henkilön huolehtimaan selvitysmiehenä yhdistyksen selvitystoimista.

Jos yhdistys on merkitty yhdistys- tai kaupparekisteriin, hallituksen tai selvitysmiehen pitää ilmoittaa purkautumisesta lopettamisilmoituksella Y4a ja lisäksi Verohallinnolle lomakkeella 6214 (Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle). Lomakkeet saa osoitteesta ytj.fi.

Jos yhdistyksellä on hallinnassaan huoneisto-osakkeita tai kiinteistöjä, Verohallinnolle pitää antaa myös selvitys siitä, kenelle huoneisto-osakkeet ja kiinteistöt purkautumisen jälkeen siirtyvät.

Verohallinnon rekistereistä poistaminen

Tiedot ja muutokset sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin että työnantajarekisteriin välittyvät Verohallintoon lomakkeella 6214 (ytj.fi).

Jos yhdistys ei lopeta toimintaansa kokonaan, se voi hakeutua pois Verohallinnon rekistereistä myös OmaVerossa.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Yhdistys ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä joko OmaVerossa tai lomakkeella 6214. Ilmoitus annetaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä tai viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verohallinto poistaa yhdistyksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ilmoituksen perusteella. Arvonlisäveroilmoitus on annettava vielä toiminnan viimeiseltä verokaudelta.

Yhdistys voi halutessaan jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, kun se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuuttaan. Liikeomaisuuden realisointiajalta annetaan arvonlisäveroilmoitukset tavalliseen tapaan.

Lisätietoa arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Ennakkoperintärekisteröinnin päättyminen

Verohallinto poistaa ennakkoperintärekisteriin merkityn yhdistyksen rekisteristä pyydettäessä. Lopettamispäiväksi merkitään se päivä, jona tulonhankintatoiminta päättyy. Merkintää ei kuitenkaan yleensä tehdä takautuvasti.

Verohallinto voi poistaa yhdistyksen ennakkoperintärekisteristä myös silloin, jos yhdistys ei ole ilmoittanut lomakkeella 6214 toiminnan lopettamisesta, mutta muutoin käy ilmi, että toiminta on päättynyt.

Säännöllisen palkanmaksun päättyminen

Säännöllinen palkanmaksu merkitään päättyneeksi siihen päivään, jolloin palkkoja on viimeisen kerran maksettu. Työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa ja maksaa aina rekisteröinnin päättymiseen asti.

Jos yhdistys maksaa palkkoja satunnaisesti lopettamispäivän jälkeen, sen on ilmoitettava ja maksettava työnantajasuoritukset niin kauan kuin palkanmaksua on ollut.

Lue lisää palkkojen ja muiden työnantajasuoritusten ilmoittamisesta

Veroilmoitus

Jos yhdistys purkautuu, sen on annettava veroilmoitus viimeisen tilikauden päättymispäivään saakka. Yhdistyksen on annettava selvitys yhdistyksen varojen jakamisesta veroilmoituksen liitteenä. Jos toiminta keskeytetään, on yhdistyksen annettava veroilmoitus tietyissä tilanteissa.

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta

Yhteystiedot toiminnan lopettamisen jälkeen

Yhdistyksen on merkittävä lomakkeeseen 6214 osoite, johon Verohallinto voi tarvittaessa ottaa yhteyttä toiminnan lopettamisen jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020