Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat saada moniin verokysymyksiin Verohallinnolta etukäteen ennakkoratkaisun. Ne ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Päätös on maksullinen.

Verotusasiaan voi hakea ennakkoratkaisua

Yhtymän tuloverotusta koskevissa kysymyksissä Verohallinnolta voi hakea ennakkoratkaisua.

Arvonlisäverotusta varten Verohallinnolta voi hakea ennakkoratkaisua siitä, miten lakia sovelletaan hakijan yksittäiseen liiketoimeen. Arvonlisäverotuksessa voidaan hakea myös kirjallista ohjausta, joka on maksuton. Maksulliseen ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla, mutta kirjallisessa ohjauksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Valmisteverotusta varten ennakkoratkaisua voi hakea tuotteesta maksettavasta valmisteverosta tai toiminnan veronalaisuudesta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa vain hakijalle, joka ilmoittaa ja maksaa valmisteveroa. Ennakkoratkaisua ei siis anneta esimerkiksi tuotteen loppukäyttäjälle, joka on maksanut valmisteveron osana tuotteen ostohintaa ja joka hakee veron palautusta. Valmisteverotusta koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea myös silloin, kun verotus toimitetaan tullia koskevien säännösten mukaan. Tällöin hakemus osoitetaan kuitenkin Tullille.

Autoverotusta varten ennakkoratkaisua voi hakea siitä, miten autoverolakia sovelletaan hakijan ajoneuvon verotukseen. Ennakkoratkaisu voidaan antaa myös ajoneuvon verotusarvosta.

Ennakkoratkaisua voidaan hakea myös esimerkiksi seuraavia verolajeja koskeviin kysymyksiin:

  • varainsiirtovero
  • kiinteistövero
  • ennakkoperintä ja työnantajan sosiaaliturvamaksu
  • vakuutusmaksuvero.

Ennakkoratkaisua voi hakea vain omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin ei voi saada sitovaa etukäteisratkaisua.

Poikkeuslupaa voi hakea omistajanvaihdoksen yhteydessä tappioiden vähentämiseen

Jos esimerkiksi avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksien omistuksesta vaihtuu yli puolet, se menettää oikeuden käyttää edellisten vuosien tappioita. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää tappioita.

Hakemuksen voi tehdä avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka tappioista on kysymys. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön toiminta jatkuu ja poikkeuslupaan on omistajanvaihdokseen liittyviä erityisiä syitä.

Miten hakemus tehdään?

Ennakkoratkaisu- tai poikkeuslupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksesta pitää käydä mahdollisimman tarkkaan selville se verotuskysymys, johon sitovaa päätöstä tai ratkaisua haetaan. Hakemuksessa on myös selvitettävä kaikki asian ratkaisemista varten tarpeelliset seikat. Jos hakemus koskee uudesta tuotteesta maksettavaa valmisteveroa, hakemuksessa on oltava riittävä selvitys tuotteesta, sen koostumuksesta ja ominaisuuksista. Toimita tarvittaessa myös tuotenäyte Tullilaboratoriota varten. 

Hae ennakkoratkaisua tai poikkeuslupaa OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet.

OmaVerossa voit hakea ennakkoratkaisua esimerkiksi tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, valmisteverotukseen ja työnantajasuorituksiin. 

Jos teet hakemuksen paperilla, lähetä hakemuksen mukana saatelomake. Lomakkeeseen on merkitty osoite, johon hakemus lähetetään.

Asiakkaan pyynnöstä yksittäinen ennakkoratkaisu voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.

Hakemusten määräaika

Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus pitää tehdä ennen veroilmoituksen jättöajan päättymistä. Vaikka veroilmoituksen antamisaikaan olisi yksittäistapauksessa myönnetty lykkäys, se ei pidennä ennakkoratkaisuhakemuksen jättöaikaa.

Muita verolajeja koskevien ennakkoratkaisujen hakemiselle ei ole määräaikaa. Hakemus on kuitenkin syytä jättää ennen kuin hakemuksessa esitettyä asiaa koskeva vero tai maksu olisi pitänyt maksaa.

Poikkeusluvan hakemiseen ei ole laissa säädetty määräaikaa. Poikkeuslupahakemuksen voi tehdä joko ennen omistajanvaihdosta tai sen jälkeen.

Hakemusta voi täydentää käsittelyaikana

Hakija voi tarvittaessa käsittelyn aikana täydentää hakemustaan ja toimittaa Verohallinnolle muitakin asian käsittelyä varten tarpeellisia asiakirjoja. Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset käsitellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat on toimitettu Verohallintoon.

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisesti. Verohallinto tekee peruutuksesta kirjallisen päätöksen, josta peritään käsittelymaksu. Käsittelymaksua ei veloiteta, jos hakemus perutaan ennen kuin se otettu käsittelyyn.

Päätöksen antaminen ja soveltaminen

Verohallinto antaa hakemukseen kirjallisen, maksullisen päätöksen. Päätös lähetetään hakijan osoitteeseen, joka on Verohallinnon rekisterissä. Hakemukseen voi erikseen merkitä muun osoitteen (ns. prosessiosoitteen), johon päätös halutaan.  Verohallinto lähettää päätöksen tähän osoitteeseen. Päätös- tai käsittelymaksusta lähetetään hakijalle lasku. 

Autoverotuksessa ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään sen antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena ajoneuvon verotusarvosta annettava ratkaisu, joka annetaan kolmen kuukauden määräajaksi päätöspäivästä lukien.

Verohallinto noudattaa päätöstä verotuksessa, jos hakija niin vaatii. Hakija voi esittää vaatimuksensa vapaamuotoisesti (hakija voi esimerkiksi merkitä vaatimuksen veroilmoitukseen tai liittää ennakkoratkaisupäätöksen veroilmoitukseen).

Valmisteverotusta koskevaa lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava hakijan valmisteverotuksessa vuoden ajan antamispäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta, jollei ennakkoratkaisua annettaessa sovellettua säännöstä ole ennakkoratkaisun voimassa ollessa muutettu tai jollei Verohallinto lainkäyttöviranomaisen päätöksellä tapahtuneen säännöksen tulkinnan muuttumisen vuoksi tai muusta erityisestä syystä ole peruuttanut antamaansa ennakkoratkaisua. Jos ennakkoratkaisu peruutetaan, hakija voi kirjallisesti vaatia, että ennakkoratkaisua noudatetaan kahden kuukauden ajan sitä seuraavan kuukauden alusta, jolloin peruuttaminen annettiin hakijalle tiedoksi.

Autoverotusta koskevaa lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkoratkaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu.

Sitovan ratkaisun soveltaminen edellyttää, että todelliset olosuhteet verotusta toimitettaessa vastaavat hakemuksessa esitettyä tilannetta.

Tarkempia tietoja ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemusten tekemisestä ja käsittelystä on Verohallinnon ohjeessa Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös.

Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun ja poikkeuslupaan

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta tekemällä valitus hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisun liitteenä hakijalle lähetetään valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten. Päätöksestä, jolla Verohallinto on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Poikkeuslupapäätökseen haetaan muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Poikkeuslupapäätöksen liitteenä hakijalle lähetetään muutoksenhakuohje, jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten.

Ennakkoratkaisu ja sen noudattaminen eivät vaikuta verotusta koskevaan yleiseen muutoksenhakuoikeuteen. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi hakea muutosta omaan verotukseensa normaalisti siitä huolimatta, että verotuksessa on menetelty ennakkoratkaisun mukaan.