Myöhästymismaksu ja veronkorotus yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa

Jos yhteisö tai yhteisetuus antaa veroilmoituksen tai sen tietoja Verohallintoon myöhässä, seurauksena on joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt ja yhteisetuuksia esimerkiksi yhteismetsät ja tiekunnat.

Myöhästymismaksu vai veronkorotus?

Ennen verotuksen päättymistä: myöhästymismaksu

Jos yhteisö tai yhteisetuus antaa veroilmoituksen määräpäivän jälkeen mutta ennen kuin verotus on päättynyt, seurauksena on myöhästymismaksu. Sillä ei ole merkitystä, antaako yhteisö tai yhteisetuus veroilmoituksen oma-aloitteisesti vai Verohallinnon kehotuksen jälkeen. Myöhästymismaksu on 100 euroa.

Verohallinto määrää myöhästymismaksun myös silloin, kun yhteisö tai yhteisetuus on antanut veroilmoituksen ajallaan mutta täydentää tai korjaa sitä oma-aloitteisesti määräpäivän jälkeen, ennen verotuksensa päättymistä. Myöhästymismaksua menee kuitenkin yleensä vain, jos veroilmoituksen muutokset lisäävät verotettavan tulon määrää.

Tuloverotukseen liittyvä myöhästymismaksu voidaan määrätä vain yhden kerran verovuotta kohti.

Myöhästymismaksua ei aina määrätä

Myöhästymismaksua ei tavallisesti määrätä, jos yhteisö tai yhteisetuus ilmoittaa myöhässä joko vähennyksiä tai muita sellaisia tietoja, jotka vaikuttavat yhteisön tai yhteisetuuden hyväksi eli pienentävät verotettavaa tuloa. Myöhästymismaksu voidaan kuitenkin määrätä, jos ilmoitusten laiminlyönti on toistuvaa tai yhteisön tai yhteisetuuden toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista velvoitteista.

Myöhästymismaksua ei määrätä myöskään seuraavissa tilanteissa:

 • Verohallinto on myöntänyt pidennystä veroilmoituksen antamisaikaan, ja yhteisö tai yhteisetuus antaa ilmoituksen alkuperäisen määräpäivän jälkeen mutta ennen kuin Verohallinnon antama lisäaika päättyy.
 • Veroilmoituksen antaminen on myöhästynyt sellaisista syistä, joihin yhteisö tai yhteisetuus ei ole voinut vaikuttaa (esimerkiksi yleisen tietoverkon häiriö).
 • Veroilmoitus tai sen muutos myöhästyy vain vähän tai puuttuneilla tiedoilla on vain pieni vaikutus verotukseen.
 • Laiminlyönnille on jokin erityinen syy, kuten ylivoimainen este.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen vaikuttaa verotukseen, ja yhteisö vaatii viivytyksettä ennen verotuksen päättymistä, että verotusta oikaistaan muuttuneiden tietojen mukaiseksi.

Myöhästymismaksu näkyy verotuspäätöksessä. Verohallinto ei yleensä ota yhteyttä yhteisöön tai yhteisetuuteen ennen kuin määrää myöhästymismaksun.

 

Verotuksen päättymisen jälkeen: veronkorotus

Jos yhteisö tai yhteisetuus ei ole antanut veroilmoitusta ennen kuin verotus päättyy, seurauksena on veronkorotus. Veronkorotus määrätään myös silloin, kun yhteisön tai yhteisetuuden veroilmoituksessa tai muissa vaadituissa tiedoissa on puutteita tai virheitä eikä yhteisö tai yhteisetuus ole oma-aloitteisesti korjannut niitä ennen verotuksen päättymistä.

Veronkorotuksen määrään vaikuttaa se, kuinka suuria virheitä tai puutteita veroilmoituksessa on ollut. Myös muut olosuhteet vaikuttavat veronkorotukseen. Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti: se on 0,5–10 % lisätystä tulosta eli siitä tulosta, jota ei laiminlyönnin vuoksi ole voitu ottaa huomioon ennen verotuksen päättymistä. Lisätty tulo voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että yhteisö tai yhteisetuus on jättänyt tulon ilmoittamatta tai vaatinut veroilmoituksessa vähennystä aiheettomasti.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa veronkorotus on aina vähintään 150 euroa, vaikka prosentteina laskettu korotus jäisi tätä pienemmäksi. Veronkorotuksella ei ole euromääräistä ylärajaa.

Veronkorotus yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa

Perustaso:

2 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Verotettavaan tuloon tehdään lisäyksiä.
 • Perusteettomia vähennyksiä oikaistaan, minkä vuoksi verotettava tulo kasvaa.

Korotettu veronkorotus:

3–10 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Laiminlyönnit ovat toistuvia.
 • Verovelvollisen toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista velvoitteista.

Alennettu veronkorotus:

1 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä (luottamuksensuojasäännöksessä tarkoitetulla tavalla).
 • Perustason mukaan laskettu veronkorotus olisi muusta erityisestä syystä kohtuuton.
 • Tulo on ulkomaantuloa, jonka kaksinkertainen verotus Suomen on poistettava verosopimuksen perusteella tai josta ulkomailla maksettu vero hyvitetään menetelmälain perusteella. Korotetulle veronkorotukselle ei ole perusteita.

Arvioverotuksen yhteydessä:

5 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Verohallinto toimittaa verotuksen arvioimalla, koska veroilmoitusta ei ole saatu tai sen tietoja ei puutteiden vuoksi voida käyttää verotuksen perusteena.

Veroilmoitus korjattu oma-aloitteisesti:

0,5 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Yhteisö tai yhteisetuus vaatii virheen korjaamista oma-aloitteisesti

Veronkorotusta ei aina määrätä

Veronkorotusta ei määrätä, jos yhteisö tai yhteisetuus ilmoittaa myöhässä vähennyksiä tai muita sellaisia tietoja, jotka vaikuttavat yhteisön tai yhteisetuuden hyväksi eli pienentävät veron tai verotettavan tulon määrää. Veronkorotus voidaan kuitenkin silloinkin määrätä, jos laiminlyönti on toistuvaa tai yhteisön tai yhteisetuuden toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista velvoitteista.

Veronkorotus jätetään määräämättä myös seuraavissa tilanteissa:

 • Laiminlyönnin vaikutus verotukseen on vähäinen.
 • Laiminlyönnille on pätevä syy, kuten ylivoimainen este.
 • Veronkorotus olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuuton ja taulukossa mainitut alennetun veronkorotuksen edellytykset täyttyvät.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen vaikuttaa veroilmoitukseen, ja yhteisö vaatii viivytyksettä ennen verotuksen päättymistä, että verotusta oikaistaan muuttuneiden tietojen mukaiseksi.

Verohallinto on yhteydessä yhteisöön tai yhteisetuuteen ennen kuin määrää veronkorotuksen.