4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus, täyttöohje 2021

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osuuskunnat antavat asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoituksen sähköisesti esim. OmaVerossa. Paperilomaketta voi käyttää erityisestä syystä. Lomakkeen 4 ja lisätietoa saat lomakesivulta.

Täytä veroilmoituksesta ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, jotka koskevat yhteisöä. Täytä veroilmoitus ja sen liitteet huolellisesti, niin ilmoituksen käsittely nopeutuu ja yhteisö saa oikeansisältöisen verotuspäätöksen.

Ilmoita euromäärät aina sentin tarkkuudella.

Jos vuonna 2021 päättyy useampia tilikausia, anna jokaisesta tilikaudesta oma veroilmoitus. Verohallinto yhdistää eri tilikausien tiedot.

Veroilmoitus on annettava, jos jokin seuraavista täyttyy:

 • kyseessä on yhteisön ensimmäinen tilikausi
 • asuntoyhteisö on verovuonna saanut myyntituloja maa-alueiden, rakennusten tai arvopapereiden luovutuksesta
 • asuntoyhteisön verotettava tulo on edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen 50 euroa tai enemmän.

Veroilmoitus on annettava myös, jos yhteisö haluaa vahvistaa verovuoden tappion. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa siltä verovuodelta, jona vahvistettua tappiota käytetään, jos mikään em. edellytyksistä ei täyty. Vahvistettujen tappioiden käyttämisestä täytetään veroilmoituksen osa 8 "Aiemmin vahvistettujen tappioiden vähentäminen".

Toimialan muutosta ei ilmoiteta enää veroilmoituksessa. Jos toimiala on muuttunut, ilmoita uusi toimiala heti muutoksen jälkeen OmaVerossa kohdassa "Toimialan muutos". Ilmoita päätoimiala TOL 2008 -luokituksen mukaan. Katso toimialakoodit Tilastokeskuksen sivuilta.

Veroilmoituksen rakenne muuttui verovuodelle 2020 siten, että osassa 2 "Tuotot ja kulut" ilmoitetaan yhteisön veronalaiset tuotot ja vähennyskelpoiset kulut sekä lisäksi kirjanpitoon kirjattu määrä niistä eristä, jotka voivat erota verotuksen määrästä. Osassa 3 "Luovutusvoitot ja -tappiot" ilmoitetaan verovuonna saadut luovutusvoitot ja luovutustappiot sekä lasketaan verovuoden veronalainen luovutusvoitto tai vahvistettava luovutustappio. Osassa 8 "Aiemmin vahvistettujen tappioiden vähentäminen" ilmoitetaan vahvistettujen tappioiden käyttö sellaisilta verovuosilta, joilta yhteisön ei ole tarvinnut antaa veroilmoitusta.

1 Verovelvollinen

Täytä tähän osaan verovelvollisen tiedot.

Tilikausi

Merkitse tähän kohtaan yhteisön tilikausi.

Jos tilikauden päättymisaika muutetaan myöhäisemmäksi, siitä on tehtävä ilmoitus 2 kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi aiempien sääntöjen mukaan päättynyt.

Jos tilikauden päättymistä aikaistetaan, ilmoitus pitää tehdä 2 kuukautta ennen sitä päivää, jona uusi tilikausi päättyy.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4.

Lisätietojen antaja

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

2 Tuotot ja kulut

Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen toiminta on yleensä luonteeltaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa toimintaa, ja sitä verotetaan tuloverolain mukaan. Jos yhteisöllä on muuhun tulolähteeseen kuuluvaa toimintaa eli elinkeino- tai maataloustoimintaa, anna siitä vapaamuotoinen selvitys.

Älä vähennä aiempien verovuosien tappiota verotettavasta tulosta. Verohallinto vähentää tappiot verotuksessa automaattisesti, jos osakkeissa ja osuuksissa ei ole tapahtunut lomakkeen osassa 6 (Omistusosuuksien muutokset ja tappiot) kuvattuja muutoksia. Voit tarkistaa tappioiden määrän verotuspäätöksestä.

Merkitse Tuotot ja kulut -osan Verotus-sarakkeeseen veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kirjanpito-sarake on niitä tuotto- ja kulueriä varten, joissa kirjanpitoon kirjattu määrä saattaa erota verotuksessa huomioon otettavasta määrästä.

Sekä Kirjanpito- että Verotus-sarake on täytettävä, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.

1 Kiinteistön tuotot

Ilmoita kirjanpidon mukaiset kiinteistön tuotot.

2 Kiinteistön hoitokulut

Ilmoita kirjanpidon mukaiset kiinteistön hoitokulut yhteensä.

3 Poistot ja arvonalentumiset

Kirjanpito-sarake: Kirjanpidossa tehdyt poistot ja poistoeron muutokset sekä arvonalentumiset, jotka rasittavat kirjanpidossa tulosta. Siirrä poistojen ja poistoeron muutosten yhteismäärä tähän kohtaan lomakkeelta 62.

Verotus-sarake: Siirrä tähän kohtaan lomakkeelta 62 elinkeinoverolain mukaiset poistot, lisäpoistot ja mahdolliset veronhuojennuspoistot sekä verotuksessa vähennyskelpoiset arvonalentumiset.

Tähän kohtaan sisällytetään myös mahdolliset hyllypoistot eli aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa ja jotka yhteisö haluaa vähentää tänä vuonna.

 • Erittele aikaisempina vuosina hyväksymättä tai vähentämättä jätetyt poistot lomakkeella 12A.
 • Lomake 12A pitää täyttää myös sellaiselta vuodelta, jona uutta hyllypoistoa muodostetaan.

4 Rahoitustuotot

Kirjanpito-sarake: Ilmoita rahoitustuottojen kirjanpidon mukainen yhteissumma.

Verotus-sarake: Merkitse tähän rahoitustuottojen veronalainen osuus. Huomioi esimerkiksi osinkojen verovapaa osuus.

5 Rahoituskulut

Kirjanpito-sarake: Ilmoita rahoituskulujen kirjanpidon mukainen yhteissumma.

Verotus-sarake: Ilmoita rahoituskulujen vähennyskelpoinen osuus. Huomioi rahoituskulut, joita ei voi vähentää verotuksessa, esimerkiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 18 a §:n mukainen nettokorkomenojen vähennyskelvoton osuus.

6 Tilinpäätössiirrot

Tehdyt varaukset

Puretut varaukset

Kirjanpito-sarake: Merkitse kirjanpidossa muodostettujen (vähentää tulosta) ja purettujen (lisää tulosta) vapaaehtoisten varausten yhteissumma.

Verotus-sarake: Ilmoita verotuksessa vähennyskelpoisten varausten sekä verotuksessa tuloutettavien varausten yhteissumma.

Huom. poistoerojen muutos ilmoitetaan kohdassa Poistot ja arvonalentumiset.

7 Vähennyskelvottomat kulut

Merkitse tähän kohtaan kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Verotuksessa vähennyskelvottomia kuluja ovat esimerkiksi:

 • maksettava huojennettu viivästyskorko, myöhästymismaksu, yhteisökorko, veronkorotus, veronlisäys ja viivekorko sekä laiminlyöntimaksu
 • sakot ja muut rangaistusmaksut
 • sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jos saajayhtiö palauttaa maksun, kun liittymismaksun tuottamasta edusta luovutaan (EVL 16 § 3 kohta)
 • vähennyskelvottomat luovutustappiot.
 • vähennyskelvottomat korkomenot, jos nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa (EVL 18 a §). Anna nettokorkomenoista tarkempi selvitys liitteessä 81 (Selvitys nettokorkomenoista). Anna lisäksi vapaamuotoisessa liitteessä seuraavat tiedot:
  • korkotuotot konserniyhteysosapuolilta
  • korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä
  • muut korkotuotot
  • korkokulut konserniyhteysosapuolille
  • korkokulut omistusyhteysyrityksille
  • muut korkokulut
  • korkokuluna käsiteltävät rahoituskulut
  • Korkokulujen oikaisu eli korkovähennysrajoituksen (EVL 18 a §) mahdollinen vaikutus vähennettävien korkomenojen määrään. Esimerkkejä korkovähennysrajoituksen vaikutuksista on veroilmoituksen 6B täyttöohjeen kohdassa "Korkokulujen oikaisu (EVL 18 a §)".

8 Verovapaat tuotot

Merkitse tähän kohtaan tuloslaskelmaan sisältyvät verovapaat tuotot, esimerkiksi veronpalautukset ja tuloverolain (TVL) 78 §:n mukaiset vakuutus- tai vahingonkorvaukset.

9 Verotettava tulos

Merkitse henkilökohtaisen tulolähteen tulos tähän kohtaan, jos tulos on positiivinen.

10 Vahvistettava tappio

Merkitse henkilökohtaisen tulolähteen vahvistettava tappio tähän kohtaan.

3 Luovutusvoitot ja -tappiot

Ilmoita tässä osassa luovutusvoitot ja luovutustappiot, esimerkiksi kiinteistön tai sen osan sekä arvopapereiden luovutuksesta syntyneet voitot sekä tappiot. Luovutusvoittoja ja -tappioita ei enää ilmoiteta lomakkeella 7A.

1 Luovutusvoitot

Luovutusvoitot, jotka ovat syntyneet yhteisön verovuoden aikana (henkilökohtaisen tulolähteeseen kuuluvan) omaisuuden luovutuksesta.

2 Luovutustappiot

Merkitse tähän kohtaan verovuoden aikana syntyneet luovutustappiot.

Luovutustappiot vähennetään (vastaavista henkilökohtaisen tulolähteen) luovutusvoitoista sinä verovuonna, kun luovutusvoitto on syntynyt. Jos tappio ylittää voiton määrän, Verohallinto vähentää tappiota 5 seuraavan vuoden aikana sitä mukaa, kun verotettavaa luovutusvoittoa syntyy (TVL 50 §).

Luovutustappioita ei siirretä (henkilökohtaisen tulolähteen) kuluihin.

3 Edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio

Aikaisemmilta vuosilta vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot.

4 Veronalaiset luovutusvoitot

Laske veronalaiset luovutusvoitot vähentämällä verovuoden luovutusvoitoista

 • aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot, jotka ovat vielä vähentämättä
 • verovuoden tappio.

Ilmoita veronalaiset luovutusvoitot osassa 2 Tuotot ja kulut.

5 Vahvistettava luovutustappio

Täytä tämä kohta, jos yhteenlasketut verovuoden luovutustappiot ovat suuremmat kuin verovuoden luovutusvoitot.

Vahvistettavia luovutustappioita ei ilmoiteta osassa 2 Tuotot ja kulut.

4 Tiedot nettovarallisuudesta osakkeen vertailuarvon ja matemaattisen arvon laskemista varten

Täytä tämä osa vain, jos yhteisö jakaa tilikaudelta osinkoa. Täytä osa myös sellaisissa tilanteissa, joissa saman konsernin toinen yhteisö tarvitsee veroilmoitukseensa tietoa yhteisön osakkeen vertailuarvosta ja matemaattisesta arvosta.

Ilmoita tässä tiedot yhtiön varoista ja veloista. Tietojen perusteella lasketaan yhteisön nettovarallisuus ja osakkeen vertailuarvo.

Liitä ilmoitukseen jäljennös yhtiön virallisesta, kirjanpitolain mukaan laaditusta tuloslaskelmasta ja taseesta.

1 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet, joilla on varallisuusarvoa

Aineettomien oikeuksien (esimerkiksi patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkioikeuksien) summa sekä ne pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa.

Pitkävaikutteisista menoista varoihin luetaan esimerkiksi sellaiset menot, jotka täytyy elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan aktivoida. Tällaisia EVL 24 §:ssä tarkoitettuja menoja ovat muun muassa vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ja liikearvon hankintameno. Lisäksi oikeuskäytännössä on katsottu, että muun muassa kehittämismenoilla voi olla varallisuusarvoa.

Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat

Kohta a: käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, rakennusten ja rakennelmien hankintameno, jota ei ole poistettu tuloverotuksessa. Ilmoita hankintameno ilman arvonkorotuksia.

Kiinteistöön luetaan maapohja ja sillä olevat rakennukset. Tuloverotuksessa poistamaton hankintameno tarkoittaa määrää, joka hankintamenosta on jäljellä, kun siitä on vähennetty verotuksessa hyväksytyt poistot.

Jos rakennuksen tai rakennelman tasearvona on hankintameno, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot, oikaise tasearvoa suunnitelman mukaisen poiston ja verotuksessa hyväksytyn poiston poistoerolla.

Jos hankintamenoa on katettu jälleenhankintavarauksella tai muulla varauksella, tuloverotuksessa poistamaton hankintameno tarkoittaa sitä hankintamenoa, joka jää jäljelle, kun hankintamenosta vähennetään varaus.

Kohta b: kiinteistön, rakennuksen tai rakennelman vertailuarvo. Kiinteistön vertailuarvona käytetään vuoden 2021verotusarvoa, mutta jos yhtiön tilikausi päättyy viimeistään 30.9.2021, vertailuarvona käytetään vuoden 2020 verotusarvoa.

Nettovarallisuuden laskemisessa käytetään seuraavista luvuista suurempaa:

 • tuloverotuksessa poistamaton hankintameno (kohta a)
 • vertailuarvo (kohta b).

Siirrä suurempi luku oikeanpuoleiseen pääsarakkeeseen.

Vertailu tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon ja verotusarvon välillä tehdään jokaisesta kiinteistöstä erikseen. Jos yhtiö omistaa useampia kuin yhden kiinteistön, tee vertailu lomakkeella 18, Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä.

Tietoa käyttöomaisuuteen kuuluvan metsän, maatalousmaan tai vesi- ja joutoalueen yms. arvostamisesta lomakkeen 6B täyttöohjeessa varallisuuslaskelman osassa 9 (Varat) kohdassa Kiinteistöt. 

Arvopaperit

Kohta a: yhtiön omistamien arvopapereiden yhteenlaskettu hankintameno, jota ei ole poistettu tuloverotuksessa.

Kohta b: arvopapereiden yhteenlaskettu vertailuarvo.

Merkitse tähän kohtaan vain käyttöomaisuuteen kuuluvat arvopaperit.

Erittele arvopaperit, laske niiden yhteinen arvo ja tee vertailu lomakkeeseen 8A, Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista.

Noteeraamattomien osakkeiden vertailuarvona käytetään yleensä verovuodelle 2021vahvistettua vertailuarvoa. Jos yhtiön tilikausi kuitenkin päättyy viimeistään 30.9.2021, vertailussa käytetään vuoden 2020 vertailuarvoa.

Pörssiosakkeiden arvo on 70 % osakkeen päätöskurssista yhtiön tilikauden päättymispäivänä.

Sijoitusrahasto-osuuden vertailuarvo on 70 % vuoden lopun käyvästä arvosta. Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on ilmoitettu kohdeyhtiön verotuspäätöksessä.

Nettovarallisuuden laskemisessa käytetään seuraavista luvuista suurempaa:

 • arvopapereiden yhteenlaskettu tuloverotuksessa poistamaton hankintameno (kohta a)
 • arvopapereiden yhteenlaskettu vertailuarvo (kohta b).

Siirrä suurempi luku oikeanpuoleiseen pääsarakkeeseen.

Muu käyttöomaisuus

Koneiden ja kaluston sekä mahdollisen muun käyttöomaisuuden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Muut pitkäaikaiset sijoitukset arvostetaan käyttöomaisuuden arvostamisperusteiden mukaan (ks. edellä tuloverotuksessa poistamaton hankintameno ja vertailuarvo nettovarallisuuslaskennassa).

2 Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahat ja saamiset.

Merkitse rahoitusomaisuuteen kuuluvien saamisten arvoksi nimellisarvo, josta on tehty mahdollinen arvonalentumisvähennys (EVL 17 §). Muun rahoitusomaisuuden arvona pidetään hankintamenoa.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvona käytetään joko tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa. Tee vertailu lomakkeeseen 8A, Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista).

3 Varat yhteensä

Laske tähän kohtaan kohdissa 1 ja 2 ilmoittamiesi varojen summa. 

4 Velat yhteensä

Merkitse tähän kohtaan yhtiön lyhyt- ja pitkäaikainen vieras pääoma.

Merkitse velan arvoksi sen nimellisarvo. Jos velka on sidottu indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen, velan arvona pidetään muuttuneen vertailuperusteen mukaista arvoa.

Huomaa, että myös muun muassa seuraavat erät ovat velkaa:

 • pääomalaina silloin, kun se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa
 • tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatut verot
 • eläkelaitoksen, -säätiön ja -kassan vakuutustekninen eläkevastuu ja eläkevakuutustoimintaa harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuutensa parantamiseksi tekemä varaus (laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2.3 §).

Velkana ei pidetä laskennallisia verovelkoja (ks. kirjanpitolaki luku 5, 18 §).

5 Positiivinen nettovarallisuus

Laske yhteisön nettovarallisuus: vähennä varojen yhteismäärästä (kohta 3) velat (kohta 4). Merkitse erotus tähän kohtaan, jos se on positiivinen.

Nettovarallisuutta käytetään, kun lasketaan osakkeen matemaattista arvoa ja vertailuarvoa.

Osakkeen matemaattinen arvo

 • Osakkeen matemaattinen arvo vuodelle 2022 lasketaan niin, että nettovarallisuus (kohta 5) jaetaan yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärällä. Lukumäärässä ei oteta huomioon yhtiön lunastamia tai hankkimia, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 • Osakkeen matemaattista arvoa käytetään, kun osakkaiden vuonna 2022 saama osinko jaetaan pääomatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon.

Osakkeen vertailuarvo

 • Osakkeen vertailuarvo vuodelle 2022 lasketaan myös yhtiön nettovarallisuuden perusteella.
 • Nettovarallisuudesta vähennetään tilikaudelta 2021 jaettavaksi päätetty osinko ja huomioon otetaan tilikauden päättymisen jälkeenkin tapahtuneet olosuhteiden muutokset. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon muutokset sekä yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.

6 Negatiivinen nettovarallisuus

Merkitse varojen yhteismäärän (kohta 3) ja velkojen (kohta 4) erotus tähän, jos se on negatiivinen.

5 Yhtiön päätös voitonjaosta

Älä täytä tätä osaa, jos osinkoa ei jaeta.

Jaettavaksi päätetty määrä yhteensä

Merkitse tähän kohtaan tilikaudelta 2021 jaettavaksi päätetty osinko (ns. varsinainen osingonjako) tai osuuspääoman korko.

Älä merkitse seuraavia osinkoja tähän kohtaan, vaan anna niistä selvitys vapaamuotoisella liitteellä:

 • osinko, joka on jaettu meneillään olevalta tilikaudelta (ns. väliosinko)
 • osinko, joka on jaettu viimeistä edeltävältä tilikaudelta, mutta uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastettu.

Verotuksessa nämäkin osingot katsotaan jaetuksi viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

Älä ilmoita tässä kohdassa työperäisiä osinkoja eli osinkoja, jotka katsotaan verotuksessa kokonaan saajansa ansiotuloiksi. Tuloverolain (33 b §, 3 momentti) mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä maksettu osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Lisätietoa on ohjeessa Työpanokseen perustuvan osingon verotus, dnro 1103/32/2009.

Jakopäätös tehty

Ilmoita tässä kohdassa päivämäärä, jolloin yhtiökokous teki päätöksen (tai osakkeenomistajat tekivät yhteisen kirjallisen päätöksen) varsinaisesta osingonjaosta.

Yhtiökokouksen pöytäkirjaa tai sitä vastaavaa selvitystä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, jos päätös varsinaisesta osingonjaosta vuodelta 2021 on tehty ennen kuin annat veroilmoituksen ja ilmoitat tiedot veroilmoituksella.

Jos osingonjakopäätös tai päätös lisäosingon jakamisesta vuodelta 2021 tehdään veroilmoituksen jättämisen jälkeen, lähetä ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (tai sitä vastaavasta osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä) Verohallintoon kuukauden kuluessa päätöksestä.

Jos olet antanut veroilmoituksen sähköisesti, lähetä myös ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta sähköisesti.

Otteen yhtiökokouksen pöytäkirjasta voi kuitenkin palauttaa myös postitse. Lähetä se osoitteeseen

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Niin sanotun väliosingon jakamisesta ja osingon jakamisesta viimeistä edeltävältä tilikaudelta on aina annettava erillinen selvitys:

 • Jos päätös tällaisesta osingonjaosta on tehty ennen veroilmoituksen palautusajankohtaa, anna selvitys erillisellä liitteellä veroilmoituksen mukana. 
 • Jos päätös osingonjaosta on tehty veroilmoituksen palautuksen jälkeen, ilmoita siitä yhtiökokouksen pöytäkirjanotteella. Lähetä pöytäkirjanote sähköisesti tai palauta se yllä mainittuun osoitteeseen.

Jos osinkoa ei jaeta, yhtiökokouksen pöytäkirjaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen eikä lähettää Verohallintoon.

Varat nostettavissa

Ilmoita tässä kohdassa päivä, josta lähtien varsinainen osinko on ollut nostettavissa.

Vuonna 2021 nostettavissa olevista osingoista on annettava vuosi-ilmoitus vuoden 2021 tammikuun loppuun mennessä. Tee se lomakkeella 7812, Vuosi-ilmoitus osingoista.

6 Omistusosuuksien muutokset ja tappiot

Tämä osa on täytettävä aina, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana.

Yhtiön tappioita voi vähentää saman tulolähteen tuloksesta kymmenen seuraavan verovuoden aikana.

Aikaisempien vuosien tappioita ei voi vähentää, jos osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muuten kuin perinnön tai testamentin kautta. 

Verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut

Merkitse tähän kohtaan verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut, jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut kerralla omistajaa viimeisten 10 verovuoden aikana.

Merkitse verovuosi myös siinä tapauksessa, että viimeisten 10 vuoden aikana yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa vaiheittain tai yhtiössä on tapahtunut välillisiä omistajanvaihdoksia. Ilmoita silloin se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneitä tappioita ei omistajanvaihdosten vuoksi voi vähentää verotuksessa. Anna lisäksi selvitys omistajanvaihdoksista ja vaihtumisajoista vapaamuotoisena liitteenä.

7 Tilintarkastus

Onko tilintarkastus tehty?

Kyllä

Valitse vaihtoehto "Kyllä", jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.

Ei, tehdään myöhemmin

Valitse vaihtoehto ”Ei, tehdään myöhemmin”, jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin.

Lähetä tilintarkastuskertomus Verohallintoon kuukauden kuluessa tilintarkastuksesta.

Jos olet antanut veroilmoituksen sähköisesti, lähetä myös tilintarkastuskertomus sähköisesti.

Tilintarkastuskertomuksen voi kuitenkin palauttaa myös postitse. Lähetä se osoitteeseen

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta

Valitse vaihtoehto ”Ei, tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, jos yhtiö on käyttänyt tilintarkastuslain (1141/2015) antamaa mahdollisuutta jättää tilintarkastaja valitsematta pienissä yhtiöissä.

Tilintarkastuslain mukaan yhteisö voi jättää tilintarkastajan valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella on toteutunut enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa.
 • Liikevaihto on yli 200 000 euroa.
 • Yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin valittava,

 • jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on 30 huoneistoa tai enemmän
 • jos kyse on yhteisöstä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta
 • jos kyse on yhteisöstä, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa (kirjanpitolain 1 luvun 8 §). 

Sisältääkö tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja?

Valitse vaihtoehto ”Ei”, jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Silloin tilintarkastuskertomusta ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Valitse vaihtoehto ”Kyllä”, jos tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Liitä veroilmoitukseen jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

8 Aiemmin vahvistettujen tappioiden vähentäminen

Erittele tässä osassa aiemmin verotuksessa vahvistettujen tappioiden käyttö verovuosittain. Tappiota on voitu vähentää tulosta tappion syntymisvuoden jälkeen seuraavan 10 verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa on syntynyt. Tee erittely niiltä verovuosilta, kun yhteisön ei ole pitänyt jättää veroilmoitusta.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten tappiot vaikuttavat veroilmoituksen antamisvelvollisuuteen. Esimerkit eivät kuvaa muita syitä, joista veroilmoitus kuitenkin tulee antaa (esim. myyntitulot maa-alueiden tai rakennusten luovutuksesta).

Esimerkki 1:
Vuosi 2020: Tappio 1.000,00 euroa – Yhtiö antaa veroilmoituksen, jotta tappio vahvistetaan
Vuosi 2021: Voitto 900,00 euroa – Yhtiön ei tarvitse antaa veroilmoitusta
Vuosi 2022: Voitto 800,00 euroa – Yhtiö antaa veroilmoituksen, ja täyttää tämän osan seuraavasti:

Kohta: Verovuosi, jolla tappio on vahvistettu, täytä 2020. Kohta: Verovuosi, jolta tappio vähennetään, täytä 2021. Kohta: Verovuonna vähennettävä tappio euroa, täytä 900 euroa 00 senttiä.

Verovuoden 2022 veroilmoitus täytetään muilta osin normaalisti. Verohallinto vähentää verovuoden 2020 tappiosta jäljellä olevan osuuden (100,00 euroa). Verotettava tulos 2022 on 700,00 euroa.

Esimerkki 2:
Vuosi 2020: Tappio 1.000,00 euroa – Yhtiö antaa veroilmoituksen, jotta tappio vahvistetaan
Vuosi 2021: Voitto 200,00 euroa – Yhtiön ei tarvitse antaa veroilmoitusta
Vuosi 2022: Tappio 300,00 euroa – Yhtiö antaa veroilmoituksen, jotta tappio vahvistetaan
Vuosi 2023: Voitto 900,00 euroa – Yhtiön ei tarvitse antaa veroilmoitusta
Vuosi 2024: Voitto 600,00 euroa – Yhtiö antaa veroilmoituksen, ja täyttää tämän osan seuraavasti:

Ensimmäinen rivi: Kohta "Verovuosi, jolla tappio on vahvistettu", täytä 2020. Kohta "Verovuosi, jolta tappio vähennetään", täytä 2021. Kohta "Verovuonna vähennettävä tappio euroa", täytä 200 euroa 00 senttiä. Toinen rivi: Kohta "Verovuosi, jolla tappio on vahvistettu", täytä 2020. Kohta "Verovuosi, jolta tappio vähennetään", täytä 2023. Kohta "Verovuonna vähennettävä tappio euroa", täytä 800 euroa 00 senttiä. Kolmas rivi: Kohta "Verovuosi, jolla tappio on vahvistettu", täytä 2022. Kohta "Verovuosi, jolta tappio vähennetään", täytä 2023. Kohta "Verovuonna vähennettävä tappio euroa", täytä 100 euroa 00 senttiä.

Verovuoden 2024 veroilmoitus täytetään muilta osin normaalisti. Verovuoden 2020 tappio 1.000,00 euroa on käytetty kokonaan verovuosina 2021 ja 2023. Verohallinto vähentää verovuoden 2022 tappiosta jäljellä olevan osuuden (200,00 euroa). Verotettava tulos 2024 on 400,00 euroa.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päivätä ja allekirjoittaa se.