Vuosi-ilmoitus laina- ja korkotietojen luovuttamisesta 2018

Vuosi-ilmoituksen 3764 täyttöohje

Muutokset edelliseen vuoteen

Ilmoittamistapa on muuttunut, jos yhteisvelallisten määrä on suurempi kuin viisi. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Yhteisvelallisen henkilö- tai Y-tunnus.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Verotusmenettelylain 16 §:n mukaan luotto- ja rahoituslaitosten, valtion, huoltokonttorien, vakuutus- ja eläkelaitosten, kuntien ja työnantajien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot verovelvollisten lainoista, lainojen käyttötarkoituksista ja lainoista maksetuista koroista.

Verohallinnon päätöksessä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta määritellään luotto- ja rahoituslaitoksen tiedonantovelvollisuuden sisältö sekä tietojen antamisen ajankohta ja tietojen antotapa.

Velkatietoja ei tarvitse antaa kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuista jatkuvista luotoista. Kuluttajansuojalain määritelmän mukaan jatkuvalla luotolla tarkoitetaan kaikkia niitä luottoja, jotka aiemmin kuuluivat tililuoton määritelmän piiriin. Jatkuvia luottoja ovat esimerkiksi yleis- ja erityisluottokorttiluotot, luotolliset tilit sekä muut luotot, joita kuluttaja voi luottorajan puitteissa käyttää jatkuvasti ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä.

Tiedot on annettava kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden tammikuun viimeinen päivä.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu vero.fi-ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Tämän vuosi-ilmoituksen osalta kaikki virheet korjataan poistamalla ensin aikaisemmin annetut virheelliset tiedot ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Jos aikaisemmin annetun ilmoituksen tiedoissa on virhe, täytä ilmoitukseen poistettavan ilmoituksen tunnistetiedot siinä muodossa, kun olet ne alun perin antanut ja jätä kaikki muut kohdat tyhjiksi.

Yhdestä lainasta annetaan pääsääntöisesti aina vain yksi erittely. Toisin sanoen lainan numero tai muu tunnus on lainan yksilöivä tieto. Kuitenkin lainasta, jossa on enemmän kuin 5 yhteisvelallista, annetaan useampi erittely. Tällaisen ilmoituksen osalta kaikki annetut erittelyt muodostavat ilmoituksen. Virheelliset tiedot korjata poistamalla kaikki kyseistä lainaa koskevat erittelyt ja sen jälkeen annetaan uudet erittelyt oikeilla tiedoilla. Tietojen korjaamisesta on esimerkki ohjeessa "Tiedostona sähköisesti annettujen verovuoden 2018 vuosi-ilmoitusten korjaaminen".

Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Samoilla tunnistetiedoilla lähetetyistä ilmoituksista viimeisin korvaa aikaisemmat ilmoitukset.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • Kalenterivuosi
 • Luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus
 • Velallisen henkilö- tai Y-tunnus
 • Lainan numero tai muu tunnus
 • 2. yhteisvelallinen
 • 3. yhteisvelallinen
 • 4. yhteisvelallinen
 • 5. yhteisvelallinen

Täyttöohjeet

Luotonantajan tai luotonilmoittajan tiedot

Vuosi-ilmoitukseen on aina merkittävä luotonantajan henkilö- tai Y-tunnus. Puutteellisia ilmoituksia ei voida ottaa vastaan.

Jos tiedon ilmoittaja on eri kuin luotonantaja, vuosi-ilmoitukseen merkitään tiedon ilmoittajan nimi sekä puhelinnumero (esim. palveluyritys).

Velallisen henkilö- tai Y-tunnus (tieto on pakollinen)

Laina- ja korkotiedot annetaan niistä lainoista, joiden velallinen/velalliset ovat luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Tiedot annetaan siis myös elinkeinon- ja maatalouden harjoittajista. Mikäli ilmoittajan tiedossa on henkilön Y-tunnus, käytetään sitä, muutoin henkilötunnusta.

Velallisen nimi

Tieto on pakollinen, jos velallisen henkilö- tai Y-tunnus on puutteellinen, esim. henkilötunnuksena on pelkkä syntymäaika.

Lainan numero tai muu tunnus (tieto on pakollinen)

Ilmoitettavat tiedot ovat lainakohtaisia. Sama numero tai muu tunnus ei saa olla useamman eri lainan tietona. Jos lainalla ei ole valmiina numeroa tai muuta tunnusta, luotonantajan on annettava lainalle numero tai muu tunnus. Tunnuksena voidaan käyttää mitä tahansa numero-kirjainyhdistelmää, jolla laina yksilöidään. Lainan tunnus ei saa koostua vain kirjaimista. Yhtenä vuonna valittua tunnusta on käytettävä myös seuraavina vuosina annettaessa tietoja samasta lainasta. Jos kuitenkin aiemmin valittua tunnusta muutetaan, on täytettävä kohta "Lainan edellinen numero tai muu tunnus" ja ilmoitettava lainasta sekä uusi että vanha tunnus.

Lainan käyttötarkoitus (tieto on pakollinen)

Asiakkaan ilmoittama luotonantajan tiedossa oleva lainan käyttötarkoitus rastitetaan: asuntolaina, muu laina tai useita käyttötarkoituksia. Jos lainalla on useita käyttötarkoituksia, merkitään "Useita käyttötarkoituksia" -tiedon lisäksi lainan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Kunnat
Verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää verotuksessaan korkoa, joka on

 • maksettu aravalain 7 §:n 1 momentin 1-4 kohdan nojalla myönnetystä lainasta
 • maksettu asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdan nojalla 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen myönnetystä lainasta.

Näiden lainojen käyttötarkoitukseksi ilmoitetaan "Muu laina".

Maksetut korot

Kalenterivuonna maksettuihin korkoihin lasketaan seuraavat suoritukset yhteensä:

 • kalenterivuonna maksetut korot
 • myös etukäteen maksetut korot (siis seuraaville kalenterivuosille kohdistuvat korot)
 • yhteisvelkalainoissa koko lainan korko
 • luotollisen pankkitilin limiittiprovisiot
 • viivästys- ja yliaikakorot
 • kulutusluottokorot
 • pääomitetut korot
 • myös ne korot, joihin asiakas on saanut Kelan korkoavustuksen
 • kunnat ilmoittavat tässä myös perinnässä ja velkajärjestelyssä olevien lainojen korot

Kohtaan ei lasketa mukaan:

 • työsuhdelainoista luontoiseduksi katsottavaa korkoetua, joka ilmoitetaan palkkojen vuosi-ilmoituksella
 • lainan liitännäiskuluja, luotonkäsittelypalkkioita, avisointeja, toimitusmaksuja
 • kurssitappioita
 • korkotukilainoissa valtionkonttorin suorittamaa korkoa (eli viranomaisen maksettavaksi siirtyviä korkoja)
 • luotottoman tilin ylityskorkoa
 • perinnässä tai velkajärjestelyssä olevien lainojen korkoja (pankit)
 • lainapääoman lyhennyksiä

Valuuttaluotoissa korot ilmoitetaan maksuhetkellä pankin käytännön mukaan kurssattuna arvona.

Maksetut tulevien vuosien korot

Kohdassa ilmoitetaan etukäteen maksettu korko, joka kohdistuu myöhempiin vuosiin kuin verovuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen (verovuosi + 2).

Lainapääoma 31.12.

Lainapääoma ilmoitetaan euroina ja sentteinä. Lainapääomana ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisenä päivänä oleva summa.

Lainapääomana ilmoitetaan myös:

 • luottotappiot ja luottotappiovaraukset.      
 • perinnässä, velkajärjestelyssä ja vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevat lainat
 • valuuttaluotoissa ilmoitetaan vuodenvaihteen pääoma eli lainasaldona kirjanpitoon viety euroarvo, joka on kurssattu keskikurssiin

Lainapääomana ei ilmoiteta:                                 

 • luotollisen pankkitilin limiittiä eikä
 • pankkitakaussaatavia.

Luottotappioiden ilmoittaminen saattaa joillekin pankkiryhmittymille tuottaa ongelmia, joten luottotappiot huomioidaan mahdollisuuksien mukaan lainapääomassa. Perinnässä, velkajärjestelyssä ja vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevien lainojen osalta ilmoitetaan vain pääoma, jos se on annettavissa. Valuuttaluotoissa ilmoitetaan vuodenvaihteen pääoma eli lainasaldona kirjanpitoon viety euro-arvo, joka on kurssattu keskikurssiin.

Yhteisvelallisen henkilö- tai Y-tunnus

Yhteisvelkalainoissa ilmoitetaan päävelallisen lisäksi enintään neljän (1+4) yhteisvelallisen henkilö- tai Y-tunnukset. Jos yhteisvelallisia on enemmän kuin viisi, ilmoitetaan näiden osalta tiedot toisessa erittelyssä. Kohdassa "Velallisten lukumäärä" ilmoitetaan kyseisen lainan velallisten todellinen lukumäärä.

Esimerkki:
Lainassa on 6 yhteisvelallista. Lainasta annetaan kaksi erittelyä, joissa ensimmäisessä ilmoitetaan viiden velallisen henkilö- tai Y-tunnukset. Toisessa erittelyssä ilmoitetaan yhden velallisen tiedot. Molemmissa tietueissa lainan tunnus, lainan määrä ja maksetut korot ilmoitetaan saman suuruisina. Velallisen lukumääräksi ilmoitetaan molemmissa erittelyissä lainan velallisten todellinen lukumäärä.

Jos velallisella on sekä henkilötunnus että luonnollisen henkilön Y-tunnus, ilmoita vain jompikumpi. Jos olet käyttänyt henkilötunnusta kohdassa Velallinen, älä ilmoita enää saman velallisen Y-tunnusta kohdassa Yhteisvelallinen tai päinvastoin.

Velallisten lukumäärä (tieto on pakollinen)

Lainan velallisten lukumäärä ilmoitetaan aina.

Lainan edellinen numero tai muu tunnus

Lainan numero saattaa muuttua edellisenä vuonna ilmoitetusta lainan numerosta, vaikka kyseessä on periaatteessa sama laina. Lainan edellinen numero ilmoitetaan, jos laina ehdoiltaan on pysynyt samana. Lainan edellinen numero tai muu tunnus ilmoitetaan vain sinä vuonna, jona muutos tapahtui. Lainan edellinen numero ilmoitetaan myös silloin, jos numero muuttuu BBAN-muotoisesta IBAN-muotoiseksi.