Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista, täyttöohje 2021

Tämä vuosi-ilmoitus korvaa eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksen siltä osin, kun tiedot eivät siirry tulorekisteriin ilmoitettaviksi.

Vuosi-ilmoituksella muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista ilmoitetaan veronalaiset lakkoavustukset, pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset, sekä lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset. Vuosi-ilmoitus annetaan vain luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksetuista suorituksista.

Myös rajoitetusti verovelvollisille maksetut pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset (suorituslajit F, Q1, Q2, V3 ja V4) ilmoitetaan tällä vuosi-ilmoituksella.

Määräaika vuosi-ilmoituksen antamiselle

Vuosi-ilmoitus on annettava suorituksen maksamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun (31.1) mennessä. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Erittelyyn merkittävät tiedot

Suorituksen saaja

Suorituksen saajasta ilmoitetaan täydellinen suomalainen henkilötunnus. Vuosi-ilmoitusta muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista ei voi antaa suorituksen saajan Y-tunnuksella. Mikäli saajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan keinotunnus (ppkkvv-UUUU) sekä saajan nimi.

Suorituslajit

Saajakohtaiset tiedot on annettava suorituslajeittain siten, että kukin suorituslaji ilmoitetaan omalla vuosi-ilmoitus erittelyllä. Jokaiselle erittelylle on merkittävä suorituslajin tunnus, esimerkiksi M silloin, kun ilmoitetaan maksettua veronalaista lakkoavustusta. Samalla erittelyllä voidaan saajalle ilmoittaa vain yhden suorituslajin suorituksia.

F Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva ansiotulona verotettava suoritus.

M Veronalainen lakkoavustus. Suorituslajilla ilmoitetaan vain veronalainen osuus lakkoavustuksesta. Verovapaata osuutta ei ilmoiteta laisinkaan.

Q1 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava suoritus.

Q2 Säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun kuoleman johdosta maksetut pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat.

V3 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna.

V4 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna.

Suorituslajeilla V3-V4 ilmoitetaan aina suorituksen määrä ilman korotusta.

Z Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus. Suorituslajilla ilmoitetaan vain sellaisen lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus, jota ei ilmoiteta tulorekisteriin, kuten YEL- ja MYEL-vakuutusmaksujen palautukset.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitusta korjatessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, virheellinen erittely pitää poistaa ja antaa sen jälkeen uusi erittely oikeilla tunnistetiedoilla.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

  • tietuetunnus (vain tiedostona ilmoittaessa)
  • maksuvuosi
  • maksajan tunnus
  • suorituslaji
  • saajan henkilötunnus
  • saajan nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
  • ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona ilmoittaessa).