Ilmoitus selvitysvelvollisesta – täyttöohje Lomake.fi-palveluun

1 Ilmoitus selvitysvelvollisesta

Verotuksen maakohtaiseen raportointiin kuuluu kaksi eri ilmoitusta:

Ilmoituksen selvitysvelvollisesta antavat kaikki Suomessa sijaitsevat konserniyritykset ja kiinteät toimipaikat, jotka kuuluvat sellaiseen monikansalliseen konserniin, jonka konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa.

Ilmoituksen voi antaa sähköisesti verkkolomakkeella Lomake.fi-palvelussa tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Tässä täyttöohjeessa käsitellään vain verkkolomaketta.

Tarkempaa tietoa sähköisistä ilmoitustavoista on sivulla Verotuksen maakohtainen raportointi.

1.1 Selvitä ensin konsernin ylimmän emoyrityksen raportointivelvollisuus

Selvitä ennen ilmoittamista, onko konsernin ylin emoyritys velvollinen antamaan maakohtaisen raportin kotivaltiossaan. Tätä tietoa kysytään ilmoituksessa. Yleensä konsernin ylin emoyritys antaa maakohtaisen raportin kotivaltionsa veroviranomaiselle. Suomalaisella tytäryrityksellä ja Suomessa sijaitsevalla kiinteällä toimipaikalla on vain poikkeuksellisissa tilanteissa erillinen velvollisuus toimittaa verotuksen maakohtainen raportti Verohallinnolle.

Jos tilanne on epäselvä, selvitä ensisijaisesti konsernin ylimmältä emoyritykseltä, millä konserniyrityksellä on velvollisuus raportoida. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä Verohallintoon sähköpostitse: siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

1.2 Tarvitset tietoja maakohtaisen raportin antajasta

Ilmoittamista varten tarvitset

 • maakohtaisen raportin antavan (emo)yrityksen nimen ja Y-tunnuksen
 • tiedon valtiosta, jonka veroviranomaiselle maakohtainen raportti annetaan
 • raportin antajan ulkomaisen tunnuksen, jos raportin antaa ulkomainen (emo)yritys.

Ulkomainen tunnus tarkoittaa sellaista tunnistetietoa, jota ulkomainen yritys käyttää esimerkiksi kotivaltionsa tuloveroilmoituksessa tai veroviranomaisen sähköisissä ilmoituspalveluissa.

Ilmoituksen lopussa voit eritellä muita Suomessa sijaitsevia konserniyrityksiä, jos annat ilmoituksen keskitetysti myös niiden puolesta. Tarvitset sitä varten yritysten nimet ja Y-tunnukset. Keskitettyä ilmoittamista varten et tarvitse erillistä Suomi.fi-valtuutusta.

2 Määritelmiä

2.1 Konsernin ylin emoyritys

Yritys, joka kirjanpitolain tai vastaavien ulkomaisten säännösten mukaan on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen tai sen olisi tehtävä näin, jos sen oman pääoman ehtoisilla osuuksilla käytäisiin kauppaa verotuksellisen kotipaikan mukaisen lainkäyttöalueen arvopaperipörssissä. Lisäksi edellytyksenä on, että se ei ole sellaisen osapuolen välittömässä tai välillisessä määräysvallassa, jolla olisi velvollisuus laatia konsernitilinpäätös.

2.2 Selvitysvelvollinen

Selvitysvelvollinen on konsernin ylin emoyritys.

2.3 Nimetty selvitysvelvollinen

Nimetty selvitysvelvollinen on konserniin kuuluva osapuoli, jonka monikansallisen konsernin ulkomainen ylin emoyritys on nimennyt antamaan maakohtaisen raportin. Nimetty selvitysvelvollinen antaa raportin omaan kotivaltioonsa.

Nimetystä selvitysvelvollisesta käytetään kansainvälisesti termiä ”Surrogate Parent Entity” eli niin sanottu sijaisemoyritys.

Verohallinnolle annettavissa sähköisissä ilmoituksissa nimetystä selvitysvelvollisesta ja osoitetusta konserniin kuuluvasta osapuolesta käytetään yhteisesti termiä nimetty selvitysvelvollinen.

2.4 Toissijainen selvitysvelvollinen

Toissijainen selvitysvelvollinen on suomalainen tytäryritys tai kiinteä toimipaikka, jolla on velvollisuus toimittaa Verohallinnolle koko konsernin maakohtaisen raportin tiedot, ei pelkästään yrityksen omia tietoja. Raportointivastuu voi poikkeuksellisesti siirtyä konsernin ulkomaiselta ylimmältä emoyritykseltä suomalaiselle yritykselle tai kiinteälle toimipaikalle esimerkiksi tilanteessa, jossa emoyrityksellä ei ole velvollisuutta toimittaa maakohtaista raporttia kotivaltionsa veroviranomaiselle eikä emoyritys ole nimennyt konserniyritystä raportoimaan puolestaan valtiossa, jonka kanssa Suomella on tietojenvaihtosopimus.

2.5 TIN

TIN on lyhenne sanoista Tax Identification Number. Suomalainen yritys käyttää ilmoittamisessa Y-tunnusta, samoin ulkomainen yritys, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka. Jos raportin antaa ulkomainen (emo)yritys, ilmoita Y-tunnusta vastaava ulkomainen tunnus kohdassa ”ulkomainen tunnus”.

2.6 Verotuksellinen lainkäyttöalue

Tässä ohjeessa lainkäyttöalue tarkoittaa raportoivan yrityksen – kuten ylimmän emoyrityksen – kotivaltiota. Kotivaltio voi olla esimerkiksi Suomi. Yritys toimittaa maakohtaisen raportin tämän valtion veroviranomaiselle, esimerkiksi Suomessa Verohallinnolle.

3 Ilmoituksessa annettavat tiedot

3.1 Ilmoittaja

Ilmoita sen yrityksen tiedot, joka antaa ilmoituksen selvitysvelvollisesta eli täyttää tämän lomakkeen. Lomakkeessa on automaattisesti valmiina sen yrityksen Y-tunnus ja nimi, jonka nimissä asioit. Ilmoita myös yhteyshenkilö tiedot, joka antaa tarvittaessa lisätietoja ilmoituksesta.

Huom.! Jos ilmoittajan Y-tunnus ja nimi eivät tule näkyviin automaattisesti, tarkista että asioit yrityksen puolesta etkä omissa nimissäsi. Voit vaihtaa valintaa sivun yläreunassa olevasta Vaihda asiakasta -linkistä, jos sinulla on oikeudet asioida yrityksen nimissä.

3.2 Ilmoittajan rooli

Valitse rooli sen mukaan, antaako ilmoittaja maakohtaisen raportin Suomessa.

Jos ilmoittaja ei anna maakohtaista raporttia valitse rooliksi Ei mikään edellä mainituista. Tämä on yleisin ilmoittajan rooli.

Jos ilmoittaja antaa maakohtaisen raportin Suomessa, valitse jokin muista vaihtoehdoista:

 • Selvitysvelvollinen, jos ilmoittaja on konsernin ylin emoyritys, jonka kotipaikka on Suomessa.
 • Nimetty selvitysvelvollinen, jos konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka ei ole Suomessa ja emo on nimennyt ilmoittajan maakohtaisen raportin antajaksi.
 • Toissijainen selvitysvelvollinen, jos ilmoittajalla on velvollisuus antaa maakohtainen raportti Suomessa.

Esimerkki 1: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Ruotsissa.

Ruotsalainen emoyritys toimittaa verotuksen maakohtaisen raportin Ruotsin veroviranomaiselle, joka puolestaan välittää raportin Verohallinnolle Suomeen.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee ilmoittajan rooliksi ”Ei mikään edellä mainituista”.

Samaa roolia käyttävät myös Suomessa sijaitsevat konserniyritykset ja kiinteät toimipaikat, joiden ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Suomessa.

Esimerkki 2: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on valtiossa X.

Emoyrityksellä ei ole velvollisuutta toimittaa maakohtaista raporttia kotivaltion X veroviranomaiselle. Tämän takia emoyritys on nimennyt saksalaisen konserniyrityksen toimittamaan konsernin verotuksen maakohtaisen raportin Saksan veroviranomaiselle.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee ilmoittajan rooliksi ”Ei mikään edellä mainituista”.

Esimerkki 3: Ilmoittaja on konsernin ylin emoyritys, jonka kotipaikka on Suomessa.

Konsernin ylimmällä emoyrityksellä on velvollisuus toimittaa verotuksen maakohtainen raportti Verohallinnolle.

Ylin emoyritys valitsee siis ilmoittajan rooliksi ”Selvitysvelvollinen”.

Esimerkki 4: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Ulkomaisen konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on valtiossa X.

Konsernin ylimmällä emoyrityksellä ei ole velvollisuutta toimittaa maakohtaista raporttia oman kotivaltionsa X veroviranomaiselle. Emoyritys on nimennyt suomalaisen tytäryrityksen toimimaan niin sanottuna sijaisemoyrityksenä eli raportoimaan Suomessa koko konsernin puolesta.

Suomalainen ilmoittaja eli tytäryritys valitsee ilmoittajan rooliksi ”Nimetty selvitysvelvollinen”.

3.3 Tilikausi

Ilmoita konsernin ylimmän emoyrityksen tilikausi.

Esimerkki: Jos ylimmän emoyrityksen tilikausi on kalenterivuosi ja maakohtainen raportti annetaan vuodelta 2018, ilmoita päivämäärät seuraavasti:

2018-01-01     2018-12-31

3.4 Verotuksen maakohtaisen raportin antajan tunnistetiedot

Y-tunnus ja nimi

Ilmoita maakohtaisen raportin antajan suomalainen Y-tunnus tai ulkomainen tunnus.

 • Jos maakohtaisen raportin antaa suomalainen (emo)yritys tai kiinteä toimipaikka, ilmoita kohdassa suomalaisen yrityksen tai kiinteän toimipaikan nimi ja suomalainen Y-tunnus.
 • Jos maakohtaisen raportin antaa ulkomainen (emo)yritys, ilmoita kohdassa ulkomaisen yrityksen nimi ja ulkomainen TIN-tunnus (Tax Identification Number). Jos TIN-tunnusta ei ole saatavilla, ilmoita muu ulkomaisen yrityksen yksilöivä tunnus.

Ilmoita maakohtaisen raportin antajan nimi.

Esimerkki 5: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Ruotsissa.

Emoyrityksellä on velvollisuus toimittaa maakohtainen raportti Ruotsin veroviranomaiselle.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys ilmoittaa raportin antajaksi ruotsalaisen emoyrityksen nimen. Kohtaan ”ulkomainen tunnus” ilmoittaja täyttää emoyrityksen ruotsalaisen tunnuksen.

Verotuksellinen lainkäyttöalue

Ilmoita maakohtaisen raportin antajan verotuksellinen lainkäyttöalue eli se valtio, jonka veroviranomaiselle maakohtainen raportti toimitetaan.

 • Tämän ohjeen esimerkin 2 mukaisessa tilanteessa verotukselliseksi lainkäyttöalueeksi valitaan Saksa, koska maakohtainen raportti annetaan Saksassa. Esimerkin 5 tilanteessa taas verotukselliseksi lainkäyttöalueeksi valitaan Ruotsi.

Raportin antajan raportointirooli

Jos edustamasi yrityksen raportointirooliksi on aikaisemmin valittu "Ei mikään edellä mainituista" eli yrityksesi ei anna maakohtaista raporttia Suomessa, ilmoita maakohtaisen raportin antajan raportointirooli:

 • Selvitysvelvollinen, jos maakohtaisen raportin antaa konsernin ylin emoyritys.
 • Nimetty selvitysvelvollinen (eli sijaisemoyritys), jos monikansallisen konsernin ulkomainen ylin emoyritys on nimennyt jonkun muun konserniin kuuluvan osapuolen antamaan maakohtaisen raportin.

Esimerkki 6: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Verotuksen maakohtaisesta raportoinnista vastaa konsernin ylin emoyritys, jonka kotipaikka on Ruotsissa

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee ruotsalaisen emoyrityksen raportointirooliksi Selvitysvelvollinen.

Esimerkki 7: Ilmoittaja on suomalainen tytäryritys. Ulkomaisella konsernin ylimmällä emoyrityksellä ei ole velvollisuutta laatia maakohtaista raporttia kotivaltiossaan.

Konsernin ylin emoyritys on nimennyt saksalaisen konserniyrityksen antamaan maakohtaisen raportin Saksan veroviranomaiselle.

Ilmoittaja eli suomalainen tytäryritys valitsee saksalaisen konserniyrityksen raportointirooliksi Nimetty selvitysvelvollinen.

Vapaavalintainen selite

Tarvittaessa voit antaa ilmoituksesta lisätietoja kohdassa Vapaavalintainen selite. Voit esimerkiksi ilmoittaa, että konsernin ylin emoyritys ja samalla verotuksen maakohtaisen raportin antaja on vaihtunut kesken raportoitavan tilikauden.

3.5 Muut Suomessa sijaitsevat ilmoitusvelvolliset konserniyritykset

Jos annat ilmoituksen keskitetysti myös muiden Suomessa sijaitsevien konserniyritysten puolesta, ilmoita näiden yritysten tiedot.

 • Osapuolilla tarkoitetaan tässä yrityksiä, joiden tietojen perusteella konsernin maakohtainen raportti laaditaan. Konsernilla voi olla Suomessa useita osapuolia, jotka ovat ilmoitusvelvollisia.
 • Tämä ilmoituksen osa on tarkoitettu keventämään ilmoitusvelvollisuutta tilanteessa, jossa konsernilla on useampi kuin yksi suomalainen konserniyritys tai kiinteä toimipaikka. Tällöin riittää, että yksi suomalainen konserniyritys tai kiinteä toimipaikka erittelee kaikki Suomessa sijaitsevat yritykset, jotka ovat osa maakohtaista raporttia. Ilmoittajan tai raportin antajan omia tietoja ei tarvitse tässä kohdassa antaa uudestaan.

Esimerkki 8: Konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Suomessa. Emoyritys haluaa antaa ilmoituksen kaikkien Suomessa sijaitsevien konserniyritysten ja kiinteiden toimipaikkojen puolesta.

Emoyritys ilmoittaa suomalaisten konserniyritysten ja kiinteiden toimipaikkojen Y-tunnukset ja nimet kohdassa "Verotuksen maakohtaisen raportin Suomessa sijaitsevat osapuolet". Tässä kohdassa emoyritys ei ilmoita omia tietojaan.

Esimerkki 9: X Limited on ulkomainen konsernin ylin emoyritys, jolla on velvollisuus laatia maakohtainen raportti kotivaltiossaan. Konserniin kuuluvat suomalaiset yritykset A ja B, joilla molemmilla on velvollisuus antaa ilmoitus selvitysvelvollisesta.

Yritys A antaa ilmoituksen, että emoyritys X Limited antaa maakohtaisen raportin kotivaltiossaan. A ilmoittaa lisäksi, että konserniin kuuluu myös suomalainen yritys B. Tällöin yrityksen B ei tarvitse antaa erikseen omaa ilmoitusta. Yritys A ilmoittaa yritys B:n Y-tunnuksen ja nimen kohdassa "Verotuksen maakohtaisen raportin Suomessa sijaitsevat osapuolet".

Jos A ei ilmoita B:tä Suomessa sijaitsevaksi osapuoleksi, on B:n annettava erikseen oma ilmoitus. B ilmoittaa siinä vain omat tietonsa ja jättää tyhjäksi kohdan ”Verotuksen maakohtaisen raportin Suomessa sijaitsevat osapuolet”.

3.6 Ilmoituksen lähettäminen

Kun ilmoituksen tiedot on täytetty ja ilmoitus on valmis, lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta. Et saa lähettämisestä erillistä vahvistusviestiä, mutta voit tarkistaa ilmoituksen tilan Tallennetut lomakkeet -palvelusta. Jos lähettäminen onnistui, ilmoituksen kohdalla näkyy "Lähetetty".

Jos haluat tallentaa keskeneräiset tiedot Tallennetut lomakkeet -palveluun, valitse Tallenna. Silloin tiedot eivät vielä välity Verohallintoon. Voit jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin.

Jos haluat tyhjentää lomakkeen ja jättää sen lähettämättä, valitse Peruuta.

Tulosta-painikkeesta voit tulostaa lomakkeen ennen sen lähettämistä tai tallentamista. Huomaa, että Tulosta-painike ei lähetä tietoja Verohallintoon eikä tallenna niitä. Tuloste ei siis ole kuittaus lomakkeen lähettämisestä Verohallintoon.

4 Aikaisemmin annetun ilmoituksen poistaminen

Jos haluat poistaa aikaisemmin lähetetyn ilmoituksen, tee siitä poistoilmoitus. Anna poistoilmoitus esimerkiksi silloin, jos ilmoitus on tehty väärän ilmoittajan Y-tunnuksella. Huomaa, että poistoilmoituksella et voi muuttaa tai korjata tietoja vaan ainoastaan poistaa aiemmin lähettämäsi ilmoituksen kokonaan.

 1. Siirry Tallennetut lomakkeet -palveluun.
 2. Hae palvelusta ilmoitus, jonka poistat.
 3. Avaa ilmoitus "Käytä pohjana" -linkistä.
 4. Valitse Poistoilmoitus-kohdassa ”Kyllä”.

 1. Lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta

5 Aikaisemmin annetun ilmoituksen korjaaminen

Jos haluat korjata aikaisemmin lähetetyn ilmoituksen tietoja, anna korjausilmoitus.

 1. Siirry Tallennetut lomakkeet -palveluun.
 2. Hae palvelusta ilmoitus, jota haluat korjata.
 3. Avaa ilmoitus Käytä pohjana -linkistä.
 4. Tee tarvittavat korjaukset aiemman ilmoituksen tietoihin. Ne näkyvät korjausilmoituksen pohjana.
 5. Lähetä ilmoitus Lähetä-painikkeesta.