Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu ja maksettu korvaus ja tietojen korjaaminen 2019

Vuosi-ilmoituksen 7849 ja korjauslomakkeen täyttöohje.

Yleistä

Sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saadusta tai maksetusta korvauksesta annetaan vuosi-ilmoitus lomakkeella 7849.

Rajoitetusti verovelvollisia korvauksen saajia ei ilmoiteta lomakkeella 7849, vaan vuosi-ilmoituksella 7809. Lomakkeen 7849 yhteenvetotietoihin on kuitenkin merkittävä myös rajoitetusti verovelvollisia koskevat yhteissummatiedot.

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) oleville sijoitusrahasto-osuuksille maksettuja korvauksia ei ilmoiteta. Rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville sijoitusrahasto-osuuksille maksetut korvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella 7809.

Tiedonantovelvollinen (ilmoittaja)

Vuosi-ilmoituksen sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saadusta ja maksetusta korvauksesta on velvollinen antamaan selvitysyhteisö sekä sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys ja muu sijoituspalvelun tarjoaja (selvitysosapuoli), joka on tehnyt lainaussopimuksen korvauksen saajan lukuun (lainaksiantajan välittäjä) tai korvauksen maksajan lukuun (lainaksiottajan välittäjä).

Tiedot saajista tai maksajista on annettava sopimuskohtaisesti.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksetuista ja saaduista korvauksista annetaan vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lomake toimitetaan lomakkeelle merkittyyn osoitteeseen.

Täyttöohje

Ilmoittajan tiedot (kohdat 11–14)

Nämä tiedot ilmoitetaan mahdollisia Verohallinnon yhteydenottoja varten.

Yhteenvetotiedot (kohdat 21–26)

Yhteenvetotietoja ei tarvitse toistaa seuraavilla sivuilla, jos sivut on numeroitu.

Lainaksiottajan välittäjä ilmoittaa

  • lainaksiottajien maksamien korvausten yhteismäärän (kohta 21).

Lainaksiantajan välittäjä ilmoittaa

  • lainaksiantajien saamien korvausten yhteismäärän (kohta 22)
  • yleisesti verovelvollisten lainaksiantajien saamat korvaukset yhteensä (kohta 23)
  • yleisesti verovelvollisilta toimitetut ennakonpidätykset yhteensä (kohta 24)
  • rajoitetusti verovelvollisten lainaksiantajien saamat korvaukset yhteensä (kohta 25)
  • rajoitetusti verovelvollisilta perityt lähdeverot yhteensä (kohta 26).

Lainaussopimuksen viitenumero (kohta 31)

Kohtaan 31 merkitään sopimuksen viitenumero, joka on yhteinen lainaksiantajalle ja lainaksiottajalle.

Maksajien/saajien tiedot (kohdat 32–33)

Kohtaan 32 merkitään numerolla 1 tai 2, onko kysymys korvauksen maksajasta (lainaksiottaja) vai saajasta (lainaksiantaja).

Y-tunnus tai henkilötunnus on ilmoitettava täydellisenä. Jos esim. Säätiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoitetaan nimen lisäksi osoite.

Tiedot sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saaduista ja maksetuista korvauksista (kohdat 34–41, 44)

Sijoitusrahasto-osuuden sijaan saadun ja maksetun korvauksen maksupäivä merkitään kohtaan 34 ja korvauksen määrä kohtaan 35. Ennakonpidätyksen määrä merkitään kohtaan 41.

Rahasto-osuuksien lukumäärällä (kohta 44) tarkoitetaan niiden rahasto-osuuksien lukumäärää, joiden perusteella korvaus on maksettu.

Tuottoa maksavan rahaston tiedot (kohdat 42–43)

Ilmoitetaan tuottoa maksavan rahaston nimi ja Y-tunnus.

Saajalle annettava tosite

Korvauksen saajalle annettavaa tositetta varten ei ole olemassa erityistä Verohallinnon vahvistamaa lomaketta.

Korvauksen saajalle annettavasta tositteesta tulee kuitenkin ilmetä, että kysymyksessä on sijoitusrahasto-osuuden tuoton sijaan saatu korvaus. Lisäksi tositteessa on oltava seuraavat tiedot:

  • korvauksen saajan nimi ja Y-tunnus tai henkilötunnus
  • sijoitusrahasto-osuudet, joiden perusteella korvausta on maksettu
  • korvauksen määrä ja maksupäivä ja toimitettu ennakonpidätys
  • välittäjän nimi ja Y-tunnus.

Tietojen korjaaminen

Jos lomakkeella 7849 ilmoitettuihin tietoihin tulee korjauksia, niistä ilmoitetaan vapaamuotoisesti Verohallintoon.