Verohallinnon vuosi 2019 – Henkilöstö

Vuonna 2019 henkilöstömme palveli miljoonia asiakkaitamme ja rakensi samalla toimintaamme laajassa yhteistyössä eri viranomaisten, ohjelmistotalojen, etujärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Käynnistimme kaksi suurta ja tärkeää strategista kehittämishanketta, joista toisessa kehitetään Verohallinnon henkilöstön työtä itseohjautuvammaksi. Hankeen lisäksi henkilöstömme innostui myös kehittämään työtämme muun muassa yhteisellä ideointialustalla.

Vuonna 2019 teimme arvokkaita kokeiluja ja panostimme henkilöstön työtyytyväisyyteen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemaan. Kehitimme työvälineitämme ja johtamiskulttuuriamme sekä otimme askeleita kohti uudenlaista Verohallintoa.   

Panostimme työtyytyväisyyteen

Tällä hetkellä työtyytyväisyytemme on koko valtionhallinnon keskiarvoa korkeampi.

Panostimme työtyytyväisyyteen

Vuonna 2019 työ henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantamiseksi jatkui. Työtyytyväisyyskyselymme kertoi syksyllä, että työtyytyväisyysindeksi oli jälleen hienoisesti noussut. Tällä hetkellä työtyytyväisyytemme on koko valtionhallinnon keskiarvoa korkeampi.

Työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella nostimme kehittämiskohteeksemme työntekijän mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä.

Työn ja vapaa-ajan yhdistämisestä tuli etätyötä tekeville vuonna 2019 entistäkin helpompaa. Joulukuussa etätyöoikeus laajeni 1-2 päivästä 1-3 päivään. Myös hallinnollista taakkaa saatiin kevennettyä: etätyöstä voi nyt sopia suullisesti oman esimiehen kanssa, eikä kirjallista etätyösopimusta tarvita.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olivat esillä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019-2021 valmistui. Suunnitelmassa nimesimme kolme kehittämiskohdetta: parannamme työoloja ja toimitiloja, lisäämme yhdenvertaisuutta suomen ja ruotsin kieltä äidinkielinään puhuvien kesken ja ehkäisemme häirintää, syrjintää ja epäasiallista kohtelua työpaikalla. Kehittämiskohteita seuraamme Verohallinnon mittareilla, kuten VMBaro-kyselyllä ja tilastoilla.

Suunnitelmassa käsiteltiin myös edeltävän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita ja arvioitiin niiden toteutumista. Henkilöstön kokema sekä sukupuolten välisestä tasa-arvosta että yhdenvertaisuuden toteutumasta on viime vuosina parantunut tasaisesti.

Kohti uudenlaista Verohallintoa

Asetimme keskiöömme asiakaslähtöisen toiminnan sekä tavoitteilla ja tiedolla johtamisen. Käynnistimme tavoitteiden saavuttamiseksi kaksi strategista hanketta.

Toimintatapojen kehittäminen -hankkeessa päätettiin luoda ja kuljettaa verohallintolaisten työarkeen itseohjautuva työskentelymalli vuoteen 2022 loppuun mennessä. Tavoitteeksi asetettiin myös, että jokainen verohallintolainen kehittää toimintaamme sujuvammaksi.

Aloitimme myös kokeilun henkilöstölähtöisistä keskusteluista perinteisten kehityskeskustelujen rinnalla. Pilotissa mukana olevien yksiköiden henkilöstö tilaa tarvitsemansa keskustelut itselleen sopivana ajankohtana. Kokeilussa mukana olleilta saadut palautteet ovat olleet myönteisiä ja henkilöstölähtöinen keskustelukulttuurimme kypsyi.

Yhteiskuntavastuu tiiviinä osana toimintaa

Taloudellisen vastuun osalta olemme lisänneet tuottavuutta ja taloudellisuutta, vähentäneet asiakkaiden hallinnollista taakkaa sekä kehittäneet suunnittelu- ja seuranta-järjestelmiä. Sosiaalisesta vastuusta huolehdimme kohtelemalla asiakkaita ja henkilöstöä tasapuolisesti sekä kehittämällä työhyvinvointia ja terveysjohtamisen menettelyitä.

Ympäristövastuun osalta jatkoimme WWF:n Green Office -ohjelman toteutusta, jonka tavoitteena on organisaation ympäristökuormituksen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. Matkustuksen ympäristökuormitus lisääntyi jonkin verran kasvaneiden ulkomaan lentomatkojen takia. Paperin käyttö väheni merkittävästi ja energian kulutus WWF:n kertoimilla laskien laski hieman.