Veroilmoituksen antaminen - osakeyhtiö ja osuuskunta

Ajankohtaista

Voit antaa tilinpäätöstiedot sähköisesti myös veroilmoituksen antamisen jälkeen. Lue lisää:

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroilmoitukset annetaan esimerkiksi OmaVerossa. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat antavat veroilmoituksella 6B tuloverotusta koskevat tiedot: tulot, menot, varat, velat ja muut verotukseen vaikuttavat tiedot.

Tuleeko veroilmoitus antaa?

Osakeyhtiön tai osuuskunnan on annettava veroilmoitus kehotuksetta, jos sillä on verovuonna ollut veronalaista tuloa, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Veroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti määräajassa ilman, että Verohallinto sitä erikseen pyytää.

Veroilmoitus on annettava myös silloin, jos

  • osakeyhtiöllä tai osuuskunnalla ei esimerkiksi aloittamisvuonna ole ollut varsinaista toimintaa,
  • osakeyhtiö on asetettu konkurssiin, tai
  • Verohallinto erityisesti vaatii veroilmoituksen antamista.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi päättyy 15.7.2019. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.11.2019. Jos 30.11. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään viimeisen jättöpäivän aikana.

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Jos veroilmoitus myöhästyy tai on puutteellinen, seurauksena on yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan, se voi lisäksi johtaa siihen, että Verohallinto toimittaa verotuksen arvioimalla. Veronkorotuksen määrääminen ja arvioverotus edellyttävät aina sitä, että Verohallinto ensin kuulee osakeyhtiötä tai osuuskuntaa.

Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi saada pidennystä veroilmoituksen antamisaikaan poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Osakeyhtiön ja osuuskunnan veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

Anna myös tarvittavat tilinpäätösasiakirjat aina sähköisesti.

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus 6B sähköisesti – osakeyhtiö ja osuuskunta.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6B.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.

Mikä on yhtiön verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Osakeyhtiön tai osuuskunnan tilikausi on 1.4.2018–31.3.2019 ja seuraava tilikausi lyhennetään päättymään 31.12.2019. Molempien tilikausien verovuosi on 2019. Veroilmoitus annetaan 31.3. ja 31.12. päättyviltä tilikausilta erikseen. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee verovuoden lopullisen tuloveron.

Osakeyhtiölle ja osuuskunnalle muodostetaan verotuspäätös sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja verotus on toimitettu. Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Osakeyhtiön tai osuuskunnan tilikausi on 1.1.2019–31.12.2019. Verotus päättyy viimeistään 31.10.2020
 
Esimerkki: Osakeyhtiön tai osuuskunnan tilikausi on 1.4.2018–31.3.2019. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2020.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

  • Osakeyhtiö tai osuuskunta täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
  • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi valvontatoimen keskeneräisyyden takia. Tässä tapauksessa Verohallinto lähettää osakeyhtiölle tai osuuskunnalle ilmoituksen verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Jos verotuksen perusteena olevat tiedot muuttuvat ennen kuin verotus päättyy, Verohallinto lähettää osakeyhtiölle tai osuuskunnalle uuden verotuspäätöksen. Jos osakeyhtiö tai osuuskunta on täydentänyt tai korjannut verotustietoja tai jos Verohallinto on ilmoittanut verotuksen jatkamisesta, Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotuksen lopputulos käy ilmi viimeisestä verotuspäätöksestä.