Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista 2020, täyttöohje

Muutokset edelliseen vuoteen

Vuosi-ilmoitukseen on lisätty seuraavat uudet suorituslajit:

 • J2 Säästöhenkivakuutuksen tappio
 • J3 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
 • J4 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
 • Q4 Eräiden vakuutusten nostettu tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä
 • Q5 Eräiden vakuutusten laskennallinen tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä (TVL 35b 5 mom.)
 • J5 Eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä (TVL 35b 5 mom.)

Uusilla suorituslajeilla J2, J3, J4 ja J5 ilmoitettavan tappion määrä merkitään vuosi-ilmoituksen uuteen kohtaan "Tappion määrä".

Suorituslajilla Q2 ilmoitetaan säästöhenkivakuutuksen tuotto, määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto sekä elinikäisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto.

Yleistä

Eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan veronalaiset rahana maksetut eläkkeet ja etuudet sekä pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset. Tiedot ilmoitetaan kunkin saajan osalta erikseen.

Työnantajat, jotka maksavat palkkojen ohella itse eläkkeitä suoraan entisille työntekijöilleen, ilmoittavat tiedot maksetuista eläkkeistä tulorekisteriin.

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksella.

Takautuvista, verotuksessa jaksotettavista eläkkeistä on lisäksi annettava erittely.

Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista on annettava sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Määräaika vuosi-ilmoituksen antamiselle

Vuosi-ilmoitus on annettava eläkkeen tai etuuden maksamisvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2020 ilmoituksen pitää kuitenkin olla perillä vasta 1.2.2021. Tämä johtuu siitä, että 31.1.2021 on sunnuntai. Jos 31.1. on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen määräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi. 

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen ja tunnistetiedot

Vuosi-ilmoitusten korjaamisesta kerrotaan tarkemmin ohjeessa Vuosi-ilmoitusten korjaaminen.

Vuosi-ilmoitusta korjatessa uusin ilmoitus korvaa aina edellisen. Saajalla voi olla vain yksi ilmoitus samoilla tunnistetiedoilla. Jos tunnistetiedoissa on virhe, tieto on nollattava ja annettava uusi tieto.

Tämän vuosi-ilmoituksen tunnistetiedot ovat

 • Tietuetunnus (vain tiedostona ilmoitettaessa)
 • Suorituslaji
 • Maksuvuosi
 • Maksajan tunnus
 • Eläkkeen tai etuuden saajan henkilötunnus
 • -Eläkkeen tai etuuden saajan nimi (jos tieto on ilmoitettu alkuperäisessä ilmoituksessa)

Erittelyyn merkittävät tiedot

Takaisin perityt etuudet

Erittelyllä (kohta 17) ilmoitetaan myös suorituksen saajalta vuonna 2020 takaisin peritty etuus, jonka alkuperäinen maksuvuosi on vuotta 2020 aikaisempi.

Henkilötunnus

Suorituksen saajan nimen lisäksi on aina merkittävä täydellinen henkilötunnus. Vuosi-ilmoitusta eläkkeistä ja etuuksista ei voi antaa suorituksen saajan Y-tunnuksella. Puutteellinen tai virheellinen vuosi-ilmoitus palautetaan suorituksen maksajalle täydentämistä varten.

Suorituslajit

Saajakohtaiset tiedot on annettava suorituslajeittain siten, että kukin suorituslaji ilmoitetaan omalla rivillään. Jokaiselle riville on merkittävä suorituslajin tunnus, esimerkiksi A silloin, kun ilmoitetaan maksettu kansaneläke.

Samalla rivillä voidaan ilmoittaa vain yhden suorituslajin suorituksia. Esimerkiksi eläkkeitä ja tapaturmapäivärahoja koskevia tietoja tai pääomatulona ja ansiotulona pidettäviä vakuutussuorituksia ei voida ilmoittaa samalla rivillä.

A Kansaneläke

AA Takuueläke

AB Eläketuki

B Työ-, virka-, yrittäjäeläke ja työuraeläke (myös osittainen varhennettu vanhuuseläke, sukupolvenvaihdoseläke, luopumiseläke, luopumistuki, perhe-eläke, rintamaveteraanien varhaiseläke sekä kuntoutustuki)

B6 Eläke, joka on maksettu yleisesti verovelvolliselle ulkomailla asuvalle henkilölle ja josta on peritty vain sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu (mm. yksityisen sektorin Ranskassa tai Espanjassa asuvalle maksama eläke)

C Pakollisen tapaturmavakuutukseen perustuva eläke

CL Pakollisen liikennevakuutukseen perustuva eläke

D Potilasvakuutuksen eläke

E Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden erityiskorvaus

F Muut ansiotuloa olevat eläkkeet paitsi F1, kuten verovelvollisen itsensä sekä työnantajan ottamaan vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet, veronalainen valtion taiteilijaeläke, ylimääräinen urheilijaeläke, sanomalehtimieseläke ja rikosvahingon johdosta valtion varoista maksettu eläke sekä ne vakuutukseen perustuvat ansionmenetyskorvaukset ja päivärahat, jotka maksetaan yli vuoden ajalta ja rinnastetaan eläkkeisiin. Suorituslajilla F ilmoitetaan myös ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen) ja pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva ansiotulona verotettava suoritus. Lisäksi suorituslajilla F ilmoitetaan määräaikaisesta ja elinikäisestä va-paaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu suoritus, jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa.

F1 Ansiotulona verotettava EU-virkamiehen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke (ei asetusten mukainen), joka verotetaan 20 %:lla korotettuna.

W1 Opintoraha

I Pakollisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen sekä sotilastapaturmalain perusteella maksettavat päivärahat, jotka maksetaan enintään vuoden ajalta

J Takaisin peritty suoritus, jolla ei ole omaa suorituslajin tunnusta

J2 Säästöhenkivakuutuksen tappio

J3 Kapitalisaatiosopimuksen tappio

J4 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio

J5 Eräiden vakuutusten tappio, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

Ansiotuloa olevat vapaaehtoiseen henkilövakuutukseen perustuvat suoritukset, jotka maksetaan veronalaisen tulon sijaan tai muutoin tulojen taikka elatuksen vähentymisen vuoksi.

Potilas- ja vastuuvakuutuksen ansionmenetyskorvaus ja päiväraha, jotka maksetaan enintään vuoden ajalta

Muu ansiotuloa oleva vahingonkorvaus

Sairaalavakuutuksen hoitopäiväkorvaus, joka ei ole riippuvainen hoitopäivämaksuista. Hoitopäiväkorvaukseksi merkitään suoritus, josta on vähennetty sairaalassaolokustannukset.

L Valtion varoista rikosvahingon johdosta maksettu päiväraha tai vastaava korvaus

M Veronalainen lakkoavustus

N Kuntoutusraha ja -avustus

O Kansaneläkelaitoksen maksama veronalainen yleinen perhe-eläke

R1 Reserviläispalkka, siviilipalvelusmiehelle maksettu täydennyspalveluspalkka

S Sairausvakuutuslain, kansaneläkelain, työtapaturma- ja ammattitautilain ja tartuntatautilain nojalla maksettavat ansionmenetyskorvaukset, maatalousyrittäjien sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaukset sekä vakuutuskassojen maksamat veronalaiset etuudet lukuun ottamatta täydennyspäivärahaa, joka ilmoitetaan tulorekisteriin, ja erorahan tuottoa, joka ilmoitetaan suorituslajilla Q2.

T Työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki (myös matka-avustuksena maksettu), vuorottelukorvaus, osa-aikalisä

Q Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava eläke

Q1 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva pääomatuloa oleva vuosittain maksettava suoritus

Q2 Muut pääomatulona verotettavat eläkkeet ja etuudet. Esimerkiksi säästöhenkivakuutuksen tuotto (jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan koko saatu vakuutussuoritus tällä suorituslajilla) ja  määräaikaisen tai elinikäisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto (jos vakuutusmaksuja on vähennetty verotuksessa, ilmoitetaan saatu suoritus kokonaan veronalaisena ansiotulona suorituslajilla F). Suorituslajilla ilmoitetaan lisäksi henkivakuutuksen perusteella saatu veronalaista pääomatuloa oleva kuolemantapauskorvaus (kuolemantapauksen johdosta veronalaisen tulon sijaan saatu kertakorvaus on kuitenkin ansiotuloa), veronalainen säästösumma, vakuutusmaksujen palautus, takaisinostolla saatu määrä, muutosarvo ja tuotto sekä vakuutuskassojen maksaman erorahan tuotto.

Suorituslajilla Q2 ilmoitetaan säästäjän tai muun säästövaroihin oikeutetun kuoleman johdosta maksetut pitkäaikaissäästämissopimuksen säästövarat.

Q3 Kapitalisaatiosopimuksen tuotto

Q4 Eräiden vakuutusten nostettu tuotto, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä

Q5 Eräiden vakuutusten laskennallinen tuotto, johon sovelletaan erityistä verotus-menettelyä

U Koulutustuki, toistuva korvaus ja aikuiskoulutustuki

V1 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

V2 Vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

V3 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 20 prosentilla korotettuna

V4 Pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuva suoritus, joka verotetaan pääomatulona 50 prosentilla korotettuna

Huom. Suorituslajeilla V1, V2, V3 ja V4 ilmoitetaan aina korottamaton euromäärä, vaikka ennakonpidätys toimitetaan korotetusta määrästä.

X Lapsen kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha

Kuntalisä ilmoitetaan suorituslajilla X, jos se on osa kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tukea oleva kuntalisä ilmoitetaan tulorekisteriin.

Suorituslajilla X ilmoitetaan myös kunnan maksama päivähoidon palveluraha oman lapsen hoidosta.

Y Starttiraha

Z Lakisääteisen eläkevakuutusmaksun palautus sekä ansiotuloa oleva vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksun palautus, veronalainen takaisinosto ja muutosarvo sekä itse otetun kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotto

Suorituslajilla Z ilmoitetaan ainoastaan luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle maksetut suoritukset. Vuosi-ilmoitus annetaan aina suorituksen saajan henkilötunnuksella, vaikka tällä olisi Y-tunnus.