Veroedustaja valmisteverotuksessa

Valmisteverotuslain mukaan veroedustajalla tarkoitetaan sellaista Suomeen sijoittautunutta henkilöä, jonka etämyyjä on nimennyt ja jonka Verohallinto on hyväksynyt maksamaan valmisteverot etämyyjän puolesta Suomessa vastaanotetuista tuotteista.

Etämyyjä on verovelvollinen. Jos etämyyjällä on veroedustaja, on kuitenkin veroedustaja etämyyjän sijasta verovelvollinen.

Verohallinto myöntää luvan hakemuksesta henkilölle, jota saadun selvityksen perusteella pidetään luotettavana ja jolla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset luvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, ettei hakija ole konkurssissa. Jos hakijana on luonnollinen henkilö, luvan myöntämisen edellytyksenä on myös se, että hakija on täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu. Luvan on oltava voimassa koko toiminnan aikana. 

Lupapäätöksessä vahvistetaan valvonnan ja verotuksen kannalta tarpeelliset ehdot, joita luvanhaltijan on noudatettava. Lupaehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Luvanhaltijan on ilmoitettava Verohallinnolle, jos lupahakemuksen tietoihin tulee oleellisia muutoksia. Lupa voidaan myöhemmin peruuttaa, jos siihen on syytä. Luvan katsotaan päättyvän, jos luvan haltija asetetaan konkurssiin. 

Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Verohallinnon määräämä vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan, alkoholilainsäädännön edellyttämien lupien hankkimiseksi. 

Miten lupa haetaan?  

Veroedustaja tarvitsee toimintaansa varten Verohallinnon luvan. Lupa voidaan antaa vain Suomessa asuvalle luonnolliselle henkilölle tai Suomessa toimivalle oikeushenkilölle. Lupa on maksullinen.

Veroedustajan lupa voidaan myöntää henkilölle, jonka toisessa jäsenvaltiossa toimiva valmisteveron alaisten tuotteiden etämyyjä on valtuuttanut toimimaan hänen veroedustajanaan Suomessa hänen etämyyntinä myymistään tuotteista.

Lupahakemus liitteineen jätetään Verohallinnolle.

Lisätietoa