Sähköveron palautukset

Jos yrityksellä on oikeus käyttää II veroluokan sähköä mutta yrityksen hankkiman sähkön ostohintaan on sisältynyt I veroluokan vero, veroluokkien erotuksen saa takaisin veronpalautuksena. Palautuksesta on tehtävä hakemus Verohallinnolle. Aiemmin sähköveroluokkien erotus hyvitettiin niin, että sähköntoimittaja ilmoitti sen sähköveroilmoituksessa vähennyksenä. Vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta alkaen valmisteverotuksessa ei voi enää tehdä vähennyksiä, vaan veroluokkien erotuksesta pitää aina tehdä erillinen palautushakemus.

Palautushakemuksen tekee 1.1.2021 jälkeen käytetystä sähköstä sähkön loppukäyttäjä. Ennen vuotta 2021 verotetun sähkönveron palautusta voi hakea vain sähkön luovuttaja.

Hae sähköveron palautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Huom! Jos yritykselläsi on pysyvästi oikeus sähköveroluokkaan II, ole yhteydessä käyttöpaikkasi sähkön toimittajaan eli yleensä sähköverkkoyhtiöön. Sähkön toimittaja muuttaa yrityksesi veroluokan, ja saat veroedun jo suoraan laskutuksen yhteydessä.

Milloin palautusta pitää hakea?

Voit hakea sähköveron palatusta kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon hakujakso kuuluu. Voit hakea palautusta joko kalenterikuukauden tai kalenterivuoden jaksolta. Tee jokaisesta vuodesta tai kuukaudesta erillinen hakemus.

Sähköveron veroetu on valtiontukea – tiedot merkitään valmisteverotuksen valtiontukirekisteriin

Sähköveron veroluokkien I ja II erotus (eli sen perusteella maksettava valmisteveron palautus) on sähkön loppukäyttäjän saamaa valtiontukea. Verohallinto merkitsee tuen saajan eli palautuksen hakijan valmisteverotuksen valtiontukirekisteriin. Osa valtiontuen tiedoista on julkisia. Voit tarkistaa yrityksesi tukitiedot OmaVerosta.

Huomaa, että valtiontukea saa myöntää ainoastaan yrityksille, jotka eivät ole yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen määritelmän mukaan taloudellisissa vaikeuksissa. Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, tukea ei myönnetä ja mahdollisesti jo myönnetty tuki peritään takaisin. 

Palautuksen perusteet ja määrä

Veroluokan II veroedun voi saada vain, jos veroluokan mukainen sähkö on mitattu erillään muusta sähkönkulutuksesta ja sähkö on käytetty joko teollisuudessa tai konesalitoiminnassa.

Teollisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka kuuluu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan pääluokkaan C, teollisuus tai B, kaivostoiminta ja louhinta. Tarkista toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely.

Konesalien sähköön voi saada alemman veroluokan vain, jos yrityksen pääasiallinen liiketoiminta on tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta tai siihen liittyviä palveluja. Lisäksi yrityksellä pitää olla kokonaisteholtaan yli viiden megawatin laitetila, jossa yritys harjoittaa tätä toimintaa.

Palautus on sähköveroluokkien I–II erotus / kilowattitunti. Voit tarkistaa vuosittaiset sähköveroluokkien verotasot Verohallinnon ohjeesta Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot. Huomaa, että veroluokkien erotus lasketaan pelkästään valmisteveron osuudesta. Esimerkiksi arvonlisäveron osuutta ei oteta huomioon.