Vuosi-ilmoitus osingoista 2018

Täyttöohje koskee sekä tietuekuvausta (VSOSERIE ja VSOSVYHT), verkkolomaketta että lomaketta 7812.

Vuosi-ilmoitus osingoista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.

Yleistä

Osinkoa jakavan yhtiön on annettava vuosi-ilmoitus jakamistaan osingoista sekä osinkoina verotettavista varojenjaoista vapaan oman pääoman rahastoista (ns. VOPR-osinko).

 • Julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako ilmoitetaan aina vuosi-ilmoituksella osingoista (VOPR-osinko).
 • Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella osingoista (VOPR-osinko).
  • Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön luovutuksena verotettava pääomanpalautus vapaan oman pääoman rahastosta ilmoitetaan pääomanpalautusten vuosi-ilmoituksella (VSPAOPAL, lomaketta ei ole).

Ilmoitusvelvollisuus perustuu verotusmenettelylain 15.1 §:ään ja Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamaan päätökseen.

Tiedonantovelvollisuus koskee osinkoja ja tuloverolain 33d.2 §:ssä tarkoitettuja muita suorituksia.

Ajankohta, jolloin vuosi-ilmoitus on annettava

Vuodesta 2014 alkaen vuosi-ilmoitus osingoista annetaan osingonsaajan verovuoden aikana nostettavissa olleista osingoista, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan.

Esimerkki: Yhtiössä on kolme osakkeenomistajaa A, B ja C. Yhtiö tekee osingonjakopäätöksen 14.11.2018. Osingonjakopäätöksen mukaan osinko on heti nostettavissa. A ja C nostavat osinkonsa heti. Osakkeenomistaja B käy nostamassa osingon vasta 2.2.2019. Yhtiö ilmoittaa jakamansa osingot ja niistä toimitetut ennakonpidätykset vuodelta 2018 annettavalla vuosi-ilmoituksella myös osakkeenomistaja B:n osalta.

Jos osingon maksaja on saanut tiedon osingonsaajasta vasta osingon nostettavissaolovuoden jälkeen, vuosi-ilmoitus osingosta ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä annetaan hänen osaltaan vasta siltä vuodelta, jona osinko on nostettu. Tällöin on varmistuttava siitä, että samasta osingonsaajalle maksetusta osingosta ei anneta vuosi-ilmoitusta kahteen kertaan.

Aikaisemmin vuosi-ilmoitus osingosta on voitu antaa vasta siltä vuodelta, jonka aikana osingonsaaja on nostanut osingon. Aikaisempaa käytäntöä jatketaan niiden osinkojen ilmoittamisessa, jotka ovat olleet nostettavissa vuonna 2013 tai aikaisemmin.

Lisätietoa on ohjeissa:

Jokaisesta osingonjakopäätöksestä annetaan erillinen vuosi-ilmoitus erittely- ja yhteenvetotietoineen.

Jos samalla osingonjakopäätöksellä on päätetty jakaa sekä osinkoa että VOPR-osinkoa, on niistä annettava kaksi erillistä vuosi-ilmoitusta.

Joissakin tapauksissa osinkoja maksetaan usean eri tilinhoitajan välittäminä ja tilinhoitajat ilmoittavat Verohallinnolle osinkojen vuosi-ilmoituksen erittelytiedot. Tällöin yhteenvetotiedot saa ilmoittaa kuitenkin vain yhden kerran. Vastuu yhteenvetotietojen ilmoittamisesta on osinkoa jakavalla yhtiöllä.

Avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksityisliikkeet, esim. toiminimet eivät anna osinkojen vuosi-ilmoitusta.

Myös ennakko-osingot (KHO 17.2.1999 T 254) ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksella.

Saajakohtaiset erittelytiedot rajoitetusti verovelvollisille jaetuista osingoista ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (lomake 7809, VSRAERIE).

Pitkäaikaissäästämissopimusvarallisuuden kerryttämä osinko (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä)

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksella, ao. osinkojen erittelytietoja ei sen sijaan ilmoiteta.

Rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä ilmoitetaan osinkojen vuosi-ilmoituksella. Erittelytiedot ilmoitetaan sen sijaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella (lomake 7809, VSRAERIE).

Sijaisosingot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus (lomake 7847).

Työpanososingot ilmoitetaan ainoastaan Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksella (lomake 7801, VSPSERIE). Vuosi-ilmoitus annetaan sekä palkkana että työkorvauksena verotettavasta työpanososingosta. Työpanososingosta ei anneta lisäksi osinkojen vuosi-ilmoitusta. Työpanososinkona verotettava osinko on voitu jakaa väliyhtiölle, joka jakaa myöhemmin työpanososinkoa vastaavan osingon samalle henkilölle, jota on verotettu työpanososingosta. Tällöin väliyhtiön on annettava jakamistaan osingoista normaali osinkojen vuosi-ilmoitus. (Tarkempaa tietoa työpanososingosta on Verohallinnon ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon verotus Dnro 1103/32/2009)

Pääomanpalautukset

 • Vuosi-ilmoituksella Pääomanpalautukset (VSPAOPAL) ilmoitetaan ainoastaan sellaiset pääomanpalautukset, jotka verotetaan luovutusta koskevien säännösten mukaan.
 • Julkisesti noteeratun yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuva varojenjako verotetaan osinkona ja ilmoitetaan aina osinkojen vuosi-ilmoituksella (VOPR-osinko).

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Tiedot on annettava osingon nostettavissaolovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos tiedot annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2019. Jos viimeinen palautuspäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Esimerkki: Jos vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, ja määräpäivä 3.2. on esimerkiksi lauantai, vuosi-ilmoituksen voi antaa määräpäivää seuraavana arkipäivänä eli maanantaina.

Täyttöohjeita

Osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnus (2)

Yritys- ja yhteisötunnuksesta (Y-tunnus) merkitään myös mahdolliset etunollat.

Maksuvuosi (3)

Vuosi-ilmoitus osingoista annetaan nostettavissa olevista osingoista, vaikka osingonsaaja ei olisi vielä nostanut osinkoaan. Maksuvuodeksi merkitään se kalenterivuosi, jolloin osinko on osingonsaajan nostettavissa.

Jos osinko on ollut nostettavissa vuonna 2013 tai aikaisemmin, maksuvuodeksi merkitään se kalenterivuosi, jolloin osinko on nostettu. Maksuvuosi merkitään tällä tavoin myös niissä tilanteissa, joissa osingonsaaja ei ole ollut tiedossa osingon nostettavissaolovuonna, ja ilmoitus annetaan tämän vuoksi vasta kun osinko on nostettu.

Verovuosi, jolta osinko on jaettu (7) / Tilikausi, jolta osinko on jaettu (8)

Vuosi-ilmoitus on annettava kultakin verovuodelta erikseen, omalla lomakkeellaan. Jos yhtiön tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, kohtaan 7 (Verovuosi, jolta osinko on jaettu) merkitään tilikauden päättymisvuosi. Osakeyhtiölain mukaan (21.7.2006/624, 13 luvun 3 §) osinkoa voidaan jakaa kolmelta eri tilikaudelta:

 1. osingonjako tai lisäosingonjako viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
 2. osingonjako viimeistä edeltävältä tilikaudelta silloin, kun uudempikin tilikausi on jo päättynyt mutta uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastettu
 3. osingonjako meneillään olevalta tilikaudelta eli ns. väliosinko, joka perustuu esim. vahvistettuun ja tilintarkastettuun välitilinpäätökseen.

Osinkojen vuosi-ilmoituksella kaikki osingot ilmoitetaan jaetuksi siltä tilikaudelta ja siltä verovuodelta, jotka ovat ennen osingonjakopäätöspäivää viimeksi päättyneet.

Osingonjakopäätöksen ajankohta on ratkaiseva, vaikka osinkoja nostettaisiin myöhemmin kuin sinä ajankohtana, jolloin ne ovat osingonjakopäätöksen mukaan olleet nostettavissa.

Jos kyseessä on ns. ennakko-osinko (KHO 17.2.1999 T 254), kohdassa 7 ja 8 on kuitenkin ilmoitettava se vuosi, kun ennakko-osinkoa on jaettu.

Esimerkki:

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 2017 ja tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 15.4.2018.

Osingonjakopäätökset:

 1. 15.4.2018, osinko jaettu tilikaudelta 2017 (tilinpäätös 2017 vahvistettu ja tilintarkastettu)
 2. 31.1.2018, osinko jaettu tilikaudelta 2016 (viimeinen vahvistettu ja tilintarkastettu tilinpäätös)
 3. 30.6.2018, osinko jaettu tilikaudelta 2018 (välitilinpäätöksen perusteella)

Verotuksessa nämä kaikki osingot katsotaan jaetuksi verovuodelta 2017.

Päiväksi, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa, ilmoitetaan alkuperäisen osingonjakopäätöksen mukainen nostettavissaolopäivä myös silloin, kun osinkoa nostetaan myöhempinä vuosina.

Suorituslaji (9)

Merkitkää lomakkeeseen rastilla, onko suoritus osinkoa vai osinkona verotettavaa varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta (VOPR-osinkoa). Tietuekuvauksessa kullakin suorituslajilla on oma numerotunnus.

Yhtiötyyppi osingonjakopäätöspäivänä  (10)

Jos suorituslaji on osinko tai VOPR-osinko, vuosi-ilmoituksella on annettava tieto yhtiötyypistä (julkisesti noteerattu (J) tai muu yhtiö (M)).

Tuloverolain mukaan osinko jaetaan verovapaaseen tuloon, pääomatuloon ja ansiotuloon. Osinkotulon jakoa varten merkitään tieto yhtiötyypistä osingonjakopäätöspäivänä.

Tuloverolain 33 a §:n mukaan julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet (tai jokin osakesarja) ovat osingonjakoa päätettäessä olleet kaupankäynnin kohteena:

 • NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Prelistalla
 • muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella sekä muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella
 • monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella 9.11.2007 tai sen jälkeen edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

Osingonjakopäätöspäivä (11) / Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (12)

Jos osinko on yhtiökokouksen päätöksen mukaan nostettavissa useammassa kuin yhdessä erässä saman kalenterivuoden aikana, osingoista annetaan vain yksi vuosi-ilmoitus. Osinkojen nostettavissa –päiväksi merkitään päivä, jolloin ensimmäinen erä osingoista on nostettavissa.

Tilinhoitajat voivat merkitä osinkojen nostettavissa -päiväksi yhtiön jakopäätöksessä ilmoittaman maksupäivän.

Jos kyseessä ns. ennakko-osinko (KHO 17.2.1999 T 254), ilmoitetaan osingonjakopäätöksen päiväksi ennakollisen osingonjakopäätöksen tekopäivä.

Verovuodelta jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärä (20)

Niiden osinkojen yhteismäärä, jotka kohdassa 11 ilmoitetussa osingonjakopäätöksessä on päätetty jakaa. Jaettavaksi päätettyjen osinkojen yhteismäärään sisältyy myös pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaetut osingot.

Osingoista toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä (21)

Kalenterivuonna toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä kohdassa 11 ilmoitetuista jaettavaksi päätetyistä osingoista.

Kalenterivuoden loppuun mennessä nostamatta olevien osinkojen yhteismäärä (22)

Nostamatta jääneet osingot, jotka on kohdassa 11 ilmoitetussa osingonjakopäätöksessä päätetty jakaa.

Kohta täytetään vain

 • jos jakopäätöksessä on päätetty, että osingot ovat nostettavissa eri kalenterivuoden aikana
 • jos ilmoitetaan ne nostamatta olevat osingot, joiden saajat eivät ole olleet osingon nostettavissaolovuonna tiedossa
 • jos annetaan vuosi-ilmoitus jakopäätöksestä, jossa osingot ovat olleet nostettavissa viimeistään 31.12.2013 (näistä jakopäätöksistä ilmoitus annetaan maksuvuoden mukaan)

Kohdassa ei ilmoiteta sitä osingon määrää, joka kalenterivuonna on tosiasiassa jäänyt maksamatta saajille, vaikka se olisi ollut nostettavissa.

Aiempina kalenterivuosina ko. verovuodelta ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä (23)

Aiempina kalenterivuosina ilmoitettujen osinkojen yhteismäärä merkitään vain, jos osinkoa on ilmoitettu samalta verovuodelta usean kalenterivuoden aikana. Yhteismäärään lasketaan sekä yleisesti verovelvollisille että rajoitetusti verovelvollisille aiempina kalenterivuosina ilmoitetut osingot.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä (24) ja rajoitetusti verovelvollisilta osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä (25)

Kohdassa 24 ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä. Kohdassa 25 ilmoitetaan näistä osingoista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos oikaisuja on tehty, ilmoitetaan tilanne oikaisujen jälkeen.

Rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen yhteismäärä sisältää myös rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistilillä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) oleviin osakkeisiin liittyvät osingot.

Rajoitetusti verovelvollisia osingonsaajia koskevat osinkojen erittelytiedot ilmoitetaan omalla vuosi-ilmoituksella.

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä (26)

Kohdassa 26 ilmoitetaan yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) oleville osakkeille jaettujen osinkojen yhteismäärä. Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille jaettujen osinkojen erittelytietoja ei ilmoiteta.

Osingonsaajakohtaiset erittelyt

Rajoitetusti verovelvollisista osingonsaajista ei anneta saajakohtaista erittelyä osinkojen vuosi-ilmoituksella, vaan ne ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisten vuosi-ilmoituksella.

Poikkeuksellisesti kuitenkin ulkomaisen yhteisön saamat osingot on ilmoitettava osinkojen vuosi-ilmoituksella, jos ne liittyvät yhtiön Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan.

Samalle osingonsaajalle jaetut osingot ilmoitetaan yhdellä rivillä myös silloin, kun osinkoa on jaettu useammalle eri osakesarjalle.

Osingonsaajan nimi (31)

Osingonsaajan nimi on merkittävä täydellisenä.

Osingonsaajan Y- tai henkilötunnus (32)

Lomakkeeseen on osingonsaajan nimen lisäksi merkittävä osingonsaajan täydellinen Y- tai henkilötunnus.

Osinko (brutto)(34)

Kohdassa 34 ilmoitetaan niiden osinkojen yhteismäärä, jotka ovat osingonsaajannostettavissakohdassa 11 ilmoitetun osingonjakopäätöksen perusteella. Osinkojen määrä ilmoitetaan bruttona eli vähentämättä ennakonpidätystä.

Osingosta toimitettu ennakonpidätys (35)

Vuoden 2014 alusta ennakonpidätys on toimitettava julkisesti noteeratun yhtiön lisäksi myös muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta.

 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista on 25,5 prosenttia.
 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 28 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle jakamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle jaetusta osingosta.

Ennakonpidätystä ei toimiteta enintään 20 euron suuruisesta osingosta.

Osakkeiden lukumäärä (kpl)(36)

Kohtaan merkitään osingonsaajan omistamien osakkeiden lukumäärä osingonjakohetkellä.

Esimerkki: Jos osingonsaajalla on kolme A-sarjan ja kaksi B-sarjan osaketta, merkitse 5.

Jos osinko maksetaan saajalle pelkän tuotto-oikeuden perusteella, osakkeiden lukumääränä ilmoitetaan niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella osinko on jaettu.

Osakkeiden lukumäärä ilmoitetaan kokonaislukuna. Jos osingonsaaja omistaa murto-osia osakkeesta, saajan on ilmoitettava osakkeiden tarkka lukumäärä henkilökohtaisessa verotuksessaan.

YEL- tai MYEL -vakuutettu (37)

Kohtaan merkitään rasti, jos osingonsaaja on YEL- tai MYEL-vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta ajankohtana, jona osinko on nostettavissa.

Asunto (38)

Jos osingonsaaja on omistanut yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli puolet osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai heidän osakkeidensa äänimäärä on enemmän kuin puolet yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä (osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä), merkitään rasti kohtaan 38, jos osingonsaaja tai hänen perheensä on käyttänyt yhtiön varoihin kuuluvaa vakituista tai muuta asuntoa sen vuoden aikana, jonka veronalaista tuloa osinko on. Myös silloin, jos osingonsaaja on omistanut yksin yli 30 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä, merkitään rasti kohtaan 38.

Rahalaina (39)

Jos osinkoa jakava yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja osingonsaaja on omistanut yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (osingon nostettavissaolovuotta edeltävän tilikauden päättyessä), merkitään rasti kohtaan 39, jos yhtiön osakkaalla tai hänen perheenjäsenellään on ollut rahalainaa yhtiöltä edellä mainittuna ajankohtana.

Lisätietoa kohtien 37- 39 täyttämisestä on kerrottu ohjeissa: MYEL- tai YEL-vakuutetun saaman osingon ilmoittaminen ja Asunnon ja rahalainan ilmoittaminen osingon vuosi-ilmoituksella.

Seuraavat kohdat koskevat ainoastaan sähköisesti annettavaa vuosi-ilmoitusta:

Tilinhoitajan Y-tunnus
Jos tilinhoitaja ilmoittaa tietoja maksajan puolesta, ilmoita tilinhoitajan Y-tunnus.

Osakkeen ISIN –koodi
Osakkeen ISIN –koodi ilmoitetaan ainoastaan, jos tilinhoitaja ilmoittaa tiedot maksajan puolesta. Jos sama tilinhoitaja maksaa eri arvo-osuustileiltä osinkoja samalle saajalle, ja osingot maksetaan sellaisten osakkeiden perusteella, joilla on sama ISIN-koodi, osingoista annetaan vain yksi vuosi-ilmoitus.

Osingonsaajalle annettava tosite

Verohallinto ei ole vahvistanut lomaketta osingonsaajalle annettavaksi tositteeksi. Osingon maksusta annettavasta tositteesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

 • osingonsaajan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus
 • tilikausi, jolta osinkoa jaetaan
 • osakkeiden lukumäärä ja laatu
 • osinkoa jakavan yhtiön nimi
 • osingon määrä
 • toimitetun ennakonpidätyksen määrä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen (vero.fi > Lomakkeet > Vuosi-ilmoituslomakkeet).

Korjaamismenettelyssä uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • Suorituslaji
 • Maksuvuosi
 • Osinkoa jakavan yhtiön Y-tunnus
 • Verovuosi, jolta osinkoa on jaettu
 • Osingonjakopäätöspäivä
 • Päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa
 • Osingonsaajan Y-tunnus tai henkilötunnus sekä nimi
 • Tilinhoitajan Y-tunnus
 • ISIN-koodi (tätä kohtaa käytetään tunnistetietona vain, jos vuosi-ilmoitus on tullut tilinhoitajalta)