Maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemus verovuodelta 2021, täyttöohje

Tee valmisteveron palautushakemus OmaVerossa tai lomakkeella 3311 (Energiatuotteen valmisteveron palautushakemus). Sen voi lähettää myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa, jos taloushallinto-ohjelmassa on tämä toiminnallisuus. Jos teet hakemuksen paperilla, palauta lomake hakemuksessa olevaan osoitteeseen.

Palautukseen ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden yhteenliittymät.

Hakemuksen määräaika

Hakemus on jätettävä viimeistään 28.2.2022. Yhteisön ja yhteisetuuden on kuitenkin tehtävä hakemus neljän kuukauden kuluessa verovuoden 2021 tilikauden päättymisestä. Hakemuksen määräaikaan ei voi saada pidennystä.

Palautusta haetaan verovuosittain

Palautusta on haettava verovuosittain. Verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu niistä tilikausista, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

Palautusta haetaan vain yhdellä hakemuksella, vaikka energiaa olisi käytetty hakijan useissa eri paikkakunnilla sijaitsevissa toimintayksiköissä.

Veroa ei palauteta, jos veronpalautus olisi alle 50 euroa.

Kirjanpidon ja muistiinpanojen tulee olla sellaiset, että oikeus palautukseen voidaan niiden perusteella todeta.

Palautusta ei saa kaikesta toiminnasta

Seuraavat toiminnat eivät oikeuta valmisteveron palautukseen

 • yksityistalous
 • metsä- ja porotalous
 • koneurakointi
 • maatilamatkailu
 • maatilalla tapahtuva vuokraus
 • muu toiminta, joka ei ole energiatuotteiden valmisteveron palautusta koskevassa laissa tarkoitettua maataloutta (laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta)
 • polttoöljyn yksityiskäyttö, vaikka polttoöljy olisi hankittu ammattimaista kasvihuoneviljelyä varten.

Jos hakija on antanut veronpalautusta varten tarvittavat tiedot puutteellisena tai virheellisenä, hakijalle voidaan määrätä virhemaksua 50–1 000 euroa.

Lisätietoa energiaverosta

1 Hakijan tiedot

Merkitse kohtaan hakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus sekä verovuosi. Verohallinto saa osoitetiedot suoraan asiakasrekisteristä. Jos osoite on muuttunut, tee erillinen ilmoitus Postin verkkopalvelussa.

Yrityksen kokoluokka

Merkitse yrityksen kokoluokka numerona:

1 = PK-yritys (liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa ja henkilöstön määrä alle 250 henkilöä)
2 = Suuri yritys (liikevaihto on yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa ja henkilöstön määrä vähintään 250 henkilöä).

2 Peruste, jonka vuoksi katsotte olevanne ammattimainen maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä

Ammattimainen maataloudenharjoittaja

Ammattimaisella maataloudenharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, yhteisöä tai yhteenliittymää, jolle on verovuoden aikana maksettu jotakin seuraavista tuista:

 • EU:n suorat tuet
 • luonnonhaittakorvaus
 • maatalouden ympäristötuki
 • kansallinen tuki, jota maksetaan peltoalan, eläinmäärän, tuotantomäärän, tuotannosta irrotetun tuen viitemäärän tai puutarhatuotteiden varastointimäärän perusteella erikseen (lukuun ottamatta kansallisen tukilain 14 §:ssä tarkoitettua porotalouden tukea).

Ammattimaisena maataloudenharjoittajana pidetään myös viljan kuivaajaa. Palautusta voi hakea vain tukien saaja tai viljan kuivaaja. Merkitkää rasti kohtaan, jos katsotte olevanne oikeutettu palautukseen viljan kuivaajana.

Ammattimainen kasvihuoneviljelijä

Merkitse rasti kohtaan, jos katsot olevasi ammattimainen kasvihuoneviljelijä.

Ammattimainen kasvihuoneviljely tarkoittaa, että

 • rakennuksessa viljellään puutarhakasveja
 • rakennus on pysyväisluonteinen
 • rakennus on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla
 • rakennuksessa on lämmityslaitteisto.

3 Maatalouteen käytetty polttoöljy

Erittele kohdassa polttoöljyn käyttö maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä.

Hakemuksessa maataloudella tarkoitetaan hakijan tilalla tapahtuvaa

 • maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä, kesannointia, viljelemättömän pellon säilyttämistä hoidettuna
 • kotieläintuotteiden tuotantoa, tuotantoeläinten pitoa, mehiläistaloutta, hevostaloutta
 • tilalla tuotettujen maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointia, kauppakunnostusta ja pakkaamista sekä viljankuivausta.

Maatalous- ja puutarhakasvien viljely kattaa avomaalla ja kasvihuoneissa tapahtuvan viljelyn ja siihen liittyvät viljelytoimet sekä taimituotannon. Keskeisimmät maatalouskasvit ovat viljat, öljy, valkuais-, kuitu- ja energiakasvit, sokerijuurikas, peruna sekä nurmi- ja nurmipalkokasvit. Puutarhakasveja ovat muun muassa vihannekset, mauste- ja lääkeyrtit, marja-, hedelmä- ja koristekasvit.

Kotieläintuotannosta veronpalautukseen oikeuttaa maidontuotanto, naudanlihatuotanto, muu nautakarjatalous, sika- ja siipi- karjatalous (kananmunien ja siipikarjalihan tuotanto mukaan lukien emo- ja poikastuotanto), lammas- ja vuohitalous, tuotantoeläinten pito sekä hevostalous, ei kuitenkaan harrastusluonteinen toiminta.

Kauppakunnostus on tilalla tehtävää toimintaa, jolla maatalous- ja puutarhatuotteet saatetaan myynti- tai jalostuskelpoiseksi. Kauppakunnostusta on esimerkiksi kananmunien leimaus, myyntikelvottomien tuotteiden poistaminen ja tuotteiden lajittelu.

a) Muu maatalous kuin kasvihuoneviljely

Merkitse kohtaan kevyt ja raskas polttoöljy sekä biopolttoöljy R ja T, jotka on käytetty muussa maataloudessa kuin kasvihuoneviljelyssä verovuoden 2021 aikana.

b) Kasvihuoneviljely

Merkitse kohtaan kevyt ja raskas polttoöljy sekä biopolttoöljy R ja T, jotka on käytetty kasvihuoneviljelyssä verovuoden 2021 aikana.

4 Maatalouteen käytetty sähkö

Merkitse kohtaan verovuoden 2021 aikana maataloudessa käytetty veroluokan I mukainen sähkö. Älä ilmoita veroluokan II sähköä, sillä se ei oikeuta valmisteveron palautukseen.

5 Taloudellisissa vaikeuksissa olo

Energiatuotteen valmisteveron palautusta hakeva yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, kun yritys on esimerkiksi asetettu konkurssiin, yrityksen saneerausmenettely on rauennut tai osakeyhtiö on menettänyt yli puolet osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

Lue tarkemmin taloudellisissa vaikeuksissa olosta syventävästä ohjeesta Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa.