Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus – liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi saada moniin verokysymyksiin Verohallinnolta etukäteen ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisut ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Päätös on maksullinen.

Lue lisää maksun määräytymisestä.

Verotusasiaan voi hakea ennakkoratkaisua

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tuloverotukseen liittyviin kysymyksiin voi hakea ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisua voi hakea myös liikkeen- tai ammatinharjoittajan henkilökohtaista tuloverotusta koskeviin asioihin. Ennakkoratkaisun hinta riippuu siitä, koskeeko kysymys elinkeinotoiminnan verotusta vai henkilökohtaista verotusta.

Arvonlisäverotusta varten Verohallinnolta voi hakea ennakkoratkaisua siitä, miten lakia sovelletaan hakijan yksittäiseen liiketoimeen. Arvonlisäverotuksessa voidaan hakea myös kirjallista ohjausta, joka on maksuton. Maksulliseen ennakkoratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla, mutta kirjallisessa ohjauksessa tätä mahdollisuutta ei ole.

Ennakkoratkaisua voi hakea myös esimerkiksi seuraavia verolajeja koskeviin kysymyksiin:

  • varainsiirtovero
  • kiinteistövero
  • ennakkoperintä ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Ennakkoratkaisua voi hakea vain omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin ei voi saada sitovaa etukäteisratkaisua.

Liikkeen-  tai ammatinharjoittaja ei voi hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseksi. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tappiot ovat henkilökohtaisia eivätkä ne esimerkiksi siirry toiminnan jatkajalle, jos elinkeinotoiminnan varallisuus myydään.

Miten hakemus tehdään?

Ennakkoratkaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksesta pitää käydä mahdollisimman tarkkaan selville se verotuskysymys, johon sitovaa päätöstä tai ratkaisua haetaan. Hakemuksessa on myös selvitettävä kaikki seikat, jotka ovat tarpeellisia asian ratkaisemiseksi.

Hae ennakkoratkaisua OmaVerossa

Katso OmaVeron ohjeet.

OmaVerossa voit hakea ennakkoratkaisua esimerkiksi tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, ja työnantajasuorituksiin. 

Jos teet hakemuksen paperilla, lähetä hakemuksen mukana saatelomake. Lomakkeeseen on merkitty osoite, johon hakemus lähetetään.

Asiakkaan pyynnöstä yksittäinen ennakkoratkaisu voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.

Hakemuksen määräaika

Elinkeinotoiminnan tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus pitää tehdä ennen veroilmoituksen jättöajan päättymistä. Vaikka veroilmoituksen antamisaikaan olisi yksittäistapauksessa myönnetty lykkäys, se ei pidennä ennakkoratkaisuhakemuksen jättöaikaa.

Muita verolajeja koskevien ennakkoratkaisujen hakemiselle ei ole määräaikaa. Hakemus on kuitenkin syytä jättää ennen kuin hakemuksessa esitettyä asiaa koskeva vero tai maksu olisi pitänyt maksaa.

Hakemusta voi täydentää käsittelyaikana

Hakija voi tarvittaessa käsittelyn aikana täydentää hakemustaan ja toimittaa Verohallinnolle muitakin asian käsittelyä varten tarpeellisia asiakirjoja. Ennakkoratkaisuhakemukset käsitellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat on toimitettu Verohallintoon.

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisesti. Verohallinto tekee peruutuksesta kirjallisen päätöksen, josta peritään käsittelymaksu. Käsittelymaksua ei veloiteta, jos hakemus perutaan ennen kuin se otettu käsittelyyn.

Päätöksen antaminen ja soveltaminen

Verohallinto antaa hakemukseen kirjallisen, maksullisen päätöksen. Päätös lähetetään hakijan osoitteeseen, joka on Verohallinnon rekisterissä. Hakemukseen voi erikseen merkitä muun osoitteen (ns. prosessiosoitteen), johon päätös halutaan. Verohallinto lähettää päätöksen tähän osoitteeseen. Päätös- tai käsittelymaksusta lähetetään hakijalle lasku. 

Tuloveroa koskeva ennakkoratkaisupäätös annetaan määräajaksi. Muu ennakkoratkaisupäätös annetaan enintään päätöksen antovuotta seuraavalle verovuodelle.

Verohallinto noudattaa päätöstä verotuksessa, jos hakija niin vaatii. Hakija voi esittää vaatimuksensa vapaamuotoisesti (hän voi esimerkiksi merkitä vaatimuksen veroilmoitukseen tai liittää ennakkoratkaisupäätöksen veroilmoitukseen). Sitovan päätöksen tai ratkaisun soveltaminen edellyttää, että todelliset olosuhteet verotusta toimitettaessa vastaavat hakemuksessa esitettyä tilannetta.

Tarkempia tietoja ennakkoratkaisuhakemusten tekemisestä ja käsittelystä 

Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun haetaan muutosta tekemällä valitus hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkoratkaisun liitteenä hakijalle lähetetään valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet muutoksenhakua varten. Päätöksestä, jolla Verohallinto on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Ennakkoratkaisu ja sen noudattaminen eivät vaikuta verotusta koskevaan yleiseen muutoksenhakuoikeuteen. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi hakea muutosta omaan verotukseensa normaalisti, vaikka verotuksessa olisi menetelty ennakkoratkaisun mukaan.