Valmisteverolupahakemus, täyttöohje

Verohallinnon lomake VEROH 1300 sekä liitelomakkeet 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 ja 1306

Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, jalostaminen, hallussapito, lähettäminen ja vastaanottaminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä on luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntää Verohallinto hakemuksesta. Tuotteiden, joista valmisteveroa ei ole maksettu, valmistuksen, jalostuksen ja hallussapidon pitää tapahtua verottomassa varastossa. Myös verottoman varaston pitämiseen tarvitaan Verohallinnon myöntämä lupa.                                  

Luvan myöntämisen edellytykset

Valtuutetun varastonpitäjän lupa myönnetään hakijalle, joka ansiotoiminnassaan

 • valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita
 • harjoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden tukkukauppaa jatkuvasti ja merkittävässä laajuudessa
 • käyttää tai luovuttaa käytettäväksi valmisteveron alaisia tuotteita valmisteverolainsäädännössä verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen ja tämä tapahtuu jatkuvasti ja merkittävässä laajuudessa
 • pitää valmisteveron alaisten tuotteiden verotonta myymälää
 • vuokraa varastotiloja tai -palveluja jonkin yllä mainitun toiminnan harjoittamiseksi
 • varastoi sähköä
 • harjoittaa muuta, johonkin yllä mainittuun toimintaan rinnastettavaa toimintaa.

Verottoman varaston lupa myönnetään luvan hakijan hallinnassa ja toimivaltaisen valvottavissa olevaa varastoa, tilaa tai aluetta varten, joka soveltuu ja jota tullaan käyttämään jonkin yllä mainitun toiminnan harjoittamiseen. Verottomassa varastossa saa harjoittaa vain sitä toimintaa, johon lupa on myönnetty. Verottoman varaston pitämiselle pitää olla hyväksyttävä ja perusteltu tarve. Lupaa ei myönnetä sille osalle varastoa, jota pidetään valmisteveron alaisten tuotteiden vähittäismyyntivarastona tai –paikkana, anniskelutilana tai muuna vastaavana tilana.

Rekisteröidyn vastaanottajan lupa myönnetään henkilölle, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Rekisteröidyn lähettäjän lupa myönnetään henkilölle, joka ansiotoiminnassaan lähettää valmisteveron alaisia tuotteita vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen jälkeen.

Veroedustajan lupa myönnetään henkilölle, jonka toisessa jäsenmaassa toimiva valmisteveron alaisten tuotteiden etämyyjä on valtuuttanut toimimaan hänen veroedustajanaan Suomessa hänen etämyyntinä myymistään tuotteista.

Luvan myöntämisen muut edellytykset
Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, rekisteröidyn lähettäjän ja veroedustajan luvan myöntämisen muina edellytyksinä on, että

 • hakijaa pidetään saadun selvityksen perusteella luotettavana
 • hakijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toiminnan harjoittamiseen, eikä hakija ole konkurssissa
 • hakijan ollessa luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu
 • hakija on antanut valmisteverotuslain 28 §:n mukaisen vakuuden valmisteverojen suorittamisesta.

Hakemus (VEROH 1300)

Hakemus valtuutetuksi varastonpitäjäksi, rekisteröidyksi vastaanottajaksi, veroedustajaksi tai rekisteröidyksi lähettäjäksi tehdään lomakkeella VEROH 1300. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Verohallinto / valmisteverotus, PL 20, 00052. Hakemus on syytä toimittaa Verohallinnolle hyvissä ajoin ennen aiotun toiminnan aloittamista riittävän käsittelyajan varaamiseksi. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme kuukautta, mutta hakijan on syytä varautua myös pidempään käsittelyaikaan.

Hakemuksen ylälaitaan merkitään, onko kyseessä uusi lupa vai muutoshakemus koskien jo voimassaolevaa lupaa. Hakemuksessa on yksilöitävä, mitä tuotteita hakemus koskee. Samalla hakemuksella voi hakea useampaa eri lupaa, esimerkiksi lupaa toimia valtuutettuna varastonpitäjänä ja rekisteröitynä lähettäjänä.

Hakemuksessa kysytään EMCS-ilmoitusten sähköpostiosoitetta. Tämän kohdan täyttävät luvanhakijat, jotka käyttävät tai tulevat toiminnassaan käyttämään EMCS-järjestelmää. Tähän kohtaan merkittyyn sähköpostiosoitteeseen lähtee viesti EMCS-järjestelmästä muun muassa silloin kun hakija on vastaanottanut sähköisen saateasiakirjan (e-AD).

Hakemukseen merkitään rasti yhteen tai useampaa hakijan ansiotoimintaa kuvaavaan kohtaan. Tarkemmin yrityksen toimintaa kuvataan kohdassa kuvaus hakijan valmisteveron alaisesta toiminnasta. Kuvaus voi sisältää esimerkiksi alla lueteltuja, hakemuksen kannalta oleellisia tietoja:

 • onko kyseessä esim. oma valmistus, hankinta EU-maista tai kolmansista maista
 • kenelle tuotteita myydään, eli ovatko asiakkaat esim. ravintoloita/anniskeluluvan haltijoita, tukkureita vai teollisuusyrityksiä
 • minkä tyyppisiä verottomia toimituksia yrityksellä on (esim. siirrot verottomien varastojen välillä, myynti diplomaateille, teollisuuteen tai vientiin)
 • valmistajan lyhyt kuvaus valmistusprosessista
 • miten ja mistä (muu kuin valmistaja) aikoo hankkia tuotteita
 • onko kyseessä varastotilan vuokraaminen muille
 • kun kyse on etämyyjän nimeämänä veroedustajana toimimisesta; miten tuotteet tilataan, kuljetetaan, jaellaan Suomessa jne.
 • muu luvan myöntämisen kannalta oleellinen tieto.

Lisätietoja -kohta

 • Kun kyseessä on muutoshakemus, tässä kohdassa kerrotaan mitä muutosta lupaan haetaan ja millä tavalla hakijan toiminta eroaa aikaisemmasta
 • Jos hakemus koskee lupaa toimia veroedustajana etämyynnissä, on hakemuksen lisätietoja kohdassa ilmoitettava veroedustajan nimenneen yrityksen nimi, yhteystiedot ja kotivaltio. Lisäksi hakemukseen liitetään sopimus veroedustajaksi etämyynnissä nimeämisestä.
 • Muu hakemusta koskeva lisätieto

Hakemukseen tulee merkitä hakijan virallinen allekirjoitus eli hakijan (yrityksen) nimi, toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön (tai henkilöiden) allekirjoitus ja nimenselvennys. Henkilöt, joilla on oikeus yrityksen toiminimen kirjoittamiseen, käyvät ilmi kaupparekisteriotteesta.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen liitetään

 • valtakirja asiamiestä käytettäessä.

Erillisillä lomakkeilla annetaan selvitys

 • valmisteveron alaisten tuotteiden määristä (VEROH 1303-1306)
 • kirjanpitojärjestelmästä (VEROH 1301)

Haettaessa valtuutetun varastonpitäjän lupaa toimitetaan lisäksi jokaisesta verottomaksi varastoksi tarkoitetusta tilasta

 • varastotilaselvityslomake (VEROH 1302)
 • varaston pohjapiirustus, johon on rajattu verottomaksi varastoksi tarkoitettu tila (pohjapiirustuksen koko A4 tai A3)
 • vuokrasopimus, jos tila on vuokrattu

Arvio valmisteveron alaisten tuotteiden määristä (VEROH 1303-1306)

Rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä, veroedustaja sekä valtuutettu varastonpitäjä täyttävät eri määräarviolomakkeet. Jos haetaan esim. valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn lähettäjän lupaa, on siis täytettävä kaksi eri määräarviolomaketta.

Arvio annetaan tuotteiden määristä (kalenteri)vuoden aikana. Jos toiminta alkaa kesken vuotta, voidaan määrät arvioida laskennallisesti siten, että toimintaa olisi ollut jo alkuvuonna. Hakemuksen yhteydessä ilmoitetut määrät ovat voimassa myös seuraavien kalenterivuosien ajan, ellei lupaan haeta muutosta määrien muuttumisen vuoksi.

Johtuen valmisteveron alaisten tuotteiden siirtämisessä käytettävästä EMCS-järjestelmästä, kysytään lomakkeella viinien, tupakkatuotteiden ja nestemäisten polttoaineiden osalta myös näiden tuoteryhmien yhteenlaskettuja määriä. Määrät on silti ilmoitettava myös erikseen jokaisen tuotteen osalta.

Tupakkatuotteiden osalta on huomattava, että sikarit ja pikkusikarit ilmoitetaan omassa lokerossaan kappaleina, mutta tupakkatuotteiden yhteenlasketussa määrässä niiden yksikkö on tuhatta kappaletta (1000 kpl). Jos esim. arvioidaan, että sikareita vastaanotetaan kalenterivuoden aikana väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 250 kappaletta, on tupakkatuotteiden yhteenlasketussa määrässä sikarien osuus 0,25.

Arviota ei anneta sähkön varastoinnin osalta.

Selvitys hakijan kirjanpitojärjestelmästä (VEROH 1303-1306)

Valmisteverotuslain säännösten mukaan valtuutetun varastonpitäjän on pidettävä valmisteverotusta varten sellaista kirjanpitoa, josta käy selville verottomassa varastossa valmistettujen, jalostettujen, varastoitujen, omaan käyttöön otettujen, vastaanotettujen, täydellisesti tuhoutuneiden tai lopullisesti menetettyjen sekä varastosta lähetettyjen ja sieltä kulutukseen luovutettujen tuotteiden määrät, suorassa luovutuksessa vastaanotettujen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. Verotonta varastoa koskeva kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa. Veroton varasto on inventoitava säännöllisesti ja inventaariosta tehtävät tositteet on säilytettävä osana varaston kirjanpitoa.

Rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville vastaanotettujen, hallussa pidettyjen, siirrettyjen ja myytyjen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan on myös säilytettävä Suomessa aikajärjestyksessä väliaikaisesti verottomana vastaanotettujen tuotteiden mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu valmisteverollisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalveluun (EMCS).

Rekisteröidyn lähettäjän on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta selviää väliaikaisessa verottomuusjärjestelmässä lähetettyjen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Kirjanpitoaineisto, mukaan lukien tositteet, saate- ja vakuusasiakirjat liitteineen sekä muut verotusta varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, kuten reseptit ja tuoteluettelot, on säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan. Konekielistä kirjanpitoaineistoa koskevat samat säilytysvelvoitteet kuin manuaalista aineistoakin. Jos kirjanpitoaineisto on sekä kirjallisena että tietovälineellä, se on säilytettävä molemmissa muodoissaan edellä säädetyn määräajan.

Vain valtuutettu varastonpitäjä voi harjoittaa verottomassa varastossaan valmistustoimintaa. Jos hakijalla ei ole valmistustoimintaa, hän vastaa vain liike- ja varastokirjanpitoa koskeviin kysymyksiin (osiot A ja B). Jos valmistustoimintaa on, lomake täytetään myös valmistuskirjanpitoa koskevilta osin (osio C).

A-kohta Liikekirjanpito

(valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä ja veroedustaja täyttävät)

1.–3. kohta

Kohdissa ilmoitetaan, missä hakijan liikekirjanpito hoidetaan ja kuka on kirjanpitäjä/vastaa kirjanpidosta. Lisäksi hakijan on ilmoitettava, missä kirjanpidon tulosteet ja tositteet säilytetään ja minne ne arkistoidaan.

B-kohta Varastokirjanpito

(valtuutettu varastonpitäjä täyttää)

4. kohta

Tässä ilmoitetaan, tehdäänkö hakijan varastokirjanpito perinteisesti paperimuodossa vai hoidetaanko se koneellisesti, esimerkiksi omiin tarpeisiin suunnitellulla taulukkolaskennalla tai ulkopuolelta ostetun, varastokirjanpitoon tarkoitetun ohjelman avulla. Jos varastokirjanpito tehdään valmisohjelmalla, hakijan on ilmoitettava ohjelman nimi ja valmistaja.

5.–7. kohta

Kohdissa ilmoitetaan varastokirjanpitoa pitävän ja hänen varamiehensä henkilö- ja yhteystiedot.

Lisäksi ilmoitetaan paikka, missä varastokirjanpitoa säilytetään eli missä varastokirjanpidon tiedot ovat tarvittaessa tarkastettavissa.

8. kohta

Tässä ilmoitetaan, minkä tositteiden perusteella kohdassa mainitut liiketapahtumat kirjataan varastokirjanpitoon. Omalla käytöllä tarkoitetaan tuotteiden ottamista verovelvollisen omaan kulutukseen.

Oma käyttö samoin kuin tuotenäytteet verotetaan kuten kulutukseen luovutetut tuotteet. Viennillä tarkoitetaan yhteisön ulkopuolisiin maihin tapahtuvia toimituksia ja muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevaan vesi- tai ilma-alukseen tapahtuvia ja siellä myytäväksi tai kulutettavaksi tarkoitettujen tuotteiden toimituksia. Muu veroton luovutus tarkoittaa esimerkiksi valmisteveron alaisen tuotteen toimitusta tai käyttöä valmisteverolainsäädännössä verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen. Jos jokin 8. kohdassa mainituista verollisista tai verottomista luovutuksista ei sisälly hakijan toimintaan, merkitään tämän tapahtuman kohdalle ”ei ole”. Kirjausten perusteena olevista tositteista tulee lisäksi ilmoittaa kunkin tositteen säilytyspaikka (esimerkiksi varasto, konttori, tilitoimisto). Verohallinto tarvitsee tietoa mm. valvontatoimenpiteiden suunnitteluun.

9.–14. kohta

Näillä kysymyksillä halutaan selvittää hakijan varastokirjanpidon ajantasaisuutta ja sitä, mitä ja minkä tasoista tietoa varastokirjanpidosta on saatavilla.

Kohdassa 10 hakijan tulee selvittää, saadaanko varastotapahtumatiedot varastoon panoista, varastosta otoista ja varastoon palautuksista liiketapahtumittain ja tuotteittain eriteltyinä. Verohallinto tarvitsee erikseen tiedot verottomista luovutuksista, jotka ovat tapahtuneet varastojen välisinä siirtoina, vientitoimituksina, muonituksena ja muina verottomina toimituksina.

Kohdassa 13 mainittuihin inventaarioeroihin sisältyy myös tuotteiden särkymisestä tai muusta syystä johtuva hävikki, tuotteiden hävittäminen jne. Tuotteiden hävikistä ja hävittämisestä on aina liitettävä yksityiskohtainen selvitys kirjanpitoon tapahtuman mahdollisen verottomuuden varmistamiseksi. Hakijalle toimitetaan rekisteröitymisvaiheessa myös erillinen ohjeistus, joka koskee hävikin ja hävitettyjen tuotteiden valmisteverotusta.

C-kohta Valmistuskirjanpito

(valtuutettu varastonpitäjä täyttää)

15.–19. kohta

Kohdissa selvitetään, miten hakijan valmistuskirjanpito on järjestetty. Jos valmistuskirjanpito hoidetaan kirjanpitoon tarkoitetun valmisohjelman avulla, hakijan on kohdassa 15 ilmoitettava käytössä olevan kirjanpito-ohjelman nimi ja valmistaja.

Kohdassa 16 kuvataan lyhyesti valmistuskirjanpitoa: työvaiheisiin liittyvä seuranta ja kirjanpito (raaka-ainekäyttö, valmistus, astiointi tms.), tapahtuuko seuranta valmistuseräkohtaisesti, kuka kirjaa ja millaisten tositteiden pohjalta.

20. kohta

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön (esimerkiksi kirjanpitäjän) allekirjoitus.

Luvan muutokset

Voimassa olevan luvan muuttamista haetaan samalla hakemuslomakkeella. Tällöin hakemuksen kohdassa lisätietoja on yksilöitävä, mitä muutoksia lupaan haetaan. Hakemukseen liitetään ainoastaan kyseistä muutosta koskevat selvitykset sekä mahdollinen valtakirja. Mukaan on liitettävä myös tuotemääräarvio, jos luvan uusimisesta on kulunut pidempi aika kuin kolme kuukautta.

Jos valtuutettu varastonpitäjä hakee verottoman varastonsa siirtämistä uuteen osoitteeseen tai varastotilan laajentamista, hakemukseen liitetään varastotilaselvitys, varaston pohjapiirustus sekä tarvittaessa vuokrasopimus. Hakemuksessa ilmoitetaan myös, jääkö vanha varasto sellaisenaan voimaan vai poistuuko mahdollisesti samasta osoitteesta jokin vanhan varaston osa. Lisäksi on ilmoitettava, kuinka paljon aikaa tarvitaan muuttamiseen vanhasta varastosta uuteen, eli kuinka kauan lupa vanhalle varastolle halutaan vielä pitää voimassa samanaikaisesti uuden varaston kanssa.

Jos haetaan lupaa uudelle tuoteryhmälle, hakemukseen liitetään selvitys valmisteveron alaisten tuotteiden määristä.

Yhtiömuodon muutokset ja muut yritysjärjestelyt edellyttävät yleensä kokonaan uuden luvan hakemista. Viranomaisen pyynnöstä valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, veroedustajan tai rekisteröidyn lähettäjän on täytettävä selvityslomake kirjanpitojärjestelmästä myös muutoshakemuksen yhteydessä.

Ilmoitusvelvollisuus luvan voimassa ollessa

Lupapäätöksessä luvanhaltija velvoitetaan ilmoittamaan osoitteen, Y-tunnuksen, toiminnan laajuuden tai muun hakemuksessa ilmoitetun tiedon olennaisesta muutoksesta välittömästi kirjallisesti Verohallinnolle. Muutoksista ilmoitetaan samalla hakemuslomakkeella, johon liitetään muutosta koskevat selvitykset.

Lupapäätökseen merkittyjen tuotteiden määrien muuttuessa toimitetaan hakemuslomakkeen mukana selvitys valmisteveron alaisten tuotteiden määristä.

Jos muutoksessa on kyse pelkästä tuotemäärien muuttumisesta, voi muuttuneesta määräarviosta ilmoittaa lomakkeella VEROH 1315.