Ahvenanmaan erityisasema valmisteverotuksessa

Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan unionin arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta on osa EU:n tullialuetta ja tulliunionia. Tämä mahdollistaa Ahvenanmaan ja toisen EU-maan välisen verovapaan myynnin jatkumisen lautoilla.

Ahvenanmaan maakunnan erityisasema mahdollistaa verovapaan matkustajamyynnin kansainvälisessä liikenteessä olevilla Ahvenanmaalla pysähtyvillä vesi- ja ilma-aluksilla. EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia vientisäännöksiä. Tavaroiden tuontiin muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan sekä tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia valmisteverotuslain ja Ahvenanmaan erityislain säännöksiä.

Ahvenanmaalla ja muualla Suomessa noudatetaan samaa valmisteverojärjestelmää. Verorajasta johtuen valmisteveronalaisten tuotteiden siirtoa verorajan yli säädellään tietyissä tilanteissa.

Verotettujen tuotteiden siirto verorajan yli

Tuotteiden myyjä (viejä) voi hakea veronpalautusta maksamastaan valmisteverosta viennin perusteella. Veronpalautusta haetaan Verohallinnolta. Tuotteiden ostajan (vastaanottajan) on verorajan toisella puolella ilmoitettava tuotteet Verohallinniolle verotettaviksi neljän päivän kuluessa.

Mahdolliset vienti- ja tuonti-ilmoitukset verorajan yli Manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja toisinpäin tehdään paperimenettelyllä (kaupallinen asiakirja, kuten esimerkiksi rahtikirja).

Jos yritys vie kulutukseen luovutettuja tuotteita itselleen, eli sama verovelvollinen toimii verorajan molemmilla puolilla, sekä tuotteiden viejänä että vastaanottajana verorajan toisella puolella.

Verovelvollinen voi samalla lomakkeella (Verohallinnon lomake nro 1379) hakea veronpalautusta viennin perusteella ja ilmoittaa tuotteet verotettaviksi maahantuonnin perusteella. Asiakkaalle annetaan Verohallinnosta veronpalautus- ja verotuspäätös. Päätöksessä maahantuonnista suoritettavalla vero kuitataan viennin perusteella maksettavasta veronpalautuksesta. Verohallinnon ja asiakkaan välillä ei tapahdu maksusuorituksia.

Osoite, johon asiakas toimittaa lomakkeen:

  • Verohallinto / Valmisteverotus, PL 927, 20101 Turku

Verottamattomien tuotteiden siirto verorajan yli

Siirrettäessä yhdenmukaistetun verotuksen alaisia tuotteita Ahvenanmaan ja Manner-Suomen verottomien varastojen välillä, voidaan käyttää EMCS-järjestelmää kuten siirroissa Manner-Suomessa

Siirroissa verottomien varastojen välillä on mahdollista käyttää myös ns. yksinkertaistettua menettelyä, jossa valtuutettu varastonpitäjä käyttää EMCS-järjestelmän sijaan rahtikirjaa tai laskua, joka sisältää laissa mainitut tiedot (ValmVL 66 §).  Tämä yksinkertaistettu menettely on mahdollista vain kahden verottoman varaston välillä. Yksinkertaistettua menettelyä on kuitenkin käytettävä aina silloin, kun siirretään kansallisten valmisteveron alaisia tuotteita verotta kahden verottoman varaston välillä.

Lue lisää EMCS-järjestelmästä

Lisätietoa

Ahvenanmaan maakuntahallinnon verkkosivut (www.aland.ax)

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotuksessa

Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Siirry palveluun