Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus, täyttöohje 2021

Selvitysyhteisön sekä sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai muun sijoituspalvelun tarjoajan pitää antaa sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus, jos se on tehnyt lainaussopimuksen sijaisosingon maksajan (lainaksiottajan välittäjä) tai saajan (lainaksiantajan välittäjä) lukuun. Tiedot maksajista tai saajista pitää antaa sopimuskohtaisesti.

Anna vuosi-ilmoitus sijaisosingoista ja sijaisylijäämistä paperilomakkeella 7847. Ilmoita myös ne sijaisosingot, jotka maksetaan sellaisten osakkeiden perusteella, jotka ovat Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan varoja ja osingonsaaja on yhteisö, jonka kotipaikka on ETA:n alueella.

Ilmoita sijaisosinkojen lomakkeella ja tämän ohjeen mukaisesti vastaavat tiedot sijaisylijäämistä. Ilmoita sijaisosingot ja sijaisylijäämät erillisillä lomakkeilla.

Huomaa, että rajoitetusti verovelvollisten saamat sijaisosingot ilmoitetaan VSROSERI-tietueella, verkkolomakkeella tai paperilomakkeella 7809. Lomakkeen 7847 yhteenvetotietoihin pitää kuitenkin merkitä myös rajoitetusti verovelvollisia koskevat yhteissummatiedot.

Sijaisosinkoja ei ilmoiteta, jos ne on maksettu pitkäaikaissäästämis- tai osakesäästötileillä oleville osakkeille ja osingonsaaja on yleisesti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämis- ja osakesäästötileillä oleville osakkeille maksetut sijaisosingot ilmoitetaan VSROSERI-tietueella, verkkolomakkeella tai vuosi-ilmoituksella 7809.

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan ja mihin se toimitetaan?

Anna vuosi-ilmoitus vuoden 2021 aikana maksetuista sijaisosingoista viimeistään 31.1.2022. Lomake toimitetaan lomakkeelle merkittyyn osoitteeseen.

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Ilmoittajan tiedot (kohdat 11−14)

Ilmoita nämä tiedot mahdollisia Verohallinnon yhteydenottoja varten.

Yhteenvetotiedot (kohdat 21−26)

Anna yhteenvetotiedot vain yhden kerran yhdellä lomakkeella, vaikka lomakkeita olisi useampia. Laske yhteenvetotietoihin kaikkien lomakkeiden tiedot yhteensä. Jos annat useamman sivun, merkitse sivunumerot.

Lainaksiottajan välittäjä ilmoittaa lainaksiottajien maksamien sijaisosinkojen yhteismäärän bruttona (kohta 21).

Lainaksiantajan välittäjä ilmoittaa

 • lainaksiantajien saamien sijaisosinkojen yhteismäärän bruttona (kohta 22 = kohdat 23 + 25)
 • yleisesti verovelvollisten lainaksiantajien saamat sijaisosingot yhteensä bruttomääräisenä (kohta 23)
 • yleisesti verovelvollisilta toimitetut ennakonpidätykset yhteensä (kohta 24)
 • rajoitetusti verovelvollisten lainaksiantajien saamat sijaisosingot yhteensä bruttomääräisenä (kohta 25)
 • rajoitetusti verovelvollisilta perityt lähdeverot yhteensä (kohta 26).

Huomaa, että toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot pitää ilmoittaa myös oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Lue lisää ohjeesta Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen, kohdasta Alv ja muut oma-aloitteiset verot.

Lainaussopimuksen viitenumero (kohta 31)

Merkitse kohtaan 31 sopimuksen viitenumero, joka on yhteinen sekä lainaksiantajalle että lainaksiottajalle.

Maksajien tai saajien tiedot (kohdat 32−33)

Merkitse kohtaan 32 numerolla 1 tai 2, onko kysymys sijaisosingon maksajasta (lainaksiottaja) vai saajasta (lainaksiantaja).

Ilmoita Y-tunnus tai henkilötunnus täydellisenä. Jos esimerkiksi säätiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoita nimen lisäksi osoite.

Tiedot sijaisosingoista (kohdat 34−36)

Merkitse sijaisosingon maksupäivä kohtaan 34, sijaisosingon määrä (brutto) kohtaan 35 ja ennakonpidätyksen määrä kohtaan 36.

Osinkoa jakavan yhtiön tai ylijäämää jakavan osuuskunnan tiedot (kohdat 41−44)

Merkitse osinkoa jakavan (kohde-etuutena olevan) yhtiön tai osuuskunnan Y-tunnus, tyyppi ja tilikausi.

Osinkoa jakavan yhtiön tyyppi (kohta 42)

Ilmoita yhtiön tyyppi numerokoodilla:
1 = Julkisesti noteerattu yhtiö (TVL 33 a §:n 2 momentti)
0 = Muu yhtiö.

Ylijäämää jakavan osuuskunnan tyyppi (kohta 42)

Ilmoita osuuskunnan tyyppi numerokoodilla:
2 = Julkisesti noteerattu osuuskunta
3 = Muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta, jossa on vähintään 500 jäsentä
4 = Muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta, jossa on alle 500 jäsentä.

Osakkeiden lukumäärä (kohta 44)

Merkitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

 • sijaisosingot: osakkeiden lukumäärä eli niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella sijaisosinko on maksettu
 • sijaisylijäämät: ylijäämän saajan kaikista osuuskunnan osuuksista ja osakkeista omaan pääomaan merkitty määrä jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa, jos osuuskunta ei ole julkisesti noteerattu ja siinä on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 jäsentä.

Oman pääoman määrää ei tarvitse ilmoittaa, jos sijaisylijäämän saaja on yhteisö tai yhteisetuus.

Sijaisosingon saajalle annettava tosite

Sijaisosinkoa koskevasta tositteesta pitää ilmetä, että kysymyksessä on sijaisosinko. Lisäksi tositteessa on oltava seuraavat tiedot:

 • sijaisosingon saajan nimi ja Y-tunnus tai henkilötunnus
 • osakkeet, joiden perusteella sijaisosinkoa on maksettu (osinkoa jakavan yhtiön nimi, Y-tunnus, osakkeiden lukumäärä ja laatu sekä tilikausi, jolta osinko on jaettu)
 • sijaisosingon määrä ja maksupäivä sekä toimitettu ennakonpidätys
 • välittäjän nimi ja Y-tunnus.

Tositetta varten ei ole olemassa erityistä Verohallinnon vahvistamaa lomaketta.

Tietojen korjaaminen

Jos lomakkeella 7847 ilmoitettuihin tietoihin tulee korjauksia, ilmoita niistä vapaamuotoisesti Verohallintoon.