Covid-19-epidemian torjumisessa käytettävät tavarat arvonlisäverottomia

Uutinen, 4.6.2021

Arvonlisäverolakia on muutettu väliaikaisesti siten, että covid-19-epidemiasta johtuvan tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista EU-maista tapahtuvat yhteisöhankinnat on säädetty arvonlisäverottomiksi (486/2020). Verottomuus koskee myyntejä julkiselle sektorille. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.

Tavaroiden maahantuonti

Euroopan komissio antoi 3.4.2020 väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen, jonka mukaan covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden maahantuonnille myönnetään vapautus tuontitulleista ja arvonlisäverosta (EU) 2020/491.

Vapautusta voidaan soveltaa valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin. Lisäksi vapautus soveltuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin.

Komissio lähetti EU-maille 3.4.2020 päivätyn tulkintaohjeen sekä viitteellisen listan (Ares(2020)1923616 - 03/04/2020) vapautettavista tavaroista. Koska lista ei ole tyhjentävä, se jättää EU-maille harkintavaltaa.

Tulli on ohjeistanut covid-19-epidemiaan liittyvien lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tullitonta ja arvonlisäverotonta maahantuontia.

Kotimaan myynti ja yhteisöhankinta

Komission päätös koskee vain tavaroiden maahantuontia. Koska päätös ei koske tavaroiden kotimaista kauppaa eikä yhteisöhankintoja, arvonlisäverolakiin on lisätty säännökset covid-19-epidemian torjumisessa käytettävien tavaroiden kotimaan myynnin ja yhteisöhankinnan verottomuudesta.

Arvonlisäverolain uudessa 38 c §:ssä määritellään myynnit, jotka ovat verottomia. Uusia säännöksiä sovelletaan komission listassa mainittuihin tavaroihin. Koska lista ei ole tyhjentävä, säännöksiä voidaan soveltaa myös muihin Covid-19-epidemian torjumisessa käytettävien lääkintätavaroiden myyntiin ja yhteisöhankintaan.

Ostajaan liittyvät verottomuuden edellytykset

Myyjän ei ole suoritettava veroa covid-19-epidemiasta johtuvan tartunnan ehkäisemiseen, testaamiseen tai hoitoon välittömästi liittyvien tavaroiden myynnistä julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajalle.

Myyjän ei ole suoritettava veroa myöskään silloin, kun tavaroiden ostajana on komission päätöksessä (EU) 2020/491 tarkoitettu valtiollinen toimija, Tullin hyväksymä organisaatio tai arvonlisäverolain 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö. Lisäksi tavaroiden myynti esimerkiksi hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestölle, yhdistykselle tai osakeyhtiölle on myös verotonta, jos kyseinen toimija luovuttaa ne vastikkeetta edellä mainituille tahoille.

Yksityiset toimijat, jotka tuottavat julkisia terveydenhoitopalveluja, esimerkiksi kunnan terveydenhoitopalvelujen kokonaisulkoistukseen liittyen, rinnastetaan vain tästä toiminnasta julkisten terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tuottajiin. Muilta osin myynti yksityisille toimijoille on edelleen arvonlisäverollista.

Tavaran käyttötarkoitus vaikuttaa verottomuuteen

Tavaroiden myynti on verotonta vain, jos ostaja ostaa tavarat johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:

  • tavarat on tarkoitettu jaettaviksi maksutta niille henkilöille, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-taudin tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen
  • tavarat asetetaan maksutta niiden henkilöiden käyttöön, jotka ovat saaneet tai vaarassa saada covid-19-taudin tai jotka osallistuvat covid-19-epidemian torjumiseen siten, että tavarat jäävät terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tai sosiaalihuollon palvelujen tuottajan omistukseen tai
  • tavarat luovutetaan vastikkeetta edellä mainituissa kohdissa tarkoitettuun käyttöön.

Myyjälle annettava selvitys tavaran käytöstä

Ostajan on annettava myyjälle selvitys (arvonlisäverolaki 209 j § 5 mom.) siitä, että tavarat on ostettu sellaiseen käyttöön, joka täyttää verottomuuden edellytykset.

Jos tavaran käyttötarkoitus muuttuu

Jos ostajan tai toimijan, jonka tarkoituksena oli luovuttaa tavarat vastikkeetta, ottaa tavarat muuhun käyttöön kuin covid-19-epidemian torjumiseen, ostajan tai toimijan on suoritettava tavaroista veroa. Verokanta määräytyy arvonlisäverolain 84 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella.

Myyjällä on vähennysoikeus

Koska covid-19-epidemiaan liittyvien tavaroiden myynti on säädetty ns. nollaverokannan alaiseksi, tähän myyntiin liittyvien ostojen arvonlisävero on myyjälle vähennyskelpoinen.

Yksityinen terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myyjä

Yksityisten toimijoiden tarjoamaa yksityistä terveydenhoitoa varten ostamat tavarat eivät ole verottomia. Yksityinen toimija voi kuitenkin tarjota covid-19-epidemiaan liittyviä sekä yksityisiä että julkisia terveydenhoitopalveluja. Epidemian torjumisessa käytettävien tavaroiden myynti yksityiselle toimijalle on verotonta vain siltä osin, kun toimija ostaa tavarat julkisten terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen.

Esimerkkejä

Esimerkki 1: A Oy valmistaa Suomessa verottomuuden soveltamisalaan kuuluvia henkilönsuojaimia ja myy ne B:n sairaanhoitopiirille. B jakaa henkilönsuojaimet edelleen sairaaloille, jossa henkilökunta käyttää niitä covid-19 tautiin sairastuneiden henkilöiden hoidon yhteydessä. A oy myy suojaimet B:lle verottomana (0 %).

Esimerkki 2: A Oy valmistaa Suomessa henkilönsuojaimia ja myy ne yksityiselle hoivakoti B:lle. B:n henkilökunta käyttää niitä suojatakseen itseänsä ja hoivakodin asukkaita mahdolliselta covid-19 tartunnalta. A:n myynti B:lle on yleisen verokannan (24 %) alainen.

Esimerkki 3: A Oy maahantuo covid-19-epidemian torjumisessa käytettäviä hengityssuojaimia Kiinasta. A myy osan hengityssuojaimista B:n sairaanhoitopiirille, osan yksityiselle terveydenhoitopalveluja tarjoavalle C Oy:lle ja osan muutamalle apteekille. C Oy ei tuota lainkaan julkisia terveydenhoitopalveluja. B:n sairaanhoitopiirin sairaaloiden ja C Oy:n henkilökunta käyttävät suojaimia covid-19-epidemian torjumisessa. Apteekit myyvät hengityssuojaimia kuluttajille. A myy hengityssuojaimet B:lle verottomana (0 %) ja C:lle sekä apteekeille verollisena (24 %).

Esimerkki 4: Terveydenhoitoalan tuotteita maahantuova A Oy ostaa henkilönsuojaimia hollantilaiselta yritykseltä. Myyjä toimittaa suojaimet A Oy:lle Hollannista. A Oy:n yhteisöhankintaan sovellettava verokanta on 24 %. A myy henkilönsuojaimet tukkukauppa B:lle. A:n myynti B:lle on yleisen verokannan (24 %) alainen. B myy tavarat edelleen kunnan ylläpitämälle vanhusten hoivakoti C:lle, hoivakodin henkilökunnan ja asukkaiden käyttöön covid-19-epidemialta suojautumiseen. B:n myynti C:lle on nollaverokannan alainen myynti.

Esimerkki 5: Yksityinen terveydenhoitopalvelujen tuottaja A Oy tuottaa sekä julkisia terveydenhoitopalveluja että yksityistä terveydenhoitopalvelua. A Oy on ostanut suomalaiselta valmistajalta henkilönsuojaimia käyttääkseen niitä covid-19-epidemian torjumisessa julkisessa terveydenhoitopalvelujen tuottamisessa. Suojainten hinta on 4 000 euroa (alv 0 %). Jonkin ajan kuluttua A Oy tarvitseekin puolet henkilönsuojaimista yksityiseen terveydenhoitopalvelun tuottamiseen liittyvissä tehtävissä. A Oy:n on suoritettava veroa muuhun kuin covid-19-epidemian torjumiseen julkisessa terveydenhoitopalvelussa käyttämiensä henkilönsuojainten osalta. A Oy suorittaa veroa 2 000 eurosta yleisen verokannan (24 %) mukaan eli 480 euroa.

Muutoksen voimassaolo

Arvonlisäverolaissa säädetty tavaroita koskeva verottomuus on väliaikainen. Verottomuutta sovelletaan 30.1.2020 - 31.12.2021 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan eli verottomuus tuli voimaan taannehtivasti. Voimaantulosäännöstä on muutettu siten, että verovapauden voimassaoloa on jatkettu 31.12.2021 asti.

Taannehtivaa soveltamisaikaa (30.1.2020 alkaen) koskevat korjattavat tiedot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksessa. Jos suoritettavan veron määrä pienentyy, korjaamisesta ei aiheudu seuraamuksia silloin, kun alkuperäinen arvonlisäveroilmoitus on annettu ajoissa. Lue lisää ilmoitusten korjaamisesta.

Uutista on päivitetty 28.8.2020 klo 11.25 (lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta).

Uutista on korjattu 28.8.2020 klo 12.15 (lisätty tieto ehdotetusta voimassaolon jatkumisesta).

Uutista on päivitetty 21.10.2020 klo 10.20 (lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta).

Uutista on päivitetty 18.12.2020 klo 16.25 (lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta).

Uutista on päivitetty 4.6.2021 klo 16.50 ((lisätty tieto voimassaolon jatkumisesta).