Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Osingot, korot ja rojaltit kansainvälisissä tilanteissa

Kansainvälisissä tilanteissa osinkojen, korkojen ja rojaltien verotus määräytyy yleensä Suomen ja tulon maksajan kotivaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. Verosopimukset vaikuttavat myös suomalaisen yrityksen maksamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotukseen. Osinkojen, korkojen ja rojaltien määritelmät sisältyvät verosopimuksiin.

Ulkomailta saadut osingot, korot ja rojaltit

Ulkomailta saadun osinko-, korko- ja rojaltitulon veronalaisuus Suomessa ja lähdevaltiossa määräytyy verosopimuksen, sisäisen lainsäädännön ja EU-lainsäädännön perusteella. Verotukseen vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

  • maksajan ja saajan välinen omistussuhde
  • maksajan kotivaltio
  • se, liittyvätkö tulot suomalaisen yrityksen kiinteään toimipaikkaan tulon lähdevaltiossa.

Osinkotulon verotukseen vaikuttavat myös seuraavat kysymykset:

  • ovatko yhtiöt julkisesti noteerattuja vai noteeraamattomia
  • mihin omaisuuslajiin osingonjaon perusteena olevat osakkeet kuuluvat.

Usein verosopimus sallii lähdevaltion verottaa osinko-, korko- ja rojaltituloa tietyn prosentin (esim. 15 %) mukaan. Lähdevaltiossa maksettu verosopimuksen mukainen vero hyvitetään verosta, joka Suomessa määrätään samasta tulosta. Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava Suomessa veroilmoituksella. Samalla yhtiö voi vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista.

Jos lähdevaltiossa on peritty veroa verosopimuksen vastaisesti, liikaa maksettua veroa ei hyvitetä Suomessa. Liikaa maksetun veron palautusta haetaan lähdevaltiosta lähdevaltion lomakkeella. Lomakkeen saa yleensä tulon maksajalta. Hakemukseen on useimmiten liitettävä Suomen veroviranomaisen antama asumistodistus.

Ulkomaille maksettavat osingot, korot ja rojaltit

Jos suomalainen yritys maksaa rajoitetusti verovelvolliselle osinkoa, korkoa tai rojaltia, maksajan tulee periä tulosta lähdeveroa. Lähdeveroa peritään 20 % tunnistetulta yhteisöltä, 30 % tunnistetulta luonnolliselta henkilöltä tai muulta kuin yhteisöltä ja 35 % tuntemattomalta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalta, joka saa osinkotuloa julkisesti noteeratulta yhtiöltä. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa verosopimus edellyttää pienempää veroprosenttia tai tulo on vapautettu lähdeverosta.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista koroista ei yleensä tarvitse periä veroa Suomessa. Rojalteista ei peritä lähdeveroa, jos kyse on korko- ja rojaltidirektiivin tarkoittamista rojalteista (2003/49/EY). Osingoista ei peritä lähdeveroa, jos ne maksetaan sellaiselle emo- ja tytäryhtiödirektiivissä tarkoitetulle yhtiölle, joka omistaa välittömästi vähintään 10 % osinkoa maksavan yhtiön pääomasta (90/435/ETY).

Lue lisää osinkojen, korkojen ja rojaltien verotuksesta:

Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit

Suomesta ulkomaille maksettavien mm. osinkojen lähdeveroprosentit

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021