Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista suorituksista 2021

Täyttöohje koskee VSKTVYSL-tietuekuvauksen mukaan annettavia tietoja, joita voi antaa verkkolomakkeella tai tietueella. Paperilomaketta tietojen antamiseksi ei ole.

Yleistä

Vuosi-ilmoituksella korkotulon lähdeveron alaisista suorituksista ilmoitetaan talletusten, huoltokonttoritalletusten, maksulaitosten maksutilien ja joukkovelkakirjalainojen korot.

Vuosi-ilmoituksen tarkoittamia korkoja ovat kotimaassa yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetuilta tileiltä maksetut korot sekä yleisön merkittäväksi tarjottujen joukkovelkakirjalainojen korot. Korkoihin rinnastetaan indeksihyvitykset. Vuosi-ilmoitusta ei anneta koroista, jotka on erikseen säädetty verovapaiksi. Tällä vuosi-ilmoituksella ei myöskään ilmoiteta korkoja, jotka suoritetaan talletuksen siirron tai joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä. Korkotulon lähdeveroa ei ole suoritettava korosta, joka on saatu tuloverolain 53 b §:ssä tarkoitettuun osakesäästötiliin liitetyn talletustilin varojen perusteella.

Rajoitetusti verovelvollisille maksetut korot ilmoitetaan Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen korkojen vuosi-ilmoituksella (VSRKOERI tai lomakkeella 7809).

Tiedot ilmoitetaan euroina täysien kymmenien senttien tarkkuudella.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus annetaan kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivänä. Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä. Vuodelta 2021 tiedot on annettava viimeistään 15.2.2022.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta on kerrottu vero.fi-ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitusten korjaamismenettelyssä uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, poista ensin virheellinen ilmoitus kokonaan. Anna sitten uusi ilmoitus, jossa on oikeat tunnistetiedot.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

  • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
  • Maksajan tunnus
  • Ilmoituksen antaneen tilinhoitajan tai muun ilmoittajan Y-tunnus (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
  • Arvopaperikeskuksen tunnus, jossa arvopaperi liikkeeseen laskettu (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)
  • Maksuvuosi
  • Korkotyyppi
  • Joukkovelkakirjanlainan ISIN-koodi
  • Joukkovelkakirjalainan virallinen nimi
  • Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto (vain tiedostona ilmoitettaessa)

Veron laskeminen

Korkotulon lähdevero lasketaan jokaisesta maksetusta korkoerästä täysin kymmenin sentein siten, että yli menevät sentit jätetään lukuun ottamatta.

Jos korko maksetaan muuna valuuttana kuin euroina, se on korkotulon lähdeveroa laskettaessa muunnettava euroiksi korkoa maksettaessa voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan.

Korkotyyppi (8)

8A = pankkitalletuskorot

8B = joukkovelkakirjalainan korot

8C = huoltokonttoritalletusten ja maksulaitosten tai ulkomaisen maksulaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden maksamat korot

Kohta 8A tarkoittaa sekä yleisötalletuksia vastaanottavien pankkien että osuuskunnan säästökassojen maksamia korkoja, kohta 8B joukkovelkakirjalainojen korkoja ja kohta 8C sekä huoltokonttoritalletusten että maksulaitoksen tai ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen maksamia korkoja. Vuosi-ilmoituksen riveillä ilmoitetaan talletuskorot pankkikohtaisesti, joukkovelkakirjalainojen korot lainakohtaisesti, huoltokonttoritalletusten korot työnantajakohtaisesti ja maksutilien korot maksulaitoskohtaisesti.

Korot yhteensä

Kohdassa ilmoitetaan yhteismäärä maksetuista korkotulon lähdeveron alaisista koroista. Näitä ovat korot, jotka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille tai kotimaisille kuolinpesille. Jos yhteisöltä tai yhtymältä on esimerkiksi puutteellisen selvityksen vuoksi pidätetty korkotulon lähdevero, merkitään myös nämä korot tähän kohtaan.

Korkotulon lähdeverot yhteensä

Kohtaan merkitään ilmoitetuista koroista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä. Jos Verohallinto erikseen vaatii, on koronmaksajan ilmoitettava niiden yleisesti verovelvollisten koronsaajien nimet, kotipaikat ja maksetut korot, joilta ei ole peritty korkotulon lähdeveroa.

Tiedot koronmaksajasta

Koronmaksajasta ilmoitetaan Y-tunnus. Koronmaksajalla tarkoitetaan koron maksavaa talletuspankkia, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä, maksulaitosta, ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä, työnantajan perustamaa huoltokonttoria ja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaa. 

Koronmaksajasta on ilmoitettava maksajaluokitus:

01 Talletuspankki
02 Huoltokonttori
03 Ulkomaisen luottolaitoksen Suomen sivuliike
04 Valtio
05 Kotimainen maksulaitos
06 Muu joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija
07 Ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa oleva sivuliike

Tiedot yhteyshenkilöistä

Jos vuosi-ilmoituksen tekee esim. joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan puolesta koron maksun välittävä pankki, yhteyshenkilötietoihin merkitään pankin nimi ja yhteyshenkilö sekä puhelinnumero.

Joukkovelkakirjalainan ehtoja tai maksutileillä noudatettavia tiliehtoja ei tarvitse toimittaa Verohallintoon vuodelta 2017 toimitettavista tiedoista alkaen.