Ammattimainen maataloudenharjoittaja ja kasvihuoneviljely

Energiatuotteen valmisteveron palautukseen ovat oikeutettuja ammattimaiset maataloudenharjoittajat ja kasvihuoneviljelijät.

Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksella, millä perusteella tämä katsoo olevansa ammattimainen maataloudenharjoittaja.

Ammattimainen maataloudenharjoittaja on se, jolle on verovuoden aikana maksettu

 • EUn suoria tukia
 • luonnonhaittakorvausta
 • maatalouden ympäristötukea
 • kansallista tukea.

Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että hakija on nimenomaan se, jolle em. tuki on myönnetty.

Myös viljan kuivaaja on ammattimainen maataloudenharjoittaja, vaikkei tälle olisikaan maksettu edellä mainittuja tukija.

Palautukseen oikeuttava maatalous

Hakemuksessa tulee ilmoittaa maataloudessa verovuoden aikana käytetty kevyt ja raskas polttoöljy sekä biopolttoöljy. Palauttamista koskevassa laissa tarkoitettu maatalous eroaa verotuksessa tarkoitetusta maataloudesta.

Maataloudella tarkoitetaan hakijan tilalla tapahtuvaa 

 • maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä 
 • kotieläintuotteiden tuotantoa 
 • tuotantoeläinten pitoa
 • mehiläistaloutta 
 • hevostaloutta  
 • velvoitekesannointia 
 • viljelemättömän pellon säilyttämistä hoidettuna neuvoston tilatukiasetuksen mukaisesti 
 • tilalla tuotettujen maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointia, kauppakunnostusta ja pakkaamista. 

Vain hakijan omalla tilalla harjoitettu maatalous oikeuttaa palautukseen. Näin ollen toisen viljelijän tilalla tehtävä työ (ojan kaivaminen, kyntäminen yms.) ei oikeuta palautukseen, vaikka molemmat viljelijät saisivat lain edellyttämää tukea. Vain viljankuivaus oikeuttaa palautukseen riippumatta siitä, missä toimintaa harjoitetaan tai kenen viljaa kuivataan. Näin esim. maamiesseurojen harjoittaman viljankuivaus on palautukseen oikeuttavaa energian käyttöä.

Maatalous- ja puutarhakasvien viljely kattaa avomaalla ja kasvihuoneissa tapahtuvan viljelyn ja siihen liittyvät viljelytoimenpiteet sekä taimituotannon. Keskeisimmät maatalouskasvit ovat viljat, öljy-, valkuais-, kuitu- ja energiakasvit, sokerijuurikas, peruna sekä nurmi- ja nurmipalkokasvit. Puutarhakasveja ovat muun muassa vihannekset, mauste ja lääkeyrtit, marja-, hedelmä- ja koristekasvit.

Kotieläintuotannosta veronpalautukseen oikeuttaa maidontuotanto, naudanlihatuotanto, muu nautakarjatalous, sika- ja siipikarjatalous (kananmunien ja siipikarjalihan tuotanto mukaan lukien emo- ja poikastuotanto), lammas-, ja vuohitalous, tuotantoeläinten pito sekä hevostalous, ei kuitenkaan harrastusluontoinen toiminta. Harrastusluontoisesta toiminnasta puuttuu mm. ansiotarkoitus. Harrastusluontoisen toiminnan arvioimisessa voidaan nojautua verotuksessa tehtyihin tai tehtäviin ratkaisuihin.

Kauppakunnostus on tilalla tehtävää toimintaa, jolla maatalous- ja puutarhatuotteet saatetaan myynti- tai jalostuskelpoiseksi. Kauppakunnostukseen luetaan esimerkiksi kananmunien leimaus, myyntikelvottomien tuotteiden poistaminen ja tuotteiden lajittelu.

Erilaisten maatalouteen tarvittavien tuotantopanosten (esim. siemenet, lannoitteet, torjunta-aineet) noutaminen oikeuttaa laissa tarkoitettuun palautukseen. Myynti- ja jalostuskelpoisen tuotteen kuljetus tilan ulkopuolella esim. tukkuliikkeeseen ei ole palautukseen oikeuttavaa toimintaa.

Tilalla tapahtuva varastointi oikeuttaa palautukseen. Varastointi, kauppakunnostus ja pakkaaminen oikeuttavat palautukseen vain, jos kyse on hakijan tilalla tuotettujen tuotteiden varastoinnista, kauppakunnostuksesta tai pakkaamisesta.

Sen sijaan valmisteveron palautukseen ei oikeuta: 

 • yksityistalous 
 • metsä- ja porotalous 
 • koneurakointi
 • maatilamatkailu
 • maatilalla tapahtuva vuokraustoiminta
 • sahaustoiminta ja muu puutavaran jatkojalostus (mm. hakkeen tai polttopuiden valmistus)
 • maa-ainesten otto tilan ulkopuolelle tapahtuvaa myyntiä varten 
 • torilla tai tilan ulkopuolella tapahtuva maataloustuotteiden myynti 
 • turkistarhaus
 • kalastus.

Älä siis ilmoita edellä mainittuihin liittyviä valmisteveroja hakemuksessa miltään osin.

Ammattimainen kasvihuoneviljely

Ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä biopolttoöljystä veronpalautusta haetaan vain Verohallinnolta. Hakijan on eriteltävä hakemuksessaan kasvihuoneviljelyssä käytetty polttoöljy muusta maataloudesta käytetystä energiasta. Erittely koskee kuitenkin vain polttoöljyä, ei sähköä.

Kasvihuoneviljelyllä tarkoitetaan puutarhakasvien viljelyä pysyväisluontoisessa rakennuksessa, joka on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla ja jossa on lämmityslaitteisto.

Hakija ilmoittaa hakemuksessa erikseen muussa maataloudessa kuin kasvihuoneessa vuoden aikana käyttämänsä kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä biopolttoöljyn. Jos kasvihuoneviljelijä käyttää polttoöljyä muuhun kuin kasvihuoneviljelyyn, ei hakemuksessa ilmoiteta yksityiskäyttöä tai muuta käyttöä, mikä ei oikeuta valmisteveron palautukseen.

Maatalouteen käytetty sähkö

Hakemuksella ilmoitetaan maatalouteen käytetty I-veroluokan mukainen sähkö. Hakemuksessa ei erotella kasvihuoneviljelyssä tai muussa maataloudessa käytetty sähköä, vaan hakemuksella ilmoitetaan yhteensä maatalouteen käytetty I-veroluokan mukainen sähkö. Sähkönkään osalta hakijan ei tule ilmoittaa yksityiskäyttöä tai muuta käyttöä, mikä ei oikeuta valmisteveron palautukseen.

Yleisesti myytävä ja normaalisti toimitettava sähkö on I-veroluokan mukaista sähköä.

Kasvihuoneviljelijät eivät ole sähkön osalta oikeutettuja palautukseen, jos kasvihuoneeseen käytetty sähkö on II-veroluokan mukaista sähköä. Näissä tilanteissa kasvihuoneviljelijällä on erillinen sähkömittari kasvihuoneessa käytettävään sähköön, jonka perusteella sähköyhtiö suorittaa sähköstä veron II-veroluokan mukaan. Tällöin palautusta ei enää myönnetä erillisen hakemuksen perusteella.

Jos kasvihuoneviljelijä hankkii sähkön I-veroluokalla (ilman erillistä mittaria) ja saa edellä mainittua tukea, palauttaa Verohallinto sähköstä energiatuotteen valmisteveroa hakemuksesta kuten muillekin ammattimaisille maataloudenharjoittajille.

Miten maatalouteen käytetty energia tulee arvioida?

Hakijan on järjestettävä kirjanpitonsa ja muistiinpanonsa siten, että oikeutus palautukseen voidaan todeta. Lomakkeella ilmoitetaan aina verovuoden aikana käytetty energia. Palauttamista koskevassa laissa ei ole merkitystä sillä, milloin energia on hankittu tai maksettu. Ratkaisevaa on energian käyttö. Maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä voi arvioida maatalouden tai kasvihuoneviljelyn keskimääräisen vuotuisen käytön esim. kolmen vuoden ajalta ja ilmoittaa tällä perusteella verovuoden aikana maatalouteen käyttämänsä energiatuotteen määrään.

Energiatuotteen valmisteveron palautukset ovat veronalaista tuloa. Ne kirjataan muistiinpanoihin tai kirjanpitoon muuna arvonlisäverottomana tulona tai muuna lisäyksenä.

Miten yksityistalouteen käytetty energia erotetaan koko energiamäärästä?

Hakija voi perustaa arvioinnin verotuksessa hyväksyttyyn kulujakoon. Jos hakijan harjoittama maatalous tai kasvihuoneviljely koostuu yksin sellaisesta maataloudesta tai kasvihuoneviljelystä, että se oikeuttaa kokonaisuudessaan valmisteveron palautukseen (hakija ei harjoita maatilamatkailua tai muuta toimintaa, joka ei oikeuta valmisteveron palautukseen hakija voi vähentää kokonaiskulutuksesta sen energiamäärän, jota ei ole pidetty verotuksessa vähennyskelpoisena yksityiskäytön (esim. asuinrakennusten lämmittäminen) johdosta.

Esimerkki 1: Maataloudenharjoittaja on arvioinut, että hänen tai hänen perheensä käytössä olleesta asunnosta aiheutuvan energian kulutus on 20 %:a koko tilalla tapahtuvasta energiakulutuksesta. Maataloudenharjoittaja ilmoittaa hakemuksella 80 % koko verovuoden aikana käyttämästä energiasta. Tässäkin on syytä huomioida, että hakemuksella ilmoitetaan energian käyttö.

Näin hakija ilmoittaisi 1. esimerkissä maatalouden käytöksi 80 % x 7 000 litraa = 5 600 litraa. Yksityiskäyttönä poistetaan siis verotuksessa todettu suhteellinen osuus, mutta poistettava määrä poistetaan verovuoden aikana käytetystä energiasta, ei hankitusta tai maksetusta määrästä. Näin verotuksen maksu- ja suoritusperusteisuudesta johtuen verotuksessa ilmoitettu määrä saattaa yksittäisenä vuonna poiketa oikeaoppisesti hakemuksella ilmoitettavasta käyttömäärästä. Perusteet ovat kuitenkin samat ja arviointi on johdonmukaista vuodesta toiseen.

Esimerkki 2: Kasvihuoneviljelijä käyttää polttoöljyä myös muuhun kuin ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn. Verohallinto katsoo, että asuinrakennusten lämmittämiseen vuodessa käytetään 3 000 litraa kevyttä polttoöljyä sataa kerrosneliömetriä kohti ja vastaavasti raskasta polttoöljyä 2 600 kiloa sataa kerrosneliömetriä kohti, ellei hakija ole järjestetyllä kulutusseurannalla tai muutoin osoittanut, että asuinrakennusten lämmittämiseen käytetyn kevyen tai raskaan polttoöljyn kulutus on ollut edellä mainittua alhaisempi. Hakemukseen merkitään verovuoden aikana käytetty polttoöljy vähennettynä asuinrakennusten lämmityskäytöllä.