Seloste tulotietojärjestelmästä

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukainen tietojärjestelmäseloste.

Tietojärjestelmä

Tulotietojärjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho ja yhteystiedot

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö

Postiosoite: PL 5, 00055 TULOREKISTERI
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 10, Helsinki

Tietojärjestelmän
käyttötarkoitus

Tulotietojärjestelmän avulla vastaanotetaan ja talletetaan työnantajien ja muiden tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitettujen tahojen antamia tietoja sekä välitetään tietoja niiden saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille suoritusten maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi sekä tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi.

Tulotietojärjestelmän ylläpito perustuu tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin (53/2018)

Tietojärjestelmän tietojen
salassapito

Tulotietojärjestelmän sisältämät tiedot ovat tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 2 §:n mukaan salassa pidettäviä.

Tulotietojärjestelmästä voidaan välittää ja luovuttaa tietoja lain 13 §:ssä tarkoitetuille tiedon käyttäjille.