Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi osinko-, korko- ja rojaltituloista (muu kuin luonnollinen henkilö, esim. yhteisö), täyttöohje – lomake 6163 ja liitelomake 6167

Lomakkeen saat lomakesivulta  

Valitse oikea lomake

Tämä täyttöohje koskee lähdeveron palautushakemuslomaketta (lomake 6163) ja sen liitelomaketta (6167). Liitelomakkeen 6167 yksityiskohtaiset täyttöohjeet löydät tämän sivun lopussa.

  • Käytä lomaketta 6163 vain, kun ulkomainen yhteisö hakee lähdeveron palautusta suomalaisen yhtiön maksamasta osinko-, korko- tai rojaltitulosta.
  • Jos hakija on luonnollinen henkilö, käytä lomaketta 6164.
  • Liitelomaketta 6167 käytetään sekä lomakkeen 6163 että 6164 liitteenä.
  • Näitä lomakkeita ei kuitenkaan voi käyttää, jos hakijalla on kiinteä toimipaikka Suomessa. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen ja tulot kohdistuvat tähän toimipaikkaan, nämä tulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksella 6U. Lisätietoa kiinteän toimipaikan muodostumisesta
  • Näitä lomakkeita eivät myöskään voi käyttää suomalaiset yhteisöt, jotka hakevat lähdeveron palautusta ulkomailta. Lähdeveron palautusta on haettava siltä valtiolta, joka on perinyt lähdeveron.

Voit hakea lähdeveron palautusta myös sähköisesti. Ulkomainen yhteisö tai tämän puolesta toimiva asianhoitaja voi toimittaa yksittäisen hakemuksen Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Verohallinto vastaanottaa Ilmoitin.fi-palvelun kautta myös massahakemuksia, eli usean hakijan hakemuksia, jotka toimitetaan samalla XML-muotoisella tiedostolla. Voit hyödyntää näitä täyttöohjeita myös sähköisen hakemuksen tietoja antaessa. 

Lue lisää sähköisten lähdeveron palautushakemusten lähettämisestä.

Täytä tarvittavat kohdat ja muista liitteet

Muista täyttää kaikki tarvittavat lomakkeen kohdat.

Valitse lomakkeen kieli sen mukaan, millä kielellä haluat päätöksen ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt:

Täytä rahasummat lomakkeeseen euroina. Myös Verohallinnon antamassa päätöksessä käytetään euroja.

Liitä hakemukseen

  • lomakkeessa mainitut liitteet
  • selvitys siitä, että hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneilla henkilöillä on nimenkirjoitusoikeus
  • kuitti tai tosite osingonmaksusta. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää hakijaa esittämään koko tositeketjun maksajasta lopulliseen saajaan.

Jos vaadit lähdeveron palautusta sillä perusteella, että hakija on rinnastettavissa suomalaiseen verovapaaseen toimijaan, hakemukseen tarvitaan lisäksi seuraavat liitteet:

  • Perustelut sille, miksi hakija voidaan rinnastaa vastaavaan suomalaiseen verovapaaseen toimijaan.
  • Lomake 6161e (Todistus osingon verokohtelusta ulkomailla) tai muu kotivaltion veroviranomaisen todistus siitä, että Suomen lähdeveroa ei voida kokonaan hyvittää kotivaltiossa.

Lähdeveron palautusta voi hakea veron perimistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos liikaa peritty lähdevero on alle 10 euroa vuodessa, veroa ei palauteta.

Lisäohjeita rajoitetusti verovelvollisen osinko-, korko- tai rojaltitulon verottamisesta

Muista nämä

Hakemuslomakkeen tiedot luetaan Verohallinnossa optisesti eli skannataan ja muutetaan sähköiseen muotoon. Sen vuoksi hakemuslomakkeessa olevan QR-kuviokoodin ympärille ei saa lisätä leimaa, tekstiä tai muita merkintöjä.

Voit tulostaa hakemuslomakkeen joko yksi- tai kaksipuolisena, ja voit halutessasi täyttää sen myös käsin.

Ilmoita jokaisessa lomakkeen täyttökentässä vain ne tiedot, joita siinä kohdassa kysytään. Esimerkiksi osoite on merkittävä niin, että katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka ovat kukin omassa kentässään. Voit merkitä tiedot (esimerkiksi osoite- tai pankkitiedot) lomakkeeseen myös tarralla, kunhan tarra ei ylitä kentän reunoja. Poikkeuksena on hakijan virallinen nimi: sitä varten varatussa kentässä teksti tai tarra voi tarvittaessa mennä lomakekentän reunojen yli.

Lähetä hakemus lomakkeen yläreunassa mainittuun osoitteeseen. Voit myös viedä hakemuksen Verohallinnon toimipisteeseen, esimerkiksi Etelä-Suomen yritysverokeskukseen osoitteeseen Verohallinnon kirjaamo, Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.

Näin täytät lomakkeen 6163

1 Hakija (tulonsaaja)

Täytä tähän osaan hakijaa koskevat tiedot.

1.1 Virallinen nimi

Hakijana voi olla vain tulon tosiasiallinen edunsaaja (ks. täyttöohjeen kohta 7: Osakelainaus ja tosiasiallinen edunsaaja). Kirjoita hakijan nimi virallisessa muodossa eli siinä muodossa kuin se on kirjoitettu hakijan kotipaikkatodistukseen tai muuhun viralliseen dokumenttiin.

1.2–1.3 Tilikausi koronmaksua varten

Ilmoita tässä se tilikausi, jonka aikana tulo on maksettu hakijalle. Jos haet samalla hakemuksella takaisin esimerkiksi usean tilikauden aikana maksetuista osingoista perittyjä lähdeveroja, merkitse lomakkeeseen vain yksi tilikausi ja sen aikana maksetut osingonmaksuerät. Ilmoita muut tilikaudet ja niiden osinkotiedot liitelomakkeella 6167. Täytä jokaisesta tilikaudesta oma liitelomake.

Esimerkki  1: Hakijan tilikausi alkaa huhtikuun alusta ja päättyy maaliskuun loppuun. Hakijalle on maksettu osinkoa 29.3.2018. Ilmoita tilikaudeksi 1.4.2017–31.3.2018.

Esimerkki 2: Saman kalenterivuoden aikana päättyy kaksi hakijan tilikautta. Ensimmäinen tilikausi on 1.4.2017–31.3.2018 ja toinen 1.4.2018–31.12.2018. Hakijalle on maksettu osinkoa 15.3.2018 ja 1.5.2018. Ilmoita tilikaudet erikseen. Merkitse lomakkeeseen 6163 tilikaudeksi 1.4.2017–31.3.2018 ja täytä 15.3.2018 maksettua osinkoa koskevat tiedot kohtiin 5.9–5.15. Merkitse liitelomakkeelle 6167 tilikaudeksi 1.4.2018–31.12.2018 ja täytä liitelomakkeeseen 1.5.2018 maksettua osinkoa koskevat tiedot.

1.4–1.6 Osoite

Jos hakijalla ei ole asiamiestä (ks. kohta 2), Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Merkitse postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka omiin kenttiinsä. Jos hakijan postiosoite ei ole hakijan kotivaltiossa, kirjaa postiosoitteen valtio kohtaan 1.6.

1.9–1.10 Asuinvaltio

Ilmoita hakijan kotivaltion maakoodi. Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisen kotivaltio ei voi olla Suomi (FI).

Käytä standardin ISO 3166 mukaista maakoodia.

Voit tarkistaa maakoodin sivulta Voimassa olevat verosopimukset. Huomaa kuitenkin, että sivulla on lueteltu vain ne maat, joiden kanssa Suomella on voimassa oleva verosopimus.

1.11–1.13 Verotunniste asuinvaltiossa

Hakijan yksilöivä kotivaltion verotunniste on pakollinen tieto. Jos hakijalla ei ole kotivaltion verotunnistetta, ilmoita asiasta vapaamuotoisella lisäselvityksellä ja täytä kohtaan 1.12 jokin muu kotivaltion rekisteröintitunnus. Voit jättää kohdan 1.13 tyhjäksi, jos hakijalla ei ole suomalaista Y-tunnusta.

1.14–1.15 Oikeudellinen muoto

Rastita kohtaan 1.14 hakijan oikeudellinen muoto. Ilmoita kohdassa 1.15 hakijan yhteisömuoto kotivaltiossa ja tarkempi oikeudellinen muoto, jos sellainen on. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei sovi, valitse ”muu” ja kuvaile hakijan tarkempaa oikeudellista muotoa kohdassa 1.15.

Esimerkki 1:Hakija on osakeyhtiö. Merkitse rasti kohdan 1.14 vaihtoehtoon 1 (Yhtiömuotoinen oikeushenkilö) ja ilmoita kohdassa 1.15 tarkennukseksi osakeyhtiö.

Esimerkki 2: Hakija on sijoitusrahasto. Merkitse rasti vaihtoehtoon 6: "sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys (rahasto)" tai vaihtoehtoon 7: "muu yhteissijoitusyritys (rahasto)". Ilmoita kohdassa 1.15 tarkennukseksi esimerkiksi "vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö".

1.16–1.17 Julkinen noteeraus

Yhtiö on julkisesti noteerattu, jos jokin sen osakesarjoista on julkisesti noteerattu ja se käy kauppaa säännellyllä ja viranomaisen valvomalla markkinalla. Rastita kohta 1.16 sen mukaan, oliko hakija julkisesti noteerattu vai noteeraamaton yhtiö sillä hetkellä, kun osingot maksettiin. Ilmoita kentässä 1.17 hakijan ISIN-tunnus. Jos hakijalla ei ole ISIN-tunnusta, jätä tämä kohta tyhjäksi.

1.18 Sateenvarjorahastot

Jos yhteisö kuuluu niin sanottuun sateenvarjorahastoon, ilmoita tässä kohdassa, onko hakijayhteisö sateenvarjorahaston pää- vai alarahasto. Jos hakija on päärahasto, liitä hakemukseen lista alarahastoista ja rastita kohta ”Hakemukseen on liitetty lista alarahastoista”. Myös hakemuksen liitteenä olevista tositteista on käytävä ilmi, mille alarahastoille osingot on maksettu. Jos hakija taas on alarahasto, ilmoita päärahaston nimi ja verotunniste.

Katso tarkemmat ohjeet sateenvarjorahastojen hakemusten laatimisesta tämän ohjeen kohdasta Lisäohjeita erityistilanteisiin – Sateenvarjorahastot.

1.19–1.21 Aiemmat palautukset

Jos hakija on aiemmin hakenut lähdeveron palautusta Verohallinnolta, rastita "Kyllä" kohdassa 1.19 Jos hakija on hakenut ainakin yhdestä hakemuksessa mainitusta tulosta palautusta maksajalta maksuvuoden aikana (ns. maksuvuoden oikaisu), rastita "Kyllä" kohdassa 1.20.

Jos hakija on aiemmin hakenut Verohallinnolta palautusta ainakin yhdestä hakemuksessa mainitusta tulosta, rastita "Kyllä" kohdassa 1.21.

Jos hakija on saanut Verohallinnolta päätöksiä aiempiin hakemuksiinsa, ilmoita niiden rekisteröinti- tai päätöstunnukset kohdassa 1.24.

1.22 Onko hakijalla kiinteä toimipaikka Suomessa?

Tätä lomaketta voivat käyttää pääasiassa vain ulkomaiset yhteisöt, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Jos hakijalle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen ja tulot kohdistuvat tähän toimipaikkaan, nämä tulot ja niistä peritty lähdevero on ilmoitettava tuloveroilmoituksella 6U. Lisätietoa Kiinteästä toimipaikasta tuloverotuksessa.

1.23 Lähdeveron palautuksen peruste

Jos lähdeveron palauttaminen perustuu hakijan kotivaltion ja Suomen väliseen verosopimukseen, rastita vaihtoehto ”hakijan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen perusteella”. Hakijan kotipaikkatodistuksesta on käytävä ilmi, että hakija on kotivaltiossaan verovelvollinen verosopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Jos hakija vetoaa EU:n perusvapauksiin, kuten pääoman vapaaseen liikkuvuuteen tai vapaaseen sijoittautumisoikeuteen, ja katsoo tulleensa syrjityksi lähdeverotuksessa, rastita vaihtoehto ”EU-oikeuden perusteella”. Rastita tämä vaihtoehto myös, jos hakijan vaatimus perustuu EU-direktiiviin. Ilmoita tarkemmat perustelut vapaamuotoisella liitteellä.

Muissa tapauksissa rastita vaihtoehto ”muun syyn perusteella”. Liitä mukaan vapaamuotoinen perustelu lähdeveron palauttamiselle.

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Kun hakijalla on asiamies, Verohallinto lähettää päätöksen ja mahdolliset selvityspyynnöt osoitteeseen, jonka ilmoitat tässä kohdassa. Jos hakijaa edustaa useampi asiamies, ilmoita tässä kohdassa sen asiamiehen tiedot, jonka osoitteeseen haluat päätökset ja selvityspyynnöt, vaikka hakemuksen olisi allekirjoittanut toinen asiamies. Liitä hakemukseen myös asiamiehelle annettu valtakirja. Valtakirjan allekirjoittajalla pitää olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

Kohta 2.2 ”Asiamiehen tunniste” ei ole pakollinen tieto, mutta sillä voidaan yksilöidä kaikki tietyn asiamiehen lähettämät palautushakemukset. Tunnisteen avulla asiamies voi esimerkiksi tarkistaa tietyn hakemuksen käsittelytilanteen. Asiamiehen tunniste voi olla esimerkiksi y-tunnus, muun maan myöntämä verotunniste (TIN) tai muun viranomaisen myöntämä tunniste.

3 Tilinumero palautusta varten

Ilmoita tässä kohdassa pankkitili, jolle hakija haluaa palautuksen.

Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) sisäisissä maksuissa ilmoita tilinhaltijan nimi, tilinumero IBAN-muodossa sekä pankin BIC-tunnus.

SEPA-alueen ulkopuolisissa maksuissa ilmoita tilinhaltijan ja tilinumeron lisäksi maakohtainen clearing-koodi sekä vastaanottajapankin nimi ja osoite.

Voit tarvittaessa ilmoittaa myös haluamasi viitteen, jota Verohallinto käyttää palautusta maksaessaan. Viitteen avulla hakijan on helpompi yksilöidä Verohallinnon maksama palautus esimerkiksi tiliotteesta.

4 Tuloa koskevat tiedot

Täytä tähän kohtaan tiedot osinko-, korko- tai rojaltitulosta. Rastita kohdassa 4, mitä tuloa hakemus koskee. Jos hakemus koskee osinkotulon lähdeveroa, siirry sen jälkeen kohtaan 5. Jos hakemus koskee korko- tai rojaltitulon lähdeveroa, siirry kohtaan 6. Jos kyseessä on pääomanpalautus, rastita kohta ”osingosta” ja liitä hakemukseen vapaamuotoinen selvitys pääomanpalautuksesta.

5 Osinkotulot

5.1 Osinkotulon peruste

Jos osinko on maksettu hakijalle hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella tai hakijan suoraan omistettujen osakkeiden perusteella, merkitse rasti oikeaan kohtaan. Jatka lomakkeen täyttämistä kohdasta 5.7.

5.2–5.6 Rahaston tai yhtymän tiedot

Jos osinko on saatu rahaston tai yhtymän kautta, merkitse rasti oikeaan kohtaan ja anna rahastoa tai yhtymää koskevat tiedot kohdissa 5.2–5.6. Jos yhtymän tai rahaston nimi on muuttunut, ilmoita myös nykyinen nimi. Liitä hakemukseen selvitys hakijan omistusosuudesta kyseisessä rahastossa tai yhtymässä.

Esimerkki 1: : Hakija on itävaltalaisen sijoitusrahaston osuudenomistaja. Rahastoa pidetään Itävallan lainsäädännössä läpivirtausyksikkönä. Hakija ja todellinen osingon edunsaaja on sijoitusrahaston osuudenomistaja, ei läpivirtaava sijoitusrahasto. Rastita kohdassa 5.1 ”rahaston kautta” ja täytä kohtiin 5.2–5.6 läpivirtaavaa rahastoa koskevat tiedot.

Esimerkki 2: Hakija on yhdysvaltalaisen LP-muotoisen yhtymän osakas. Jos osinko on maksettu osakkaalle yhtymän kautta, rastita kohdassa 5.1 ”yhtymän osakkaana” ja täytä kohtiin 5.2–5.6 yhtymää koskevat tiedot. Jos taas hakijana on LP-muotoinen yhtymä, liitä hakemukseen lista yhtymän osakkaista. 

5.7–5.9 (Tulon) maksajan tiedot

Täytä maksajan nimi siinä muodossa kuin se on kirjoitettu osingonmaksuun liittyvässä kuitissa tai tiliotteessa. Jos maksaja on julkisesti noteerattu yhtiö, ilmoita myös arvopaperin ISIN-tunnus kohdassa 5.8. ISIN-tunnus on tärkeä tieto maksajan yksilöintiä varten. Jos maksaja on julkisesti noteeraamaton yhtiö, ilmoita kohdassa 5.7 maksajan nimen lisäksi maksajan y-tunnus (jos tiedossa).

5.10–5.14 Osingonmaksun tiedot

Ilmoita osingot euroina. Jos osinkoeriä on useita, käytä liitelomaketta 6167. Täytä yhdelle liitelomakkeelle vain yhden tilikauden tiedot. Voit täyttää niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen. Älä ilmoita varsinaiselle lomakkeelle (lomake 6163) merkittyä osinkoerää uudestaan liitelomakkeella 6167.

Huomaa, että kohdassa 5.10 osinkotulojen maksupäivä viittaa päivään, jonka maksaja on ilmoittanut maksupäiväksi yhtiökokouksessaan. Maksupäivällä ei siis tarkoiteta päivää, jolloin rahat on maksettu osingonsaajan tilille.

Ilmoita kohdassa 5.11 osakkeiden määrä sekä kohdissa 5.12–5.14 osingon bruttomäärä, osingosta alun perin peritty vero sekä takaisin haettava veron määrä. Jos hakija on jo saanut osan peritystä verosta takaisin, ilmoita silti kohdassa 5.13 perityn veron kokonaismäärä.

Esimerkki: Hakijalta on peritty tulosta 30 %:n lähdevero. Lähdeveron määrä on ollut 1 000 euroa. Maksaja on jo maksuvuonna oikaissut asian ja palauttanut hakijalle puolet verosta eli 500 euroa. Nyt hakija hakee Verohallinnolta takaisin jäljellä olevaa lähdeveroa (500 euroa eli 15 % tulosta). Merkitse perityn veron määräksi 1 000 euroa ja haettavan palautuksen määräksi 500 euroa.

5.15–5.17 Palautettavaksi haettu veron määrä yhteensä

Ilmoita näissä kentissä yhteenlasketut tiedot kaikista niistä osinkoeristä, joiden perusteella haet palautusta. Ilmoita siis kaikkien lomakkeilla 6163 ja 6167 ilmoittamiesi osinkoerien bruttomäärä yhteensä, perityn veron määrä yhteensä ja palautettavaksi haettu veron määrä yhteensä. Jos haet palautusta vain yhdestä osinkoerästä, ilmoita kohdissa 5.15–5.17 samat arvot kuin kohdissa 5.12–5.14.

Esimerkki 1: Hakija on ilmoittanut lomakkeella 6163 yhtiö A:n maksaman osingon tiedot: osingon bruttomäärä 1 000 euroa, perityn veron määrä 300 euroa, palautettavaksi haettavan veron määrä 150 euroa. Lisäksi hakija on ilmoittanut liitelomakkeella 6167 yhtiö B:n maksaman osingon tiedot: osingon bruttomäärä 500 euroa, perityn veron määrä 150 euroa ja palautettavaksi haettavan veron määrä 75 euroa. Hakija ilmoittaa lomakkeen 6163 kohdissa 5.15–5.17 yhtiö A:n ja yhtiö B:n osinkojen tiedot yhteensä: osingon bruttomäärä 1 500 euroa, perityn veron määrä 450 euroa ja palautettavaksi haettavan veron määrä 225 euroa.

Esimerkki 2: Hakija hakee palautusta vain yhtiö A:n maksamalle osingolle. Hakija ilmoittaa osingon tiedot lomakkeen 6163 kohdissa 5.12–5.14: osingon bruttomäärä 1 000 euroa, perityn veron määrä 300 euroa ja palautettavaksi haettavan veron määrä 150 euroa. Hakija ilmoittaa kohdissa 5.15–5.17 samat tiedot: osingon bruttomäärä 1 000 euroa, perityn veron määrä 300 euroa, palautettavaksi haettavan veron määrä 150 euroa.

5.18 Välittäjäpankit

Ilmoita tässä kaikki välittäjäpankit, joiden kautta osinko on maksettu lopulliselle saajalle eli hakijalle. Jos palautushakemuksen osinkoerien maksussa on käytetty useita eri välittäjäpankkeja, selvennä välittäjäpankkien ketjut osinkoerittäin vapaamuotoisessa liitteessä.

Esimerkki: Pankki C maksaa osingon loppusaajalle eli hakijalle. Pankki C on vastaanottanut osingon ulkomaiselta tilinhoitajalta Pankki B:ltä. Pankki B on vastaanottanut osingon suomalaiselta tilinhoitajalta Pankki A:lta, joka maksaa osingon maksajayhtiön puolesta. Ilmoita lomakkeen kohdassa 5.18 kaikkien välittäjäpankkien nimet. Kirjoita välittäjäpankeiksi Pankki A, Pankki B ja Pankki C.

5.19 Liitelomake 6167

Jokaisesta osinkoerästä on annettava yksityiskohtaiset tiedot. Jos haet takaisin lähdeveroa useasta osinkoerästä, käytä liitelomaketta 6167. Liitelomakkeelle on erillinen täyttöohje tämän sivun lopussa. Käytä osinkoerien ilmoittamiseen vain lomakkeita 6163 ja 6167.

6 Korko- ja rojaltitulot

Jos tulo on osinkotulon sijasta korko- tai rojaltituloa, täytä tämä osio. Noudata samoja ohjeita kuin kohdissa 5.7–5.14, joissa ilmoitetaan tiedot osingonmaksusta.

7 Osakelainaus ja tosiasiallinen edunsaaja

Rastita kohdat 7.1–7.4 tulon tyypin ja hakijan tilanteen mukaan.

Osinkotulot

Jos hakija oli itse hakemuksessa mainittujen osinkojen tosiasiallinen edunsaaja eivätkä osakkeet olleet osana mitään sopimusjärjestelyä, vastaa ”Kyllä” kohdassa 7.1.

Vastaa kohtiin 7.2–7.3 "Kyllä", jos lähdeveron palautushakemuksessa tarkoitetut osakkeet tai osa niistä on olut esimerkiksi osa tuottojenvaihtosopimusta, futuuria tai muuta johdannaisjärjestelyä tai jos osakkeet oli lainattu tai ne olivat muutoin osa jotakin muuta sopimusjärjestelyä. Jos vastasit ”Kyllä” jompaankumpaan kohdista 7.2 tai 7.3, liitä mukaan mahdollinen sopimus lainaus- tai sopimusjärjestelystä, sekä vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa osingon tosiasiallinen edunsaaja.

Jos vastaat kohdassa 7.4 ”Ei”, liitä hakemukseen perustelut siitä, miksi hakijan siitä huolimatta pitäisi saada lähdeveron palautusta.

Jos olet epävarma, voit jättää kohdat tyhjäksi.

Korko- tai rojaltitulot

Vastaa ”Kyllä” kohdassa 7.1, jos hakija oli hakemuksessa mainittujen korkojen tai rojaltien tosiasiallinen edunsaaja. Liitä tarvittaessa mukaan vapaamuotoinen selvitys siitä, millä perusteilla hakija katsoo olevansa hakemuksessa mainittujen korkojen tosiasiallinen edunsaaja. Voit jättää kohdat 7.2–7.4 tyhjäksi.

Kotipaikkatodistus

Hakemukseen on aina liitettävä hakijalle osoitettu kotipaikkatodistus. Jos kotipaikkatodistus on veroviranomaisten antama, rastita oikea kohta. Jos hakija ei jostain syystä saa kotipaikkatodistusta veroviranomaisilta, jätä kohta rastittamatta ja toimita sen sijaan jokin muu virallinen rekisteröintitodistus sekä selvitys siitä, miksi kotipaikkatodistusta ei myönnetty.

Valtakirja ja nimenkirjoitusoikeus

Jos hakija on antanut asiamiehelle oikeuden edustaa hakijaa, merkitse rasti oikeaan kohtaan. Liitä valtakirja hakemukseen. Toimita myös selvitys hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittaneen henkilön tai henkilöiden nimenkirjoitusoikeudesta, esimerkiksi kaupparekisteriote, perustamiskirja tai muu dokumentti.

Lisäohjeita eritystilanteisiin

Sateenvarjorahastot

Sateenvarjorahastolla tarkoitetaan rahastoa, joka jakautuu useiksi alaosuussarjoiksi tai alarahastoiksi, mutta alarahastot ovat oikeudellisesti osa päärahastoa. Oikeudellisesti on siis olemassa vain yksi rahasto.

Ulkopuolisiin nähden sateenvarjorahasto on yksi juridinen kokonaisuus. Siksi lähtökohta on, että lähdeveron palautus maksetaan päärahastolle. Sen vuoksi myös lähdeveron palautushakemus pitää täyttää päärahaston nimissä. Sateenvarjorahastojen kohdalla on kuitenkin tärkeää, että erittelet vapaamuotoisessa liitteessä, mille alarahastoille osingot on maksettu. Jos alarahastoilla on erilaisia välittäjäpankkiketjuja, liitä hakemukseen lisäksi selvitys näistä.

Jos haluat päätökset alarahastoittain, täytä hakemukset alarahastoittain, eli yksilöi, mitä alarahastoa hakemus koskee. Täytä silloinkin hakemus päärahaston nimissä, mutta ilmoita hakemuksen vapaamuotoisessa liitteessä, minkä alarahaston saamia osinkoja hakemus koskee.

Huom. Tietyissä valtioissa alarahastot ovat erillisiä verovelvollisia ja saavat kotipaikkatodistuksen omissa nimissään. Tee tällaisessa poikkeustilanteessa hakemus alarahaston nimissä ja täytä kaikki hakemuksen tiedot alarahaston näkökulmasta.

Eläkelaitokset ja henkivakuutusyhtiöt

Jos hakija on ulkomainen eläkelaitos tai henkivakuutusyhtiö, täytä lomakkeeseen 6163 muut tiedot, mutta jätä osinkoerää koskevat kohdat 5.7–5.14 tyhjiksi. Merkitse sen sijaan kohtaan 5.17 haettavan veronpalautuksen kokonaismäärä vähennysten jälkeen. Älä täytä liitelomaketta 6167, vaan liitä mukaan laskelma kaikista tuloeristä ja niistä perityistä lähdeveroista. Anna liitteessä myös selvitys vähennyksistä ja niiden perusteista. Lue lisää Verohallinnon ohjeesta  Lue Lakisääteisiä eläkkeitä tarjoavien ulkomaisten eläkelaitosten osinkojen lähdeverotus.

Katso myös Verohallinnon uutinen asiaa koskevasta KHO:n päätöksestä

Muista kuitenkin täyttää välittäjäpankkeja koskeva kysymys kohdassa 5.18. Jos osinkoerillä on useita eri välittäjäpankkiketjuja, voit selventää ketjuja vapaamuotoisessa liitteessä.

Osaketalletustodistukset (mm. ADR)

Osaketalletustodistus (englanniksi ”depositary receipt”) on erillinen arvopaperi, joka edustaa suhdeluvun mukaista oikeutta osakkeeseen. Todistuksilla käydään kauppaa pörssissä kuten muillakin osakkeilla. Esimerkiksi American Depositary Receipt (ADR) -todistuksilla käydään kauppaa eräissä Yhdysvaltojen pörsseissä (tyypillisesti AMEX, NYSE ja Nasdaq).

Jos hakemus koskee osinkotuloa, joka on maksettu osaketalletustodistuksen perusteella, anna asiasta vapaamuotoinen selvitys hakemuksen liitteenä. Liitä hakemukseen myös talletustodistuksen haltijalle osoitettu tosite osingonmaksusta. Huomioi, että Verohallinto maksaa palautuksen euroina, vaikka osinko olisi maksettu muuna valuuttana.

Näin täytät liitelomakkeen 6167

1 Hakijan tiedot

1.1 Hakijan virallinen nimi

Ilmoita hakijan nimi. Kirjoita hakijan nimi samassa muodossa kuin hakemuslomakkeeseen 6163.

1.2 Verotunniste asuinvaltiossa (TIN)

Ilmoita hakijan verotunniste tai muu rekisteröintitunnus asuinvaltiossa. Kirjoita sama tunniste kuin hakemuslomakkeeseen 6163.

1.3–1.4 Hakijan tilikausi

Ilmoita se tilikausi, jonka aikana osingot on maksettu hakijalle. Ilmoita lomakkeella vain sellaiset osingot, joiden maksupäivä on ollut tämän tilikauden aikana. Jos haet takaisin useiden tilikausien aikana maksettujen osinkojen lähdeveroa, täytä hakemuslomakkeeseen 6163 yhden tilikauden tiedot ja täytä kaikista muista tilikausista oma liitelomake 6167. Täytä niin monta liitelomaketta kuin on tarpeen.

Esimerkki 1: Hakijalle on maksettu osinkoa 1.5.2014, 1.5.2015 ja 3.5.2016. Hakijan tilikausi on kalenterivuosi. Hakija täyttää lomakkeen 6163 ja merkitsee siihen 1.5.2014 maksetun osinkoerän tiedot. Hakija ilmoittaa tilikaudeksi 1.1.2014–31.12.2014. Lisäksi hakija täyttää kaksi liitelomaketta 6167. Toisessa liitelomakkeessa hakija ilmoittaa 1.5.2015 maksetun osinkoerän ja merkitsee tilikaudeksi 1.1.2015–31.12.2015. Toisessa hakija ilmoittaa 3.5.2016 maksetun osinkoerän ja täyttää tilikaudeksi 1.1.2016–31.12.2016.

2 Osinkoerien erittely

Noudata lomakkeen 6163 täyttöohjetta kohdille 5.7–5.14.