Yleistä tulorekisteristä: usein kysyttyä

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Ketkä ovat tulorekisterin käyttäjiä?

Palkkatiedon tuottajat
Palkkatietojen tuottajia vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle.

Tietoa tulorekisteriin tuottaa joko tiedon tuottaja itse tai hänen valtuuttamansa tahot, esimerkiksi tilitoimistot tai muut kumppanit, joille taloushallintoa on ulkoistettu.

Etuus- ja eläketietojen tuottajat
Vuodesta 2021 lähtien etuus- ja eläketietojen tuottajia ovat mm.:

 • Ahvenanmaan maakuntahallitus
 • Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen
 • eläkelaitokset
 • eläkekassat ja -säätiöt
 • henkivakuutusyhtiöt
 • KEHA-keskus
 • Kela
 • kunnat ja Ahvenanmaan maakunta
 • liikennevakuutusyhtiöt
 • oppilaitokset, jotka maksavat päivärahaa tai perheavustusta
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Puolustusvoimat
 • Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli (TVK)
 • tapaturmavakuuttajat  
 • Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)
 • työnantajat, jotka maksavat taloudellista tukea
 • työttömyyskassat   
 • vahinkovakuuttajat
 • vakuutuskassat
 • Valtiokonttori
 • yleishyödylliset yhteisöt, jotka maksavat etuuteen rinnastettavia avustuksia.

Palkkatiedon käyttäjät
Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Työllisyysrahasto
 • työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus (ETK)

Palkkatietojen käyttäjät
Toisessa vaiheessa eli vuodesta 2020 lähtien mukaan tulevat ensimmäisen vaiheen käyttäjien lisäksi myös

 • Tilastokeskus
 • Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • työttömyyskassat
 • Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala
 • työsuojeluviranomaiset
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus.

Tulonsaaja: Tulonsaaja voi olla luonnollinen henkilö tai yritys, jos maksetaan esimerkiksi työkorvausta. Tulorekisteristä voi katsoa tulotietojaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänen palkka- ja etuustiedoistaan.

Tulorekisteriviranomainen: Verohallinnon yksikkö, joka vastaa tulorekisterin toiminnasta.

Millaisia tietoja tulorekisteri sisältää?

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisterin tietosisältö on määritelty erillisessä tulokoodistossa. Rekisterin tietosisällössä on huomioitu kaikkien rekisterin tietoja tarvitsevien toimijoiden tarpeet. Tiedon käyttäjällä on oikeus saada tieto tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on tietoon oikeus lainsäädännön perusteella.

Milloin tulorekisteri on valmis?

Tulorekisteri ja siihen liittyvät palvelut otettiin käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Vuonna 2021 tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Kuka näkee tulotietoni tulorekisteristä?

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädännön perusteella.

Jokainen tulonsaaja näkee tulorekisteristä vain omat tulotietonsa tai tiedot, joihin on saanut valtuutuksen.

Mitä hyötyä työnantajalle on tulorekisteristä?

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitusten lisäksi muita kuukausi-ilmoituksia. Samaa palkkatietoa ei tarvitse ilmoittaa moneen kertaan eri viranomaisille.

Miten tulorekisteri auttaa harmaan talouden torjunnassa?

Kun tulotiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti, ilmoitusten puutteet on helppo todentaa. Lisäksi tiedot ovat kaikkien niiden viranomaisten käytettävissä, joilla on tietoihin oikeus.

Etuudet tulevat tulorekisteriin vasta vuodesta 2021 lähtien. Jäävätkö palkkatietojen vuosi-ilmoitukset eri tahoille silti pois jo vuonna 2019?

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkat vuonna 2019 ja etuudet vuonna 2021. Palkkatietojen vuosi-ilmoitukset poistuvat jo vuonna 2019.

Puhutaan, että tulorekisteri keventää työnantajan hallinnollista taakkaa. Aiemmin palkat on kuitenkin ilmoitettu vain kerran vuodessa, ja nyt ne joudutaan ilmoittamaan joka kuukausi. Miten tämä vähentää taakkaa?

Vuosittaiset päällekkäiset ilmoitukset eri sidosryhmille (ilmoitustapa 2) ja etuuskäsittelyyn liittyvät lisätietopyynnöt (sidosryhmät ja työntekijä) poistuvat, kun tieto saadaan suoraan tulorekisteristä.

Missä roolissa tulorekisteriviranomainen on?

Tulorekisteriviranomainen toimii tulorekisterin tietojen hallintaan liittyvissä valvontatehtävissä, tietojen jakamiseen liittyvissä tietolupa-asioissa ja suorituksen maksajien sopimusasioissa.

Täytyykö vuonna 2019 toimittaa vielä paperinen verokortti vai toimiiko kaikki sähköisesti työnantajan suuntaan? Säilyvätkö suorasiirtosopimukset?

Tulorekisteri ei tuo muutoksia menettelyihin. Kannattaa olla yhteydessä suoraan Verohallintoon.

Saanko tulorekisteriviranomaiselta kaikki tarvittavat verotukseen liittyvät tiedot, kuten mikä tulo on veronalaista?

Et saa. Tulorekisteriviranomainen ei ota kantaa verotukseen. Asiasta tulee olla yhteydessä Verohallintoon.

Jos haen muutosverokorttia vuoden 2019 aikana, tarvitsenko vielä palkkanauhaa vai näkevätkö virkailijat tulotietoni tulorekisteristä?

Tulorekisteri ei voi ottaa kantaa Verohallinnon sisäisiin menettelyihin. Kannattaa olla tältä osin yhteydessä Verohallintoon. Ne tiedot, joihin Verohallinnolla on oikeus, luovutetaan tulorekisteristä Verohallinnolle.

Minulla on sekä palkka- että eläketuloja. Näenkö vuonna 2019 tulorekisteristä kaikki tuloni vai ainoastaan palkat?

Ainoastaan palkat. Vuodesta 2021 lähtien näet tulorekisteristä molemmat, eli palkat ja etuudet.

Miten tulorekisterissä määrätään myöhästymismaksu? Miten siihen haetaan oikaisua?

Myöhästymismaksun määrää Verohallinto tulorekisteristä saamansa tiedon perusteella. Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos pakolliset tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. Oikaisua haetaan Verohallinnolta.

Mitä tarkoitetaan käyttöliittymällä?

Käyttöliittymällä tarkoitetaan sähköistä asiointipalvelua, jota voi käyttää suorituksen maksaja tai muu tiedon tuottaja, tiedon käyttäjä sekä tulonsaaja. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan sivulta tulorekisteri.fi.

Näkyvätkö tulorekisteristä vain veronalaiset ansiot vai henkilön kaikki tulot?

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedon käyttäjien tarvitsemat tiedot. Tulorekisteriin pitää ilmoittaa kaikki työnantajan maksamat suoritukset, kuten palkat sekä luontoisedut ja verovapaat kustannusten korvaukset. Tulorekisteriin ei kuitenkaan ilmoiteta esimerkiksi suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja. Myöskään verovapaita henkilökuntaetuja ei ilmoiteta.

Ovatko Verohallinnon alitilityspisteet käytössä tulorekisterin ilmoittamisessa?

Alitilityspisteet eivät ole käytössä tulorekisterissä. Maksaja voi kuitenkin erotella tulonsaajansa Aliorganisaatio-tiedon avulla.

Mitä henkilötason tietoja yritykset ilmoittavat tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitettavat tulotiedot on selostettu tietosisällön soveltamisohjeet-dokumenteissa. Tietosisältö perustuu tulotietojärjestelmää koskevaan lakiin (53/2018). Tulotietojärjestelmää koskevaa lakia täydennetään etuustulojen osalta ja asiaa koskeva hallituksen esitys on valmisteilla.

Tulorekisteriyksikön tulee laatia tulotietojärjestelmää koskevan lain 16 §:n tiedonantovelvoitteen mukaan yleisen tietoverkon kautta saataville

1) yksityiskohtainen luettelo tulorekisteriin talletettavista tiedoista

2) tieto lainkohdasta, johon suorituksen maksajan velvollisuus antaa kukin lain 6 §:ssä tarkoitettu tieto tulorekisteriin perustuu sekä lainkohdasta, johon tiedon käyttäjän oikeus saada suorituksen maksajalta kukin 7 §:ssä tarkoitettu tieto perustuu

3) kunkin tiedon osalta tieto siitä, mille tiedon käyttäjille tieto voidaan luovuttaa sekä lainkohdasta, johon tiedon luovuttaminen perustuu.

Ketkä kaikki pääsevät näkemään henkilöiden tietoja tulorekisteristä?

Tulorekisterin tiedot ovat tulotietojärjestelmästä annetun (53/2018) lain 2 §:n perusteella salassa pidettäviä. Henkilöitä koskeviin tietoihin sovelletaan lisäksi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja kansallisia tietosuojasäännöksiä (eduskunnan tiedote).

Tulorekisterin tietoja välitetään ja luovutetaan vain tulotietojärjestelmää koskevassa laissa säädetyille tiedon käyttäjätahoille (lain 13 ja 14 §). Laissa on säädetty tietojen käyttäjät sekä se, mihin käyttötarkoituksiin ja minkä säännösten perusteella tietoja voidaan antaa.

Henkilötason tietoja pääsevät katsomaan vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tämä koskee sekä Tulorekisteriyksikköä että tiedon käyttäjiä. Tulorekisteriyksikkö tekee selvittelytyötä, jonka yhteydessä voi tulla käsiteltäväksi henkilötason tietoja. Tiedon käyttäjien henkilöstö käsittelee tietoja työtehtäviensä mukaisesti. Tiedon käyttäjätahoille on määritelty erilaisia rooleja, joissa tietoihin pääsy on erilainen.

Kuka hallinnoi tulorekisteriä ja on vastuussa sen toimivuudesta?

Tulotietojärjestelmän rekisterinpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Tulorekisteriyksikkö määrittelee päätöksellään tarkemmin tulorekisteriin lain perusteella talletettavat tiedot ja päättää tietojen luovuttamisesta ja välittämisestä tiedon käyttäjille. Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulotietojärjestelmää, vastaa järjestelmän toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta yhdessä Verohallinnon kanssa.

Pitääkö kirjanpitoaineistoa jatkossa säilyttää 10 vuotta, kun tähän asti säilytysvelvollisuus on ollut 6 vuotta?

Tulorekisterillä ei ole vaikutusta kirjanpitoaineiston säilytysvelvollisuuksiin. Kyseessä on kaksi eri asiaa. Tulorekisterissä tiedot säilytetään 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Tämä vastaa pääsääntöisesti sitä aikaa, jonka työnantajat ovat velvollisia säilyttämään palkka- ja muun kirjanpitonsa. Tulorekisteriin ilmoittaminen ei korvaa työnantajan kirjanpidon tai muun materiaalin säilyttämisvelvollisuutta.

Korvaako tulorekisteri Palkka.fi-palvelun?

Ei korvaa. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne suoritusten maksajien maksamat palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan. Maksaja laskee palkan yleensä omassa palkanlaskentajärjestelmässään, josta tulorekisteriin annettava ilmoitus muodostetaan. Palkka.fi on maksuton palkanlaskentajärjestelmä, joka lähettää automaattisesti tulorekisteriin ilmoitukset palvelussa lasketuista palkoista ja muista suorituksista.
Tulorekisteri jakaa ja luovuttaa ilmoitetut tiedot niille tiedon käyttäjille, joilla on oikeus saada tietoja.

Jos käyttää palkanmaksuun Palkka.fi-palvelua, toimitetaanko tiedot suoraan tulorekisteriin?

Kyllä, tiedot siirtyvät suoraan Palkka.fi:stä tulorekisteriin, jos asiakas on valinnut automaattisen tietojen lähettämisen (automaattisen ilmoitusliikenteen Kyllä-vaihtoehto on valittuna). Jos asiakas on valinnut automaattisen ilmoitusliikenteen Ei-vaihtoehdon, asiakkaan on itse hoidettava ilmoituksen lähetys. Kotitaloustyönantajien ilmoitukset lähtevät aina automaattisesti.

Lähetetäänkö tiedot Palkka.fi-palvelusta suoraan ja automaattisesti tulorekisteriin?

Jos kotitalous käyttää palkkojen maksuun Palkka.fi-palvelua, tiedot lähetetään palkanmaksun jälkeen automaattisesti tulorekisteriin. Erillistä ilmoitusta tulorekisteriin ei tällöin tarvita. Yritysasiakkaan on valittava palvelussa automaattinen ilmoitusliikenne, jotta tiedot lähetetään automaattisesti tulorekisteriin.

Mitä tietovirtoja tulorekisteri korvaa? Korvaako tulorekisteri kaikki vuoden vaihteen jälkeen annettavat vuosi-ilmoitukset (TyEL, tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus)?

Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella toimitetut tiedot korvaavat useat nykyiset vuosi- ja kuukausi-ilmoitustietovirrat. Katso lisätietoa ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot.

Pitääkö vuoden 2019 palkoista tehdä vielä vuosi-ilmoitukset työtapaturmavakuutusyhtiöille, jotka saavat tulorekisterin tiedot käyttöön vasta vuonna 2020?

Ei tarvitse. Vuodelta 2019 ei tarvitse antaa työtapaturmavakuuttajille erillistä vuosi-ilmoitusta. Työtapaturmavakuuttajat saavat vuoden 2019 tiedot tulorekisteristä vuoden 2020 alussa.

Jos yrittäjälle maksetaan palkkaa Palkka.fi-palvelun kautta, pitääkö tiedot ilmoittaa tulorekisteriin?

Kyllä pitää. Jos yritys on valinnut Palkka.fi-palvelussa automaattisen ilmoitusliikenteen, palvelu lähettää ilmoituksen automaattisesti tulorekisteriin.

Voiko henkilö estää tietojen ilmoittamisen tulorekisteriin vedoten tietosuoja-asetukseen?

Ei voi. Suorituksen maksajalla on velvollisuus toimittaa tiedot tulorekisteriin.

Miten voin antaa palautetta tulorekisteristä?

Tulorekisteriä kehitetään asiakaspalautteiden perusteella. Voit antaa palautetta palautelomakkeella. Kaikki palautteet luetaan.