Verohallinto toimittaa rekisteröitävät tilinpäätöstiedot suoraan kaupparekisteriin

Verohallinto toimittaa tiettyjen yhteisöjen veroilmoituksen liitteenä annetut tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Kun yhteisö toimittaa kaikki rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot Verohallinnolle, sen ei tarvitse lähettää niitä erikseen PRH:lle.

Kenen tietoja kaupparekisteriin välitetään?

Verohallinto välittää PRH:lle julkaistavaksi niiden yritysten tilinpäätöstiedot, jotka antavat yhteisöjen veroilmoituksen 6B ja ovat kaupparekisterissä. Tiedot välitetään muun muassa seuraavilta yhteisöiltä:

 • osakeyhtiö ja osuuskunta 
 • ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 
 • osuuspankki ja säästöpankki 
 • keskinäinen vakuutusyhtiö ja keskinäinen vakuutusyhdistys.

Näiden lisäksi Verohallinto välittää tilinpäätöstiedot myös ammattikorkeakouluosakeyhtiöltä, joka antaa veroilmoituksen 6C.

Tietoja ei välitetä asiakasryhmiltä, joilla ei ole tilinpäätöstietojen rekisteröintivelvoitetta tai sitä on rajattu. Verohallinto ei välitä tilinpäätöstietoja esimerkiksi:

 • Säädekirjalla perustetusta eläkesäätiöltä, vaikka se antaa veroilmoituksen 6B. 
 • Ulkomaisen yhteisön kiinteästä toimipaikasta ja sivuliikkeestä, joka antaa veroilmoituksen 6U 
 • Asunto-osakeyhtiöltä ja keskinäiseltä kiinteistöosakeyhtiöltä, joka antaa veroilmoituksen 4. Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt yhtiöt eivät ole velvollisia rekisteröimään tilinpäätöstään.

Jos Verohallinto ei välitä tietoja, mutta yrityksellä on velvollisuus rekisteröidä tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, tilinpäätöstiedot on toimitettava suoraan PRH:lle. Näiden yritysten on kuitenkin aina annettava verotusta varten ne tilinpäätöstiedot, jotka Verohallinto edellyttää liitettäväksi veroilmoitukseen.

Katso lisää tilinpäätöksen rekisteröintivelvollisuudesta (prh.fi)

Mitkä tiedot veroilmoitukseen on liitettävä?

Veroilmoitukseen on liitettävä seuraavat rekisteröitävät tilinpäätöstiedot:

1. Tilinpäätös, joka sisältää 

 • tuloslaskelman ja taseen (josta on poistettu tase-erittelyt) 
 • liitetiedot (joista on poistettu erittelyt).

2. Tilintarkastuskertomus (jos yhtiöllä on velvollisuus toimittaa tilintarkastus). Katso tarkemmin prh.fi.

3. Selvitys seuraavista yhtiökokouksen päätöksistä 

 • tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä 
 • tilikauden voiton tai tappion käsittely 
 • voitonjako (osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä ja päivämäärä, milloin osinko on nostettavissa).

Osa yhtiöistä liittää edellisten lisäksi

4. Toimintakertomuksen ja rahoituslaskelman (jos yhtiöllä on näiden laatimisvelvollisuus). Katso tarkemmin prh.fi.

5. Konsernitilinpäätöksen, jos se sisältyy yhtiön tilinpäätökseen. Konsernitilinpäätökseen on liitettävä konsernituloslaskelma ja -tase sekä konsernin liitetiedot, tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa konsernin rahoituslaskelma. Katso tarkemmin "Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä"

Anna tilinpäätöstiedot sähköisesti veroilmoituksen liitteenä

Yhteisön on annettava veroilmoitus sähköisesti. Tilinpäätöstiedot suositellaan liitettäväksi sähköiseen veroilmoitukseen yhtenä liitetiedostona, mutta tiedot on mahdollista liittää myös erillisinä liitteinä.

Lähetysvaiheessa lähettäjä nimeää tiedostot käyttämällä tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen varattuja liitetyyppejä. Liitetyyppi valitaan asiointipalvelussa. Kaikki tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen varatuilla liitetyypeillä nimetyt tiedostot välitetään Verohallinnosta kaupparekisteriin automaattisesti. Välitettäviä tiedostoja ei tarkisteta Verohallinnossa.

Yhtiökokouksen päätösten sisältöä koskevat tiedot annetaan yhtiökokouksen pöytäkirjanotteella. 

Milloin voi käyttää paperilomaketta (lomake 63)?

Yhteisön veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tilinpäätöstiedot ilmoitetaan paperilla liittämällä veroilmoituksen mukaan täytetty lomake 63, johon tilinpäätöstiedot nidotaan. Yhtiökokouksen päätösten sisältöä koskevat tiedot annetaan yhtiökokouksen pöytäkirjanotteella.

Verohallinto tunnistaa PRH:lle välitettävät tilinpäätösasiakirjat lomakkeen 63 perusteella, joten sen käyttäminen on erittäin tärkeää. Tarkempaa tietoa tilinpäätöstietojen välityksestä on veroilmoituksen 6B täyttöoppaassa.

Tarkkuutta tilinpäätöstietojen koostamiseen

Jos tilinpäätöstietokokonaisuuteen (liitetiedosto tai lomakkeeseen 63 nidotut asiakirjat) on liitetty muita kuin edellä lueteltuja asiakirjoja, myös ne välitetään julkaistavaksi (esim. yhtiökokouksen pöytäkirja).

Veroilmoituksen tietojen täydentäminen

Tilintarkastuskertomus ja tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä voitonjaosta ei välttämättä ole käytettävissä silloin, kun veroilmoitus on annettava. Tällöin veroilmoitusta tulee täydentää jälkikäteen.

Tilintarkastuskertomus on toimitettava Verohallinnolle viimeistään kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. Voiton tai tappion käsittelyä ja voitonjakoa koskevat tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

Jos veroilmoitus on annettu sähköisesti,  annetaan tiedot liitetiedostona samassa sähköisessä palvelussa kuin veroilmoitus on annettu.

Jos veroilmoitus on annettu paperilla, tiedot annetaan lomakkeella 63 tai sen liitteenä. Lomake 63 ja asiakirjat nidotaan yhdeksi nipuksi ja lähetetään osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO.

Tilinpäätöstietojen korjaaminen

Jos yhteisö joutuu korvaamaan minkä tahansa ilmoitetuista liitetiedoista, on koko tietosisältö lähetettävä uudestaan Verohallinnolle. Jos veroilmoitus on annettu sähköisesti ja kaikki tilinpäätöstiedot lähetetty yhtenä tiedostona, lähetetään tilinpäätöskokonaisuus uutena liitetiedostona. Jos veroilmoitus on annettu paperilla, tiedot annetaan lomakkeella 63 ja sen liitteenä.

Kaupparekisteriin välitetyt uudet tilinpäätöstiedot eivät korvaa aikaisemmin lähetettyjä tietoja vaan myös aikaisemmin annetut tiedot jäävät näkyviin. Jos lähetyksessä on ollut vääriä tai ei-julkisia tietoja, Patentti- ja rekisterihallitus voi asiakkaan pyynnöstä poistaa ne.