Maksunlykkäys valmisteverotuksessa

Tämä ohjeistus maksunlykkäyksestä valmisteverolle on voimassa 31.1.2021 asti.

Helmikuusta alkaen maksunlykkäystä ei enää voi hakea. Mikäli sinulla on 1.2.2021 alkaen maksuvaikeuksia valmisteveron maksamisessa, voit hakea maksujärjestelyä.

Verohallinto voi erityisistä syistä myöntää valmisteveron maksamiseen lykkäystä. Maksunlykkäystä haetaan kirjallisella hakemuksella. Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Mikäli maksunlykkäys myönnetään, kannetaan lykkäysajalta maksunlykkäyskorkoa, joka on yleensä saman suuruinen kuin erääntyneen veron viivekorko.

Maksunlykkäystä haetaan Verohallinnolta puhelimitse numerosta 029 497 156 tai lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 45
Perintä
00052 VERO

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  1. Hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot
  2. Ehdotus maksusuunnitelmaksi perusteluineen
  3. Mille verotuspäätökselle lykkäystä haetaan
  4. Allekirjoitus
  5. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja

Lisätietoa:

Maksuvaikeudet yritysasiakkaalla

 

Huojennukset valmisteverotuksessa

Verohallinto voi hakemuksesta alentaa maksettua tai maksettavaa valmisteveroa, veronlisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa tai lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa sen kokonaan.

Verohallinto voi asettaa huojennukselle ehtoja, joilla voidaan valvoa huojennuksen edellytysten täyttymistä.

Valtiovarainministeriö voi ottaa Verohallinnossa käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen. Myös veron maksamiselle voi hakea lykkäystä.

Miten veronhuojennusta haetaan?

Yksilöi vapaamuotoisessa hakemuksessa, millä perusteella ja mistä haet huojennusta.

Lähetä hakemus osoitteeseen: 

Verohallinto
Perintä
PL 6002
00052 VERO

Verohallinto lähettää kirjallisen päätöksen. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Huojennuksen hakeminen ei keskeytä erääntyneen veron perintää. Perintä keskeytyy ainoastaan, jos huojennusta myönnetään ja vain huojennusta koskevalta osalta.