Vuosi-ilmoitus sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saadusta ja maksetusta korvauksesta, täyttöohje 2021

Selvitysyhteisön sekä sijoituspalveluyrityksen, ulkomainen sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalvelun tarjoajan (selvitysosapuoli) pitää antaa vuosi-ilmoitus sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saadusta ja maksetusta korvauksesta, jos se on tehnyt lainaussopimuksen korvauksen saajan (lainaksiantajan välittäjä) tai maksajan lukuun (lainaksiottajan välittäjä) lukuun.

Anna vuosi-ilmoitus sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saadusta tai maksetusta korvauksesta paperilomakkeella 7849. Ilmoita tiedot saajista tai maksajista sopimuskohtaisesti.

Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisten saamat korvaukset ilmoitetaan VSRKOERI-tietueella, verkkolomakkeella tai paperilomakkeella 7809. Lomakkeen 7849 yhteenvetotietoihin pitää kuitenkin merkitä myös rajoitetusti verovelvollisia koskevat yhteissummatiedot.

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatuja korvauksesta ei ilmoiteta, jos ne on maksettu pitkäaikaissäästämistileillä oleville sijoitusrahasto-osuuksille ja korvauksen saaja on yleisesti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville sijoitusrahasto-osuuksille maksetut korvaukset ilmoitetaan VSRKOERI-tietueella, verkkolomakkeella tai paperilomakkeella 7809.

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan ja mihin se toimitetaan?

Anna vuosi-ilmoitus vuoden 2021 aikana saaduista ja maksetuista korvauksista viimeistään 31.1.2022. Lomake toimitetaan lomakkeelle merkittyyn osoitteeseen.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Ilmoittajan tiedot (kohdat 11−14)

Ilmoita nämä tiedot mahdollisia Verohallinnon yhteydenottoja varten.

Yhteenvetotiedot (kohdat 21–26)

Anna yhteenvetotiedot vain yhden kerran yhdellä lomakkeella, vaikka lomakkeita olisi useampia. Laske yhteenvetotietoihin kaikkien lomakkeiden tiedot yhteensä. Jos annat useamman sivun, merkitse sivunumerot.

Lainaksiottajan välittäjä ilmoittaa lainaksiottajien maksamien korvausten yhteismäärän (kohta 21).

Lainaksiantajan välittäjä ilmoittaa

  • lainaksiantajien saamien korvausten yhteismäärän (kohta 22)
  • yleisesti verovelvollisten lainaksiantajien saamat korvaukset yhteensä (kohta 23)
  • yleisesti verovelvollisilta toimitetut ennakonpidätykset yhteensä (kohta 24)
  • rajoitetusti verovelvollisten lainaksiantajien saamat korvaukset yhteensä (kohta 25)
  • rajoitetusti verovelvollisilta perityt lähdeverot yhteensä (kohta 26).

Lainaussopimuksen viitenumero (kohta 31)

Merkitse kohtaan 31 sopimuksen viitenumero, joka on yhteinen sekä lainaksiantajalle että lainaksiottajalle.

Maksajien/saajien tiedot (kohdat 32–33)

Merkitse kohtaan 32 numerolla 1 tai 2, onko kysymys korvauksen maksajasta (lainaksiottaja) vai saajasta (lainaksiantaja).

Ilmoita Y-tunnus tai henkilötunnus täydellisenä. Jos esimerkiksi säätiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoitetaan nimen lisäksi osoite.

Tiedot sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista (kohdat 34–41, 44)

Merkitse sijoitusrahasto-osuuden sijaan saadun ja maksetun korvauksen maksupäivä kohtaan 34, korvauksen määrä kohtaan 35 ja ennakonpidätyksen määrä kohtaan 41.

Rahasto-osuuksien lukumäärällä (kohta 44) tarkoitetaan niiden rahasto-osuuksien lukumäärää, joiden perusteella korvaus on maksettu.

Tuottoa maksavan rahaston tiedot (kohdat 42–43)

Merkitse tuottoa maksavan rahaston nimi ja Y-tunnus.

Saajalle annettava tosite

Korvauksen saajalle annettavasta tositteesta pitää ilmetä, että kysymyksessä on sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu korvaus. Lisäksi tositteessa on oltava seuraavat tiedot:

  • korvauksen saajan nimi ja Y-tunnus tai henkilötunnus
  • sijoitusrahasto-osuudet, joiden perusteella korvausta on maksettu
  • korvauksen määrä ja maksupäivä ja toimitettu ennakonpidätys
  • välittäjän nimi ja Y-tunnus.

Tositetta varten ei ole olemassa erityistä Verohallinnon vahvistamaa lomaketta.

Tietojen korjaaminen

Jos lomakkeella 7849 ilmoitettuihin tietoihin tulee korjauksia, ilmoita niistä vapaamuotoisesti Verohallintoon.