Kriisi toi näkyville arvomme

Koronapandemia ja siitä johtuva poikkeusaika vaikuttivat monen ihmisen elämään ja yritysten toimintaan.  

Tilanne vaati myös Verohallinnolta uudenlaista asiakasymmärrystä, ketteryyttä ja huolellista viestintää. Pyrimme jatkuvaan vuorovaikutukseen asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien kanssa, jotta osaltamme pystyimme auttamaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla onnistumaan omassa elämässään. 

Pääviestimme oli, että lähes kaikki veroasiat voi hoitaa OmaVerossa. Palvelukanavistamme chat ja puhelinpalvelu auttoivat asiakkaita ja neuvoimme varaaman ajan verotoimistoon, jos veroasiointi sitä vaati. Verotoimistojen aukioloaikoihin tuli joiltain osin muutoksia ja niistä viestimme.

Eri elämäntilanteeseen liittyvissä veroasioissa neuvoimme ja ohjasimme asiakkaitamme kuten verokortteihin liittyen lomautusuhan alla olevia tai lomautuksen saaneita henkilöitä ja ulkomaalaisia työntekijöitä. Koronatilanteen takia moni henkilöasiakas ja yrittäjä etsi uusia tapoja tienata etänä ja tuloja mahdollisesti kertyi esimerkiksi somealustoiltastriimauspalveluista tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista. Tällaisista lähteistä saadut tulot ovat veronalaista tuloa ja asiasta annettiin ohjeistusta.

Kerroimme verovähennysoikeudesta kasvomaskeista aiheutuviin kuluihin niille työntekijöille, jotka tarvitsivat työssään kasvomaskeja. Maskia työssään käyttävät tekevät vähennykset tulonhankkimismenoina. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja joukkoliikenteessä tekevät pystyivät vähentää maskikustannuksia matkakuluissa 13.8. alkaen.

Pandemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien vähentämiseksi muutettiin luontoisetupäätöstä väliaikaisesti, koskien ravintoedun käyttämistä ruoan kuljetuskustannuksiin. Verohallinto jatkoi 19.8.2020 määräysten voimassaoloa 31.12.2020 asti. 

Yritys pystyi pyytämään vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Pyyntöjä tuli varsin tasaisesti eikä arvonlisäverojen palauttamismahdollisuus tuonut selvää piikkiä tai kasvua kysyntään. Noin 4500 asiakasta haki maksujärjestelypyynnön kautta arvonlisäverojen palauttamista.

Kunnat saivat verovuonna 2020 aiempaa suuremman osuuden yhteisön tuloverosta 

Verontilityslakia ja tuloverolakia muutettiin osana koronavirusepidemiaan liittyviä kuntien tukemistoimia. Tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta johtuvia kuntien talouden haasteita. Muutokset koskevat verovuotta 2020 ja ne tulivat voimaan 15.7.2020. 

Verontilityslakia muutettiin niin, että kunnat saavat yhteisöveron tuotosta 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmin. Muutoksen jälkeen kuntien osuus oli 42,13 prosenttia (aiemmin 32,13 %). Valtion osuus verosta alenee saman verran. Muutoksen jälkeen valtion osuus oli 57,87 prosenttia (aiemmin 67,87 %). Tuloverolakiin tehtiin näitä muutoksia vastaavat muutokset.

Verohallinto oikaisi verovuotta 2020 koskevat tilitykset lain voimaantulon jälkeen tehtävässä ensimmäisessä tilityksessään. Oikaisun ansiosta kunnat saavat heinäkuussa vuonna 2020 lisää yhteisöveroa 227 miljoonaa euroa.

Arvonlisäveroon muutoksia COVID-19 lääkinnällisiin laitteisiin ja yhteishankintoihin 

Komissio antoi 3. huhtikuuta 2020 päätöksen, jolla EU:n ulkopuolelta maahantuodut lääkinnälliset laitteet vapautetaan tulleista ja arvonlisäverosta. Päätöksellä haluttiin helpottaa taloudellisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden tarvitsemien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankintaa. Komissio jatkoi COVID-19 lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tullittoman ja arvonlisäverottoman maahantuonnin voimassaoloa 30. huhtikuuta 2021 asti. 

Myös Arvonlisäverolakia muutettiin väliaikaisesti siten, että COVID-19 -epidemiasta johtuvan tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista EU-maista tapahtuvat yhteisöhankinnat on säädetty arvonlisäverottomiksi (486/2020). Verottomuus koskee myyntejä julkiselle sektorille. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.