Työnantajasuoritusten tietojen ilmoittaminen – yksityiskohtaiset ohjeet 2018

Työnantajasuoritukset pitää ilmoittaa sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Paperilomaketta voi käyttää vain silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei jostain syystä ole mahdollista.

Sisällys

Kenen on ilmoitettava työnantajasuoritusten tietoja
Oma-aloitteisten verojen maksaminen
Yksityiskohtaiset täyttöohjeet 
  Oma-aloitteisten verojen yhteiset tiedot
  Työnantajasuoritusten tiedot
  Palkanmaksu on kausiluonteista tai se keskeytyy
Miten tietoja korjataan
Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu

Kenen on ilmoitettava työnantajasuoritusten tietoja

Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätys, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja lähdevero. Näiden tietoja vuodelle 2018 ja aiemmille vuosille ilmoittaa yritys tai muu toimija, joka on

 • säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja
 • satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja
 • eläkkeen maksaja
 • merityötuloa maksava laivanisäntä
 • tilityspiste (jos työnantajalla on useita eri toimipaikkoja, sillä voi olla Verohallinnon rekisteriin merkittyjä ns. tilityspisteitä).

Oma-aloitteisten verojen maksaminen

Lue lisää Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta 


Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Oma-aloitteisten verojen yhteiset tiedot

Verovelvollisen nimi

Yritykset ja yhteisöt: kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin ilmoitettu toiminimi.
Muut verovelvolliset: täydellinen nimi.

Y-tunnus tai henkilötunnus

Tunnus on aina ilmoitettava. Merkitse henkilötunnus vain, jos Y-tunnusta ei ole. Tunnuksen avulla Verohallinto yhdistää tiedot oikeaan verovelvolliseen.

Päiväys ja allekirjoitus

Päivää ja allekirjoita veroilmoitus. Sähköisissä ilmoituksissa sähköinen tunnistus korvaa allekirjoituksen.

Puhelin

Sen henkilön puhelinnumero, joka voi tarvittaessa antaa veroilmoituksesta lisätietoja.

Verokausi

Verokauden numero.

 • Jos verokausi on kalenterikuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero (1–12). Esimerkki: Jos ilmoitat tietoja maaliskuulta, merkitse verokaudeksi 3.
 • Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti-kesäkuu) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.
 • Jos verokausi on kalenterivuosi, jätä kohta tyhjäksi.

Vuosi

Verokauden vuosi nelinumeroisena lukuna.

Työnantajasuoritusten tiedot

Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset

Muun muassa seuraavat verokauden aikana maksetut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset:

 • palkat, palkkiot, etuudet ja korvaukset, jotka on maksettu työ- tai virkasuhteessa olevalle henkilölle (ennakkoperintälaki, EPL 13 §)
 • kokouspalkkiot, henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot, hallintoelimen jäsenyydestä maksetut palkkiot, toimitusjohtajan palkkiot, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat sekä luottamustoimesta maksetut palkkiot (EPL 13 §)
 • merityötulot
 • eläkkeet, sosiaalietuudet, vakuutussuoritukset yms. (myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet)
 • työ- ja käyttökorvaukset (EPL 25 §)
 • urheilijan palkat ja palkkiot sekä urheilijarahastosta maksettu suoritus
 • työvoimaviranomaisen maksama palkkaturva
 • konkurssipesän maksama nopeutettu palkkaturva
 • sijaismaksajan maksamat palkat
 • palkat, joista sosiaaliturvasopimuksen tai EU-/ETA-sosiaaliturva-asetuksen perusteella ei makseta sosiaaliturva- tai sairausvakuutusmaksua.

Merkitse kaikki nämä suoritukset riippumatta siitä, maksetaanko niiden perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksua vai ei.

 • Jos kohdassa "Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset" on vain sellaisia suorituksia, joiden perusteella ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua, merkitse nollat kohtiin "Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat" ja "Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu".

Merkitse tähän kohtaan myös rajoitetusti verovelvollisille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset, jotka ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista suorituksista (7809) suorituslajeilla AR, R2, R5, R6, RM ja RE.

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (7809)

Merkitse palkka myös silloin, kun siitä ei toimiteta ennakonpidätystä esimerkiksi seuraavista syistä: 

 • palkka on pieni
 • palkka maksetaan ainoastaan luontoisetuna
 • ennakonpidätysprosentti on nolla (ns. nollaverokortti).

Jos kotitalous on maksanut työntekijälle palkkaa enintään 1 500 euroa kalenterivuodessa eikä ennakonpidätystä tämän vuoksi ole tehty, oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta ei tarvitse antaa. Tiedot on kuitenkin annettava, jos ennakonpidätys on tehty. Vuosi-ilmoitus on annettava aina, jos palkka on yli 200 euroa.

Palkaksi laskettavat erät
Laske palkkaan mukaan muun muassa seuraavat palkaksi katsottavat erät:

 • palkkaan lisätyt auto-, asunto-, ravinto- ja muut luontoisedut
 • veronalaiset osat työmatkoilta maksettujen matkakustannusten korvauksista: jos työnantaja on maksanut työmatkakustannusten korvaukset väljemmin perustein tai suurempina kuin niitä koskevassa Verohallinnon päätöksessä on määrätty, merkitse veronalainen osa korvauksista työntekijän palkaksi.
  Katso korvausten ehdot ja enimmäismäärät (Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista).
 • sairausajalta maksetut palkat, vaikka niihin olisi saatu korvausta Kelalta tai vakuutusyhtiöltä
 • työsuhteessa saadut palvelurahat
 • palkaksi katsotut työnantajan maksamat eläkevakuutusmaksut
 • sairauskassan maksamat täydennyspäivärahat
 • ns. 6 kuukauden sääntöä sovellettaessa vakuutuspalkat, tai jos niistä ei ole sovittu, ennakonpidätyksen alaiset palkat
 • edut työsuhdeoptioista ja työsuhdelainasta
 • työ- tai virkasuhteeseen perustumattomat luento- ja esitelmäpalkkiot, kokouspalkkiot ja hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot riippumatta siitä, maksetaanko niiden perusteella työntekijän eläkemaksua vai ei
 • työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksetut korvaukset tai muut vahingonkorvaukset
 • henkilöstörahastolaissa (814/1989) tarkoitetut käteisenä maksetut voittopalkkiot.

Palkaksi ei lasketa

 • verovapaita matkakustannusten korvauksia, jos ne on maksettu palkansaajalle Verohallinnon niin sanotun kustannuskorvauspäätöksen mukaisesti
 • veronalaisia kustannusten korvauksia, jos ne on korvattu ilman velvollisuutta ennakonpidätykseen (esim. korvaus puhelinkuluista tai työkaluista)
 • verovapaita henkilökuntaetuja, jotka on annettu koko henkilökunnalle (TVL 67 §, 69 §)
 • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet palkansaajalle työn suorittamisesta (esim. moottorisahavähennys) ja jotka on vähennetty palkasta ennen ennakonpidätystä
 • perhehoitajalle maksettuja verovapaita kustannusten korvauksia.

Lue lisää: Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Työ- ja käyttökorvaukset

Luonnolliselle henkilölle tai yhtymälle (kuten avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle) maksetuista työ- ja käyttökorvauksista on toimitettava ennakonpidätys, jos korvauksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Ilmoita nämä työ- ja käyttökorvaukset tässä kohdassa. Merkitse korvaukset bruttomääräisinä vähentämättä arvonlisäveroa tai työmatkakustannusten korvauksia.

Myös osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai muulle yhteisölle maksetuista työ- ja käyttökorvauksista on toimitettava ennakonpidätys, jos korvauksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Jos käytät paperilomaketta, ilmoita nämä ennakonpidätykset kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot. Merkitse veron tunnukseksi 25.

Osinkoina maksettuja suorituksia ei ilmoiteta kohdassa Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset. Ilmoita osingoista toimitetut ennakonpidätykset vain kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot. Merkitse veron tunnukseksi 92.

Palkkojen ja muiden suoritusten toimitettu ennakonpidätys

Ennakonpidätykset, jotka on toimitettu

 • palkoista
 • työ- ja käyttökorvauksista, joiden saajana on luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai muu yhtymä
 • eläkkeistä (myös rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista eläkkeistä), elinkoroista, sosiaalietuuksista, syytingeistä, lakkoavustuksista ja vastaavista
 • urheilijan palkasta, urheilijan palkkiosta tai urheilijarahastosta maksetusta suorituksesta, joka on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle ja joka on ilmoitettu kohdassa Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset.

Jos käytät paperilomaketta, ilmoita osingoista toimitettu ennakonpidätys kohdassa Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot. Merkitse veron tunnukseksi 92.

Lue lisää: Ennakonpidätyksen toimittaminen

Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset

Lähdeveron alaiset palkat ja suoritukset, jotka verokauden aikana on maksettu rajoitetusti verovelvolliselle. Merkitse palkat ja suoritukset tekemättä niistä lähdeverovähennystä (ks. laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 6 §).

Esimerkkejä suorituksista, jotka merkitään tähän kohtaan:

 • lähdeveron alainen palkka (ks. kustannusten korvaukset)
 • julkisyhteisön maksama palkka
 • korvaus, joka on maksettu esiintyvän taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta (vero on 15 % tai lähdeverokortissa määrätty alhaisempi lähdevero)
 • ulkomaisen konserniyhtiön tai vastaavan maksama palkka rajoitetusti verovelvolliselle, joka työskentelee ulkomailla mutta on vakuutettu Suomessa
 • Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio
 • työkorvaus (ilmoita yhteisölle maksettu korvaus vain, jos siitä on peritty lähdevero)
 • sellaiset rajoitetusti verovelvolliselle maksetut ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, joita ei ilmoiteta kohdassa "Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset".

Ilmoita tässä kohdassa myös yleisesti verovelvolliselle maksettu niin sanottu avainhenkilön palkka (vähintään 5 800 e/kk). (Ks. laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta. (www.finlex.fi))

 • Jos suomalainen yritys maksaa palkan ulkomailla työskentelevälle rajoitetusti verovelvolliselle, joka ei ole Suomessa vakuutettu, tuloa ei ilmoiteta oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa. Vuosi-ilmoitus on kuitenkin annettava.

Kuka on rajoitetusti verovelvollinen?

Rajoitetusti verovelvollisia ovat seuraavat henkilöt:

 • pysyvästi ulkomailla asuva ulkomaan kansalainen, joka oleskelee Suomessa enintään 6 kuukauden ajan
 • ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen yleensä sen jälkeen, kun hän on asunut ulkomailla 3 kalenterivuotta muuttovuoden jälkeen eikä hänellä enää ole olennaisia siteitä Suomeen.

Kustannusten korvaukset rajoitetusti verovelvollisille

Jos Suomessa lyhytaikaisesti oleskelevan henkilön varsinainen työntekemispaikka on ulkomailla (esim. luennoitsijat ja asiantuntijat), palkkaan ei lasketa tuloverolain mukaisia verovapaita matkakustannusten korvauksia eikä merityötuloa saavan verovapaita korvauksia. Katso tarkemmin kohdasta "Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset" esimerkki "Palkaksi ei lasketa".

Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan tuloverolain mukaisesti.

Jos rajoitetusti verovelvollinen sitä vastoin työskentelee Suomessa päätoimisesti esimerkiksi täällä sijaitsevassa liikkeessä, virastossa tai tuotantolaitoksessa, tällaista paikkaa voidaan pitää hänen varsinaisena työpaikkanaan. Silloin kustannuksia ei voi korvata verottomasti.

Jos työnantaja on maksanut verokaudella vain lähdeveron alaisia suorituksia eikä lainkaan ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun alaisia suorituksia, merkitse nolla

 • ennakonpidätystä koskeviin kohtiin "Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset" ja "Toimitettu ennakonpidätys"
 • sairausvakuutusmaksua koskeviin kohtiin "Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat" sekä "Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu".

Palkkojen ja muiden suoritusten lähdevero palkoista

Merkitse tähän kohtaan

 • palkoista ja työkorvauksista perityt lähdeverot, myös ulkomaiselta yhteisöltä työkorvauksesta peritty lähdevero
 • vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu)
 • taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta peritty lähdevero
 • ns. avainhenkilöiden palkkatulon lähdevero.

Merkitse tähän kohtaan lisäksi vero, joka on peritty rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista ennakonpidätyksen alaisista suorituksista (kohta "Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset").

Laske lähdevero palkasta tai suorituksesta, josta on tehty vähennys lähdeverolain 6 §:n mukaan (510 e/kk tai 17 e/pv).

Jos käytät paperilomaketta, ilmoita rajoitetusti verovelvollisten lähdevero koroista ja rojalteista kohdassa "Muut oma-aloitteiset verot". Merkitse veron tunnukseksi 69. Osinkojen lähdeveron verolajin tunnus on 39 ja korkotulon lähdeveron tunnus 84.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

Sairausvakuutusmaksun alaiset palkat ja muut suoritukset, jotka on maksettu verokauden aikana. Niitä ovat muun muassa

 • ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja korvaukset, jotka mainitaan ennakkoperintälain 13 §:ssä, lukuun ottamatta sairausvakuutuslaissa säädettyjä poikkeuksia – katso luettelo kohdassa "Palkaksi ei merkitä"
 • täydennyspäivärahat, jotka on maksanut vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskassa
 • työsuhteessa saadut palvelurahat
 • vakuutuspalkka, kun sovelletaan niin sanottua 6 kuukauden sääntöä, tai ennakonpidätyksen alainen palkka, jos vakuutuspalkasta ei ole sovittu
 • rajoitetusti verovelvollisen palkka, jos työntekijä on vakuutettu Suomessa (ks. kohta "Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset")
 • niin sanotuille avainhenkilölle maksettu vähintään 5 800 euron kuukausipalkka (ks. laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (www.finlex))
 • korvaus, joka perustuu rajoitetusti verovelvollisen taiteilijan henkilökohtaiseen toimintaan
 • merityötulot
 • palkkaturvana maksettu saatava
 • urheilijarahastoon siirretty suoritus.

Merkitse palkka myös silloin, kun siitä ei toimiteta ennakonpidätystä. Syynä voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: palkka on pieni, palkka maksetaan ainoastaan luontoisetuna tai ennakonpidätysprosentti on nolla (ns. nollaverokortti). Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan myös silloin, kun palkasta ei toimiteta ennakonpidätystä.

Mitä sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan lasketaan?
Laske mukaan muun muassa seuraavat erät:

 • auto-, asunto-, ravinto- ja muut luontoisedut, jotka on lisätty palkkaan
 • veronalaiset osat työmatkoilta maksettujen matkakustannusten korvauksista (jos työmatkakustannusten korvaukset on maksettu väljemmin perustein tai suurempina kuin Verohallinnon niin sanotussa kustannuskorvauspäätöksessä on määrätty, veronalainen osa korvauksista merkitään työntekijän palkaksi)
 • sairausajalta maksetut palkat, vaikka työnantaja olisi saanut korvausta Kelalta tai vakuutusyhtiöltä
 • työsuhteessa saadut palvelurahat
 • eläkevakuutusmaksut, jotka työnantaja on maksanut ja jotka katsotaan palkaksi.

Suoritukset, joiden perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua

Jos maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua, merkitse lomakkeella nolla kohtiin "Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat" ja "Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu".

Seuraavia eriä ei lasketa mukaan sairausvakuutusmaksun alaiseen palkkaan:

 • palkat, jotka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle työntekijälle. Sairausvakuutusmaksua on maksettava työntekijän 16-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta alkaen. Velvollisuus maksaa sairausvakuutusmaksua päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta.
 • sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentissa mainitut erät eli muun muassa koko henkilökunnalle annetut henkilökuntaedut, vaikka edut olisivatkin veronalaisia
 • edut työsuhdeoptioista ja työsuhdelainasta
 • etu työsuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan
 • palkkasaatavan viivästymisestä johtuvien odotuspäivien palkka (työsopimuslaki 14 §:n 1 momentti)
 • työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksettu korvaus tai muu vahingonkorvaus
 • luento- ja esitelmäpalkkio, kokouspalkkio ja hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio, jos palkkio ei perustu työ- tai virkasuhteeseen eikä palkkion perusteella tarvitse henkilöön sovellettavien työeläkelakien mukaan maksaa työntekijän eläkemaksua
 • henkilöstörahastolain (814/1989) mukaan käteisenä maksettu voittopalkkio
 • kustannukset, jotka aiheutuvat palkansaajalle työn tekemisestä (esim. moottorisahavähennys), ja jotka on vähennetty palkasta ennen ennakonpidätystä
 • verovapaat matkakustannusten korvaukset, jotka työnantaja on korvannut palkansaajalle Verohallinnon niin sanotun kustannuskorvauspäätöksen mukaan
 • sijaismaksajan maksamat palkat

Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä, joka on vakuutettu Suomessa
Työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun ja perii vakuutetun sairausvakuutusmaksun, jos rajoitetusti verovelvollinen työntekijä on vakuutettu Suomessa. Rajoitetusti verovelvollinen on vakuutettu Suomessa, jos hän työskentelee suomalaisessa aluksessa tai tulee Suomeen työhön vähintään 4 kuukaudeksi, eikä hän ole saanut tätä työtä varten kotimaastaan todistusta A1 tai muuta lähetetyn työntekijän todistusta.

Työnantajan ei tarvitse maksaa eikä periä työntekijältä sairausvakuutusmaksua, jos rajoitetusti verovelvollisen palkka on vähemmän kuin vuosittain vahvistettu määrä. Vuonna 2017 palkkaraja on 1 173 euroa/kuukausi tai työaika alle 18 tuntia/viikko. Tarkista vuoden 2018 palkkaraja ohjeesta Työnantajan sairausvakuutusmaksun ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräytyminen ja verotus 2018.

Vaikka työntekijä ei tekisikään työtä Suomessa, hän voi olla Suomessa vakuutettu vähintään 4 kuukauden työsuhteen perusteella, jos hän

 • on suomalaisen lentoyhtiön lentohenkilökuntaa
 • asuu ETA-alueella tai Sveitsissä ja on suomalaisen kuljetusliikkeen henkilökuntaa ja työskentelee kulkuneuvossa, kulkuvälineessä tai liikennevälineessä.

Lue lisää ohjeesta Työnantajan sairausvakuutusmaksun ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräytyminen ja verotus

Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu, josta olet ensin vähentänyt oikaisut.

 • Laske työnantajan sairausvakuutusmaksu palkkojen yhteismäärästä, jonka merkitsit edelliseen kohtaan. Laske sairausvakuutusmaksu niin, että kerrot sairausvakuutusmaksun alaiset palkat sairausvakuutusmaksun prosentilla.
  Katso vuoden 2018 prosentti
 • Vähennä näin laskemastasi sairausvakuutusmaksusta tarvittaessa sairausvakuutusmaksun oikaisu, jos esimerkiksi Kela tai vakuutusyhtiö on maksanut työnantajalle päivärahoja tai äitiyspäivärahoja. Laske oikaisu näin: Kerro päiväraha sairausvakuutusmaksun prosentilla, jota on käytetty alkuperäisessä palkanmaksussa.

Liikaa ilmoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantaja voi saada maksamiensa palkkojen perusteella korvausta esimerkiksi päivärahana Kelalta. Työnantajalla on oikeus saada Verohallinnolta takaisin maksamansa sairausvakuutusmaksu tällaisista työnantajalle korvatuista palkoista.

Jos työnantaja saa korvausta maksamastaan palkasta, on työnantajalla oikeus saada liikaa maksettu summa sairausvakuutusmaksun palautuksena. Jos sairausvakuutusmaksua on ilmoitettu liikaa, voit korjata ilmoitetut tiedot. Anna korvaava ilmoitus siltä verokaudelta, jolla virhe on. Jos virheen taloudellinen merkitys on vähäinen, korvaavan ilmoituksen sijaan voi käyttää kevennettyä tapaa. Voit korjata liikaa maksetun työnantajan sairausvakuutusmaksun myös vaihtoehtoisella tavalla: Vähennä liikaa maksettu sairausvakuutusmaksun määrä maksusta, jonka maksat myöhemmin samana kalenterivuonna.

Tee korjaukset oma-aloitteisesti sen jälkeen, kun työnantaja on saanut päätöksen etuudesta tai korvauksesta. Sairausvakuutusmaksun palautus koskee sitä osaa työnantajan maksamasta työnantajan sairausvakuutusmaksusta, joka vastaa työnantajalle maksettua päivärahaa, eläkettä tai muuta etua. Jos työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa esimerkiksi siltä ajalta, kun tämä on saanut vanhempainpäivärahaa, työnantaja voi vähentää liikaa maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun seuraavien verokausien sairausvakuutusmaksusta sen jälkeen, kun on saanut Kelalta korvauspäätöksen.

Esimerkki: Työnantaja on saanut toukokuussa 2017 maksamansa palkan perusteella päivärahaetuutta helmikuussa 2018. Sairausvakuutusmaksun määrä on siis ollut liian suuri. Työnantaja antaa toukokuulle 2017 korvaavan ilmoituksen, jolla ilmoittaa uudestaan kaikki työnantajasuorituksen tiedot. Myös vuodelta 2017 annettavaa vuosi-ilmoitusta on korjattava.

Virheellisesti ilmoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksu

Jos työnantajan sairausvakuutusmaksu on ilmoitettu virheellisesti, korjaa tiedot. Katso tarkemmat ohjeet: Miten tietoja korjataan? Veroilmoituksessa on virhe esimerkiksi silloin, jos työnantajan sairausvakuutusmaksua on ilmoitettu 70 euroa, vaikka oikea määrä olisi ollut 700 euroa.

Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9 §
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 25 §

Palkanmaksu on kausiluonteista tai se keskeytyy

Jos työnantaja on merkitty säännöllisesti palkkoja maksavien työnantajien rekisteriin, oma-aloitteisten verojen tiedot on annettava kaikilta verokausilta.

Jos verokauden aikana ei ole maksettu palkkoja, merkitse paperi-ilmoituksella näihin kohtiin nolla: Toimitettu ennakonpidätys, Lähdevero palkoista yms. ja Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

OmaVerossa ilmoitus on annettava jokaiselle verokaudelle erikseen. Valitse kunkin verokauden ilmoituksesta "ei palkanmaksua verokaudella".

Kun yritys on ilmoittanut, että palkanmaksua ei ole, työnantajasuoritusten tietoja ei tarvitse antaa keskeytysjakson verokausilta. Poikkeuksena on se, jos palkkoja kuitenkin maksetaan.

Jos yrityksen liiketoiminta tai palkanmaksu on päättynyt kokonaan, anna erillinen ilmoitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän lopettamisilmoituslomakkeella (YTJ). Työnantajasuoritusten veroilmoitus pitää antaa vielä siltä verokaudelta, jonka aikana rekisteröinti säännöllisesti palkkoja maksavakasi työnantajaksi on päättynyt.

Erityisryhmät

Tilityspiste

Jos työnantajalla on useita eri toimipaikkoja, sillä voi olla Verohallinnon rekisteriin merkittyjä niin sanottuja tilityspisteitä. Anna tilityspisteen työnantajasuoritusten tiedot tilityspisteen omalla tilityspistetunnuksella. Sen sijaan arvonlisäverot ja muut oma-aloitteiset verot ilmoittaa pelkästään päätilittäjä. Ne ilmoitetaan päätilittäjän Y-tunnuksella. Verohallinto kirjaa tilityspisteiden ilmoittamat työnantajasuoritukset ja maksut päätilittäjän tilille.

Merityötuloa maksava laivanisäntä

Meripalkoista ei tarvitse antaa erillistä veroilmoitusta. Ilmoita ja maksa merityötulosta toimitetut ennakonpidätykset, lähdeverot ja sairausvakuutusmaksut kuten muutkin työnantajasuoritukset, eli viimeistään kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Veroilmoitus on annettava sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa, jossa voit myös maksaa verot.

Kunnat, seurakunnat ja Kansaneläkelaitos (= veronsaajat)

Kuntien, seurakuntien ja Kelan (eli veronsaajien) ei tarvitse tilittää ennakonpidätyksiä, sairausvakuutusmaksuja ja lähdeveroja Verohallinnolle. Verohallinto vähentää nämä maksut jako-osuudesta, joka tilitetään veronsaajalle seuraavassa kuussa. Verohallinto tekee vähennyksen niiden tietojen perusteella, jotka veronsaaja ilmoittaa. Arvonlisäveroa ja muita oma-aloitteisia veroja ei voi hoitaa vähentämällä niitä maksuista.

Verokausi

Verokauden numero

Verokausi on yleensä kalenterikuukausi. Tiedot voi ilmoittaa neljänneskalenterivuosittain vain, jos yritys on saanut Verohallinnolta erillisen ilmoituksen tai päätöksen pidemmästä verokaudesta.

 • Jos verokausi on kalenterikuukausi, merkitse verokaudeksi kuukauden numero. Esimerkki: Jos ilmoitat maaliskuun tietoja, merkitse verokaudeksi 3.
 • Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi, merkitse verokausi numerona (1, 2, 3 tai 4). Esimerkki: Jos ilmoitat toisen vuosineljänneksen (huhti–kesäkuun) tietoja, merkitse verokaudeksi 2.

Huom. Ilmoita vakuutusmaksuvero ja arpajaisvero aina kuukausittain.

Vuosi

Verokauden vuosi nelinumeroisena lukuna.

Maksettava vero

Verokaudelta maksettavan veron määrä.

Miten tietoja korjataan?

Jos huomaat ilmoituksessa virheen, korjaa tiedot viipymättä. Virheelliset tiedot täytyy korjata, vaikka veron määrä ei muuttuisikaan.

Korjaa virhe antamalla korvaava veroilmoitus siltä verokaudelta, jonka tiedoissa virhe on ollut.

Virhe korjataan samalla tavalla riippumatta siitä, kasvaako vai pieneneekö veron määrä korjauksen vuoksi. Sillä ei siis ole merkitystä, onko alkuperäisessä ilmoituksessa ilmoitettu esimerkiksi liikaa maksettavaa vai palautettavaa veroa.

Uusi veroilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen saman verolajin tiedot, esimerkiksi arvonlisäveron tiedot. Siksi verolajin tiedoista on ilmoitettava uudestaan sekä korjatut tiedot että oikein ilmoitetut tiedot. Kaikki työnantajasuoritukset katsotaan yhdeksi verolajiksi. Sen vuoksi oikaisuilmoituksessa pitää ilmoittaa uudelleen sekä ennakonpidätysten, työnantajan sairausvakuutusmaksun että lähdeveron tiedot, jos jossakin näistä on ollut virheitä.

Virhe pitää korjata 3 vuoden kuluessa. Ratkaisevaa on se, mihin kalenterivuoteen tai tilikauteen kuuluvalta verokaudelta vero olisi pitänyt ilmoittaa ja maksaa. 3 vuoden määräaika alkaa tätä kalenterivuotta tai tilikautta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Kerro myös korjaamisen syy

Ilmoita, miksi korjaat tietoja:

Laskuvirhe/Täyttövirhe: Merkitse rasti tähän kohtaan, kun korjaat ilmoituksen tietoja sen takia, että olet ilmoituksen antamisen jälkeen havainnut laskuvirheen tai muun virheen ilmoituksen täyttämisessä.

Oikeuskäytännön muutos: Valitse tämä vaihtoehto silloin, kun oikeuskäytännössä on tapahtunut muutos, jonka takia korjaat ilmoituksen tietoja.

Verotarkastuksessa saatu ohjaus: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos korjaat ilmoitusta verotarkastuksessa saamasi ohjauksen perusteella.

Laintulkintavirhe: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet alun perin tulkinnut lakia väärin. 

Ilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu

Jos et anna veroilmoitusta määräajassa tai korjaat sitä vasta määräajan jälkeen, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Verohallinto määrää myöhästymismaksun erikseen jokaiselle verolajille, joka ilmoitetaan myöhässä. Työnantajasuorituksiin liittyvät ennakonpidätykset, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja lähdeverot katsotaan kuitenkin yhdeksi verolajiksi.

Lue lisää:
Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa