Muutoksenhaku tuloverotuksessa - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi hakea verotukseensa muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös OmaVerossa.

Kuka voi hakea muutosta verotukseen

Tuloverotukseen voi hakea muutosta itse yhtymä sekä jokainen, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Verohallinto suosittelee, että avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön verotukseen haetaan muutosta yhtymän nimissä. Tällöin oikaisuvaatimus pystytään käsittelemään Verohallinnossa nopeammin.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies voi hakea muutosta oman tulo-osuutensa verotukseen, mutta yleensä tämä muutos vaikuttaa muidenkin yhtiömiesten tulo-osuuksien verotukseen. Jos vain osa yhtiömiehistä on hakenut muutosta tulo-osuutensa verotukseen, Verohallinto varaa mahdollisuuden vastineen antamiseen niille yhtiömiehille, joiden verotukseen muutos vaikuttaa.

Miten muutosta haetaan

Yhtymä voi tehdä tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen OmaVero-palvelussa. OmaVerossa näkyvät vuosien 2015–2017 verotuspäätösten yksilöintiedot (esim. päätöspäivä, päätösnumero ja verolaji). Päätösten sisältö näkyy OmaVerossa  verovuodesta 2018 alkaen.  

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen OmaVerossa.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Tuloveron oikaisuvaatimus (lomake 3308) tai vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja yhtymän Y-tunnus tai osakkaan henkilötunnus
  • minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 650
00052 VERO

Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin muutosta haetaan

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti yhtymän verotuksen päättymisen jälkeen. Ennen verotuksen päättymistä veroilmoitusta voi korjata antamalla uuden veroilmoituksen.

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos oikaisuvaatimus koskee verovuosia 2015–2016, oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje verotuspäätöksestä.

 Huomaa, että sekä paperilla että Omaverossa tehdyn oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä.

Katso oikaisuvaatimuksen määräajat verovuosittain
Verovuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2014 määräaika päättynyt 31.12.2020
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017 määräaika päättynyt 31.12.2020
2018 31.12.2021
2019 2.1.2023
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024

Viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen muutoksenhakuaika voi olla lyhyempi

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen viranomaisaloitteiseen verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5 vuotta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Milloin yhtymän verotus päättyy

Verotuksen päättymispäivä on asiakaskohtainen. Yhtymän verotus voi päättyä verovuotta seuraavan vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Yhtymän verotuksen päättymispäivän näet OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Yhtiömiehille tehdään verotuspäätös vasta sen jälkeen, kun yhtymän verotus on päättynyt.

Huomaa, että verotuksen päättymispäivä voi siirtyä, jos yhtymä tekee muutoksia veroilmoitukseensa tai Verohallinto saa muualta verotukseen vaikuttavia tietoja. Silloin yhtymä saa uuden verotuspäätöksen, jossa on uusi verotuksen päättymispäivä.

Verovuosi 2017 ja sitä aikaisemmat vuodet

Verovuoden 2017 verotus päättyi kaikilta yhtymiltä samaan aikaan 31.10.2018. Myös sitä aikaisempien verovuosien päättymispäivä oli aina verovuotta seuraavan vuoden lokakuun loppu.

Esimerkki: Telakka Ky on kommandiittiyhtiö, jonka tilikausi on 1.2.–31.1. Telakka Ky antaa veroilmoituksen 1.4.2021. Verohallinto muodostaa yhtiölle verotuspäätöksen 2.5. Verotuspäätöksessä ilmoitetaan yhtiön verotuksen päättyvän 29.5. Telakka Ky:n verotustietoihin ei tehdä muutoksia, joten yhtiön verotus päättyy ennakkoon ilmoitettuna päivänä 29.5.

Jos yhtymä ilmoittaa oikaisuvaatimuksessa uuden tiedon

Jos yhtymä ilmoittaa oikaisuvaatimuksessa kokonaan uuden tiedon, Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee täydentävän verotuspäätöksen. Uusi tieto on esimerkiksi tulo, vähennys tai muu verotukseen vaikuttava asia, jota yhtymä ei ole aikaisemmin ilmoittanut veroilmoituksessaan tai tilinpäätösasiakirjoissaan tai johon verotuspäätös ei muuten ole perustunut.

Täydentävää verotuspäätöstä koskevaa menettelyä sovelletaan verovuodesta 2018 alkaen. Täydentävään verotuspäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuaika on sama kuin varsinaiseen verotuspäätökseen. Se näkyy muutoksenhakuohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Huomaa, että myös OmaVerossa oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kello 16.15. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehen pitää maksaa vero viimeistään eräpäivänä. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa muutoksenhausta huolimatta.

Verohallinto voi kuitenkin yhtiömiehen tai yhtiömiesten hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

  • Määräaika valituksen tekemiselle on 60 päivää siitä, kun yhtymä on saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen.
  • Verovuosia 2015–2016 koskevan valituksen voi tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun yhtymä on saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen. 
  • Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Sen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkempaa tietoa tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi)

Esimerkkejä muutoksenhaun määräajoista

Esimerkki 1: Suunnittelutoimisto Ky sai syksyllä vuoden 2016 verotusta koskevan verotuspäätöksen. Verovuoden 2016 verotus valmistui 31.10.2017. Suunnittelutoimisto Ky:n verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023.

Esimerkki 2: Verovuotta 2018 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 3: Verovuotta 2019 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023. Yhtymäkohtainen verotuksen päättymispäivä ei vaikuta asiaan, koska muutoksenhakuaika lasketaan verovuoden päättymisestä.