Sijaisosinkojen vuosi-ilmoitus ja tietojen korjaaminen 2018

Vuosi-ilmoituksen 7847 täyttöohje

Yleistä

Sijaisosingoista annetaan vuosi-ilmoitus lomakkeella 7847. Samalla lomakkeella ja tämän ohjeen mukaisesti ilmoitetaan vastaavat tiedot sijaisylijäämistä.

Lomakkeella ilmoitetaan myös ne sijaisosingot, jotka maksetaan ETA:n alueella kotipaikan omaavalle yhteisölle sellaisten osakkeiden perusteella, jotka ovat Suomessa olevan kiinteän toimipaikan varoja.

Rajoitetusti verovelvollisia sijaisosingon saajia ei ilmoiteta lomakkeella 7847, vaan vuosi-ilmoituksella 7809. Lomakkeen 7847 yhteenvetotietoihin on kuitenkin merkittävä myös rajoitetusti verovelvollisia koskevat yhteissummatiedot.

Yleisesti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä (Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä) oleville osakkeille maksettuja sijaisosinkoja ei ilmoiteta. Rajoitetusti verovelvollisten pitkäaikaissäästämistileillä oleville osakkeille maksetut sijaisosingot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella 7809.

Tiedonantovelvollinen (ilmoittaja)

Sijaisosinkojen vuosi-ilmoituksen on velvollinen antamaan selvitysyhteisö sekä sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys ja muu sijoituspalvelun tarjoaja (selvitysosapuoli), joka on tehnyt lainaussopimuksen sijaisosingon maksajan lukuun (= lainaksiottajan välittäjä) tai sijaisosingon saajan lukuun (= lainaksiantajan välittäjä).

Tiedot maksajista tai saajista on annettava sopimuskohtaisesti.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksetuista sijaisosingoista annetaan vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lomake toimitetaan lomakkeelle merkittyyn osoitteeseen.

Täyttöohje

Ilmoittajan tiedot (kohdat 11−14)

Nämä tiedot ilmoitetaan mahdollisia Verohallinnon yhteydenottoja varten.

Yhteenvetotiedot (kohdat 21−26)

Anna yhteenvetotiedot vain yhden kerran yhdellä lomakkeella, vaikka lomakkeita olisi useampia. Laske yhteenvetotietoihin kaikkien lomakkeiden tiedot yhteensä. Jos annat useamman sivun, merkitse sivunumerot.

Lainaksiottajan välittäjä ilmoittaa

 • lainaksiottajien maksamien sijaisosinkojen yhteismäärän (brutto) (kohta 21).

Lainaksiantajan välittäjä ilmoittaa

 • lainaksiantajien saamien sijaisosinkojen yhteismäärän (brutto) (kohta 22 = kohdat 23 + 25)
 • yleisesti verovelvollisten lainaksiantajien saamat sijaisosingot yhteensä (brutto) (kohta 23)
 • yleisesti verovelvollisilta toimitetut ennakonpidätykset yhteensä (kohta 24)
 • rajoitetusti verovelvollisten lainaksiantajien saamat sijaisosingot yhteensä (brutto) (kohta 25)
 • rajoitetusti verovelvollisilta perityt lähdeverot yhteensä (kohta 26).

Huomaa, että toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot on ilmoitettava myös oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Lue lisää ohjeesta Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen, luku Muiden oma-aloitteisesti maksettavien verojen tiedot.

Lainaussopimuksen viitenumero (kohta 31)

Kohtaan 31 merkitään sopimuksen viitenumero, joka on yhteinen lainaksiantajalle ja lainaksiottajalle.

Maksajien/Saajien tiedot (kohdat 32−33)

Kohtaan 32 merkitään numerolla 1 tai 2, onko kysymys sijaisosingon maksajasta (lainaksiottaja) vai saajasta (lainaksiantaja).

Y-tunnus tai henkilötunnus on ilmoitettava täydellisenä. Jos esim. Säätiöllä ei ole Y-tunnusta, ilmoitetaan nimen lisäksi osoite.

Tiedot sijaisosingoista (kohdat 34−36)

Sijaisosingon maksupäivä merkitään kohtaan 34, sijaisosingon määrä (brutto) kohtaan 35 ja ennakonpidätyksen määrä kohtaan 36.

Osinkoa jakavan yhtiön tiedot/Ylijäämää jakavan osuuskunnan tiedot (kohdat 41−44)

Osinkoa jakavan eli kohde-etuusyhtiön Y-tunnus, tyyppi ja tilikausi. Vastaavat tiedot ilmoitetaan kohde-etuutena olevasta osuuskunnasta.

Osinkoa jakavan yhtiön tyyppi (kohta 42) ilmoitetaan numerokoodilla seuraavasti:

1 = Julkisesti noteerattu yhtiö (TVL 33a § 2 mom.)
0 = Muu yhtiö

Ylijäämää jakavan osuuskunnan tyyppi (42) ilmoitetaan numerokoodilla seuraavasti

2 = Julkisesti noteerattu osuuskunta
3= Muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta, jossa on vähintään 500 jäsentä
4= Muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta, jossa on alle 500 jäsentä

Tuloverolain 33a §:n mukaan julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet (tai jokin osakesarja) ovat osingonjakoa päätettäessä olleet kaupankäynnin kohteena:

 • NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tai Prelistalla
 • muulla säännellyllä markkinalla Euroopan talousalueella sekä muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella
 • monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

Kohtaan 44 merkitään joko

osakkeiden lukumäärä (sijaisosingot)

 • osakkeiden lukumäärä on niiden osakkeiden lukumäärä, joiden perusteella sijaisosinko on maksettu.

tai jos tietyt edellytykset täyttyvät, osuuskunnan osuuksista ja osakkeista omaan pääomaan merkitty määrä (vain sijaisylijäämät)

 • Muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan, jossa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 jäsentä, on ilmoitettava ylijäämän saajan kaikista osuuskunnan osuuksista ja osakkeista ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa osuuskunnan omaan pääomaan merkitty määrä.

  Oman pääoman määrää ei tarvitse ilmoittaa, jos sijaisylijäämänsaaja on yhteisö tai yhteisetuus.

Sijaisosingon saajalle annettava tosite

Sijaisosingon saajalle annettavaa tositetta varten ei ole olemassa erityistä Verohallinnon vahvistamaa lomaketta.

Sijaisosinkoa koskevasta tositteesta tulee kuitenkin ilmetä, että kysymyksessä on sijaisosinko.

Lisäksi tositteessa on oltava seuraavat tiedot:

 • sijaisosingon saajan nimi ja Y-tunnus tai henkilötunnus
 • osakkeet, joiden perusteella sijaisosinkoa on maksettu (osinkoa jakavan yhtiön nimi, Y-tunnus, osakkeiden lukumäärä ja laatu sekä tilikausi, jolta osinko on jaettu)
 • sijaisosingon määrä ja maksupäivä sekä toimitettu ennakonpidätys
 • välittäjän nimi ja Y-tunnus.

Tietojen korjaaminen

Jos lomakkeella 7847 ilmoitettuihin tietoihin tulee korjauksia, niistä ilmoitetaan vapaamuotoisesti Verohallintoon.