Muutoksen hakeminen ennakkoratkaisuun ja poikkeuslupaan – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat hakea muutosta Verohallinnon antamiin sitoviin ennakkoratkaisuihin ja poikkeuslupiin.

Yksittäistä verotuskysymystä koskevaan ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta. Ennakkoratkaisu ja sen noudattaminen eivät vaikuta verotusta koskevaan yleiseen muutoksenhakuoikeuteen. Tällöin osakeyhtiö ja osuuskunta voi hakea muutosta verotuspäätökseen normaalisti siitä huolimatta, että verotuksessa on menetelty ennakkoratkaisun mukaan.

Muutosta voi hakea myös poikkeuslupapäätökseen, joka koskee tappioiden vähentämistä tai yhtiöveron hyvityksen käyttämistä.

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta tekemällä valitus hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisun liitteenä hakijalle lähetetään valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten. Joissakin tapauksissa Verohallinto voi päättää, että ennakkoratkaisua ei anneta. Tällaisesta päätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen. 

Poikkeuslupapäätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Poikkeuslupapäätöksen liitteenä hakijalle lähetetään muutoksenhakuohje, jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten.

Hakijan lisäksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun ja poikkeuslupapäätökseen. Muutoksenhakuaika alkaa päätöksen tekemisestä.