Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat saada moniin verokysymyksiin Verohallinnolta etukäteen ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisut ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto ratkaisee yksittäisen veroasian. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Päätös on maksullinen.

Verotusasiaan voi hakea ennakkoratkaisua

Ennakkoratkaisua voi hakea osakeyhtiön tai osuuskunnan tuloverotusta koskeviin kysymyksiin.

Arvonlisäverotusta varten voi hakea ennakkoratkaisua siitä, miten lakia sovelletaan hakijan yksittäiseen liiketoimeen. Arvonlisäverotukseen voi hakea myös kirjallista ohjausta, joka on maksuton. Maksulliseen ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla, mutta kirjallisessa ohjauksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Ennakkoratkaisua voi hakea myös muihin verolajeihin, esimerkiksi seuraavia verolajeja koskeviin kysymyksiin:

  • varainsiirtovero
  • kiinteistövero
  • ennakkoperintä ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
  • vakuutusmaksuvero.

Ennakkoratkaisua voi hakea vain osakeyhtiön tai osuuskunnan omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin ei voi saada sitovaa ennakkoratkaisua.

Omistajanvaihdoksen yhteydessä voi hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen

Jos osakeyhtiön tai osuuskunnan osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi, osakeyhtiö tai osuuskunta menettää oikeuden vähentää edellisten vuosien tappioita verotuksessa. Osakeyhtiö tai osuuskunta voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa voidakseen vähentää tappioita omistajanvaihdoksesta huolimatta.

Hakemuksen voi tehdä osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka tappioista on kysymys. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää, että osakeyhtiön tai osuuskunnan toiminta jatkuu ja poikkeuslupaan on omistajanvaihdokseen liittyviä erityisiä syitä.

Lisätietoa ohjeesta Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Hakemus pitää tehdä kirjallisesti

Ennakkoratkaisu- tai poikkeuslupahakemus on tehtävä kirjallisesti.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa pitää esittää mahdollisimman tarkkaan se verotusta tai liiketoimea koskeva kysymys, johon sitovaa päätöstä haetaan. Poikkeuslupahakemuksessa on annettava selvitys omistajanvaihdoksesta ja tappioista, joiden vähentämiseen poikkeuslupaa haetaan.

Ennakkoratkaisu- tai poikkeuslupahakemus pitää allekirjoittaa. Allekirjoittajalla täytyy olla osakeyhtiön tai osuuskunnan nimenkirjoitusoikeus tai esimerkiksi valtakirjaan perustuva oikeus edustaa hakijaa. Valtakirja on liitettävä hakemukseen.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti OmaVero-palvelussa (vero.fi/omavero).

Jos lähetät hakemuksen postitse, lähetä hakemus saatelomakkeen liitteenä. Saatelomakkeessa on kerrottu osoite, johon hakemus pitää lähettää.

Asiakkaan pyynnöstä yksittäinen ennakkoratkaisu voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.

HUOM! Jos hakemus sisältää sisäpiirintietoja, lähetä hakemus osoitteeseen Verohallinto, PL 30, 00052 VERO. Sisäpiirintietoja koskevia asiakirjoja ei pidä toimittaa OmaVeron kautta. Lue lisää sisäpiirintietojen käsittelystä Verohallinnossa ohjeesta Sisäpiiritietojen käsittelyohje.

Huomaa hakemuksen määräaika

Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus pitää tehdä ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää. Vaikka veroilmoituksen antamisaikaan olisi myönnetty pidennystä, se ei pidennä ennakkoratkaisuhakemuksen määräaikaa.

Muissa verolajeissa lähtökohtana on, että ennakkoratkaisua pitää hakea ennen kuin hakemuksessa esitettyyn asiaan liittyvä vero olisi tullut ilmoittaa tai maksaa tai ennakonpidätys olisi pitänyt toimittaa.

Poikkeusluvan hakemisen ei ole laissa säädetty määräaikaa. Poikkeuslupahakemuksen voi tehdä joko ennen omistajanvaihdosta tai sen jälkeen.

Hakemusta voi myös täydentää

Hakija voi tarvittaessa käsittelyn aikana täydentää hakemustaan ja toimittaa Verohallinnolle muitakin tarpeellisia asiakirjoja. Verohallinto voi myös pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset käsitellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat on toimitettu Verohallintoon.

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisesti. Verohallinto tekee peruutuksesta kirjallisen päätöksen.

Päätös tulee hakijalle postitse

Verohallinto antaa hakemukseen kirjallisen päätöksen, joka on maksullinen. Päätös lähetetään hakijan osoitteeseen, joka on Verohallinnon rekisterissä. Hakemukseen voi erikseen merkitä muun osoitteen (ns. prosessiosoitteen), johon päätös halutaan.  Verohallinto lähettää päätöksen tähän osoitteeseen.

Päätös- tai käsittelymaksusta lähetetään hakijalle lasku. Marraskuussa 2017 ja sen jälkeen annetut päätökset ovat nähtävissä myös OmaVerossa. 

Hakijan täytyy vaatia päätöksen soveltamista verotuksessa

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisu on voimassa enintään sen verovuoden ajan, joka päättyy ennakkoratkaisun antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Muita verolajeja koskeva ennakkoratkaisu voidaan antaa verovuoden lisäksi myös seuraavalle vuodelle. Poikkeus on ennakkoratkaisu, joka koskee kustannusten korvauksia ja luontoisedun arvostusta. Se annetaan aina vain kuluvalle vuodelle.

Hakijan täytyy erikseen vaatia, että Verohallinto noudattaa ennakkoratkaisua verotuksessa. Hakija voi esittää vaatimuksensa vapaamuotoisesti, esimerkiksi merkitä asian veroilmoitukseen tai liittää ennakkoratkaisun veroilmoitukseen.

Lainvoimaista poikkeuslupapäätöstä Verohallinto sen sijaan soveltaa automaattisesti, eli hakijan ei tarvitse erikseen vaatia soveltamista.

Ennakkoratkaisua tai poikkeuslupapäätöstä voidaan kuitenkin soveltaa vain, jos todelliset olosuhteet ovat vastanneet hakemuksessa esitettyä tilannetta.

Tarkempia tietoja ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemusten tekemisestä ja käsittelystä.

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista