Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Öljysuojamaksu

Öljysuojamaksun kerääminen lakkaa 1.1.2023 - tilalle ympäristövahinkorahasto

Uudesta ympäristövahinkorahastosta maksetaan korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saada perittyä varsinaiselta vastuutaholta.

Korvausten maksamiseen tarkoitetut rahaston varat kerätään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittajilta vuosittaisilla tai kertaluonteisilla ympäristövahinkomaksuilla. Öljysuojamaksun kerääminen loppuu 1.1.2023.

Lue lisää: HE 183/2022

Maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä peritään öljysuojamaksua.

Öljysuojamaksulla kerätään varoja ympäristöministeriön hoidossa olevaan öljysuojarahastoon, josta maksetaan korvauksia öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi maksetaan korvauksia ja myönnetään avustuksia torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Maksun suuruus

Öljysuojamaksullista öljyä ovat tullitariffin nimikkeisiin 2707, 2709 ja 2710 kuuluvat nestemäiset tuotteet. Tällaisia ovat mm. raakaöljyt ja siitä saadut öljytuotteet sekä maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt.

Maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljysuojamaksullisesta öljystä peritään 0,50 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta. Maksu peritään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla. Merenkulkulaitos on antanut tarkemmat määräykset siitä, milloin säiliöaluksella katsotaan olevan kaksoispohja.

Kuka maksaa öljysuojamaksua?

Maksu- ja ilmoitusvelvollinen on öljytuotteiden kuljettaja tai maahantuoja.

  • Toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta öljystä maksuvelvollinen on se, joka vastaanottaa öljyn Suomessa
  • EU:n ulkopuolelta tuotavasta tai Suomen kautta kuljetettavasta öljystä maksuvelvollinen on se, joka antaa ensimmäisen kerran tulli-ilmoituksen maahantuodusta tuotteesta Suomessa.

Unionin sisältä tulevasta öljystä maksettavan öljysuojamaksun kantamisessa noudatetaan valmisteverotuslain rekisteröityä vastaanottajaa koskevia säännöksiä. Unionin ulkopuolelta tulevan öljyn suhteen noudatetaan Verohallinnon antamaa päätöstä.

Lisätietoja:

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022